WEKSEL

Transkrypt

WEKSEL
Załącznik nr 4 –
do Umowy o Pośrednictwo Finansowe nr …
Wzór weksla niezupełnego (in blanco) i porozumienia wekslowego
WEKSEL
___________________________
_______________________
( data wystawienia, miesiąc słownie)
(miejsce wystawienia)
Na _______________________________________
(suma wekslowa - cyfrowo)
Dnia ____________________ zapłac....... ....... bez
protestu za ten weksel ............................
(miesiąc słownie)
na zlecenie Dolnośląskiego Funduszu Regionalnego Sp. z o.o.
__________________________________________________________________________________________
(określenie remitenta)
sumę _________________________________________________________________________________________
(suma wekslowa - słownie)
_________________________________________________________________________________________________________________
Płatny w ____________________________________________
(określenie miejsca)
___________________________________________________
(podpis(y) Wystawcy/-ów)
Do weksla wystawionego powinno być wystawione porozumienie wekslowe (deklaracja wekslowa)
według poniższego wzoru:
POROZUMIENIE WEKSLOWE
(Deklaracja wekslowa)
do weksla niezupełnego własnego (in blanco) wystawionego przez …………………….., wpisanego do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …………….., numer statystyczny REGON ……………..,
NIP ……………………… na zabezpieczenie wszelkich roszczeń Dolnośląskiego Funduszu Regionalnego
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu („Organizator”), o nadanych numerach
KRS 415829, NIP 8971782009 oraz REGON 021856029, dla której akta rejestrowe zawierające
dokumentację spółki prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział
Gospodarczy, z tytułu Umowy o Pośrednictwo Finansowe z dnia ….-…-……… r.
Organizator ma prawo wypełnić w każdym czasie przedmiotowy dla niniejszego Porozumienia weksel na
sumę roszczeń Organizatora względem ……….., zgłaszanych przez Organizatora przeciwko ………... z
tytułu wymienionej Umowy o Pośrednictwo Finansowe.
Wyraża się także zgodę na opatrzenie złożonego weksla datą płatności i miejscem według uznania
Organizatora.
Organizator zobowiązuje się zawiadomić wystawcę listem poleconym wysłanym na podany niżej adres
przynajmniej na 7 dni przed terminem płatności weksla.
Weksel i porozumienie wekslowe są przechowywane w siedzibie Organizatora przez cały czas
wykonywania Umowy, przy czym po wykonaniu wszystkich obowiązków umownych Organizator anuluje
niniejszy weksel i zwróci go Pośrednikowi Finansowemu.
za wystawcę weksla
za Organizatora