działka 517/28

Transkrypt

działka 517/28
OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
POŁOZONEJ W KCYNI PRZY UL. BRZOZOWEJ (DZIAŁKA 517/28)
1) PODSTAWOWE INFORMACJE
Położenie:
Gmina:
Powiat :
Województwo:
Numer działki:
Powierzchnia działki:
Numer księgi wieczystej:
Właściciel:
Kcynia, ul. Brzozowa
Kcynia
Nakielski
Kujawsko – Pomorskie
517/28
0,1108 ha
KW Nr BY1U/00024832/0
Gmina Kcynia
2) OPIS NIERUCHOMOŚCI
Lokalizacja:
Lokalizacja szczegółowa:
Sposób zagospodarowania działki:
Dojazd:
Kształt działki:
Uzbrojenie:
Sąsiedztwo:
Uciążliwość:
Kcynia, ul. Brzozowa
strefa pośrednia miasta
działka niezabudowana, niezagospodarowana; do
południowej granicy działki przylegają budynki
sąsiedniej nieruchomości (bez otworów okiennych)
bez zachowania wymaganej przepisami odległości
droga
gruntowa
oraz
droga
wewnętrzna
geodezyjnie wytyczona lecz nieurządzona
wielobok, teren płaski
brak, w przyległej drodze E,W (ulica Brzozowa)
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny
uprawiane rolniczo, tereny niezagospodarowane
zły stan drogi dojazdowej
3) PRZEZNACZENIE
Dla terenu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 517/28, obręb miasta Kcynia
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Nr
XXXVI/350/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kcynia,
ograniczonego ulicą Wyrzyską i Witosa. Nieruchomość przeznaczona jest do zbycia na cele
budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego wraz z udziałem wynoszącym ¼ części
w działkach 517/25 o powierzchni 0,0372 ha i 517/26 o powierzchni 0,0160 ha, stanowiące
drogi wewnętrzne.
4) ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI
5) CENA SPRZEDAŻY (netto) – 48.336,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy trzysta
trzydzieści sześć złotych 00/100)
6) INFORMACJA:
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kcyni, Referacie Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami – Kcynia, ul. Dworcowa 8 lub pod
numerem telefonu (52) 589 43 95.
Treść niniejszego dokumentu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa i winna być interpretowana jak
informacja, o których mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.