WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W LEGNICY WYDZIAŁ

Transkrypt

WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W LEGNICY WYDZIAŁ
WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W LEGNICY
WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA
PRACA MAGISTERSKA
Klaudia Wąsowska
1893
Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy wśród młodzieży
gimnazjalnej
Promotor :prof. dr hab. Woytoń Janusz
Legnica 2013
1
SPIS TREŚCI
WSTĘP ...................................................................................................... 3
ROZDZIAŁ I
ZNACZENIE, ZAKRES I POJĘCIE PIERWSZEJ POMOCY .................... 7
1.1 Historia pierwszej pomocy ................................................................................. 7
1.2 Definicje udzielania pierwszej pomocy ............................................................... 8
1.3 Moralny i prawny obowiązek udzielania pierwszej pomocy ................................ 9
1.4 Charakterystyka programu nauczania pierwszej pomocy w gimnazjum .............10
ROZDZIAŁII
PIERWSZA POMOC- POSTĘPOWANIE................................................ 12
2.1 Ogólne zasady postępowania na miejscu wypadku ...........................................12
2.2 Pierwsza pomoc przy utracie przytomności .......................................................16
2.3 ABC Reanimacji – charakterystyka ....................................................................18
2.4 Pierwsza pomoc tonącym ..................................................................................24
2.5 Złamania i zwichnięcia .......................................................................................26
2.6 Oparzenia, Odmrożenia .....................................................................................28
2.7 Krwotoki ............................................................................................................31
2.8 Zadławienia…………………………………………………………………………....32
ROZDZIAŁ III
CZĘŚĆ BADAWCZA .............................................................................. 36
3.1. Cele badań .......................................................................................................36
3.2 Metody, techniki i narzędzia badawcze .............................................................36
3.3 Charakterystyka badanej grupy.........................................................................37
3.4 Prezentacja i analiza wyników badań…………………………….………………...39
3.5 Omówienie wyników badań………………………………………………….……….65
4. Wnioski…….....………………………………………………...……………………….67
Podsumowanie ...................................................................................... 69
Piśmiennictwo ........................................................................................ 70
Spis aktów prawnych ............................................................................ 74
Spis rycin ................................................................................................ 75
2
Spis tabel ................................................................................................................74
Spis wykresów ....................................................................................... 76
3