KGW nr 2/2013 - Gmina Krzyżanowice

Transkrypt

KGW nr 2/2013 - Gmina Krzyżanowice
ISSN 1898-6242
MAGAZYN INFORMACYJNO-REKLAMOWY GMINY KRZYŻANOWICE
egzemplarz
bezpłatny
Luty 2013
Nr 02/2013 (197)
Laureaci
Nagrody Starosty
Gospodarka
odpadami
Czytaj strona » str. 6
Czytaj strona » str. 3
Przedsiębiorcy
w gminie
Czytaj strona » str. 12
„Mieszko AD 2012”
Justyna Bindacz oraz Georg
Latton, mieszkańcy Krzyżanowic, zostali laureatami nagrody
starosty „Mieszko AD 2012”.
W niedzielę 27 stycznia br. poznaliśmy laureatów nagrody Starosty Raciborskiego w dziedzi-
Bieńkowice
Bolesław
Chałupki
Krzyżanowice
Nowa Wioska
Owsiszcze
Roszków
Rudyszwałd
Tworków
Zabełków
nie kultury "Mieszko AD 2012".
Uroczysta gala odbyła się po raz
piąty, tym razem w restauracji
Perła w Krzanowicach.
Nagroda przyznawana jest
corocznie wyróżniającym się
animatorom kultury, którzy
swoimi dokonaniami przyczyniają się do nobilitacji kultury
powiatu raciborskiego. Nominowanych, spośród otrzymanych zgłoszeń (po trzech w każdej z kategorii) wybrała kapituła obradująca pod przewod-
nictwem rektora raciborskiej
PWSZ, a laureatów – Starosta
Raciborski Adam Hajduk.
W tym roku laureatami zostali: Justyna Bindacz (twórczość
literacka), Georg Latton (twórczość plastyczna), Julita Ćwikła
(animacja kulturalna), Brygida
Tomala (twórczość estradowa – muzyka), Elżbieta Biskup
(szczególne osiągnięcie w zakresie upowszechniania kultury
w 2012 r.). Nagrodę specjalną za
całokształt dorobku kulturalne-
go otrzymał Marian Stanisław
Zawisła – artysta plastyk, starszy kustosz muzealny.
O oprawę muzyczną uroczystości zadbała Grupa Bez Nazwy, a galę prowadził Mariusz
Weidner.
2 » Ogłoszenia i komunikaty »
» Krzyżanowickie Gminne Wieści
ogłoszenie
Dotacja dla organizacji społecznych
W styczniu wójt gminy ogłosił konkurs ofert na realizację
zadań publicznych gminy Krzyżanowice w trzech dziedzinach
– kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej
i sportu.
Oto wyniki konkursu
ofert oraz kwoty dotacji:
Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców
gminy
„Krzewienie kultury fizycznej,
zdrowego stylu życia oraz rekreacji wśród dzieci, młodzieży
i pozostałych mieszkańców sołectwa Tworków” dotację otrzymał Ludowy Klub Sportowy
Tworków. Kwota przeznaczona
na realizację zadania wynosi:
43.000 zł z tego: 41.000 zł na działalność bieżącą klubu i utrzymanie boiska; 2.000 zł na remonty.
„Krzewienie kultury fizycznej,
zdrowego stylu życia oraz rekreacji wśród dzieci, młodzieży
i pozostałych mieszkańców sołectwa Zabełków” dotację otrzymał: Ludowy Klub Sportowy
Zabełków. Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi: 32.000,00 zł z tego: 27.000
zł na działalność bieżącą klureklama
bu i utrzymanie boiska; 3.000
zł na sekcję kajakową; 2.000 zł
na remonty.
„Krzewienie kultury fizycznej, zdrowego stylu życia oraz
rekreacji wśród dzieci, młodzieży i pozostałych mieszkańców
sołectwa Bieńkowice” dotację
otrzymał: Ludowy klub Sportowy Bieńkowice. Kwota przeznaczona na realizację zadania
wynosi: 27.000 zł z tego: 25.000
zł na działalność bieżącą klubu
i utrzymanie boiska, 2.000 zł na
remonty.
„Krzewienie kultury fizycznej,
zdrowego stylu życia oraz rekreacji wśród dzieci, młodzieży
i pozostałych mieszkańców sołectwa Chałupki” dotację otrzymał: Ludowy Klub Sportowy
Chałupki. Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi: 35.000 zł z tego: 27.500 zł
na działalność bieżącą klubu
i utrzymanie boiska, 4.000 zł na
sekcję piłki siatkowej, 1.500 zł na
utrzymanie boiska w Rudyszwałdzie, 2.000 zł na remonty.
„Krzewienie kultury fizycznej, zdrowego stylu życia oraz
rekreacji wśród dzieci, młodzieży i pozostałych mieszkańców
sołectwa Owsiszcze” dotację
otrzymał: Ludowy Klub Sportowy Owsiszcze. Kwota prze-
znaczona na realizację zadania
wynosi: 31.500 zł z tego:
27.500 zł na działalność bieżącą klubu i utrzymanie boiska;
4.000 zł na remonty.
„Krzewienie kultury fizycznej i sportu oraz zdrowego
stylu życia wśród dzieci, młodzieży oraz mieszkańców wsi
Krzyżanowice” dotację otrzymał: Ludowy Klub Sportowy
Krzyżanowice. Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi: 49.500 zł z tego:
46.000 zł na działalność bieżącą
klubu i utrzymanie boiska; 2.000
zł na remonty; 1.500 zł na utrzymanie boiska w Roszkowie.
„Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz wszystkich
mieszkańców sołectwa Bolesław” dotację otrzymał: Ludowy Klub Sportowy RUCH
Bolesław. Kwota przeznaczona
na realizację zadania wynosi:
12.000 zł z tego: 12.000 zł na działalność bieżącą klubu i utrzymanie boiska.
„Pielęgnacja i prezentacja
kultury regionu” dotację otrzymało: Towarzystwo Społeczno
-Kulturalne Niemców województwa śląskiego. Jednostką
bezpośrednio realizującą zadanie jest: TSKN Koło Terenowe
Nr 25 Tworków. Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 4.000 zł.
„Zbiorowe potrzeby mieszkańców Gminy z zakresu kultury” dotację otrzymał: Polski
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Raciborzu. Jednostkami bezpośrednio
realizującymi zadanie są: Koła
Rejonowe PZERiI tj. Koło Chałupki, Koło Krzyżanowice, Koło
Tworków. Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi
6.000 zł z tego: 2.000 zł Koło Chałupki, 2.000 zł Koło Krzyżanowice, 2.000 zł Koło Tworków.
Pomoc społeczna,
zdrowie i działania
na rzecz osób
niepełnosprawnych
„Nowoczesna opieka nad chorym w domu w ramach kompetencji pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych i rehabilitacja
osób niepełnosprawnych” dotację otrzymał: Caritas Diecezji Opolskiej. Jednostkami
bezpośrednio wykonującymi
zadanie jest: Stacja Opieki Caritas w Tworkowie oraz Gabinet
Rehabilitacyjny w Tworkowie.
Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 114.000 zł.
reklama
« Wydarzenia i aktualności « 3
» Krzyżanowickie Gminne Wieści
Gospodarka odpadami
– musimy stosować unijne dyrektywy
Od 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieniająca od podstaw system zagospodarowania odpadów. Od 1 lipca
2013 roku mieszkańcy będą korzystali z nowego sytemu, który ma zapewnić większy porządek, lepszą segregację, mniejsze
zaśmiecenie środowiska.
Niestety ustawa ta burzy porządki, długoletnie doświadczenia i praktyki, jakie wypracowały gminy w kwestii gospodarki
odpadami. Wprowadzone przez
ustawodawcę zmiany spowodują wzrost kosztów związanych
z gospodarowaniem odpadami w każdej rodzinie. Rzucane w mediach hasła dalece optymistyczne – „nie martw się
Gmina przejmie Twoje śmieci”
dają mieszkańcom mylne przeświadczenie, że gmina przejmując wszystkie obowiązki związane z nowym systemem przejmie wszystkie problemy z nim
związane. Jednak w praktyce
największym problemem jaki
powstanie, jest problem wzrostu
cen za gospodarowanie odpadami, który dotknie mieszkańców,
ponieważ gmina zgodnie z ustawą przejmie obowiązki, ale odpłatnie i według zasad, jakie
określa ustawa. Zasady te nie
tylko, że nie są jasne i spójne,
ale przede wszystkim odrzucają
dobre praktyki do tej pory prowadzone i wymuszają na gminach działania, które pociągają
za sobą koszty. Koszty te zgodnie z wolą ustawodawcy muszą
zostać przerzucone na wytwórcę odpadów, czyli na każdego
mieszkańca.
W nowym systemie każdy
mieszkaniec zobowiązany będzie do właściwego postępowania z odpadami komunalnymi,
w szczególności do ich selektywnej zbiórki. Nie będzie można w sposób niekontrolowany
produkować nadmiernych ilości odpadów zmieszanych lub
nie segregować odpadów opakowaniowych. Segregowanie ma
przynieść (poza satysfakcją)
korzyści materialne w formie
mniejszych kosztów niż te, które
ponosiłby za wrzucanie wszystkiego do jednego pojemnika.
W ramach ustawowych rozwiązań mieszkańcy będą płacić
jedną stawkę za wywóz odpadów,
ustaloną w drodze uchwały Rady Gminy Krzyżanowice, wnosząc tę opłatę do gminy. Gmina będzie miała obowiązek zapewnić dobrze zorganizowaną
selektywną zbiórkę odpadów,
zebrane odpady będą przekazywane następnie do instalacji
regionalnych, które zapewnią
ich odpowiednie zagospodaro-
wanie. Mieszkańcy nie będą musieli poszukiwać najatrakcyjniejszej oferty wywozu odpadów, ponieważ będzie to obowiązkiem
gminy, która zawrze umowę
z wyłonioną w ramach przetargu firmą.
Obowiązki właścicieli nieruchomości oraz obowiązki gminy:
1. Właściciele nieruchomości
obowiązani będą ponosić na
rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W zamian za opłatę gmina wybierze w drodze przetargu przedsiębiorcę, który opróżni pojemnik
na odpady, a jego zawartość
wywiezie i podda dalszemu
zagospodarowaniu.
2. W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości składać
będzie do gminy deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
3. W przypadku niezłożenia deklaracji gmina w drodze decyzji samodzielnie określi
opłatę, jaką powinien ponosić
właściciel nieruchomości.
4. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do posiadania pojemnika na odpady
i utrzymywania go w odpowiednim stanie sanitarnym
i technicznym.
5. Właściciel nieruchomości
będzie musiał przestrzegać
zasad zbierania odpadów,
w tym ich selektywnej zbiórki, zgodnie z regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
6. Nowy system obejmie
wszystkich mieszkańców,
dzięki temu zwiększy się
odbiór odpadów trafiających
do instalacji odzysku, znikną
tym samym nielegalne wysypiska odpadów.
7. W sytuacji, kiedy dana nieruchomość obejmuje budynki wielolokalowe obowiązki
właściciela przejmie zarząd
nieruchomością wspólną.
8. W nowym systemie gospodarki odpadami wszyscy
właściciele nieruchomości
zamieszkałych będą obsługiwani przez jedną firmę
wywozową. Wszelkie sprawy z odbierającym odpady
załatwiać będzie gmina.
9. Gmina zobowiązana będzie
przeprowadzić kampanię informacyjno-edukacyjną, tak
aby każdy właściciel nieruchomości mógł się zapoznać
z nowymi zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.
10.Mieszkaniec, który nie jest
właścicielem nieruchomości,
wszelkie sprawy związane
z odpadami załatwiał będzie
z właścicielem (zarządcą nieruchomości).
11.Właściciel nieruchomości
lub mieszkaniec posiadający dotychczas samodzielną
umowę z firmą wywozową
powinien pamiętać o wypowiedzeniu tej umowy z dniem
1 lipca 2013r.
Na chwilę obecną Rada Gminy Krzyżanowice podjęła większość uchwał dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w gminie. Podjęto
następujące decyzje:
1. 1. Opłata naliczana będzie od
mieszkańca zamieszkującego nieruchomość
2. Ustalono wysokość stawki
opłaty za gospodarowanie
odpadami i wynoszą one:
• 20,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość. – w przypadku braku
segregacji odpadów na terenie nieruchomości
• Jeżeli odpady komunalne są
zbierane i odbierane w sposób selektywny:
– dla nieruchomości zamieszkanej przez 1 do 2 osób – 9,00 zł
miesięcznie od osoby
– dla nieruchomości zamieszkałej przez 3 do 4 osób – 8,00 zł
miesięcznie od osoby
– dla nieruchomości zamieszkałej przez 5 do 6 osób – 7,00 zł
miesięcznie od osoby
– dla nieruchomości zamieszkałej przez 7 i więcej osób – 6,00
zł miesięcznie od osoby
3. Przygotowano wzór deklaracji, który zostanie rozprowadzony wśród mieszkańców
na początku marca br. Deklaracje należy złożyć w wyznaczonych punktach w terminie do 29 marca 2013r
4. Określono terminy wpłat
opłaty za gospodarowanie
odpadami:
• za I kwartał do 15 stycznia,
• za II kwartał do 15 kwietnia,
• za III kwartał do 15 lipca
• za IV kwartał do 15 października, z tym, że pierwsza wpła-
ta będzie kasowana w terminie do 15 lipca 2013 r.
5. Określone zostało co będzie
odbierane, z jaką częstotliwością i w jaki sposób można
zagospodarować poszczególne rodzaje odpadów. Według
tych ustaleń częstotliwość
odbierania odpadów będzie
podobna do systemu obecnie
funkcjonującego.
W związku z powyższym prosimy mieszkańców o odbieranie deklaracji (deklaracje doręczane będą przez pracowników),
sumienne wypełnienie i złożenie w wyznaczonym terminie
w miejscach, które będą podane
do publicznej wiadomości. Dla
osób mających problem z wypełnieniem ankiety udzielana będzie również pomoc merytoryczna przez pracowników Urzędu,
w tym również w terenie. Jednocześnie podkreślamy, że w deklaracjach należy wykazywać
wszystkie osoby zamieszkujące
nieruchomość. Ta świadomość
oraz świadomość prawidłowej
gospodarki odpadami w nieruchomości (prawidłowe segregowanie odpadów) przyczyni się
do prawidłowego funkcjonowania całego systemu gospodarki odpadami, a przede wszystkim znacząco wpływać będzie
na obniżanie kosztów systemu.
O dalszych decyzjach w kwestii
gospodarki odpadami w gminie
Krzyżanowice będziemy na bieżąco informować zarówno na
stronie internetowej gminy, jak
również w lokalnej prasie, w tym
w Gminnych Wieściach
Referat Rolnictwa,
Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Gruntami
Nowy komendant Partnerzy
podsumowali współpracę
już w komisariacie
Krzyżanowice » W poniedziałek 18 lutego odbyła się uroczystość objęcia stanowiska komendanta Komisariatu Policji
w Krzyżanowicach przez nadkom. Mirosława Mularskiego.
W obecności władz samorządowych gminy Krzyżanowice,
burmistrza miasta Krzanowice, a także funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji, wprowadzenia nowego komendanta
dokonał komendant powiatowy
KPP w Raciborzu mł. insp. dr
Paweł Zając.
Nadkom. Mirosław Mularski
w Policji służy od 14 lat. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej od interwencyjnego zespołu patrolowego,
przez pion kryminalny, zespół
ds. nieletnich i zespół zwalczania przestępczości narkotykowej. Nadkom. Mularski zawsze pracował w pionie roboczym. Przełożeni docenili jego
osiągnięcia i powierzyli stanowisko komendanta w Krzyżanowicach. Nowy komendant chce
przede wszystkim, by policjanci
jak najczęściej wyjeżdżali w teren. Zdecydowany nacisk kładzie też na pracę dzielnicowych,
gdyż to funkcjonariusze pierw-
partnerskich gmin: Krzyżanowice, Szylerzowice, Hać i Piszcz.
W spotkaniu, które odbyło się
6 lutego br., wzięli udział przedstawiciele gmin czeskich: starosta Szylerzowic pani Jarmila
Thomasová, starosta Haci Pavel Kotlař, wicestarosta Piszcza
Piszcz » W tym roku to gmina nego spotkania podsumowujące- Daniel Fichna oraz wójt gminy
Piszcz była gospodarzem corocz- go współpracę przygranicznych Krzyżanowice Grzegorz Utracki,
a także osoby odpowiedzialne
w poszczególnych gminach za
kulturę, współpracę i promocję.
Oprócz sprawozdania z realizacji zadań za rok ubiegły, omówiono także plany wspólnych imprez i działań na rok 2013, które
znajdą się w kalendarzu wspólnych polsko – czeskich imprez.
Zostanie on umieszczony również na www.krzyzanowice.pl
w zakładce ,,Współpraca zagraniczna”.
(tb)
Nowy Opel dla krzyżanowickiej policji
szego kontaktu. To niezwykle
ważne, by mieszkańcy ich znali,
wiedzieli w jaki sposób się z nimi skontaktować.
Mirosław Mularski liczy na
dobrą współpracę z samorządem, bo tylko wspólnymi siłami
można skuteczniej działać na
rzecz poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców. Komendantowi
zależy też na monitorowaniu
newralgicznych miejsc na terenie naszej gminy. Jego zdaniem monitoring może przyczynić się do spadku przestępczości i zwiększenia wykrywalności
przestępców.
(tb)
Posterunek Policji wzbogacił się o nowy nieoznakowany
samochód osobowy maski Opel
Astra z nadwoziem typu hatchback. Nieoznakowany Opel,
dofinansowany przez gminę
Krzyżanowice w kwocie 20 tys.
zł, przeznaczony jest do zadań
kryminalnych i operacyjnych.
Na dzień dzisiejszy komisariat poza nowym Oplem dysponuje oznakowanym radiowozem
Land Rover i nieoznakowaną
KIA Ceed oraz drugą oznakowaną KIA Ceed, która została
przekazana krzyżanowickiej policji z Krzanowic.
Komisariat
Policji w Krzyżanowicach posiada wraz z komendantem16osobową obsadę:
ośmiu policjantów w zespole patrolowym, trzech dzielnicowych nowice i Krzanowice, czuwają
i czterech policjantów operacyj- nad bezpieczeństwem 19. tysięno-dochodzeniowych. Teren ja- cy mieszkańców.
(tb)
ki patrolują to gminy Krzyża-
4 » Wydarzenia i aktualności »
!
» Krzyżanowickie Gminne Wieści
Uwaga Sięgamy
Złodzieje grasują po unijne pieniądze
nawet w biały dzień
Ostatnie miesiące przyniosły nasilenie włamań na terenie
gminy Krzyżanowice nie tylko
w przygranicznych miejscowościach jak Zabełków i Chałupki,
ale także w innych, szczególnie
w Krzyżanowicach, Tworkowie
i Bieńkowicach. Sprawcy działają nie tylko w nocy i wieczorem,
ale nawet w biały dzień. Włamują się do garaży, piwnic, budynków mieszkalnych i gospodarczych, zabierają wszystko,
co wpadnie im w ręce i stanowi jakąkolwiek wartość. Łupem
złodziei padają więc gotówka,
biżuteria, laptopy, urządzenia
elektroniczne, sprzęt AGD.
Mimo wzmożonych patroli
krzyżanowickiej policji plaga
kradzieży trwa. Na miejscach
włamań policjanci stwierdzają, że najprostszym sposobem
dla złodzieja jest po prostu pozbycie się kłódki lub wyważenie
drzwi wejściowych. Zdarza się
jednak, że podczas popołudniowych i nocnych patroli policjanci natrafiają na otwarte drzwi
wejściowe, zarówno główne do
budynku, jak również do piwnic.
Niestety w tym miejscu trzeba
przytoczyć stare porzekadło, że
to okazja czyni złodzieja. Otwarte drzwi to zaproszenie dla włamywaczy!
mugą drzwi
• afiszowanie zamożności
• oznaki dłuższej nieobecności,
np. pełna skrzynka na listy,
ciągle zgaszone światło
• dorabianie kluczy w przygodnych zakładach usługowych
• zostawianie otwartych drzwi,
okien, garaży, bram i furtek
Co należy zrobić?
• wychodząc wieczorem zaciągnij zasłony lub żaluzje
i zostaw zapalone światło,
a w dzień włącz radio lub
telewizor, co może sugerować ewentualnym włamywaczom, że jednak ktoś został
w środku
• wyjeżdżając na dłużej, zostaw klucze zaufanym osobom i poproś, by kontrolowały, czy w mieszkaniu nic
złego się nie dzieje, zapalały
światło czy otwierały okna,
by sprawić wrażenie, że w
domu ktoś jest
• cenne przedmioty zdeponuj
Złodziej czy bandyta nie odważy się zaatakować tam, gdzie
sąsiedzi czuwają wzajemnie nad
swoim bezpieczeństwem. Jeśli
ktoś obcy krąży wokół naszej
działki, to można podejrzewać,
że nie tylko dlatego, że podziwia
Co prowokuje złodzieja?
koncepcję architektoniczną na• klucz pod wycieraczką, w do- szego domu. Jeśli naszą uwagę
niczce z kwiatami, nad fra- zwróci samochód, należy zapi-
sać markę i numer rejestracyjny, gdyż dane te mogą okazać
się bardzo przydatne.
Należy więc zwracać baczniejszą uwagę na to, co dzieje
się w najbliższym otoczeniu,
a po drugie dzielić się spostrzeżeniami z policją. O wszelkich
niepokojących sytuacjach można powiadomić policję bez konieczności podawania swoich
danych personalnych. Takie jest
nasze prawo.
Możemy pozostać anonimowi, ale nie bądźmy obojętni.
Jeżeli zauważysz coś podejrzanego zadzwoń na alarmowy
numer Policji 997 lub 112, który
jest ogólnoeuropejskim numerem alarmowym.
Numer telefonu
na Posterunek Policji
w Krzyżanowicach
32 459 42 02/
/32 459 43 02
– jeśli nikt nie obiera,
to znaczy, że patrol jest
w terenie. Po kilu sygnałach
telefon połączy nas
z Komendą Powiatową Policji w Raciborzu (32 459 42
00/32 459 42 55), gdzie można zgłosić zdarzenie.
PKP przekaże dworce?
Prawdopodobnie jeszcze
w tym roku gmina przejmie od
PKP dworzec kolejowy w Krzyżanowicach.
Wójt gminy Grzegorz Utracki spotkał się po raz kolejny z przedstawicielami spółki
PKP na rozmowach dotyczących nieodpłatnego przejęcia
dwóch dworców kolejowych, leżących na terenie gminy. Tym
razem osiągnięto pewien konsensus. Dworzec w Krzyżanowicach wraz z przyległą do
niego działką być może uda się
przejąć jeszcze w tym roku. Bardziej skomplikowana jest sprawa przejęcia dworca w Chałupkach, ponieważ budynek należy do kilku spółek, które muszą
najpierw dojść do wzajemnego
porozumienia i podzielić nieruchomości.
Głównym warunkiem przekazania mienia PKP będzie
utrzymanie przez gminę funkcji dworcowej, czyli poczekalni
dla pasażerów, co jest paradoksem, bo PKP najpierw zamknęły budynki, a teraz oczekują zapewnienia schronienia dla podróżnych.
Warunek ten jest jak najbardziej do zaakceptowania – mówi wójt Grzegorz Utracki. – Od
dawna staramy się o udostępnienie pomieszczenia, w którym
oczekujący na pociąg mogliby
się schronić przed mrozem czy
deszczem.
Dwa lata temu wójt gminy,
po interwencji mieszkańców
w sprawie zamykania budynków
i braku dostępności do poczekalni, wystąpił z wnioskiem do PKP
o możliwość przejęcia dworców
w Krzyżanowicach i Chałupkach.
Niestety otrzymał negatywną
odpowiedź. W ostatnim czasie
to PKP same wyszły z propozycją przekazania obu budynków
jednocześnie oraz ewentualnego przekazania również budynku obok starej poczty.
Po przyjęciu budynków
Urząd Gminy podejmie działania zmierzające do ich zagospodarowania i utworzenia poczekalni dla pasażerów.
(tb)
Kolejne projekty złożone
do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
„Przekraczamy granice” w
ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska
– Rzeczpospolita Polska.
Start up na pograniczu
Przedmiotem projektu jest
zorganizowanie dla młodzieży
międzynarodowych warsztatów biznesu i przedsiębiorczości na pograniczu polsko-czeskim. Polsko-czeskie zajęcia
będą polegały na aktywnym
uczestnictwie w warsztatach
edukacyjnych pn. „Młody
Przedsiębiorca”.
Tematyka zajęć: zagadnienia
związane z przedsiębiorczością i założeniem firmy, w Polsce
i Republice Czeskiej, prowadzenie firmy oraz działalność
na terenie całej UE, zasady
wolnego rynku, funkcjonowania instytucji finansowych,
GPW, giełd towarowych, obliczanie odsetek od kredytów
oraz lokat bankowych, zasad
marketingu, promocji przedsiębiorstwa, przygotowanie
CV oraz listu motywacyjnego. Zajęcia interaktywne – organizacja konkursów, np. na
logo własnej firmy, najlepszy
pomysł na firmę, quizy. Planowane są także spotkania
z lokalnymi przedsiębiorcami
a także wyjazdy do Czech w celu poznania funkcjonowania
czeskich firm i przedsiębiorstw.
W trakcie zajęć zostanie również omówiona tematyka praw
człowieka oraz równości płci.
W ramach projektu powstanie polsko-czeska młodzieżowa grupa biznesowa złożona
z chętnych i naprawdę zainteresowanych tematem. Projekt
jest innowacyjny ponieważ bo
nikt dotąd, jak wynika z analiz,
nie próbował aktywizować młodzieży do wykorzystania potencjału gospodarczego gmin/powiatów w formie warsztatów, ligi start up'ów, wizyt studyjnych
i tworzenia modelowych firm
itd. Produktem projektu będzie
przygotowanie przez młodych
uczestników wielojęzycznego
profilu na facebook.com pod
hasłem nasza gmina – nasze
pomysły na biznes oraz wydanie publikacji Nasza Gmina –
Nasza Przyszłość, która prezentowałaby potencjał gospodarczy gminy z perspektywy
młodych ludzi, a więc zawiera-
ła informacje o gminie, sylwetki
firm i gospodarstw, reportaże
z działań w ramach projektu,
najciekawsze pomysły na biznes młodych ludzi. Podstawowy walor publikacji to pokazanie gminy jako miejsca,
w którym przedsiębiorczość
integruje młode i starsze pokolenie, co z kolei pozytywnie
ukazuje samorząd jako miejsce
z potencjałem demograficznym, kreatywne i przyszłościowe.
czasu zdala od zagrożeń i uzależnień współczesnego świata – powszechnie występujących nałogów i komputeryzacji. Wszystkie dzialania podjęte
w ramach projektu będą nakierowane na szerzenie zdrowego stylu zycia, rozwijania
prawidłowych nawyków, propagowanie zdrowej, sportowej
rywalizacji zgodnie z zasadą
fair-play, działania prozdrowotne oraz promocja aktywności
ruchowej.
• Koszt projektu: 82.376,00 zł • Koszt projektu: 76.480,00 zł
• Dofinansowanie z Europej- • Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
skiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego: 70.019,60 zł
Regionalnego: 65.008,00 zł
• Dofinansowanie z budżetu • Dofinansowanie z budżetu
państwa: 8.237,60 zł.
państwa: 7.648,00 zł.
Międzynarodowo na
sportowo
Przedmiotem projektu jest
zorganizowanie międzynarodowego rajdu rowerowego oraz
trójboju sportowego, w którego skład wchodzić będą: biegi, spływ kajakiem oraz nordic
walking. Międzynarodowy rajd
rowerowy przebiegać będzie
następującą trasą: Krzyżanowice – Tworków – Bieńkowice –
Bolesław – Piszcz – Darkowice
– Hat – Rudyszwałd – Chałupki – Zabełków. Kolejnym zadaniem partnerów będzie zorganizowanie trójboju sportowego,
w ktrego skład wchodzić będą:
biegi, nordic walking i spływ
kajakiem. Trasa biegu i nordic
walking obejmować będzie trasę ok. 3 km. Biegacze i osoby
z kijkami wyruszą spod ruin
w Tworkowie przez Bolesław,
aż pod koścół świętego Urbana, gdzie znajdować się będzie
meta. Natomiast spływ kajakami rozpocznie sie po czeskiej stronie – w Bohuminie,
a zakończy w Krzyżanowicach.
Czescy Partnerzy – Hać i Szylerzowice będą w sposób czynny
angażować się w działania projektu, przygotowywać zawodników i kompletować drużyny
kajakarskie oraz uczestników
rajdu rowerowego.
Zawody będą otwarte dla
każdej grupy wiekowej, a ze
względu na panujący i stale rozwijający się trend prosportowy oraz coraz większą
świadomość społeczeństwa
w tym temacie, liczymy na
duży, międzynarodowy odzew
i liczną grupę widzów zarówno
z Polski, jak i Czech. W ramach
projektu chcemy promować
zdrowy, sportowy tryb życia,
aktywne spędzanie wolnego
Transgraniczny Festiwal
kultury oraz Czesko-polska historia na mapie regionu Ziemi
Hulczyńskiej i czterech partnerskich gmin.
Gmina Krzyżanowice jest
także partnerem w projektach
transgranicznych wraz z Gminą Krzanowice, Kietrz, Pietrowice Wielkie. Partnerem wiodącym w projektach jest Stowarzyszenie Gmin Hulczyńska.
Projekt Festiwal kultury
pogranicza obejmuje propagowanie tradycji, dziedzictwa
kulturowego oraz historii regionu polsko-czeskiego ziemi
hulczyńskiej oraz terenów Górnego Śląska. Podczas realizacji projektu zostanie wydany
śpiewnik tradycyjnych pieśni
oraz zorganizowany zostanie
festiwal kultury pogranicza (jeden na terenie Czech, drugi na
terenie Polski).
Projekt Czesko-polska przygoda na mapie regionu Hulczyńskiego i czterech partnerskich gmin obejmuje stworzenie portalu mapowego – systemu informacji w czterech
wersjach językowych, który
będzie jasno prezentował region ziemi hulczyńskiej oraz
polskich partnerskich gmin:
Krzyżanowice, Kietrz, Pietrowice Wielkie i Krzanowice.
Celem projektu jest promowanie turystyki przy użyciu nowoczesnych technologii dostępowych.
Polscy partnerzy nie ponoszą kosztów ale otrzymają wydane materiały informacyjne
do rozpropagowania projektu
na własnym terenie.
Partnerami w powyższych
projektach są czeskie gminy
Hać i Szylerzowice.
« Z prac Rady Gminy « 5
» Krzyżanowickie Gminne Wieści
DZIAŁALNOŚĆ
Ośrodka Pomocy Społecznej
Podczas styczniowej sesji
radni zapoznali się z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 rok oraz z planami na rok bieżący. Informacji udzieliła kierownik pani Renata Reszka.
Ośrodek Pomocy Społecznej
Krzyżanowice z/s w Tworkowie
jest jednostką organizacyjną
gminy Krzyżanowice. Do jego
zadań należy m.in: przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku
rodzinnego (z tytułu samotnego
wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
„Becikowe”, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki
i pomoc w naturze.
Zasiłki celowe przeznaczane
są głównie na zakup żywności,
opału, leków, odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego oraz na
opłaty za energię elektryczną,
czynsz mieszkaniowy. Jeżeli osoba lub rodzina marnotrawi przyznane świadczenia bądź własne
zasoby finansowe może nastąpić
ograniczenie świadczeń lub odmowa ich przyznania. W 2012 r.
zasiłek celowy otrzymały 122 rodziny (358 osób).
Zasiłek okresowy przysługuje
osobom i rodzinom bez dochodów lub o dochodach niższych
niż ustawowe kryterium oraz
zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie
niezbędnych potrzeb życiowych,
zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Okres, na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustala ośrodek pomocy
społecznej na podstawie okoliczności sprawy. W ubiegłym roku
zasiłek otrzymało 31 rodzin (95
osób).
Kolejnym ważnym zadaniem jest wydawanie skierowań
do domów pomocy społecznej
i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym
domu. Jest to zadanie własne
gminy o charakterze obowiązkowym. Z pobytu w domu pomocy
społecznej korzystają osoby samotne wymagające całodobowej
opieki z powodu wieku, choroby
lub niepełnosprawności, której
gmina nie jest w stanie zapewnić.
OPS stara się pomóc w załatwianiu wsparcia w środowisku danej osoby (usługi Stacji Caritas,
pomoc sąsiedzka czy też mobilizacja rodziny), by ta mogła jak
najdłużej w nim pozostać. Obecnie w domach pomocy społecznej
przebywa 9 osób, którym gmina
finansuje tam pobyt. Kolejne 2
osoby starają się o umieszczenie w domach opieki.
Ośrodek Pomocy Społecznej
Krzyżanowice od wielu lat zajmuje się pomocą w ramach rządowego programu ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Do
czerwca 2011 r. dzieci w szkołach
otrzymywały suchy prowiant. Od
września 2011 r. zaczęto wpro-
wadzać gorący, jednodaniowy
posiłek w miejsce suchego prowiantu. Od stycznia 2012 r. gorące posiłki jednodaniowe zostały
zastąpione dwudaniowymi. Posiłki są przygotowane przez firmę zewnętrzną, szkoły zapewnia
ze swojej strony pomieszczenie,
gdzie uczniowie mają możliwość
ich spożycia.
Szczególną uwagę zwraca się
w gminie na osoby dotknięte niepełnosprawnością. Formy udzielanej pomocy osobom niepełnosprawnym, przede wszystkim
finansowe, to: świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki stałe, dodatki
z tytułu kształcenia i rehabilitacji
osób niepełnosprawnych. Natomiast formy niepieniężne to
praca socjalna: pomoc w wypełnieniu dokumentów, załatwieniu
spraw urzędowych oraz związanych z życiem codziennym, odwiedziny, wsparcie. Współpraca
z instytucjami i organizacjami
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu raciborskiego: WTZ w Raciborzu, Świetlica Caritas, CRON.
Współpraca z placówkami oświatowymi, współpraca z Poradnią
Zdrowia Psychicznego w Raciborzu. Ośrodek współpracuje
z DPS „Pałac Różany” w Krzyżanowicach. Wraz z Urzędem Gminy organizuje się spotkania osób
niepełnosprawnych oraz odwiedziny pensjonariuszek w „Pałacu
Różanym” w Krzyżanowicach
z okazji Świąt Wielkanocy, Mikołajek, Świąt Bożego Narodzenia.
Uchwały podjęte na sesji w sprawie:
• zmian w budżecie gminy na
Prognozy Finansowej Gminy
aportem majątku wodociągo2013 rok - do budżetu gminy
Krzyżanowice na lata 2013wo – kanalizacyjnego gminy
wprowadzono środki z Naro2018 - wprowadzenie popraKrzyżanowice do PWK Górdowego Programu Przebuwek do kwot planowanych
na Odra
dowy Dróg Lokalnych oraz
dochodów i wydatków w la- • podziału Gminy KrzyżanoPowiatu Raciborskiego natach 2015-2018 mających na
wice na stałe obwody głosorealizację zadania „Przecelu zrównoważenie planowania - zgodnie z Kodeksem
budowa ul. Krzyżanowskiej
wanego budżetu
wyborczym rada gminy na
w Tworkowie” oraz zabezpie- • ustanowienia hipoteki na
wniosek wójta gminy dokoczono środki na udzielenie
rzecz Wojewódzkiego Funnuje podziału gminy na stadotacji dla Powiatu Raciborduszu Ochrony Środowiska
łe obwody głosowania, ustaskiego na realizację zadania
i Gospodarki Wodnej w Kala ich numery, granice oraz
„Przebudowa chodnika przy
towicach w celu zabezpiesiedziby obwodowych komiczenia spłaty pożyczki zadrodze powiatowej DP 3516S
sji wyborczych
i 3529S w Tworkowie”
ciąganej przez PWK Górna • zmiany uchwały z dnia 28
• zmian w budżecie gminy na
Odra - warunkiem otrzymalistopada 2012 r. w sprawie
2013 rok – zabezpieczono cania planowanej pożyczki jest
przyjęcia Programu współłość środków na realizację
wyrażenie zgody rady gminy
pracy Gminy Krzyżanowice
zadania „Kultura, rekreacja
nas ustanowienie hipoteki na
z organizacjami pozarządoi sport na pograniczu czesko
nieruchomościach będących
wymi i innymi podmiotami
- polskim” (boisko przy ZSO
własnością gminy Krzyżanowymienionymi w art. 3 ust.
Chałupki)
wice
3 ustawy o działalności po• udzielenia pomocy finanso- • wniesienia aportu do PWK
żytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok – zmian
wej Powiatowi RaciborskieGórna Odra - w związku
mu - dotacja celowa na reaz ubieganiem się o przyznadokonano po konsultacjach
nie dofinansowania ze środlizację zadania pn: „Przebuw Wydziale Kontroli i Nadzodowa chodnika przy drodze
ków Programu Operacyjneru Prawnego Śląskiego Urzępowiatowej DP 3516 S i 3529
go Infrastruktura i Środodu Wojewódzkiego w Katowisko na realizację projekS w Tworkowie” w kwocie
wicach
tu „Kanalizacja dorzecza • zatwierdzenia taryfy za zbio68.158,00 zł
• zmiany uchwały z dnia
górnej Odry gminy Krzyżarowe zaopatrzenie w wodę
27 grudnia 2012 roku w spranowice i Kornowac – etap I”,
na terenie Gminy Krzyżawie uchwalenia Wieloletniej
konieczne jest przekazanie
nowice.
Pracownicy socjalni na bieżąco
informują się o potrzebach osób
niepełnosprawnych, odwiedzając ich w domach i korzystając
z informacji przekazywanych
przez środowisko lokalne.
Od 2004 roku OPS pomaga
w realizacji Unijnego Programu Pomocy Żywnościowej dla
Najuboższych Mieszkańców
Wspólnoty Europejskiej PAED.
Do zadań Ośrodka należy sporządzanie list osób najuboższych,
przygotowanie magazynu, sporządzenie dokumentacji oraz pomoc w rozładunku i dystrybucja
na poszczególne sołectwa. Wydawaniem żywności pierwotnie
zajmowały się KGW w poszczególnych sołectwach. W związku
z brakiem pomieszczeń magazynowych w sołectwach obowiązki te przejął OPS. Urząd Gminy
opłaca koszty transportu oraz
organizuje transport do magazynu OPS w Tworkowie. Pracownicy brygady remontowej
UG pomagają w rozładunku towaru. W roku 2008 otrzymano
z Banku Żywności ponad 17 ton
towaru, w 2009 r. ponad 30 ton,
w 2010 r. ponad 20 ton. W 2011 r.
otrzymano 23 tony, w 2012 – 22
tony. W każdym roku z tej pomocy korzysta ok. 300 osób (90
rodzin).
Ośrodek Pomocy Społecznej
realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Twoja
szansa” – program aktywizacji
społeczno-zawodowej w gminie
Krzyżanowice. Głównym celem
projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych. Od 2008 r. wzięło w nim
udział 48 osób. Nieodłączną częścią projektu są kursy zawodowe,
mające na celu zmianę, podniesienie lub nabycie kwalifikacji
zawodowych. Warto zaznaczyć,
że w skutek przeprowadzonych
działań w ramach realizacji projektu, pracę podjęły 22 osoby.
W grudniu 2011 r. w naszej
gminie został utworzony zespół interdyscyplinarny, którego zadaniem jest diagnozowanie
problemu przemocy w rodzinie,
następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym
przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Zespół interdyscyplinarny tworzy grupy robocze, w skład których wchodzą
przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
gminnej komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych, policji,
oświaty, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi.
Podstawowym zadaniem zatrudnionych w Ośrodku Pomocy
Społecznej pracowników socjalnych jest szczegółowe rozeznanie sytuacji osoby i rodziny zwracającej się o pomoc oraz na podstawie wywiadu środowiskowego stworzenie diagnozy, w celu
określenia występujących trud-
Nowe ceny wody
Rada Gminy Krzyżanowice zatwierdziła nową taryfę za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę
na terenie gminy Krzyżanowice, ustaloną przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Górna Odra”.
Taryfę opracowano w oparciu
o koszty poniesione w roku 2012
oraz na podstawie planowanych
kosztów nowych taryf. Taryfa
obowiązywać będzie od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014
roku. Cena za dostarczoną wodę
ności oraz problemów, a także
ich przyczyn. Opracowana ocena jest punktem wyjściowym do
skonstruowania długofalowego
planu pracy z osobą lub rodziną.
Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia wyspecjalizowaną kadrę
pracowników, którzy podnoszą
systematycznie swoje kwalifikacje i umiejętności, korzystając ze
szkoleń organizowanych przez
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Katowicach.
Szczególną troską gmina otacza osoby niepełnosprawne. Poza obowiązkowymi działaniami
wynikającymi z ustawy organizuje się także imprezy integracyjne np. Mikołaj z OPS, spotkanie Dzieci – Dzieciom organizowanie od kilkunastu lat w Centrum Kultury przez GZOKSiT,
czy sierpniowe spotkania na
Urbanku organizowane przez
parafialną grupę charytatywną Caritas z Tworkowa, w której uczestniczą niepełnosprawni
podopieczni grup charytatywnych z wszystkich parafii.
Z uwagi na trudne sytuacje
życiowe w jakich znajdują się
rodziny lub poszczególne osoby – gmina pomaga uczniom wypłacając stypendia i zasiłki. Program realizuje Gminny Zespół
Oświaty Kultury Sportu i Turystyki. W 2012 roku zasiłek szkolny otrzymało 3 uczniów, w roku
szkolnym 2012/2013 (od września
do grudnia) stypendium wypłacono 54 uczniom.
(tb)
– 2,98 zł (brutto) za zł/m3.
Stawka opłaty abonamentowej nie zmieniła się i wynosi 4,86 zł na odbiorcę usług za
miesiąc.
W gminie Krzyżanowice obowiązuje jednolita taryfa, zawierającą takie same dla wszystkich odbiorców ceny za dostarczoną wodę oraz takie same dla
wszystkich odbiorców stawki
opłat.
(tb)
Rozliczamy PIT
4 kwietnia 2013 roku (czwartek) w godz. 12.00-14.00
w sali obrad Urzędu Gminy Krzyżanowice, będzie można skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Skarbowego w Raciborzu w zakresie załatwiania spraw związanych
z rozliczeniem rocznym podatku dochodowego
za 2012 rok (wydawanie formularzy, przyjmowanie
zeznań oraz udzielanie informacji podatkowej).
6 » Wydarzenia i aktualności »
krótko
25 stycznia 2013 roku
Wójt gminy spotkał się
w Opolu z nowym dyrektorem Agencji Nieruchomości
Rolnych. Rozmowy dotyczyły przetargów dla wywłaszczonych rolników, przekazania gruntów i budynków na
rzecz gminy.
27 stycznia
Biesiada Śląska w Tworkowie. Wśród widzów byli: poseł Henryk Siedlaczek, starosta Haci Paweł Kotlař, wójt
Grzegorz Utracki, przewodniczący Rady Gminy Paweł
Lasak, sekretarz gminy Marcin Kucza. Więcej wewnątrz
numeru.
Wójt gminy oraz przewodniczący Rady Gminy Krzyżanowice uczestniczyli w uroczystym wręczeniu nagród
Mieszko AD 2012. Laureatami zostało dwoje mieszkańców naszej gminy. Więcej wewnątrz numeru.
29 stycznia
Spotkanie z dyrektorem
spółki nieruchomości PKP
w sprawie przekazania budynków dworca w Krzyżanowicach i Chałupkach.
31 stycznia
Wójt Grzegorz Utracki i przewodniczący Rady Gminy
Paweł Lasak wzięli udział
w rocznej odprawie i podsumowaniu pracy Komendy
Powiatowej Policji w Raciborzu, podczas której nastąpiło
również przekazanie samochodu dla Komisariatu Policji w Krzyżanowicach.
01 lutego
W Kaletach odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów.
Tematem spotkania była
gospodarka odpadami oraz
nowe rozwiązania związane
z tym zagadnieniem.
06 lutego
W Piszczu odbyło się coroczne spotkanie podsumowujące współpracę partnerskich gmin przygranicznych:
Piszcz, Hać, Szylerzowice
i Krzyżanowice. Więcej wewnątrz numeru.
08 lutego
Wójt gminy uczestniczył
w obchodach święta patrona szkoły, Mikołaja Kopernika, w ZSO w Tworkowie.
11 lutego
W sali obrad Urzędu Gminy
odbyło się szkolenie rolników
zorganizowane przez Śląski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Tematem szkolenia
były: zmiany w przepisach
KRUS, integrowana ochrona roślin oraz przepisy wzajemnej zgodności w świetle
usług doradczych i kontroli CC.
12 lutego
W Katowicach odbyło się
spotkanie wójtów, burmistrzów i prezydentów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z przedstawicielami spółek TAURON Ciepło
S.A. i TAURON Dystrybu-
» Krzyżanowickie Gminne Wieści
Laureaci Nagrody Starosty Raciborskiego
„Mieszko AD 2012”
Justyna Bindacz
– Ogromnie jestem dumna
z tej nagrody, bo w takim wieku,
już osiemdziesiątka się zbliża,
jeszcze taką nagrodę na starość
zdobyć. Było warto że ciągle coś
pisałam i wspominałam i efekty
to są na stare lata. Ogromnie się
cieszę, ale nie wiem co na to powie rodzina. Mam wnuczkę historyczkę, jest mądra po szkołach, a ja bez szkoły i też ją gonię
– żartuje pani Justyna.
Z zamiłowania historyk, podróżnik i kronikarz. Włada językiem niemieckim, zna jego gotycką odmianę. Z powodu II wojny
światowej edukację przerwała
po pięciu latach nauki w niemieckiej szkole podstawowej. W następstwie tragicznej śmierci ojca nigdy nie wróciła do szkoły.
Razem z matką starały się zapewnić byt rodzinie. Ale każdą
wolną chwilę (również później,
kiedy miała już dwoje dzieci) poświęcała na czytanie i pisanie
listów do rodziny i znajomych
w Niemczech. W latach 90-tych,
kiedy Bindaczowie nie prowadzili już gospodarki, zaczęła pisać kronikę rodzinną i tworzyć
drzewo genealogiczne rodziny
dla siebie i wszystkich kuzynek.
To było naprawdę ciekawe bo jej
dziadek aż cztery razy się żenił,
więc materiałów i informacji do
dzięki temu, że zawsze interesowały ją opowieści mieszkańców. Kronikarskie zamiłowania
Pani Justyny Bindacz spowodowały, że wydała cztery publikacje. Pierwszą była „Historia
parafii Krzyżanowice” wydana w 1993 roku z okazji 200-lecia kościoła w Krzyżanowicach.
Książka ta to tłumaczenie historii Krzyżanowic napisanej przez
ks. dr Augustyna Weltzla. Dwie
następne to dwujęzyczne monografie: „Krzyżanowice – Kronika XX wieku” wydana w 1998
roku oraz „Krzyżanowice, wioska, Lichnowscy, życie codzienne i zwyczaje” wydana w lutym
2011 roku. Ostatnie publikacja
to książka pt. „Mein geliebtes
Kreuzenort Gdichte” wydana
w 2011 roku z okazji 20-lecia
działalności DFK Krzyżanowice. Jest to zbiór wierszy autorów
związanych z ziemią krzyżanowicką, wybranych przez panią
Justynę Bindacz. Pani Justyna zwiedziła większość Europy, podróżowała też po Egipcie
i Izraelu. Z każdej wyprawy pisze wspomnienia i ilustruje je
własnoręcznie rysowanymi mapami. Jest zapraszana na różne
spotkania, i wszystko skrzętnie
notuje. Teraz znowu napisała
prawie 49 stron. Czy schowa je
do szuflady?
podziękować kapitule, która
dokonała wyboru. Także wnioskodawcy, czyli wójtowi, który
rekomendował mnie i Justynę
Bindacz, i pracownikom urzędu,
którzy złożyli wniosek. Statuet-
serwatorem zabytków. W latach
1983 – 1990 prowadził pracownię – warsztat ceramiczny, gdzie
wypalał opracowane przez siebie plakietki okolicznościowe, figurki oraz płaskorzeźby, a także
Georg Latton
ka Mieszka z brązu jest wyjątkowa. Brąz to materiał bardzo
mi bliski, zawsze byłem świadkiem odlewania moich projektów i cyzelowania pomników,
a teraz sam trzymam go w ręce jako nagrodę. Będzie stał na
godnym miejscu.
Georg Latton z wykształcenia ekonomista, z zamiłowania
wszechstronny artysta. Jest
rzeźbiarzem, malarzem i kon-
wykonywał formy raciborskich
pierników. Georg Latton odnowił kariatydy w siedzibie raciborskiego Urzędu Skarbowego,
figurę łabędzia z „Apteki pod Łabędziem” w Raciborzu oraz secesyjny sufit w willi przy ul. Staszica. W Krzyżanowicach wykonał nową głowę figury św. Jana
Sarkandra, tablice upamiętniające pobyt Liszta i Beethovena
w pałacu Lichnowskich, a tak-
że popiersie Beethovena. Odnowił przydrożne krzyże m.in.
w Bolesławiu, ostatnio pomógł
w pracach renowacyjnych krzyża w Tworkowie. Wykonał również replikę herbu umieszczonego na ruinach tworkowskiego zamku.
Jego życiowym dziełem jest
projekt repliki przedwojennego
pomnika Josefa von Eichendorffa, który w 1994 roku wrócił na
skwer przy ulicy Mickiewicza
w Raciborzu. Artysta jest autorem trzech kopii podobizny Eichendorfa – pierwszy pomnik
stanął w Łubowicach, drugi
w Raciborzu, trzeci w Nysie.
Od 1995 roku jest restauratorem
zbytków w rezydencji księcia Albrechta v. Oettingen-Spielberg.
W Niemczech wykonał także kilka rzeźb i pomnik Eichendorffa, a ponadto pomnik poświęcony reformie rolnej z 1948 roku
oraz „Matkę z dzieckiem”, pomnik stanął w Betzdorf.
Pan Latton w domu ma warsztat, który jest jednocześnie
muzeum wspomnień – jak to
sam określa. Przechowuje tam
modele swoich dawnych prac
oraz małe figurki, które zrobiły jego córki Brygida i Gabriela.
Na warsztacie stoi niedokończony, gipsowy model głowy Liszta. Myśli też o popiersiu księdza Weltzla.
(tb)
Śląski język serca
Tworków » Pod takim tytułem, z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, odbyło się 21 lutego w tworkowskim Centrum Kultury spotkanie zorganizowane przez Ruch
Autonomii Śląska.
Prelegentami byli: pisarz
Jerzy Buczyński z Radlina,
Dostojny
Jubilat
Swoje 90. urodziny obchodził 4 lutego pan Rudolf Staniek, mieszkaniec Rudyszwałdu.
Justyna Bindacz
Z bukietem kwiatów sędziwego
jubilata odwiedzili wójt gminy
zdobycia było sporo.
Grzegorz Utracki i zastępca kieOgromną wiedzę o swoich Georg Latton
rownika USC Dorota Dwulecki,
ukochanych Krzyżanowicach
– Nie spodziewałem się, że zo- składając najserdeczniejsze żyzdobyła czytając niemieckie stanie mi przyznana nagroda czenia zdrowia i pogody ducha
i polskie publikacje historycz- starosty, to dla mnie zaszczyt. w imieniu własnym i lokalnej
ne, informacje prasowe oraz Za to wyróżnienie chciałbym społeczności.
uczestniczka konkursów "Po
naszymu, czyli po śląsku" Ewelina Sokół-Galwas z Wilchw
oraz poetka Maria Kostrzewa
z Tworkowa.
Na spotkaniu poruszono
kwestie szans i perspektyw
śląskiej mowy, jej kodyfikacji
i uznania za język regionalny,
a także fakultatywnego nauczania śląszczyzny w szkołach.
Dwugodzinną dyskusję jaka wywiązała się pomiędzy widownią a prelegentami prowadził Daniel Jakubczyk, redaktor gorzyckiego miesięcznika
pt. „U nas”.
(tb)
« Stowarzyszenia i organizacje « 7
» Krzyżanowickie Gminne Wieści
Neujahrstreffen Spotkanie Noworoczne
Krzyżanowice » Od ponad 20
lat wszyscy członkowie krzyżanowickiego koła DFK spotykają
się na początku roku w miejscowej remizie OSP. W tym roku 17
stycznia w spotkaniu uczestniczyło ponad 70 osób, przybyli także liczni goście: skarbnik
gminy Danuta Biczysko, ksiądz
proboszcz Jerzy Witeczek, prezes OSP Walter Bożek, naczelnik Jerzy Tlon, przewodnicząca miejscowego koła emerytów
Maria Stanik.
Wszystkich przywitał przewodniczący DFK Georg Latton. Pani skarbnik oraz ksiądz
proboszcz złożyli życzenia noworoczne.
Przewodniczący koła podsumował miniony rok, wspominając wycieczkę do Kromieryrza połączoną z degustacją win
oraz do Pszczyny, gdzie zwiedzano pałac i ogrody. Członkowie krzyżanowickiego DFK byli
też we Wrocławiu na Festiwalu
Kultury Niemieckiej i w Kędzierzynie na koncercie. Poza tym
były spotkania z różnych okazji, gdzie przy kawie i ciastkach
miło spędzano czas.
Podczas spotkania uczennice, przygotowane przez nauczycielkę języka niemieckiego Gabrielę Kupiec-Kwaśnica, zaprezentowały program artystyczny
w języku polskim i niemieckim.
Wystąpiły: Sabina Adamiec, Nicol Skiba, Patrycja Pradela, Fustyna Latton, Klaudia Bozigór-
ska, Monika Mikołajek. Pięknie
śpiewała solo 10-letnia Agata
Fichna, która w 2012 roku brała udział w wojewódzkim konkursie pieśni polskich i niemieckich, gdzie zajęła 3. miejsce.
Swoimi umiejętnościami wokalnymi pochwalił się także najstarszy uczestnik spotkania pan
Franciszek Niksza, który ma
91 lat. Co ciekawe, pan Niksza
jeszcze kilkanaście lat temu
śpiewał w chórze im. Eichendorffa ze Studziennej.
Przez cały wieczór przygrywał i śpiewał pan Brunon Stuchły z Bolesławia. W tak miłej
i rodzinnej atmosferze, słuchając występów dzieci, a potem
przy kolacji i wspólnych dyskusjach, czas minął bardzo
szybko.
Justyna Bindacz
Tworków » W styczniu Zarząd DFK Tworków zorganizował w Centrum Kultury dla
swoich członków spotkanie noworoczne. W spotkaniu uczestniczyli liczni goście, m.in.: sekretarz gminy Marcin Kucza, Sylwia
Pientka z Zarządu Powiatowego DFK, dyrektor ZSO Magdalena Ochman, dyrektor Przedszkola w Tworkowie Beata Bobrowska.
Zebranych powitali przewodniczący DFK i jego zastępczyni, składając życzeniach noworoczne. Tradycją spotkań staje
się fakt, że program artystycz-
przekonani, że taka forma pracy
z dziećmi przy wsparciu rodziców w zajęciach przedszkolnych
przyniosą w przyszłości wspaniałe efekty w rozwoju tych bardzo
utalentowanych dzieciaków.
W atmosferę okresu noworoczno-bożonarodzeniowego
wprowadził zebranych chór żeński DFK, z którym wspólnie śpiewano najpiękniejsze pieśni tego
okresu. Przy kawie, ciastku i gorącym posiłku trwały dyskusje do
późnego wieczora.
Korzystając ze sprzyjającego
noworocznego okresu podziękowań i życzeń Zarząd DFK Twor-
Sto Lat dla Babci i Dziadka
Krzyżanowice » Babcie
i dziadkowie ukradkiem ocierali
łzy wzruszenia, gdy ich kochane
wnuki odśpiewały im z całych sił
„Sto lat”. Wcześniej jednak pięknie zaprezentowały się w tańcach oraz śpiewając piosenki
i recytując wierszyki nawiązujące do Dnia Babci i Dziadka. Taki właśnie artystyczny prezent
przygotowała z okazji ich święta grupa przedszkolaków pod
czujnym okiem wychowawczyni. Wnuczęta swoim występem
chciały podziękować babciom
i dziadkom za opiekę, opowiadanie bajek, śpiewanie kołysanek
oraz przytulanie i pocieszanie,
kiedy mają zły humor.
29 stycznia 2013 r. Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Krzyżanowicach zorganizowało w miejscowej remizie
OSP Dzień Babci i Dziadka dla
swoich członków. Tego dnia, pod
adresem uczestników spotkania padło wiele ciepłych i serdecznych słów. W imieniu Babć
i Dziadków głos zabrała przewodnicząca Koła Emerytów –
Maria Stanik, która z wielką radością podziękowała za tak liczne przybycie gości na tę uroczystość. Maria Riedel przeczytała
swój wiersz napisany specjalnie
na tę okazję. Najserdeczniejsze
życzenia seniorom złożył także
wójt gminy Grzegorz Utracki.
Spotkanie było dobrą okazją,
by przypomnieć sobie o osobach, którym często zawdzięczamy większość miłych wspomnień własnego dzieciństwa,
bo przecież u Babci zawsze
jest przyjemnie, ciepło i miło,
a z Dziadkiem można porozmawiać o dawnych czasach. Szanujemy ich za cierpliwość, wyrozumiałość, dobroć, miłość i ogromne doświadczenie życiowe.
Wspólny poczęstunek był
okazją do rozmów, dzielenia
się wrażeniami. Na wszystkich
twarzach można było zauważyć
uśmiech i radość.
(tb)
reklama
ny przygotowują tworkowskie
przedszkolaki z grupy niemieckojęzycznej prowadzone przez
panią Barbarę Mucha oraz
chór żeński DFK pod kierownictwem pani Ernestyny Rossa wraz z muzykiem Alfredem
Otawa. Słowa podziękowania za
całokształt działalności DFK prowadzonej na rzecz naszej gminy
i społeczeństwa oraz życzenia
noworoczne przekazał zebranym
w imieniu wójta Grzegorza Utrackiego – sekretarz gminy Marcin
Kucza. Szczególnie barwny, zyskujący ogromny aplauz zgromadzonej publiczności był występ niemieckojęzycznej grupy
tworkowskich przedszkolaków.
Zaprezentowane przez najmłodszych tańce do melodii bawarskich tak rozbawiły zebranych, że
oklaskom w czasie tańca i po zakończeniu nie było końca. Członkowie DFK składają na ręce dyrektor przedszkola pani Beaty
Bobrowskiej, opiekunki grupy
niemieckojęzycznej pani Barbary Mucha oraz pozostałych pedagogów serdeczne podziękowanie za całokształt pracy włożonej
w pielęgnowanie kultury naszych
przodków oraz naukę języka niemieckiego poprzez prowadzone
z dziećmi gry i zabawy. Jesteśmy
ków pragnie podziękować Konsulatowi Niemiec w Opolu, władzom regionalnym DFK oraz
władzom gminy Krzyżanowice
za otrzymywane środki finansowe na kontynuację działalności
kulturalnej opartej na historii
i tradycji poprzednich pokoleń,
a wspierającej wszystkie pokolenia poczynając od najmłodszych.
Przewodniczący DFK dziękuje kolegom i koleżankom z Zarządu oraz ich współmałżonkom za
pomoc w organizacji spotkania
noworocznego.
Info: Zarząd DFK Tworków
8 » Wydarzenia i aktualności »
cja S.A. Tematem spotkania była współpraca spółek
z gminami w województwie
śląskim, zapewnienie bieżącego i perspektywicznego bezpieczeństwa energetycznego, ciągłości i jakości
dostaw mediów energetycznych po społecznie akceptowalnych cenach oraz powołanie Regionalnej Rady ds.
Energii. W spotkaniu brał
udział sekretarz gminy.
15 lutego
W Starostwie Powiatowym
w Raciborzu odbyło się spotkanie dotyczące wykorzystania dróg gminnych i powiatowych podczas budowy Zbiornika Racibórz, zorganizowane przez Biuro Wdrażania
Projektu Zbiornik Racibórz,
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
oraz tut. starostwo z przedstawicielami sześciu samorządów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Raciborskiego, Powiatu Wodzisławskiego, Miasta
Racibórz, Gminy Krzyżanowice, Gminy Kornowac,
Gminy Lubomia, Augustyn
Bombała – kierownik projektu budowy zbiornika Racibórz oraz Witold Krochmal
– dyrektor Biura Koordynacji
Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry
z Dolnośląskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczył Sekretarz
Gminy wraz z kierownikiem
Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Gruntami.
18 lutego
W obecności władz samorządowych gminy Krzyżanowice, burmistrza Krzanowic, a także funkcjonariuszy
Komendy Powiatowej Policji
odbyło się oficjalne wprowadzenie nadkom. Mirosława
Mularskiego na stanowisko
komendanta Komisariatu
Policji w Krzyżanowicach.
20 lutego
Wójt gminy wziął udział
w Walnym Zgromadzeniu Gminnej Spółki Wodnej. Spotkanie odbyło się
w sali narad Urzędu Gminy
w Krzyżanowicach. Więcej
wewnątrz numeru.
21 lutego
Spotkanie z partnerami projektu „Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza i Odra”,
które odbyło się w Urzędzie
Gminy w Krzyżanowicach.
W spotkaniu uczestniczyli
przedstawicie Urzędu Miasta w Raciborzu, Związku
Miast i Gmin Powiatu Karwina oraz Urzędu Gminy
w Krzyżanowicach.
28 lutego
Wójt gminy wziął udział w
posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego
w Opawie, podczas którego
odbyła się ocena mikroprojektów złożonych do dofinansowania z POWT.
» Krzyżanowickie Gminne Wieści
Tak się bawili seniorzy
Chałupki: Takich bali już nie
ma, a szkoda, bo zabawa, jaką 24
stycznia w Gościńcu nad strumykiem zaproponowali seniorzy była niesamowita. Niejeden
dwudziestolatek świetnie by się
wybawił. Jednak pod warunkiem, że potrafi tańczyć.
Swoje pierwsze spotkanie
w nowym roku zorganizowało Koło Emerytów, Rencistów
i Inwalidów z Chałupek. Okazją do świętowania był Dzień
Babci i Dziadka. Na uroczystość
przybyli też zaprzyjaźnieni „duchodcy” z Szylerzowic. Życzenia wszystkim babciom i dziadkom złożył wójt gminy Grzegorz
Utracki, składając bukiet kwiatów na ręce najstarszej w gronie seniorów babci, pani Pauliny
Klyszcz z Zabełkowa
Wszyscy bawili się wyśmienicie przy muzyce „na żywo”, bo
do tańca przygrywała Gminna
Orkiestra Dęta. Były polki, wal-
ce i tanga, ale też standardy mu- pustoszały, a na parkiecie tańzyki rozrywkowej. W solowych ce trwały w najlepsze do późpartiach i duecie zaśpiewali nych godzin.
(tb)
Ewa Łopocz i dyrygent orkiestry Krzysztof Fulneczek. Prawie trzygodzinny koncert muzyczny zakończył się owacjami
słuchaczy i tańczących par oraz
bisami muzyków. Potem do tańca przygrywał DJ, który bawił
gości żartami i dowcipną konwersacją.
Takie właśnie spotkania seniorzy z Chałupek lubią najbardziej. Przyjemna muzyka, znajome melodie, taneczne rytmy
sprawiły, że miejsca przy stole
Tu mnie boli
tu mnie pcha…
Niedzielne popołudnie, sala Centrum Kultury w Tworkowie wypełniona widzami
do ostatniego, nawet stojącego miejsca – wszyscy czekają na spektakl, zaraz rozpocznie się biesiada śląska. To
już 17. z kolei, a widzów z roku
na rok przybywa.
Tytuł biesiady „Tu mnie boli tu mnie pcha...”, czyli o tym
jak działa polska służba zdrowia. A służba zdrowia w Polsce
to oczywiście temat rzeka, tu
wszystko jest możliwe. Według
niektórych służba zdrowia nie
działa wcale, a jak chcesz być
szybko zdrowy to lecz się w prywatnych klinikach albo zapłać.
Prawie trzy godziny dobrej
zabawy zapewnili widzom aktorzy z Bolesławia, którzy ciętą satyrą obyczajową i polityczną przedstawili naszą rzeczywistość i kazali spojrzeć na
wszystko co nas otacza z dystansem i odrobiną optymizmu.
Skecz za skeczem – absurdy naszego codziennego życia,
problemy z jakimi borykają się
nasi mieszkańcy, przejaskrawione i pokazane w krzywym
lustrze sytuacje – wzbudzały
salwy śmiechu. Szczególnie te,
które dotyczyły władz gminy
i znanych osób – kabareciarze
zważyli i prześwietlili, tych, których warto było zbadać.
Widzowie dziękowali aktorom brawami na stojąco, nie
mniejsze brawa otrzymała orkiestra dęta, która przygrywała
podczas biesiady.
Organizator: Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki w Krzyżanowicach
z/s w Tworkowie oraz Świetlica Bolesław.
Teksty: Rajmund Herzog
i Krystyna Maisik.
Obsada: Inga – Krystyna
Maisik, Paul – Rajmund Herzog, Oma – Alicja Fichna, Kaśka i siostra Ania – Monika Tront,
Marcin – Tomasz Zajonc, Kasjer
i Ksiądz – Brunon Stuchły, Ecik
– Dominik Pięk, Anna – Karolina
Freanzel, Ewa – Ewelina Foltys,
Opa – Gabriel Złoty, Gryjta – Izabela Koczy, Frida – Beata Himel,
Alojz – Michał Gwizdak, Lekarz
i Ordynator – Zygfryd Stuchły,
Tante Luci i Siostra Przełożona –
Aurelia Pięk, Krista i Kucharka –
Krystyna Obruśnik, Techniczny
– Michał Zajonc, prowadzenie –
Maria Riedel. Dzieci: Agnieszka
Herzog, Daniel Herzog, Marcin
Maisik, Patryk Fichna, Oliwia
Stuchły. Orkiestra: Brunon Stuchły, Joachim Popela, Roland
Popela, Alojzy Gorgosz, Jerzy
Kalusek, Krystian Pietrasz.
(tb)
« Wydarzenia i aktualności « 9
» Krzyżanowickie Gminne Wieści
Im więcej pączków,
tym więcej szczęścia
Tworków » Kto w tłusty
czwartek nie zje chociaż jednego pączka ten nie może liczyć
na szczęście przez cały rok. Czy
to prawda? Nie wiadomo, ale na
wszelki wypadek panie z wszystkich kół gospodyń wiejskich gminy Krzyżanowice przygotowały
całą „górę” pączków – mniejszych i większych, nadziewanych marmoladą, makiem, bitą
śmietaną, budyniem. W tłusty
czwartek 7 lutego urządziły w
tworkowskim Centrum Kultury
„babski comber”. Podczas tej zabawy chłopa raczej nie uświadczysz, bo jak wynika z samej nazwy, babski comber jest świętem
zarezerwowanym tylko dla kobiet. Nie mniej jednak znalazł się
wśród pań jeden „rodzynek”, a
na zaproszenie gospodyń przybyli na degustacje pączków wójt i
mężczyznom podczas zabawy
krawaty – w tym roku zaszczyt
ten spotkał przewodniczącego
rady gminy. Potem były konkursy – rzut pączkiem (sztucznym!)
do celu, rysowanie pączka z zamkniętymi oczami, wieszanie
prania z niemowlakiem na jednej ręce i telefonem w drugiej
(okazuje się, że kobiety to potrafią). Były też wróżby, pączkowa
loteria i walc kotylionowy, a także pokaz zumby w wykonaniu
Kasi i Magdy. Zaś pani Krysia
Galda, która od lat pisze satyryczne teksty na różne tematy,
przeczytała swój nowy wiersz o
kobietach i skomplikowanych relacjach damsko-męskich.
Poza tym były śpiewy, tańce,
dużo śmiechu i dobrego humoru.
Babski comber to ludowa zabawa zapustna, wciąż organizowana i popularna w wielu miejscoprzewodniczący rady gminy.
Na początku odśpiewano wościach. Kiedyś służyła wpro„hymn pączkowy” i przyjęto „ko- wadzaniu młodych mężatek w
deks babskiego combra”. Zgod- ich małżeńskie obowiązki, dziś
nie z tradycją kobiety obcinają to okazja do rozrywki.
Ostatki w Magicu
Krzyżanowice: Prawie trzysta osób niepełnosprawnych bawiło się 12 lutego w krzyżanowickim klubie „Magic” podczas
imprezy karnawałowej. Przyjechali z Wodzisławia Śl., Gorzyc,
Kędzierzyna-Koźla i Rybnika.
Organizatorem tej odbywającej
się już po raz czwarty zabawy
były Warsztaty Terapii Zajęciowej Św. Hiacynta i Franciszek z
Wodzisławia Śląskiego, prowadzone przez Caritas Archidiecezji Katowickiej, a współfinansowane przez Powiat Wodzisławski ze środków PFRON.
Na dyskotece doskonale bawią się wszyscy bez względu na
stan zdrowia czy rodzaj niepełnosprawności. Dzięki temu z
roku na rok w imprezie bierze
udział coraz więcej osób. Jak
mówi dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu
Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śl., Dezyderiusz Szwagrzak,
którego pracownicy także wzięli
udział w zabawie, na tej imprezie nie trzeba nikogo zapraszać
na parkiet – wystarczą pierwsze
takty muzyki i uczestnicy już zaczynają tańczyć.
Tego typu imprezy to jednak
nie tylko wspaniała zabawa dla
osób niepełnosprawnych, ale
także terapia społeczna. - Bar-
dzo często osoby niepełnosprawne ze względu na swój
stan mają ograniczone możliwości kontaktów społecznych.
Organizując takie wydarzenia,
jak to w klubie „Magic”, chcemy wyjść naprzeciw potrzebom
naszych podopiecznych – mówi dyrektor wodzisławskich
WTZ Andrzej Pałka, który podkreśla przy okazji wielką życzliwość właściciela klubu „Magic” – Impreza odbyła się w tym
miejscu już po raz czwarty i z
wielką wdzięcznością mogę powiedzieć, że właściciel „Magica”
ani razu nie chciał od nas pieniędzy za najem lokalu, a przecież sam musiał ponieść pewne koszty. Serdecznie mu za to
dziękujemy.
Info: Starostwo Powiatowe
w Wodzisławiu Śląskim
10 » Oświata i kultura »
» Krzyżanowickie Gminne Wieści
Święto Babci i Dziadka Tydzień Babci i Dziadka Dzień Babci i Dziadka
Bieńkowice » Zwykle to babcie i dziadkowie rozpieszczają
swoje wnuczęta, ale w tym dniu
role się odwróciły. 22 stycznia
dzieci z Przedszkola w Bieńkowicach obchodziły razem ze
swoimi Babciami i Dziadkami to
wyjątkowe święto – Dzień Babci
i Dziadka. Uroczystość, na którą zaproszonych było blisko 170
osób, odbyła się w Restauracji
„Rege” w Bieńkowicach. Swoją
obecnością zaszczycili nas również wyjątkowi goście m.in. wójt
gminy Krzyżanowice Grzegorz
Utracki, dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek, ksiądz proboszcz
Andrzej Zocłoński oraz radni
Bieńkowic.
Po przywitaniu gości, dzieci
zaprezentowały swoje umiejętności. Były wiersze, śpiewy, tańce oraz gra na instrumentach.
Na twarzach gości można było
obserwować całą gamę emocji
od uśmiechu i radości po wzruszenie i łzy szczęścia. Dziadkowie byli pełni uznania dla swoich wnucząt i z dumą podziwiali
ich zdolności. Po występach artystycznych przygotowanych
przez przedszkolaków była
okazja by wspólnie z Dziadkami wziąć udział w tańcach i za-
bawach, podczas których Dziadkowie udowodnili, że doskonale
znają i świetnie radzą sobie nie
tylko w typowych dziecięcych
zabawach „Jedzie pociąg” czy
„Krasnoludki”, ale też w przebojach „na czasie” tj. „Ona tańczy
dla mnie” czy „Gangam style”.
Ogromne zaangażowanie rodziców w przygotowanie uroczystości oraz niecodzienna oprawa muzyczna orkiestry dętej
sprawiły, iż uroczystość ta była
wyjątkowa.
Wspaniała atmosfera, która towarzyszyła spotkaniu była okazją do wzmocnienia więzi rodzinnej, miłego spędzenia
czasu oraz okazania wdzięczności Dziadkom, a powodów do podziękowań jest wiele. Kochają,
wspierają, pocieszają i zawsze
są przy nas. W ten szczególny dzień maluchy mogły okazać wdzięczność za ich troskę
i opiekę oraz za wszystko, co
otrzymują od nich na co dzień.
Jeszcze raz wszystkim Babciom
i Dziadkom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia
i wszelkiej pomyślności.
Katarzyna Wolnik – Przedszkole w Bieńkowicach
Dzień Babci i Dziadka
„Serce jest bogactwem, które się nie sprzedaje ani nie kupuje ale, które się ofiaruje”.
Styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni,
zdarzają się jednak takie, kiedy każdemu robi się cieplej na
sercu. To święto naszych kochanych Babć i Dziadków, które w ZSO w Chałupkach jest tradycją na stałe wpisaną w harmonogram imprez szkolnych.
25 stycznia najmłodsi uczniowie naszej szkoły, pod kierownictwem swoich nauczycieli
przedstawili najdroższym gościom program artystyczny, na
który składały się obok piosenek i wierszy inscenizacje oraz
tańce.
Serdeczne życzenia wszystkim Babciom i Dziadkom złożył także obecny na uroczysto-
ści dyrektor szkoły Marek Tomczyszyn.
Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a szanowni
goście ze wzruszeniem odbierali
czułe słowa, kierowane pod ich
adresem.
Po zakończonej akademii,
Babcie i Dziadkowie wraz z wnukami zostali zaproszeni na mały poczęstunek przygotowany
przez rodziców uczniów. W tym
czasie również dzieci obdarowały swoich Dziadków i Babcie
samodzielnie wykonanymi upominkami, które się wszystkim
bardzo podobały.
Tegoroczne spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze, a wspomnienia mamy
nadzieję na długo pozostaną
wszystkim w pamięci.
Info: ZSO Chałupki
Krzyżanowice » Ostatni tydzień stycznia upłynął w przedszkolu w Krzyżanowicach na
spotkaniach z babciami i dziadkami naszych przedszkolaków.
Przygotowywania rozpoczęły
się już dużo wcześniej - uczyły
się wierszy, piosenek, tańców
oraz przygotowywały upominki. Pani dyrektor Maria Rybarz
witała codziennie wszystkich
gości i składała serdeczne życzenia z okazji ich święta.
I tak 29 stycznia do przedszkola przybyły babcie i dziadkowie na zaproszenie starszaków i pani Joli. Starszaki przedstawiły Jasełka a następnie program artystyczny przygotowany
specjalnie na tę okazję. Były
wiersze, tańce i piosenki. Dzieci wręczyły kochanym gościom
samodzielnie wykonane ramki
ze swoim zdjęciem.
30 stycznia maluszki z panią Anią zaprosiły swoje babcie
i dziadków. Dzieci powiedziały
wierszyki i zaśpiewały piosenki
i wręczyły laurki.
31 stycznia natomiast śred-
niaki z panią Edytą witały zaproszone babcie i dziadków. Dzieci
również przedstawiły swój program artystyczny, a następnie
zaprosiły babcie i dziadków do
różnych konkursów. Dobrej
zabawy i śmiechu było mnóstwo. Potem średniaki wręczyły drogim babciom i dziadkom
paczuszki ze słodyczami oraz
laurki.
O oprawę artystyczną uroczystości postarały się dzieci wraz z wychowawczyniami,
natomiast nasze kochane panie z obsługi zadbały o pięknie
udekorowane stoły i o coś dla
ciała. Codziennie częstowano
gości świeżymi i smacznymi
ciasteczkami pieczonymi w naszym przedszkolu.
Dni te upłynęły na miłych
spotkaniach, rozmowach
z babciami i dziadkami naszych przedszkolaków, którzy
z dumą i łezką w oku patrzyli
na występy swoich kochanych
wnuków.
Jolanta Siegmund
,,Serce jest bogactwem, które się nie sprzedaje ani nie kupuje ale, które się ofiaruje.”
Styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni,
zdarzają się jednak takie, kiedy każdemu robi się cieplej na
sercu. To święto naszych kochanych Babć i Dziadków, które
w ZSO w Chałupkach jest tradycją na stałe wpisaną w harmonogram imprez szkolnych.
25 stycznia najmłodsi uczniowie naszej szkoły, pod kierownictwem swoich nauczycieli
przedstawili najdroższym gościom program artystyczny, na
który składały się obok piosenek i wierszy inscenizacje oraz
tańce.
Serdeczne życzenia wszystkim Babciom i Dziadkom złożył
także obecny na uroczystości
dyrektor szkoły Marek Tomczyszyn.
Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a szanowni
goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod
ich adresem.
Po zakończonej akademii,
Babcie i Dziadkowie wraz z wnukami zostali zaproszeni na mały poczęstunek przygotowany
przez rodziców uczniów. W tym
czasie również dzieci obdarowały swoich Dziadków i Babcie samodzielnie wykonanymi
upominkami, które się wszystkim bardzo podobały.
Tegoroczne spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze, a wspomnienia mamy
nadzieję na długo pozostaną
wszystkim w pamięci.
Info: ZSO Chałupki
Wygrana w ogólnopolskim konkursie!
Rudyszwałd » Po raz czwarty Szkoła Filialna w Rudyszwałdzie została laureatem konkursu organizowanego przez Zarząd Fundacji na Rzecz Osób
Niewidomych i Niepełnosprawnych z Gdyni. Celem tegorocznej akcji była pomoc 18-letnienych bajek. Za oprawę muzycz- mu Szymonowi Czechowskieną odpowiedzialni byli DJ – e, mu, który w wyniku nieszczęślistarsi koledzy z Samorządu wego wypadku w 2011r. stracił
Uczniowskiego. Nieodłącznym palce prawej dłoni. Zbieraliśmy
elementem balu był taniec ko- więc pieniądze na specjalistycztylionowy. Wszyscy musieliśmy
odnaleźć partnera lub partnerkę z tym samym znakiem na kotylionie. Cały czas towarzyszył
nam dobry humor. Nad wszystkim czuwali nasi wychowawcy, którzy dbali o dobry nastrój
Reprezentanci ZSO w Krzyżawszystkich uczestników. Wspólne zabawy i tańce dostarczyły nowicach wzięli udział w powianam wszystkim niezapomnia- towym konkursie zorganizowanych przeżyć. Wszystkim ba- nym przez Miejską i Powiatową
wiącym się bardzo dziękujemy Bibliotekę Publiczną im. R. Kini zapraszamy za rok!
cla w Raciborzu pt. „Ekotorba.
Info: Trzecioklasiści Twórcze ożywienie materiału”.
Wśród prac zgłoszonych do
konkursu znalazły się głównie
torby papierowe oraz płócienne.
Jury konkursu w składzie Małgorzata Szczygielska, Weronika Paszek i Natalia Rogowska doceniło
pracę czterech uczniów naszego
Gimnazjum, którym 23 stycznia,
w Międzynarodowym Dniu bez
Opakowań Foliowych wręczono
Bal przebierańców
Krzyżanowice » Do najważniejszych tradycji karnawałowych należą zabawy oraz bale.
By tradycji stało się zadość również w naszej szkole 16 stycznia
2013 roku odbył się karnawałowy bal przebierańców uczniów
klas I – III. Tego dnia parter naszej szkoły zamienił się w salę balową. Na imprezę licznie
przybyli uczniowie odprowadzani przez rodziców. Wszyscy
w ten jeden wyjątkowy dzień
zamienili się w księżniczki, piratów, zwierzątka, czarownice,
klaunów. Nie mogło zabraknąć
duchów, mistrzów karate, bohaterów gier komputerowych
i wielu innych postaci z ulubio-
Twórcy najlepszych
ekotoreb!
ne protezy palców dla Szymona.
Rozprowadzając cegiełki udało
nam się zebrać 800 zł. Dzięki
temu byliśmy najbardziej aktywną „małą szkołą” w Polsce
w 2012 r. i zajęliśmy pierwsze
miejsce w konkursie na najaktywniejsze szkoły. Fundacja nagrodziła nas wysokiej klasy notebookiem.
Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas w tej akcji.
J. Fiołka
pamiątkowe dyplomy i nagrody.
Wyróżnieni uczniowie to:
• Kategoria: gimnazjum (1316 lat)
I. Patryk Pawlik
II. Dominika Ochman
III. Karolina Bugla
• WYRÓŻNIENIE
• Klaudia Bozigórska
Ciekawym akcentem spotkania był pokaz fragmentu filmu
„The story of stuff” („Opowieść
o rzeczach”) amerykańskiej aktywistki Annie Leonard, opowiadający o drodze surowca od naturalnego stanu aż do zniszczenia
zakupionych przez konsumentów produktów.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy
Info: ZSO Krzyżanowice
« Oświata i kultura « 11
» Krzyżanowickie Gminne Wieści
Spotkanie integracyjne
90 lat temu na Śląsku
Lata 20-te ubiegłego wieku to
czasy, kiedy mieszkańcy Europy
próbują się otrząsnąć po zakończonej I wojnie światowej. Wojny, oprócz tragicznego bilansu
ofiar – 17 mln oraz materialnych
zniszczeń, mają to do siebie, że
odmieniają regionalne, a czasami również globalne oblicze
świata. Polska przykładowo po
123 latach niebytu rozbiorowego
pojawia się ponownie na mapie
Europy, o kontrowersyjnych na
razie granicach. Na Śląsku, który od kilku stuleci był oderwany od Polski, a od 1740 roku jest
częścią państwa niemieckiego
(pruskiego), w niektórych kręgach mieszkańców odżywiają
ciągoty do dawnej Ojczyzny.
Niemcy, by nie powiększać swoich strat wojennych, o utracie
Śląska nie chcą nawet słyszeć.
Był to bowiem już wtedy region
z nowoczesnym przemysłem,
bogaty w różnie cenne kopaliny
oraz rozwiniętą siecią kolei żelaznej. Naczelnik odrodzonego
państwa polskiego- Józef Piłsudski, Kresowiak z krwi i kości, był zajęty utrwalaniem granicy wschodniej. Nie dziwi więc,
że dość obcesowo potraktował
delegacje powstańców śląskich,
proszących o pomoc wojskową.
Lokalni patrioci Polski, próbują
własnymi siłami i zrywami militarnymi zmienić zaistniałą sytuację polityczną. Doprowadzają do kilku powstań zbrojnych.
Najpierw w roku 1919 i 1920, któ-
re okazały się mało skuteczne,
ale zwróciły uwagę międzynarodowych obserwatorów na
nabrzmiałe problemy Górnego Śląska. Zgodnie z postanowieniami Traktatu Wersalskiego zarządzono na dzień 20 marca 1921 roku przeprowadzenie
plebiscytu, mającego umożliwić
mieszkańcom spornego obszaru wypowiedzieć się w głosowaniu za przynależnością do
Polski lub Niemiec. Wynik głosowania były zróżnicowane, co
ilustruje załączona tabela dla
wybranych miejscowości naszej okolicy.
Z analizy załączonej tabelki,
obrazującej fragmentaryczne
wyniki głosowania plebiscytowego wynika, że w miejscowościach naszej gminy, leżących
po lewej stronie biegu Odry,
większość mieszkańców opowiedziała się za Niemcami. Widzimy jednak, że od tej reguły
były również wyjątki. Odwrotne
rezultaty głosowania uzyskano
po prawej stronie Odry. Uśredniony wynik głosownia na całym
obszarze plebiscytowym był korzystny dla Niemców. W ujęciu
procentowym – 59% osób głosowało za Niemcami, a 41% za Polską. Zwolennicy powrotu Śląska
do Polski nie byli zadowoleni
z końcowego wyniku głosowania. Łamiąc reguły demokratycznego rozstrzygania sporów,
3 maja 1921 roku dochodzi do
wybuchu III Powstania Śląskie-
tabela 1.
L.p.
Miejscowość
Za Polską
Za Niemcami
1.
Chałupki
39
262
2.
Rudyszwałd
115
354
3.
Zabełków
388
368
4.
Roszków
146
175
5.
Krzyżanowice
350
557
6.
Tworków
480
909
7.
Bolesław
62
305
8.
Bieńkowice
598
581
9.
Olza
275
185
10.
Buków
176
50
11.
Gorzyce
698
270
go. Na czele powstania stanął
jego dyktator- Wojciech Korfanty. Do zrywu powstańczego
uczestników mobilizowała dodatkowo Ustawa Konstytucyjna
z 15 lipca 1920 roku, w której nowo powstała władza II R.P. obiecywała szeroko pojętą autonomię dla prowincji śląskiej, gdyby taka powstała. Aby przerwać
krwawe zmagania powstańcze,
często o bratobójczym charakterze, Rada Najwyższa 20 października 1921 roku ustaliła nowe granice Polsko – Niemieckie.
Prawo do samostanowienia narodów było też mocno popierane przez prezydenta USA
Woodrowa Wilsona.
Charakterystycznym punktem granicznym na nowej mapie Europy okazały się pobliskie
Chałupki, miejsce styku trzech
państw – Polski, Niemiec i Czechosłowacji. W okresie międzywojennym 6 października 1929
roku, to historyczne miejsce
upamiętnił monumentalny pomnik. Przetrwał II wojnę światową, ale niestety nie dotrwał
naszych pokojowych czasów.
Widocznie drażniąc lokalne
władze polityczne został w roku 1970 zburzony. Szkoda, że
tak się stało, bo oprócz zamku,
meandrów Odry, Chałupki mogły mieć dodatkową atrakcję
historyczno-turystyczną. Dzięki
miejscowym hobbystom historii udało się to miejsce ponownie upamiętnić, ale jak sądzę
ze względów ekonomicznych
zrealizowano dużo skromniejszą formę upamiętnienia. Lepszy rydz niż nic. Ustalona granica Polsko-Niemiecka od Chałupek aż po Racibórz opierała
się na Odrze. Pod Raciborzem
skręcała w prawo, na północny
wschód aż do Bytomia. Przeszło
90 lat temu, 20 czerwca 1922 roku do Katowic wkroczyło serdecznie witane wojsko polskie.
Dla prowincji śląskiej rozpoczął się nowy rozdział historii.
Zaczęto tworzyć nowe struktury władzy opartej początkowo, zgodnie z „obiecankami” na
autochtonach. Pierwszym Wojewodą Śląskim został pochodzący z Zabełkowa Józef Rymer,
a Marszałkiem Sejmu Śląskiego – Konstanty Wolny, przyjaciel
Wojciecha Korfantego. Obszar
dawnego niemieckiego Śląska
przyznany Polsce stanowił ok.
30 % całego obszaru plebiscy-
Krzyżanowice » W naszej
szkole spotkania integracyjne
z osobami niepełnosprawnymi
z DPS w Krzyżanowicach są
już tradycją. Co roku w styczniu pod kierunkiem pedagoga
szkolnego pani Sabiny Nowak
oraz pani Brygidy Białuskiej,
klasy Gimnazjum i SP przygotowują kolejne spotkanie integracyjne. Młodzież i dzieci co
roku są bardzo zaangażowane w przygotowania i oczeku-
ją dnia, kiedy znów mogą się
spotkać z niepełnosprawnymi koleżankami. W tym roku
spotkanie odbyło się w środę
23 stycznia, zaangażowane były klasy II b i III a Gimnazjum.
Spotkanie rozpoczęło się występem dziewczyn niepełnosprawnych i ich opiekunów.
Wykonanie Jasełek, przepiękna sceneria, kostiumy, muzyka robią co roku niesamowite
wrażenie na naszych uczniach.
W ramach podziękowania za
kolejne przepiękne Jasełka,
młodzież klasy III a i b Gimnazjum przygotowała dla gości
swoje przedstawienie Jasełkowe. Następnie uczniowie bawili
się wraz z gośćmi przy rytmach
wesołej muzyki oraz przy słodkim poczęstunku. Wierzymy, że
integracja dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnymi rówieśnikami, uczy tolerancji oraz
wrażliwości na potrzeby innych ludzi. Pomagamy również
w zmniejszeniu poczucia osamotnienia, frustracji i izolacji,
jakiego osoby niepełnosprawne, doświadczają w kontaktach
ze społeczeństwem. Obecnie
spotkania zapisane są na stałe
w kalendarzach imprez szkolnych, na którą z niecierpliwością czekają uczniowie oraz nauczyciele.
Info: ZSO Krzyżanowice
towego. Obejmował jednak tereny, jak już wspomniałam, obfite w różne kopaliny. Patrząc na
lokalizację działających jeszcze
oraz „padniętych” kopalni węgla kamiennego widzimy, że po
dzień dzisiejszy z tych naturalnych bogactw korzystamy. Dla
Polski, Śląsk stał się znaną z filmów Kazimierza Kutza „Perłą
w Koronie”. Chociaż stanowił
tylko 1,1% obszaru ówczesnej
Polski, to w roku 1923 z tego małego skrawka ziemi pochodziło 73% węgla, prawie 70% stali,
prawie 90% cynku i 100% ołowiu.
Ustawa Sejmowa pozwalała zatrzymywać na potrzeby autonomicznego Śląska ponad połowę
wypracowanego dochodu. Zatem Prowincja Śląska szybko
się bogaciła. Skarbiec Śląski pozwalał na dynamiczny rozwój
prowincji i budowę gmachów,
które do tej pory podziwiamy,
jak przykładowo gmach Urzędu Wojewódzkiego z siedzibą
Sejmu Śląskiego, czy Śląskie
Techniczne Zakłady Naukowe.
Nie dziwi więc, że w tej sytuacji
władze Warszawy zazdrosnym
okiem patrzyły na tę perłę. Jak
sądzę patrzą po dzień dzisiejszy, tyle że perła już nie błyszczy
jak kiedyś. Przykładowo, jeżeli
„mandaty radarowe” mają pomóc załatać dziurę budżetową,
to w jakim województwie jest
największe zagęszczenie mieszkańców i pojazdów samochodowych jak nie na Śląsku.
Pierwszy Wojewoda Śląski
– Józef Rymer rządził autonomiczną prowincją kilka miesięcy. Zmarł rzekomo na udar
mózgu 5 grudnia 1922 roku. Na
okres 20-lecia międzywojennego, czas trwania autonomii
Śląska, przypadło 7. wojewodów. Tylko dwóch pierwszych
było Ślązakami. Najdłuższej,
bo przez 13 lat, to stanowisko
piastował pochodzący z Galicji Michał Grażyński. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego,
gdyby nie to, że wcześniej był
wielkim przeciwnikiem autonomii śląskiej oraz Wojciecha
Korfantego.
Oprócz zagadnień społeczno
-politycznych, związanych z nowym rozdziałem historii Śląska,
innym, również ważnym problemem była organizacja nowej
administracji kościelnej na tym
terenie. Realizacji tego zadania
podjął się pochodzący ze Śląska
ks. kard. August Hlond. Szczegóły z tym związane zasługują na odrębny, może następny
felieton.
Jan Psota
reklama
12 » Gospodarka i rolnictwo »
» Krzyżanowickie Gminne Wieści
Jak ślusarz został murarzem...
W cyklu artykułów o przedsiębiorcach z naszej gminy tym razem przedstawiamy pana Marka Sbeczkę z Owsiszcz, który 13
lat temu założył firmę budowlaną MARCO. Sam również spisał
historię swojej firmy, którą publikujemy w naszej gazecie.
Firmę założyłem 1.02.2000 r.
Miałem wtedy 24 lata i jeszcze
pracowałem w tym czasie w firmie SAFER w Tworkowie jako
sprzedawca. Wcześniej w latach
1997-1998 zdobywałem doświadczenie na budowach w Niemczech.
Motywacją do założenia własnej firmy była częsta praca po
godzinach etatowych. Były to
czasy kiedy bardzo dużo sprzedawało się paneli podłogowych
i innych materiałów, a brakowało wykonawców do montażu i remontów. Z wykształcenia jestem
ślusarzem-spawaczem, więc zaczynałem praktycznie jako samouk przy różnych pracach np.
montażu paneli podłogowych,
płytkowaniu, montażu drzwi,
gładzeniu i malowaniu ścian
i wielu innych. Nowy zawód jakiego w praktyce doświadczałem bardzo mi się podobał, a zakres prac jakie wykonywałem
powiększał się asortymentowo
i ilościowo.
Początkowo klientów zdobywałem ze sklepu, w którym
pracowałem i przez znajomych,
później tzw. drogą pantoflową
i tak praktycznie do dnia dzisiejszego.
Przez pierwsze 3 lata bywało
różnie. Był nawet czas, że musiałem zawiesić działalność, ale
moim głównym dochodem była
nadal praca w firmie SAFER.
W 2004 r. nastąpił przełom,
nazbierało się tyle roboty, że
musiałem zdecydować czy pracować dalej jako sprzedawca
w dobrze rozwijającej się firmie,
czy zwolnić się i zaczynać od początku na swój rachunek. Nie
była to prosta decyzja, ponieważ
miałem wówczas na utrzymaniu
żonę Monikę i 3-letniego syna
Łukasza. Były dwa wyjścia, albo
teraz, albo nigdy. Decyzja była
jednoznaczna TERAZ.
Początkowo do pomocy miałem swojego teścia Józefa, który
pomagał mi fizycznie i wspierał
duchowo, bo nie było łatwo rozpocząć prowadzenie swojej działalności na pełny etat. Wiązało
się to z wykonywaniem usług
budowlanych i prowadzeniem
dokumentacji rozliczeniowej.
1.05.2004 r. zatrudniłem
pierwszego pracownika na pełny etat, który pracuje u mnie do
dnia dzisiejszego, a w późniejszych latach kolejnych.
Zimą 2006 r. zdałem egzamin
mistrzowski w zawodzie malarztapeciarz i egzamin pedagogiczny, co pozwoliło mi zatrudniać
i kształcić uczniów w następnych latach.
We wrześniu 2006 r. przyjąłem do nauki zawodu dwóch
uczniów, którzy po dwóch latach
nauki zdali egzamin czeladniczy,
zostali przyjęci jako pracownicy na pełny etat i pracują nadal w mojej firmie. W listopadzie zatrudniłem kolejnego pracownika – na wyposażenie jego
stanowiska pracy otrzymałem
z urzędu pracy dotację. Zakupiłem laser samopoziomujący,
młot wyburzeniowy, karcher
i inne drobne narzędzia.
Na dzień 1.02.2010 r. tzn. 10
lat od rozpoczęcia działalności,
ale 4 lata od zatrudnienia pierwszego pracownika, firma zatrudniała już sześciu pracowników
i trzech uczniów. W okresie od
września 2006 do września 2012
r. zatrudniłem w sumie czternastu uczniów, z czego już dziesięciu zostało wykształconych
Krzyżanowickie
Gminne Wieści
Magazyn informacyjno-reklamowy Gminy
Krzyżanowice
ISSN 1898-6242
Wydawca:
Urząd Gminy
Krzyżanowice
ul. Główna 5,
47-450 Krzyżanowice,
e-mail:
[email protected],
tel: +48 32/4194050
wew. 131
Redaktor naczelny:
Teresa Banet
Druk:
PolskaPresse
Nakład:
4.000 egz.
Skład:
Fabryka Informacji s.c.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych materiałów i zmiany tytułów oraz
nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam,
a także nie zwraca materiałów niezamówionych.
i zdało egzaminy czeladnicze.
Pozostali są jeszcze w trakcie
nauki.
Aktualnie na dzień 1.02.2013
r., w 13 rocznicę działalności,
zatrudniam ośmiu pracowników posiadających niezbędną
wiedzę, umiejętności i praktykę, które cały czas pogłębiają
poprzez różne szkolenia i wymianę doświadczeń.
Jako szef staram się, aby
w firmie panowała miła koleżeńska atmosfera, dlatego też
od kilku lat w celu integracji
pracowników organizuję w karnawale zabawę taneczną, natomiast latem ognisko lub wycieczki. Pracownikom towarzyszą zawsze żony, koleżanki lub
sympatie. Co roku w okresie Bożego Narodzenia spotykamy się
na wigilii i wspólnie zasiadamy
do stołu.
Firma „MARCO” posiada
odpowiednich pracowników
oraz niezbędny sprzęt budowlany i narzędzia do wykonania
różnych prac remontowo-budowlanych. Pracownicy w firmie podzieleni są na brygady
według doświadczenia, co daje
nam możliwość wykonania prac
na wysokim poziomie. Obecnie
zajmujemy się: budową domów
od fundamentów, tynkowaniem
przy użyciu agregatu tynkarskiego, dociepleniem budynków,
płytkowaniem, całą wykończeniówką po malowanie, montażem okien i drzwi, kompleksowym remontem łazienek i całych domów, instalacją wod-kan
i c.o., a także wypożyczaniem
rusztowań.
Narzędzia i sprzęt od początku założenia działalności
był kupowany systematycznie
w zależności od potrzeb wykonywanych prac. Początkowo środkiem transportu był rodzinny samochód osobowy i przyczepka,
a w roku 2004 okazyjnie, za nieduże pieniądze kupiłem i sprowadziłem z Niemiec dziewięcioletniego VW Transportera T4, co
znacznie ułatwiło transport materiałów i narzędzi na budowę.
We wrześniu 2007 r. kolejnym
samochodem był Ford Escort
z 1987 r., a wiosną 2008 r. zakupiłem kolejnego VW Transportera T4 z roku 1996 na 9 osób.
Po dwóch latach, jesienią 2010 r.,
była konieczna wymiana starego Escorta, więc kupiłem 2-letniego Forda Transita na 6 osób,
a w listopadzie 2012 r. czwartym
Spółka wodna
Krzyżanowice » 20 lutego
odbyło się walne zgromadzenie
Gminnej Spółki Wodnej w Krzyżanowicach. Na spotkaniu przyjęto i zatwierdzono sprawozdanie zarządu oraz sprawozdanie
komisji rewizyjnej GSW za 2012
rok, po czym udzielono im absolutorium.
Podstawowym zadaniem spółki jest odtwarzanie, czyszczenie
i pogłębianie przydrożnych ro-
wów odprowadzających wodę
oraz odtwarzanie i odmulanie
rowów melioracyjnych i cieków
wodnych.
Teren działania Gminnej Spółki Wodnej obejmuje obszar gminy Krzyżanowice o areale 6.900
hektarów. W ramach odbudowy,
remontów i bieżącej konserwacji
urządzeń melioracji szczegółowych w ubiegłym roku zrealizowano zadania o łącznej długości
już samochodem stał się Ford
Transit Connect na 8 osób.
Moim wielkim marzeniem
było skorzystać z dotacji unijnych. Jesienią 2008 r. ułożyłem
sobie plan w jakim kierunku się
rozwijać oraz jaki sprzęt i narzędzia mogą być mi potrzebne.
Następnie zacząłem zbierać najkorzystniejsze oferty potrzebne
do wniosku. W czerwcu 2009 r.
złożyłem wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zakup
sprzętu i narzędzi takich jak:
rusztowania, agregaty tynkarski PFT i malarski, przyczepa,
młot wyburzeniowy. 9.02.2010 roku, w dziesięciolecie założenia
firmy, została podpisana umowa
na dofinansowanie, a jesienią
2010 r. dostałem zwrot 50% wartości netto poniesionych kosztów zakupionego sprzętu i narzędzi. Cała idea od projektu, zebrania ofert, podpisania umowy
do zakupu i wypłacenia zwrotu
trwała pełne dwa lata.
Siedziba firmy i zaplecze budowlane znajdują się w moim
miejscu zamieszkania. Budynek gospodarczy, piwnica domu i podwórko zostało maksymalnie dostosowane do potrzeb
zaplecza budowlanego.
W styczniu 2010 r. kupiłem
działkę niedaleko domu. W połowie 2011 r. wpadł mi do głowy kolejny pomysł, że jeżeli jest
już działka, to czemu nie inwestować dalej? Stwierdziłem, że
trzeba iść na całość, jeżeli jest
Unia Europejska i dotacje unijne, czyli pomoc finansowa, wymyśliłem ciąg dalszy projektu
na zakup sprzętu dotowanego
przez unię. Jeżeli jest sprzęt,
to trzeba go gdzieś magazynować, a że koło domu kompletnie
zabrakło miejsca, stwierdziłem,
że wybuduję wiatę magazynową i budynek pełniący funkcję
biura, magazynu i zaplecza socjalnego dla pracowników. Tak
więc w październiku 2011 r. złożyłem kolejny wniosek do agencji. Do dnia dzisiejszego czekam
na rozpatrzenie, na razie trwają uzupełnienia i poprawki, ale
jestem przekonany, że jeszcze
w tym roku podpiszę umowę. Po
złożeniu wniosku, żeby nie próżnować zacząłem inwestycję i tak
przez kolejny rok w ramach luzu
została wybudowana wiata. Tak
przedstawia się 13-letnia historia firmy MARCO.
14,81 km na łączną kwotę w wysokości 238.570,19 zł.
Wykonanie zadań za 2012 rok
przedstawia się następująco:
udrożnienie rowu H-6 w Zabełkowie, konserwacja rowu nr
66 w Tworkowie, konserwacja
rowu nr 32 w Krzyżanowicach,
czyszczenie odprowadzalnika
od stawu w Tworkowie, konserwacja rowu H-24 w Tworkowie,
zamknięcie sieci drenującej na
polach w Zabełkowie, konserwacja rowów H-18 w Tworkowie,
nr 29 w Krzyżanowicach, nr 30
i H-14 w Nowej Wiosce, wykonanie wlotu do rowu przydrożnego na trasie Bolesław-Borucin, wykonanie sieci drenarskiej
w sołectwach Bolesław, Tworków,
Roszków, wykonanie rowów B-3
i nr 30 w Owsiszczach oraz konserwacja i zabudowa wylotu rowu H-15 w Krzyżanowicach, ułożenie rurociągu drenarskiego
w Bolesławiu i Roszkowie, konserwacja rowu nr 53 w Tworkowie, konserwacja rowu H-6
Roszków – Rudyszwałd, naprawa sieci drenarskiej Tworków –
Roszków – Bieńkowice, ułożenie
rurociągu na rowie H-1 w Chałupkach, konserwacja rowu D-2
w Bieńkowicach i rowu przydrożnego w Tworkowie (etap I – do
składowiska odpadów).
W ubiegłym roku w związku
z występującymi powodziami
dokonywano okresowych przeglądów oraz wielu wyjazdów interwencyjnych z powodu podtopień i awarii.
Budżet Gminnej Spółki Wodnej przedstawia się następująco: przychód ze składek członkowskich (56.451,00 zł), dotacja
z Urzędu Gminy (160.000.00 zł)
oraz dotacja z Urzędu Wojewódzkiego (22.200,00 zł).
20 lutego wybrano nowy zarząd oraz skład komisji rewizyjnej na lata 2013-2016. Nowym
przewodniczącym spółki został
Franciszek Sztuka z Bieńkowic,
zastępcą Gerard Fira z Krzyżanowic, sekretarzem Roman
Herber z Bieńkowic. Poza tym
w skład zarządu weszli: Berthold
Fichna (Bolesław), Antoni Stasz
(Roszków), Franciszek Grzegorczyk (Krzyżanowice), Władysław
Martinek – przedstawiciel Agromax-u. Skład Komisji Rewizyjnej:
Henryk Fichna (przewodniczący)
z Krzyżanowic, Marian Studnic
(Zabełków), Bernard Gajda
(Roszków), Krystian Grzegorczyk (Krzyżanowice), Rajmund
Kubik (Rudyszwałd).
(tb)
« Reklama « 13
» Krzyżanowickie Gminne Wieści
reklama
reklama
USŁUGI
MINIKOPARKĄ !
Firma Usługowa JANDOR Janusz Minkina
ul. Łąkowa 1, 47-450 Krzyżanowice
Wykonujemy wykopy pod:
 instalacje kanalizacyjne, wodne, elektryczne i gazowe,
 przydomowe oczyszczalnie ścieków i szamba,
 drenaż i izolacje fundamentów budynku,
 oczka wodne, chodniki,
 fundamenty ogrodzeń.
tel.: 507 510 244;
504 498 073
ZAUFAJ PROFESJONALISTOM !
reklama
reklama
KOMPLEKSOWE
USŁUGI POGRZEBOWE
całodobowo
Andrzej Bulenda
tel. 032 419 63 35,
tel. kom. 0 692 753 998
Kwiaciarnia KRYSTYNA
Tworków ul. Raciborska 3
e-mail: [email protected]
Bogaty wybór trumien
– ceny producenta
Najtańsza usługa w naszym regionie
karawan, tragarze, kwiaty
(palmy, wiązanki, wieńce)
Międzynarodowy przewóz zwłok
Uwaga! Możliwość wypłaty zasiłku pogrzebowego
reklama
Kompleksowe Usługi Pogrzebowe
Gerard Pientka
47-480 Żerdziny ul. Powstańców Śl. 48
tel. 32 419 83 49, 602 115 104, 692 377 976
Oferujemy:
Kontakt całodobowy
- trumny - produkcja własna
- żałobnicy
- pełna obsługa pogrzebu
- kwiaty
- transport zmarłych w kraju i za granicą
- na życzenie rozliczamy zasiłek pogrzebowy
Usługi świadczymy całodobowo
Filip Pientka
Tworków ul. Długa 3
tel. 32 419 61 86
503 519 295
Hubert Kasza
Tworków ul. Główna 47
tel. 32 419 63 24
609 263 071
25 lat doświadczenia w branży pogrzebowej
14 » Sport i rekreacja »
» Krzyżanowickie Gminne Wieści
Młode Wilki
Triumfatorem halowych zmagań powiatowej ligi orlików w
Kornowacu została Akademia
Piłkarska Młode Wilki I z gminy
Krzyżanowice, która wyprzedziła Naprzód Czyżowice. Trzecie
miejsce dla MKP Odra Centrum
Wodzisław Śląski, dzięki lepsze- • Najlepszy zawodnik – Artur
mu bilansowi bezpośrednich
Leśniak (Młode Wilki I)
spotkań z Unią Racibórz I.
• Najlepszy bramkarz – Igor
Wyróżnienia indywidualne
Maksymiec (Naprzód Czy• Król strzelców – Adrian
żowice).
Wierzgoń (Naprzód Czyżowice)
tabela 2.
MIEJSCE
DRUŻYNA
MECZE
PUNKTY
BRAMKI
1.
AP Młode Wilki I
16
42
36:12
2.
Naprzód Czyżowice
16
41
45:10
3.
MKP Odra Centrum
16
30
17:8
4.
Unia Racibórz I
16
30
42:14
5.
Unia Racibórz II
16
25
28:26
6.
Salos Pogrzebień
16
16
15:28
7.
AP Młode Wilki II
16
13
12:34
8.
Markowice
16
11
13:36
9.
Unia Racibórz III
16
3
8:48
Akademia Piłkarska
Akademia
Piłk a r s k a
„Młode Wilki” została założona
przed rozgrywkami halowymi
w Kornowacu. – Chcieliśmy żeby nazwa była uniwersalna, ponieważ grają w niej dzieci z całej gminy. Obecnie z Chałupek,
Rudyszwałdu, Tworkowa oraz
z Krzyżanowic – wyjaśnia tre-
ner Piotr Mucha. – Trenujemy
na Orliku w Tworkowie, gdzie
dzieci mają do tego wymarzone warunki – cały kompleks pomieszczeń z szatniami oraz idealne boisko z oświetleniem.
Zdolnych dzieci jest sporo,
w sezonie 2011/2012 Tworków
zajął II miejsce w Lidze Orlika
i III w lidze halowej. Jednak nie
w każdej miejscowości jest tylu
chętnych, żeby stworzyć drużynę. Tak więc po połączeniu sił
dzieci z innych wiosek, utalentowanych i pełnych zapału do
gry, utworzona została Akademia Piłkarska „Młode Wilki”.
I od razu sukces, w halowej lidze powiatowej pokonali takie
zespoły jak Odra Wodzisław czy
Unia Racibórz. – Trzeba zaznaczyć, że była to najmłodsza drużyna, jeśli chodzi o wiek zawodników – mówi Piotr Mucha. Teraz Młode Wilki mają apetyt na
wygranie Ligi Orlików sezonu
2012/2013.
Zimą trenują w sali gimnastycznej w Zabełkowie, czasami
też w dużej hali sportowej w Sy-
To wszystko jest możliwe
dzięki rodzicom, którzy dowożą swoje piłkarskie talenty na
treningi, są to nawet przedszkolaki. Drużyna składa się z dzieci
sześcio – dziesięcioletnich. Teraz Akademia prowadzi nabór
głównie roczników 2003-2005.
Treningi prowadzi Piotr Mucha,
którego wspomaga trener LKS
Chałupki Roman Kaczor.
Młodzi zawodnicy byli już
na dwóch obozach sportowych.
W 2011 roku w Rewalu nad morzem, na ten wyjazd udało się
pozyskać sponsora, który sfinansował cały pobyt. W 2012
roku drużyna spędziła tydzień
w Stroniu Śląskim. – Tu koszt
pokryli rodzice – wyjaśnia Mucha. – Moim zdaniem za nieduże pieniądze. Pobyt z pełnym
wyżywieniem, korzystanie z boiska ze sztuczną nawierzchnią
oraz odnowa biologiczna czyli
basen, jacuzzi i sauna, kosztował 400 zł. Dodatkowo Urząd
Gminy Krzyżanowice pokrył
w całości przejazd dzieci w obie
strony.
Chcemy też podziękować
sponsorom, którzy nas wspomagają: firmom „Danar” z Bieńryni. – Taka sala to marzenie, kowic i ”Adi Car” z Tworkowa
ale my za to mamy orliki – mó- oraz Bankowi Spółdzielczemu
wi Piotr Mucha. – Staramy się w Krzyżanowicach.
(tb)
urozmaicać treningi i dlatego
jeździmy na basen do Gorzyc.
Reklama
����������
����������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������
������������
����������������
����������
������� ��������� �� �������
!������" �
�%�� ��� ������� �&� ��� "#%� �� ���# �
������������'
�"���� ��� ������ ()��*���+���� �
+��,(��*�� ��� ���� ��� �� ������ �!�%���� "���� -!����� �� �
�����&$ ��� �&�� ��%��-�� )�.��/0 � *)� � � � ��1�+� �
)023�+� � ��/42� � �� � 2��0� ��+�/���� � � � (�5�4' ���!� �
!����� ��� ��� ������� �� ������"� ����"��6�� .�1)�����, �
1�+�7$ ��� ����"� (����7 � ����.� � *��)$ ������5��+�7 � �)�����2/,$ �������8 �
#��"&���6���������-�# �'
����#"�$
��������������
�������������������������#����������"���9
������� �!�"#$�%���&�!$ ��&�'()�*'+#�
��),!#�-�.#�"#$�-/#$+#�0�1�!�*"$�0$%&�1%/&�2&�!�"#$��-�"�0.2�-%/'+3�4�&�%���!"�,+#�5#/'+/"$0�
��-)*'�"�+#%1�"��� 64"'���/!60�5#/'+/"'�-/#$+#
���� �"#/�+0���1&'!"$0�5��.'� #$��#�/�(�!��)+3�!'+3
����/!#0�"#$�/�#"&$�$%�!�7�%���&�!'+3�)�-/#$+#
����/$%&�/$ �"#$�/�%�-�5�#���4�'
��/-�('!�"#$���-%&�!�!'+3�).#$08&"�,+#�-�� �'�!��#218�"�*"9
��(��"#$�)-/#�2)�!�&)�"#$0�+3��#21��%1#+3
����������������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������
������������������������������
������������������������������������
« Sport i rekreacja « 15
» Krzyżanowickie Gminne Wieści
Obóz narciarski w Zakopanem
Dzięki dofinansowaniu Urzędu Gminy Krzyżanowice uczniowie, którzy mieli wyróżniające
wyniki w nauce lub sporcie, mogli pojechać za atrakcyjną cenę
na 6-dniowy obóz w Tatry. Od
27 stycznia do 01 lutego 2013 roku uczniowie z wszystkich gimnazjów w gminie uczestniczyli
w trzecim już obozie narciarskim
w Zakopanem. Cała grupa liczyła 45 uczniów, nad którymi opiekę sprawowało 6 nauczycieli.
Nauka i doskonalenie jazdy na
nartach to w okresie zimowym
jedna z najlepszych form rekre-
acji i wypoczynku. Zakopane to
raj dla narciarzy. Możemy tu
znaleźć wiele tras narciarskich
o różnym stopniu trudności. My
wybraliśmy tradycyjnie wyciągi
na Budzowskim Wierchu niedaleko Pensjonatu „Pod Giewontem”, oraz stok w Witowie.
Tradycyjnie mieszkaliśmy
w hotelu „Pod Giewontem”
naprzeciw Sanktuarium Matki
Boskiej Fatimskiej. To komfortowy obiekt zatopiony w naturalnej zieleni u stóp Tatr, który
zapewnia bardzo dobre warunki
i smaczną kuchnię.
Wśród uczestników obozu
wielu było początkujących lub
takich, którzy na nartach jeżdżą
sporadycznie. Nauczyciele podjęli się trudnego zadania nauki
jazdy na nartach i przekazania
zasad bezpieczeństwa na stoku
i wyciągu narciarskim. To trudna dyscyplina sportu wymagająca dobrej ogólnej sprawności
i koordynacji ruchowej. Nie zabrakło oprócz nauczycieli również instruktora narciarstwa,
który zaopiekował się uczniami początkującymi.
Wspólnym wysiłkiem uda-
ło się opanować podstawowe
umiejętności i na koniec każdy cieszył się, że może w bezpieczny sposób zjeżdżać ze stoku nawet w Witowie. Pozostali
uczniowie, którzy częściej wyjeżdżają na narty prezentowali już bardzo dobry styl. W tym
roku nie mogliśmy narzekać na
brak śniegu. W górach od 55 do
110 cm.
Nie zabrakło dodatkowych
atrakcji dla uczniów. Byliśmy
w Aqua Parku, Muzeum Tatrzańskim i pod Wielką Krokwią.
Kilka razy wybraliśmy się na
Krupówki, na których zawsze
jest wiele atrakcji. Uczniowie
poznali też malowniczą Drogę
pod Reglami – szlak turystyki
pieszej, rowerowej i narciarskiej u podnóża Tatr Zachodnich. W ostatnich dniach pobytu poszliśmy do Sanktuarium
Matki Bożej Fatimskiej oraz na
stary Cmentarz Zasłużonych na
Pęksowym Brzyzku w Zakopanem. Prawie każdy, kto zapisał
się w dziejach miasta i Tatr znalazł na tym cmentarzu swoje
miejsce…
Obóz w Zakopanem to świet-
na inicjatywa, która cieszy się
z roku na rok co raz większym
powodzeniem wśród uczniów
jak i opiekunów. Na koniec kierownik pensjonatu zaproponował uczestnikom dyskotekę.
Wszyscy z tego pomysłu skorzystali i świetnie się bawili. Okazuje się, że młodzież z różnych
szkół potrafi się integrować, jednak zawsze przychodzi czas na
pożegnanie… pozostaje nam
mieć nadzieję, że za rok znowu
pojedziemy.
Damian Chudecki
Turniej tenisa stołowego Grali o tytuł najlepszego
W poniedziałek 18 lutego w sali gimnastycznej ZSO w Tworkowie rozegrano pierwszy Międzygminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy
Krzyżanowice. Do turnieju zgłosiło się 30 zawodników, a mecze
rozegrano w dwóch kategoriach
wiekowych: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści.
Zanim przystąpiono do rozgrywek pokaz swoich umiejętności „zaserwowali” zawodnicy
klubu Naprzód Borucin, 13-letni
Artur Grela (III miejsce na zawodach ogólnopolskich) i 15-letni Paweł Grela (VII miejsce na
zawodach ogólnopolskich).
Rozgrywki trwały trzy godziny, turniej sędziował Łukasz
Mrozek – sędzia klasy okręgowej.
Zwycięzcy otrzymali puchary,
dyplomy i nagrody, które wręczyli wójt gminy Grzegorz Utracki
i sołtys Andrzej Bulenda.
Wyniki końcowe
w poszczególnych
kategoriach:
•
1.
2.
3.
4.
Gimnazja
Szymon Kuc – Bojanów
Adrian Himel – Krzanowice
Dariusz Czekała – Bojanów
Paweł Kucharski – Tworków
5. Kamil Okręt – Tworków
6. Damian Piszczan – Bolesław
• Szkoły podstawowe
1. Szymon Kalisz – Tworków
2. Szymon Śliwka – Krzanowice
3. Marta Czuraj – Tworków
4. Jan Wierczek – Tworków
5. David Buba – Tworków
6. Daniel Miensopust – Tworków
Organizatorami turnieju byli ZSO Tworków, Rada Sołecka
wsi Tworków oraz KS Naprzód
Borucin.
(tb)
skaciorza w gminie
W niedzielę 17 lutego w sali krzyżanowickiej OSP rozegrano Gminny Turniej Skata.
Przy trzyosobowych stolikach
zasiadło w sumie 21 graczy, by
walczyć o tytuł mistrza i puchar
wójta.
Do turnieju zgłosili się pasjonaci skata z Krzyżanowic,
Bieńkowic, Rudyszwałdu, Chałupek, Zabełkowa i Tworkowa.
Grano systemem trzyrundo-
wym. Zmagania zawodników
trwały cztery godziny. Po zaciętych rozgrywkach wyłoniono zwycięzców.
Najlepszym skaciorzem
gminy został Jarosław Darda
z Zabełkowa uzyskując 3009
punktów. Wicemistrzem został Edward Strzelczyk z Krzyżanowic (2700 punktów), trzecie miejsce zajął Józef Spula
z Bieńkowic (2478 punktów),
a czwarte Robert Świentek
z Rudyszwałdu (2447 punktów).
Puchary i dyplomy zwycięzcom wręczyli wójt gminy Grzegorz Utracki oraz radna Emilia
Kubik, która od ponad 10. lat organizuje Gminny Turniej Skata.
Patronat nad rozgrywkami objął LKS Krzyżanowice, Gminny
Zespół Oświaty Kultury Sportu
i Turystyki oraz wójt gminy.
16 » Rozmaitości »
» Krzyżanowickie Gminne Wieści
Partnerstwo do poznania regionu
Sdružení Obcí Hlučínska
w partnerstwie z polskimi gminami Krzyżanowice, Krzanowice, Pietrowice Wielkie i Kietrz
realizuje wiele projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, które mają się przyczynić
do lepszego poznania oraz wypromowania regionu. Podczas
współpracy zostały już zrealizowane takie projekty jak „Partnerstwo do poznania regionu”
„Na rowerze bez granic” oraz
„Partnerstwo dla promocji regionu”, w ramach których zostały m. in. wydane foldery: „Witajcie w Gminach”, „Witajcie na
Hluczyńsku” oraz folder prezentujący tradycję i kulinaria
polskich i czeskich gmin partnerskich oraz mapy, które trafią
do każdego domu, dołączone do
tego numeru Gminnych Wieści.
Ponadto latem ubiegłego roku
zorganizowano dwa rajdy rowerowe – jeden po czeskiej, drugi
po polskiej stronie. W ramach
promocji regionu, w styczniu
przedstawiciele każdej z gmin
brali udział w czterodniowych
Tragach Turystycznych w Brnie.
W marcu region będzie się pro-
mował w Katowicach. Plany na
dalszą współpracę zostały zawarte w kolejnych projektach:
„Czesko – polska historia na mapie regionu Ziemi Hulczyńskiej
i czterech partnerskich gmin”
oraz „Festiwal przygranicznej kultury”. Pierwszy z projektów będzie miał za zadanie
stworzenie portalu
z interaktywną mapą całego regionu,
dzięki której będziemy mogli wybrać się na wirtualny spacer. Z kolei
w ramach drugiego projektu zostaną wydane śpiewniki z pieśniami
charakterystycznymi dla regionu
oraz zorganizowane zostaną dwa Festiwale Folklorystyczne. Pierwszy
Festiwal odbędzie
się w czerwcu pod
ruinami Zamku
w Tworkowie, drugi w lipcu w Hulczynie.
Współpraca transgraniczna
ma wpłynąć na utrwalenie i polepszenie współpracy pomiędzy
partnerskimi gminami. Realizowane projekty pomogą również
przybliżyć młodszemu pokoleniu historię i tradycję naszego
regionu.
(sh)
Z bibliotecznej
półki
Dzisiejsza oferta skierowana jest dla naszych najmłodszych mieszkańców czyli dla dzieci, które dopiero
zaczynają poznawać świat literek, bogaty świat książek.
Proponujemy książki wydane w znanej serii wydawniczej
„Biblioteczka Niedźwiadka”. Jest to seria kolorowych,
bogato ilustrowanych, pozbawione elementów agresji,
kartonowych bajeczek. Prezentuje najbardziej znane i lubiane, a często zapomniane utwory dla
dzieci. Książki te są trwałe i bezpieczne – posiadają zaokrąglone rogi. Seria ta jest ciągle rozszerzana o nowe tytuły. Obecnie naszym milusińskim możemy zaproponować 102 tytuły.
Myśl
Zostawmy piękne kobiety
mężczyznom bez fantazji.
Marcel Proust
Uśmiechnij się
Mąż z żoną oglądają horror. Nagle na ekranie pojawia się przerażająca, kobieca postać. Żona
wystraszona krzyczy: O matko!
– Poznałaś, co?

Słyszałam – mówi sąsiadka – że pani małżonek złamał sobie nogę. Jak to się stało?
– Bardzo głupio. Właśnie robiłam zrazy, więc mój mąż poszedł do piwnicy po ziemniaki.
Jak zwykle nie wziął ze sobą latarki, poślizgnął się na schodach i spadł w dół.
– To straszne! I co pani zrobiła w takiej sytuacji?!
– Makaron.

Żona wraca do domu nad ranem. Mąż otwiera jej drzwi:
– Gdzie byłaś? Miałaś wrócić od koleżanki o 21 a jest 2 w nocy?
– Parkowałam...

W Kołobrzegu na deptaku apetyczna dziewczyna wchodzi na automatyczną wagę, wrzuca monetę i z niezadowoleniem ogląda wydrukowany wynik. Zdejmuje kurtkę i buty, wrzuca monetę – znów niezadowolona z wyniku. Zdejmuje bluzkę – wynik ważenia znowu niezadowalający.
Stoi tak niezdecydowana na wadze – co by tu jeszcze? Na to podchodzi przyglądający się temu
facet i wręczając jej garść monet mówi: Niech pani kontynuuje, ja stawiam!

Jedzie kobieta samochodem. Nagle słyszy głośny hałas na zewnątrz, zatrzymuje się, wychodzi z samochodu i rozgląda się. Na ziemi leży jakaś część, dźwiga ją z trudem, próbując gdzieś
dopasować. Nie mogąc znaleźć miejsca, z którego odpadła, zataszczyła część na tylne siedzenie i jedzie do mechanika. Po przeglądzie mechanik mówi: Samochód w zupełnym porządku,
ale ten właz kanalizacyjny trzeba zawieźć na miejsce...
Blondynka w McDonaldzie:
– Poproszę frytki
– Małe czy duże?
– Hmmm, trochę takich trochę takich.

Najwięcej utworów jest autorstwa Jana Brzechwy: Chrząszcz, Entliczek-pentliczek, Foka,
Jak rozmawiać trzeba z psem, Jeż, Kijanki, Kokoszka-smakoszka, Na straganie, Pomidor, Na
wyspach Bergamutach, Hipopotam, Skarżypyta, Sum, Kaczka-dziwaczka, Tańcowała igła z nitką i inne.
• Wanda Chotomska – Hipopotam lubi błoto, Ślimak, Gęś.
• Stanisław Jachowicz – Chory kotek, Czysty kotek, Sroczka.
• Natalia Usenko – Czarna krowa, Co lubią tygrysy, Duch prosiaczka, Dzień osiołka, Misiowy deszcz, Miś i księżyc, Słoneczko, Strachy prosiaczka, Śnieżny spacer, Tygrysek, Zielona
ciuchcia.
• Dorota Gellner – Głupie przyjęcie, Nad morzem, Ptaki, Miasteczko z bajki, Pastereczka, Piłka, Szły raz myszy…, Żaby.
Barwne ilustracje, zabawne rymowanki zachwycą z pewnością każdego malucha.
A. Winiarczyk
Liczba miesiąca
21
skaciorzy grało o tytuł mistrza w Gminnym Turnieju Skata