„Internet na dobry początek - wsparcie osób w trudnej sytuacji

Transkrypt

„Internet na dobry początek - wsparcie osób w trudnej sytuacji
„Internet na dobry początek - wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych
mieszkańców Nowego Sącza”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Jednostka realizująca:
Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych UM
Całkowita wartość projektu:
1 014 896,00 PLN
Kwota dofinansowania:
1 014 896,00 PLN
Wkład własny:
Okres realizacji:
0,00 PLN
01.05.2014 – 31.12.2015
Opis projektu:
Projekt realizowany w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi
priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego na terenie Miasta Nowego Sącza.
Cel ogólny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację zaplanowanych działań, którymi są:
1. Dostarczenie sprzętu komputerowego oraz Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych projektu tj. do 68
gospodarstw domowych.
2. Uruchomienie stanowisk komputerowych oraz dostępu do Internetu w jednostkach podlegających miastu
z przeznaczeniem dla osób z grup marginalizowanych społecznie, niepełnosprawnych, osób w trudnej
sytuacji rodzinnej/społecznej, osób starszych.
3. Przeprowadzenie szkoleń informatycznych z podstawowej obsługi komputera i Internetu dla BO jak
równieŜ dla osób niepełnosprawnych w celu prawidłowego korzystania z Internetu i zestawów
komputerowych.

Podobne dokumenty