monografia baczyny - Zespół Szkół w Baczynie

Komentarze

Transkrypt

monografia baczyny - Zespół Szkół w Baczynie
Część grona pedagogicznego 2015/16.
Pracownicy administracji.
Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum
im. Polskich Olimpijczyków
w Baczynie
Baczyna 2015
Szanowni Państwo,
Idee i pasje tworzące się w umysłach i sercach dojrzewają niekiedy przez lata i często
przybierają konkretne kształty. Siedemdziesiąt lat temu przybrały formę szkolnych murów.
Murów, które stały się drugim domem, dla wielu pokoleń bez względu na pochodzenie, modę
czy ustroje polityczne. To tu, młodzi ludzie otrzymują pewien bagaż wartości i doświadczeń,
który pozostaje w nich bez względu na to, jaką drogę wybiorą i jak potoczą się ich losy.
Dziś z sentymentem oglądamy zdjęcia i pieczołowicie zbierane pamiątki, dokumentujące
pracę i osiągnięcia absolwentów, pracowników, przyjaciół szkoły, którzy wielokrotnie
udowadniali, że chcieć to móc. Pochylając się nad kronikami, ożywiamy wspomnienia, często
bardzo osobiste, jednak pamiętajmy, że historia tej szkoły tworzy się każdego dnia.
Siedemdziesiąta rocznica szkoły w Baczynie, to nie tylko okazja do spojrzenia
w przeszłość, to przede wszystkim okazja do zbudowania pomostu między tym co było, jest
i będzie. Obierając za patrona Polskich Olimpijczyków potwierdziliśmy, że chcemy by
towarzyszący olimpiadom duch jedności towarzyszył naszej szkole przez kolejne lata.
Zapraszamy do udziału w tym niezwykłym dla nas wydarzeniu, którym chcemy
przypomnieć najchlubniejsze momenty w historii naszej szkoły oraz podziękować wszystkim,
którzy przyczyniali i przyczyniają się do niezwykłej misji kształcenia.
Grono Pedagogiczne
3
Każdy jubileusz to połączenie tradycji z nowoczesnością, doświadczenia z młodością.
Przemijają wokół nas ludzie i zdarzenia. O wielu być może już zapomnieliśmy. Jednak jubileusz
70 -lecia naszej szkoły to okazja, aby przypomnieć sobie najważniejsze fakty. Jubileusz
placówki jest także okazją do wspomnień, które zawsze pozostają w pamięci.
Dotychczasowy dorobek szkoły jest bardzo bogaty i stanowi powód do satysfakcji.
Na ten dorobek złożył się wysiłek wielu pokoleń nauczycieli, którzy bez względu na różne
trudności zawsze byli niezłomni w swoich działaniach. To oni przygotowywali i nadal
przygotowują młodzież do odpowiedzialnego kreowania własnej przyszłości.
Szkoła zmieniła swoją siedzibę, nazwę, wygląd, system, program nauczania. Zawsze
była świadkiem historii pisanej przez uczniów, nauczycieli, pracowników administracji
i obsługi, a także rodziców i przyjaciół. Aby wzmocnić indywidualny charakter naszej placówki
nadaliśmy jej w minionym roku imię, a dzisiaj, w 70. rocznicę jej istnienia - sztandar. Jestem
dumna, iż w tak ważnym momencie mogę kierować zespołem kreatywnych nauczycieli,
poszukujących najlepszych rozwiązań w pracy z uczniami. Dzięki ich entuzjazmowi
i zaangażowaniu udało się stworzyć NASZĄ SZKOŁĘ taką, jaką widzimy dzisiaj- przyjazną,
kolorową i nowoczesną, otwartą na nowe...
Dyrektor ZS w Baczynie
Jolanta Gintowt
4
Wstęp
Dziś upływa siedemdziesiąt lat od daty powołania do życia we wsi Baczyna szkoły
publicznej. Jest to okazja do spojrzenia w przeszłość, przypomnienia drogi jej rozwoju,
od powstania w roku 1945 po czas współczesny. Monografia, którą dziś oddajemy w ręce
czytelnika, jest nie tylko historią placówki oświatowej, ale także historią miejsca i osób z nią
związanych. Siedem dekad jej istnienia to czas tworzenia i budowy, zmagań
z przeciwnościami i nadziei, porażek i sukcesów, czas narodzin i czas rozstania. Podobnie jak
zmieniała się lokalizacja szkoły, zmieniali się ludzie ją tworzący; kierownicy, dyrektorzy,
nauczyciele, pracownicy obsługi, dziatwa, uczniowie, kolejni absolwenci. Przez kilka dekad
szkoła stała się integralną częścią lokalnej społeczności, częścią ważną, kreującą jej oblicze.
Opracowanie składa się z chronologicznie prezentowanych wątków stanowiących
integralną całość, pierwsza przedstawia historię szkoły od momentu jej powstania
po dzisiejszy obraz w kontekście środowiska lokalnego i działań, które także obecnie
podejmuje, część druga poświęcona została uczniom1 i pracownikom szkoły; kierującym
placówką, prowadzącym zajęcia dydaktyczne oraz obsłudze administracyjno-gospodarczej.
Całość została wzbogacona fotografiami, ilustrującymi opisywane wydarzenia, miejsca
i osoby.
W pracy wykorzystane zostały zbiory archiwalne; Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej, Inspektoratu Szkolnego – zawierające np. arkusze organizacyjne pracy szkoły.
Dokumenty gromadzone przez wymienione organy dostarczają m.in. informacji dotyczących
ilości godzin lekcyjnych w poszczególnych klasach i oddziałach, ich podziału między
zatrudnionych nauczycieli, wykazy prowadzących zajęcia oraz ich kwalifikacje, liczbę uczniów
oraz dane statystyczne ich dotyczące, dane obwodu szkolnego.
Wśród wykorzystanych dokumentów znalazły się także dołączane aneksy do w. w.,
wskazujące miejsca oddelegowania odchodzących nauczycieli czy sprawozdania jednostkowe,
z kolei karty inwentaryzacyjne budynków i lokali szkolnych opisują w części mienie szkolne.
Wielkości statystyczne uzupełnione danymi osobowymi, zawierają także dzienniki zajęć
lekcyjnych oraz pozalekcyjnych, informacje o sprawach bieżących, z którymi borykała się
szkoła zawierają protokolarze z rad pedagogicznych. Ponadto wykorzystane zostały szkolne
kroniki (prowadzone od roku 1948), prasa lokalna, wywiady z pracownikami szkoły oddające
atmosferę minionych lat - ulotną i niezapisaną w dokumentach, fotografie ze zbiorów szkolnych
i prywatnych. Nie zachowały się jednak wszystkie dokumenty, a spośród dostępnych nie
wszystkie zachowały swój pierwotny kształt i wartość informacyjną2, co nie pozostało bez
wpływu na ostateczny obraz monografii. Oddajemy do państwa dyspozycji obraz życia, które
biegło w murach szkolnych i mamy nadzieję, biec będzie nadal z sukcesami.
1
Z powodu braku pełnej dokumentacji wykaz zawiera roczniki uczniów lat 2002/3
o najwyższych średnich ocen.
2
Część dokumentacji na przestrzeni lat zmieniała swoją formę, zmieniał się także cel
w ten sposób informacji.
-
2014/15
i
zakres
–
uczniów
pozyskiwanych
5
Wczoraj i dziś…
Koniec II wojny światowej i zmiany terytorialne na obszarze Europy nie pozostały bez
wpływu na przebieg granic państwa polskiego. W 1945 roku zachodnia granica Polski oparta
została na linii Odry, tym samym w jej skład weszła część ziem Brandenburgii, także Ziemia
Lubuska. Polska administracja w owym czasie zmagała się z wieloma trudnościami
na obszarze całego kraju i na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Były to trudności związane m.in.
z repatriantami, nowymi osadnikami, uchodźcami, mieniem poniemieckim, a także
formowaniem nowego systemu administracji - polskiego systemu administracji.3 Wśród zadań
postawionych przed nowym administratorem była szeroko rozumiana oświata, budowa nowej
sieci placówek oświatowych: szkół, przedszkoli, bibliotek, czytelni, teatrów i innych jednostek
kultury, które poza celem stricte edukacyjnym miały za zadanie włączyć się w proces pełnej
i szybkiej integracji Ziem Zachodnich z pozostałą częścią kraju. Szkoła miała odgrywać
decydującą rolę w procesie integracji społeczeństwa Ziem Zachodnich, jej adaptacji
i podniesienia poziomu kultury. Realizacja postawionego zadania nie przebiegała jednak
równomiernie i w planowanym tempie. Trudności, które napotkano, zarówno w obszarze
zasobów ludzkich jak i materialnych, wpłynęły na spowolnienie tego procesu.4 Nie bez wpływu
na jego przebieg pozostał brak spójności pomiędzy nauczaniem, prowadzonym początkowo
według planów oraz programów przedwojennych, a nowymi celami i warunkami społeczno politycznymi oraz gospodarczymi. Ponadto nie należy zapominać o zbyt pośpiesznym tempie
reformowania owych planów i programów przez władze oświatowe, które na domiar
realizowane miały być przez nie zawsze w pełni przygotowane ciało pedagogiczne.
Wprowadzony w roku 1945 trójstopniowy podział administracyjny kraju wyznaczył
granice województw, powiatów i gmin, w województwie poznańskim znalazł się powiat
gorzowski, a w nim ówczesna gmina Kłodawa z wsią Baczyna. Zniszczenia wojenne, tak
dotkliwe dla większych ośrodków miejskich, jak pobliski Landsberg, ominęły Baczynę,
z której niemieccy mieszkańcy (w 1939 r. Bayersdorf zamieszkiwało 687 os.)5 zostali
wysiedleni, a należący i pozostawiony przez nich majątek przejęli polscy osadnicy.
Adaptacja nowego miejsca przebiegała pod nadzorem administracji organizującej życie
nowo przybyłym - osiedleńcom z wschodniej i centralnej Polski. Część ich przyszłego życia
miała stanowić edukacja szkolna, której struktura była wówczas w trakcie kolejnego etapu
formowania.
Resort Oświaty PKWN wydał Wytyczne organizacji publicznych szkół powszechnych
w roku szkolnym 1944/45. Przewidywał on umożliwienie ukończenia szkoły III stopnia
wszystkim uczniom. Szkoły I stopnia o jednym nauczycielu miały być przekształcone w tzw.
szkoły niepełne. Nauka w tych szkołach odbywać się miała w trzech lub czterech pierwszych
klasach jednorocznych. Ponadto miano w nich realizować program odpowiednich klas szkoły
III stopnia. Dzieci starsze z obwodu takiej niepełnej szkoły miały być kształcone w szkołach
powszechnych wyżej zorganizowanych, zwanych też zbiorczymi. Jeżeli droga ucznia do szkoły
zbiorczej wynosiła więcej niż 4 kilometry, miał on być podwożony. Szkoły I stopnia
o dwóch nauczycielach mogły być przekształcone w szkoły niepełne, w których realizowano
program pięciu lub sześciu klas jednorocznych. Jeżeli liczba uczniów była większa niż 80,
szkoła niepełna miała mieć sześć klas. Najstarsi uczniowie mogli pobierać naukę w ramach
3
Powstanie polskiej administracji powiatu gorzowskiego i pierwszych lat jej działalności opisuje D. A. Rymar, por.: D. A. Rymar, Powiat
gorzowski wczoraj i dziś, Gorzów Wlkp., 2010.
4
Podczas wojny i okupacji zginęło w Polsce około 30% nauczycieli, 60% majątku trwałego zostało zniszczone, a pozostała część wymagała
odbudowy. Rok szkolny 1946/47 wykazał brak około 10 000 nauczycieli. Spośród 66,6 tysięcy nauczycieli wówczas zatrudnionych 13% nie
posiadało odpowiednich kwalifikacji. Liczba analfabetów oscylowała wokół 3 milionów. Zniszczenia dotknęły również szkolnictwo wyższe.
Około 60% budynków i 90% ich wyposażenia uległo dewastacji. Por.: Raport o stanie oświaty w PRL, Warszawa 1973, s.18.
5
J. Zysnarski, Słownik Gorzowski, 1999.
6
klasy siódmej w najbliższej szkole zbiorczej. O ostatecznym kształcie powojennej struktury
szkolnictwa przesądziła Instrukcja Ministra Oświaty z dnia 16 lipca 1945 r. w sprawie realizacji
obowiązku szkolnego i organizacji szkół powszechnych w roku szkolnym1945/46.6
W roku 19497 powołano do życia tymczasową szkołę ogólnokształcącą stopnia
podstawowego dla obwodu Baczyny i Marwic, jako szkołę zbiorczą – obejmującą wieś Racław
i część wsi Chróścik, w 1951r. także wieś Wysoka.8. Szkoła i przedszkole w Baczynie
pierwotnie zlokalizowane zostały w budynku kurii biskupiej, dawnej plebani popastorskiej
(parafii ewangelickiej zniszczonej w 60%), jednocześnie zajęcia lekcyjne od roku 1949, po
przeprowadzonym remoncie, odbywały się w budynku należącym do Gminnej Rady
Narodowej (zniszczonym w 50 %).9
Budynek parafii ewangelickiej (wybudowany w 1902 r.), w którym ulokowana została szkoła.
6
Główne założenia szkolnictwa powojennego przedstawiono na Ogólnopolskim Zjeździe Oświatowym w Łodzi. Zjazd zaproponował jednolitą
i obowiązkową 8 -letnią szkołę powszechną w miastach i na wsi, bezpłatne szkoły ogólnokształcące i zawodowe, zorganizowanie szkół
zbiorczych, by zapewnić jednolitość szkół ośmioklasowych na wsi, rozbudowę i podniesienie poziomu szkół dla dorosłych, likwidację
analfabetyzmu. Ministerstwo Oświaty przejęło postulaty zjazdowe, z zastrzeżeniem 8 –klasowych szkół w miejscowościach dysponujących
odpowiednią bazą lokalową i wykwalifikowaną kadrą, dla całego kraju w latach 1945/47 przyjęto przedwojenny model szkolnictwa.
Por.: Polska Ludowa, Materiały i studia, tom I, Warszawa 1962, Ogólnopolski Zjazd Oświatowy w Łodzi, Łódź 1945.
7
Zajęcia szkolne w Baczynie odbywały się od roku szkolnego 1945/1946.
8
APG, PPRN i UP w Gorzowie Wlkp., Materiały dotyczące szkoły w Baczynie [1948] 1950-1963, sygn. 1345, Tymczasowe orzeczenie
w sprawie organizacji szkoły ogólnokształcącej stopnia podstawowego w Baczynie gminy Kłodawa powiatu Gorzowskiego,20.XII. 1950 r.,
s. 5.
9
APG, PPRN i UP w Gorzowie Wlkp., sygn. 1345, Materiały dotyczące szkoły w Baczynie [1948] 1950-1963, Karta inwentaryzacyjna
budynków i lokali szkół (zakładów), s. 1. W 1946 r. Baczyna ujęta została w 3 letnim planie rozbudowy i odbudowy szkół powszechnych.
7
Wejście do budynku szkolnego. Klasa VI, rok szkolny 1949/1950.
Mimo zakwalifikowania szkoły do 3 - letniego planu rozbudowy i odbudowy szkół
powszechnych zdeterminowana społeczność szkolna przyśpieszyła prace porządkowe
na terenie placówki poświęcając w tym celu 1 godzinę pozalekcyjną dziennie.10 W owym
czasie nauczyciele mogli liczyć na zrozumienie i wsparcie mieszkańców, którzy m.in. poprzez
Komitet Rodzicielski11 czynnie uczestniczyli w procesie integracji lokalnej wspólnoty i pracach
na rzecz szkoły. Organizowano dożynki gromadzkie, zabawy taneczne, loterie, akademie
a zgromadzony w ten sposób dochód przeznaczano na rzecz szkoły. Zaangażowanie było
wzajemne, bowiem ówczesny, zarazem pierwszy, kierownik placówki w Baczynie Lewczuk
Czesława przekraczając obowiązki wynikające z kompetencji kierownika szkoły czyniła
starania o uruchomienie w Baczynie agencji pocztowo - telegraficznej12, zainicjowała projekt
oświetlenia ulic, otworzyła świetlicę gromadzką. W tym czasie podjęto, pierwszą w powiecie
radiofonizację szkoły13, uruchomiono świetlicę szkolną14, z której uczniowie mogli korzystać
zarówno w dni powszednie jak i wolne od zajęć, w ramach jej doposażenia zainstalowano
głośnik radiowy. Do dyspozycji uczniów, a także miejscowej ludności zostało oddane boisko
szkolne.
10
Zobowiązanie dotyczyło wszystkich klas, por.: Kronika Szkolna 1948.
W roku 1948 Komitet Rodzicielski wraz z kierownikiem szkoły liczył 13 osób.
Agencja pocztowo – telegraficzna uruchomiona została 1 kwietnia 1949 r.
13
Radioodbiornik został przekazany szkole 21 listopada 1948 r. przez Komitet Rodzicielski.
14
Sala świetlicowa posiadała osobne wejście.
11
12
8
Boisko szkolne.
Klasa VII, rok szkolny 1949/50.
9
10
Prace porządkowe.
Stefania Krąpiec wraz z grupą „biologów” podczas wiosennych prac na działce szkolnej, rok szkolny 1955/56.
11
Nie zawsze jednak współpraca grona pedagogicznego z miejscową ludnością układała
się poprawnie, pierwsze zwiastuny nadchodzącego konfliktu przyniósł zatarg o plac przed
kościołem, który służył wiernym jako plac postojowy dla furmanek, a dzięki staraniom
kierownika szkoły15 stać się miał częścią areału szkolnego. Kolejnym powodem sporu, daleko
bardziej rzutującym na funkcjonowanie szkoły, stały się izby mieszkalne w budynku
parafialnym zajmowane przez szkołę (w izbach mieszkalnych zajmowanych przez nauczycieli
zamieszkać miał ksiądz wikary Wojciech Maryniak). Budynek zgodnie z umową był
dzierżawiony przez szkołę, jednak kiedy termin dzierżawy wygasł, lokale nie zostały
opuszczone przez dotychczasowych lokatorów, co spotkało się z otwartą wrogością
mieszkańców, stojących w obronie przedstawicieli kościoła. Nauczyciele stracili autorytet
zarówno wśród dorosłej części mieszkańców Baczyny jak i samych uczniów. Dalsza realizacja
zadań edukacyjnych w tych warunkach nie była możliwa. Otwarty konflikt zakończył się
oddelegowaniem nauczycieli wraz z kierownikiem placówki (na ich prośbę)
do innych szkół w powiecie. Zajęcia szkolne zostały przerwane na okres 2 tygodni, do czasu
powołania kolejnego składu uczącego. W lutym 1957 r. kolejnym kierownikiem szkoły został
Stanisław Kawa.
Oddelegowani nauczyciele. Od lewej: Stanisław Czarkowski, Stefan Czaja (woźny szkoły, zwolniony
w sierpniu 1956 r.), Janusz Korosteciński, Stefania Krąpiec, Lucyna Półchle, Maria Rozwadowska, Zdzisława
Tuszyńska.
Tuż po zakończeniu wojny przystąpiono do działań zmierzających do likwidacji
analfabetyzmu. W tym celu wydano stosowną ustawę.16 Oświatą w tym zakresie mieli być
otoczeni zarówno półanalfabeci, czyli umiejący czytać, lecz nie potrafiący pisać, jak
15
16
W roku 1955/56 Stanisław Czarkowski zwrócił się do władz oświatowych z prośbą o włączenie spornego terenu do majątku szkolnego.
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o likwidacji analfabetyzmu (Dz. U. z 1949 r., Nr 25, poz. 177).
12
i niedysponujący obydwoma umiejętnościami analfabeci w wieku od 14 do 50 lat życia.17
Koordynatorem zwalczania analfabetyzmu w skali kraju był specjalnie do tego zadania
powołany Pełnomocnik Rządu do Walki z Analfabetyzmem. Jemu podlegali pełnomocnicy
ustanawiani dla poszczególnych województw, powiatów i gmin. Na każdym szczeblu
administracji powoływano komisje społeczne, których zadaniem było wspieranie
pełnomocników. Osoby zarejestrowane przez komisje jako analfabeci lub półanalfabeci miały
obowiązek uczestniczenia w kursach. Zwolnieni mogli być tylko czynni żołnierze oraz osoby
upośledzone fizycznie bądź umysłowo. Nauka mogła odbywać się na terenie zakładów pracy,
w budynkach szkolnych lub też w innych zaadaptowanych na ten cel pomieszczeniach.
Czynności polegające na rejestracji kandydatów, organizowaniu kursów oraz nauczaniu nie
były opłacane i określane jako społeczna służba.18 Odpowiedzialność za postępy i wyniki
w nauce spoczywała na nauczycielach, których rolą była także organizacja kontaktów
z książką i kulturą.19 Niewątpliwie zadanie to ułatwiała uruchomiona w 1948 r. biblioteka
szkolna, w której ilość wolumenów z roku na rok systematycznie się powiększała.20
W Baczynie wraz z kursami dla analfabetów i półanalfabetów zorganizowane zostały
również kursy dla dorosłych i młodzieży w 3 -letniej szkole przysposobienia rolniczego.21
Osobami odpowiedzialnymi za ich przebieg i realizację były nauczycielki Czesława Lewczuk
i Adela Siwiec, których pracę wspierał delegowany z ramienia Związku Zawodowego opiekun
społeczny.22 Mimo niskiej frekwencji kursy prowadzone przez baczyńskich pedagogów w
oczach inspektoratu szkolnego oceniane były bardzo wysoko, jako jedne
z najlepszych w powiecie.23 Z inicjatywy kierownictwa placówki i grona pedagogicznego
prowadzono także kursy „dobrego czytania” i kursy języka rosyjskiego, których zasięg
działania wykraczał poza granice Baczyny, w 1951 r. ruszyły kursy dla pracujących.
Mimo podjętych prac i kolejnych inwestycji (w roku szkolnym 1953/54
przeprowadzono częściowy remont budynku szkolnego – wykonano naprawę dachu
i przestawiono kilka pieców), szkoła zmagała się nieustannie z problemami lokalowymi
- ich ilość, wielkość oraz stan techniczny pozostawiał wiele do życzenia24 i bez wątpienia
wpływał na jakość nauczania. Potwierdzają to wnioski z przeprowadzonej wizytacji w szkole,
którą określono jako zaniedbaną,25 o niskim stopniu higieny wśród uczniów i podobnym
stopniu zaangażowania nauczycieli (których jednocześnie usprawiedliwiano) Lekcja języka
polskiego kl. I prowadzona przez nauczycielkę kwalifikowaną- Półchleb- nie wniosła nic
wychowawczego, z drugiej strony warunki pracy kl. I są trudne: po trzech uczniów siedzi
w dwuosobowych ławkach, stąd trudno przyzwyczajać uczniów do kształtnego pisania.
Nauczycielka, tegoroczna absolwentka zna metodę pracy w kl. I..26 W tak trudnych warunkach
realizowano zadania edukacyjne przez kolejnych kilka lat. Stary, wilgotny,
z zaciekami z przeszłości budynek wygląda obskurnie. Ze ścian odpada tynk, z sufitu glina,
17
Tamże, art. 2 – 3.
Tamże, art. 16 – 24.
19
APG, Inspektorat Szkolny w Gorzowie Wlkp. sygn. 218, Okólnik Nr3/50, s. 2.
20
W 1948 roku biblioteka szkolna liczyła 50 wolumenów, następnym 246, w 1951 posiadała 30 miejsc siedzących i 604 tytuły, pod koniec
dekady było ich ponad 2000.
21
Kursy rozpoczęły się 8 listopada 1948 roku, łączna liczba uczestników to 82 os. Na 63 uczestników kursów dla dorosłych i młodzieży 3
letniej szkoły przysposobienia rolniczego ukończyło 51 os. Kurs dla analfabetów i półanalfabetów zakończyło pomyślnym wynikiem egzaminu
17 os. Por.: APG, Inspektorat Szkolny w Gorzowie Wlkp., sygn. 260, Dziennik lekcyjne Rok szkolny 1949/1950.
22
Do marca 1950 zostały zorganizowane i przeprowadzone 4 kursy (kursy prowadzone były w dwóch grupach), przedmiotami wykładanymi
były: j. polski, arytmetyka z geometrią oraz nauka o Polsce i świecie współczesnym, Kurs trwał 240 godzin, w przypadku kursu rozpoczętego
w listopadzie 1949 r. zajęcia prowadzone były 3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowo – wieczornych (od godziny 18.00 do godziny
21.30), por.: APG, Inspektorat Szkolny w Gorzowie Wlkp., sygn. 260, Dziennik lekcyjny Rok szkolny 1949/1950.
23
Por.: Gazeta Lubuska, 9.02.1950., Głos Wielkopolski, 26.02.1950.
24
Ze względu na warunki lokalowe i ilość uczniów w roku szkolnym 1949/50 kierownik placówki zalecał łączenie zajęć w klasach III i IV.
Por.: APG, Inspektorat szkolny w Gorzowie Wlkp., sygn. 38, Projekt organizacji szkoły podstawowej w Baczynie na rok szk. 1945/50 Gmina
Kłodawa, s. 5.
25
Niska ocena stanu technicznego dotyczyła przede wszystkim „budynku nr 1” należącego do kurii biskupiej.
26
APG,
Inspektorat
szkolny
w
Gorzowie
Wlkp.,
sygn.
38,
Sprawozdanie
z wizytacji
szkoły
podstawowej
w Baczynie przeprowadzonej w dniach [1954 r.- przyp. aut.] przez Antoniego Konteckiego kier. Szkolnictwa podstawowego, s.155- 157.
18
13
zostawiając zwisającą słomę.27 – ten stan rzeczy uległ poprawie dzięki pozyskaniu kolejnego
kredytu u progu dekady lat sześćdziesiątych,28 jednak trudności związane
z niewystarczającą ilością i kubaturą sal lekcyjnych pozostały.29
Niekorzystna ocena szkoły wystawiona przez wizytatora w roku 1954 [przyp. aut.]
wydaje się niesprawiedliwa wobec działań, które podejmowane były z inicjatywy pracowników
szkoły, a ich realizacja niejednokrotnie przynosiła wymierne korzyści nie tylko placówce w
Baczynie. Dzięki staraniom Stanisława Czarkowskiego (pełniącego obowiązki kierownika
szkoły od roku 1951), nauczyciela z dyplomem nauczyciela szkół średnich założono pracownię
prac ręcznych. W ramach prowadzonego kółka technicznego „produkowano seryjnie” pomoce
naukowe, które wykorzystywano nie tylko w macierzystej placówce, ale także przekazywano
do pozostałych szkół w powiecie.30 Zagadnienia techniczne były również obecne podczas zajęć
świetlicowych, np. plan zajęć w czasie ferii zimowych w roku 1954 przewidywał m.in. budowę
i obsługę traktora.31 Technika nie była jedynym rozwijanym obszarem zainteresowań, w szkole
funkcjonowały także inne organizacje młodzieżowe, umożliwiające zdobycie wiedzy,
doświadczenia, realizacji pasji od harcerstwa po zajęcia artystyczne.
Pracownia techniczna. „…. Prowadzący to kółko- Czarkowski St.- jest wybredny w doborze uczestników.
Przyjmuje doń tylko dobrych uczniów, - bez ocen niedostatecznych…”.32
27
Rok Szkolny 1960/61, por.: Kronika Szkolna 1948.
Za pozyskane środki wyremontowano budynek: wymieniono tynk, podsufitkę, uruchomiono wodociąg, założono elektryczne oświetlenie w
starym budynku i poczyniono inne naprawy sprzętu szkolnego.
29
Szkoła mieszcząca się w dwóch budynkach oddalonych od siebie o około 100 m. liczyła 2 sale lekcyjne
w poniemieckim budynku szkolnym (w którym zlokalizowane było także przedszkole oraz pomieszczenia mieszkalne nauczycieli) i 3 sale
lekcyjne budynku dawnej plebani, gdzie zlokalizowana była także kancelaria szkoły, biblioteka oraz mieszkanie kierownika placówki.
30
Wśród wykonywanych prac: tablice, wykresy, obrazy schematyczne, modele. Członkowie kółka technicznego prowadzonego przez
Stanisława Czarkowskiego zdobywali laury na w konkursach ogólnopolskich. Praca „Koło wodne” w konkursie Młodego Technika, w roku
szkolnym 1954/55.
31
APG, Inspektorat Szkolny w Gorzowie Wlkp., sygn. 38, Plan zajęć w czasie ferii zimowych Szkole Podstawowej w Baczynie, s. 148.
32
Por.: Kronika Szkolna 1948.
28
14
Przygotowania do konkursu czytelniczego w roku szkolnym 1955/56. Od lewej: Stanisław Czarkowski,
Rozalia Żyła – ucz. kl. VI, Stanisława Operacz –ucz. kl. VI, Maria Skrypij – ucz. kl. VII. Maria Stępkowska –
ucz. Kl. VII, Krystyna Żyła – ucz. Kl. VII, Janina Czaja – ucz. kl. VII.
Wachlarz zainteresowań poszerzał się wraz z wzrostem stanu liczby uczniów.33
Na progu swojego funkcjonowania szkoła liczyła około 80 uczniów zgrupowanych
w 6 klasach34, z biegiem lat ilość ta wzrastała. Wraz z rozwojem sołectwa
i gminy zwiększyła się ilość oddziałów i nauczycieli. W 1956 roku uruchomiono punkt filialny
szkoły w Marwicach z nauczycielem prowadzącym zajęcia dla 24 uczniów.35 Ograniczenia
lokalowe oraz personalne wpłynęły na decyzję o dwuzmianowym trybie pracy w roku 1957/58.
33
W dekadzie lat osiemdziesiątych wśród organizacji, kół i związków działających w ramach szkoły były m.in.: Zuchy, LOP, spółdzielnia
uczniowska, samorząd uczniowski, koło geograficzne, chór uczniowski, ZMP, PCK, ZHP, TPPR, koła: filmowe, biologiczne, recytatorskie,
matematyczne, polonistyczne, języka angielskiego, szachowe, gimnastyki korekcyjnej oraz zespół instrumentalny.
34
APG, Materiały dotyczące szkoły w Baczynie [1948] 1950-1963, sygn. 1345, Karta inwentaryzacyjna budynków i lokali szkół (zakładów).
35
APG, Materiały dotyczące szkoły w Baczynie [1948] 1950-1963, sygn. 1354, Sprawozdanie jednostkowe szkół podstawowych w roku
szkolnym 1956/57 według stanu w dniu 20. IX.1956 roku, s. 197.
15
Nauczyciele i dziatwa szkolna roku szkolnego 1957/58.
Pod koniec 1958 roku szkoła w Baczynie stała się członkiem Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Gorzowie Wlkp., która była dlań zakładem opiekuńczym. Zakład
ufundował i zainstalował w szkole telewizor marki Orion. Prezent jednak nie został w pełni
wykorzystany z powodu braku możliwości odbioru programu polskiego - kanał telewizji
Niemieckiej Republiki Demokratycznej - nie cieszył się zainteresowaniem uczniów.
W latach 1957-1958 zasady proklamowanego przez Władysława Gomułkę
współistnienia Państwa i Kościoła zostały naruszone. Regres w stosunkach odzwierciedlało
ustawodawstwo godzące w podstawy materialne kościoła, jak i ograniczające jego wpływ
na społeczeństwo, w tym także na młodzież i dzieci. Stopniowo rugowano na peryferie życia
społecznego sferę duchowo – religijną.36 Na mocy ustawy z roku 1961 szkoły jak i całokształt
działań w nich prowadzonych stały się świeckimi, tym samym nauka religii została formalnie
usunięta z ich murów37 i przeniesiona do punktów katechetycznych. W Baczynie zajęcie
katechetyczne odtąd prowadzone były w godzinach popołudniowych w miejscowym kościele.
Na początku dekady nieznacznie poprawił się komfort prowadzonych zajęć dzięki
uruchomieniu wodociągów i nowej (w starym budynku szkolnym) instalacji elektrycznej.
Jednak wszystkie te udoskonalenia nie wystarczały, bo kształcenie podstawowe przedłużono o
kolejną klasę VIII.38 Dotychczasowa ilość sal lekcyjnych nie wystarczała do sprawnego
funkcjonowania szkoły. Ta nowa sytuacja prawna zdeterminowała działania, których celem stał
36
Por.: H. Słabek, O społecznej historii Polski 1945-1989, Warszawa 2009, s. 457 – 478, D. Śmierzchalski – Wachowicz, Duchowieństwo
Rzymskokatolickie na Pomorzu Zachodnim, Środkowym i Ziemi Lubuskiej w świetle dokumentów państwowych z lat 1945-1989, Tom I, Zielona
Góra, 2014.
37
Dz. U. Nr 32, poz. 160.
38
Zapowiedziana reforma wchodziła w życie w roku szkolnym 1966/67, dla organizatorów pozostawał pewien margines czasu
na przygotowanie bazy lokalowej, sieci ośmiolatek na wsi oraz programów nauczania. Dz. U. Nr 32, poz. 160., A. Kantecki, Szkolnictwo
Gorzowskie w latach 1945-1975 [w:] Gorzów Wlkp. w 60 – leciu 1945 – 2005, pod red. D. A. Rymar, J. Sikorski, Gorzów Wlkp. 2005,
s. 215.
16
się nowy budynek szkolny. Nie udało się zrealizować tego zamierzenia w ramach
ogólnopolskiej akcji 1000 szkół na 1000-lecie państwa polskiego, a w trakcie kolejnej zmiany
kierunku prowadzonej polityki, w dekadzie lat 70., kiedy rozpoczęto zmiany sieci szkolnej na
wsi - celem utworzenia Zbiorczych Szkół Gminnych, dostępnych dla wszystkich dzieci
w gminie i na obrzeżach miast.39
W roku szkolnym 1973/74 do dyspozycji szkoły oddany został nowy obiekt, z salą
gimnastyczną, świetlicą, własną kuchnią i obsługą40, obiekt do którego nadal dowożono dzieci
z filialnego punktu w Marwicach (do roku 1978 dowóz realizowany był furmanką). Nowa
lokalizacja szkoły wraz z powstaniem nowej parafii w Baczynie41 i objęciem jej przez
proboszcza księdza Kazimierza Piechotę42 wpłynęły na załagodzenie dotychczasowych
konfliktów wewnątrz lokalnej społeczności.
Nowy budynek szkolny.
39
M. Kocór, Nauczyciele wobec zmian edukacyjnych w Polsce, Rzeszów 2006, s. 32.
W szkole w ramach świetlicy funkcjonuje także stołówka szkolna gdzie uczniowie codziennie mogą zjeść ciepły posiłek oraz skorzystać
z tzw. przerw herbacianych. Od roku 2014/2015 z inicjatywy Samorządu Szkolnego na stołówce przygotowywane jest także drugie śniadania
składające się z „zdrowych produktów”, oferta cieszy się dużym zainteresowaniem (w tym samym roku szkolnym zakończył swoje
funkcjonowanie sklepik szkolny).
41
Marzec 1975 r.
42
Ks. Kazimierz Piechota był inicjatorem i organizatorem budowy nowego domu parafialnego.
40
17
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Pasowanie pierwszoklasistów przez dyrektor Krystynę Kawę wraz
z wychowawcą Heleną Buchnajzer. Rok szkolny 1973/74.
Wśród grona: Teresa Michniewicz/Kryś, Zbigniew Raminiak, Maria Białosiewicz/Raminiak, Ania
Wojtczak/Kotas, Ewa Ambroziak, Franciszek Kowalczyk, Krystyna Kawa.
18
Lata siedemdziesiąte to rozwój współpracy Baczyńskiej placówki z niemiecką szkołą
podstawową z miejscowości Lichtenfelen (DDR), dochodziło wówczas do wspólnych spotkań,
wymiany uczniów, korespondencji - jednak w drugiej połowie dekady współpraca
ta została zaprzestana, by powrócić w nowej formie w drugiej dekadzie kolejnego stulecia.43
W latach siedemdziesiątych Baczyńscy nauczyciele inicjowali i organizowali wiele
przedsięwzięć o charakterze edukacyjno – rekreacyjnym, do takich bez wątpienia należały
cieszące się wielkim zainteresowaniem i popularnością rajdy pociągowo – rowerowe.44 Wiele
z ówczesnych akcji szkoła kontynuuje do dziś, m.in. Turnieje Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu
Drogowego.
Gdynia …pod opieką Lucjana Sibiaka i Marii Kuryłło, czerwiec 1982.
43
Podobnie jak w dekadzie lat 70. XX w., po upływie kilku lat kontakty (realizowane w ramach projektów unijnych ) z niemieckimi
placówkami zostały przerwane.
Trasy rajdów były z roku na rok urozmaicane nowymi szlakami, np. trasa z roku szkolnego 1976/77 przebiegała przez Warmię i Mazury wiodła przez Malbork, Ostródę, Olsztyn, Mrągowo, Mikołajki, Giżycko, Kętrzyn, z roku 1977/78 przez Malbork, Nowy Staw, Stegnę,
Westerplatte, Gdańsk, Jastarnie, Juratę, Władysławowo, Hel.
44
19
Chojnik … pod opieką Zenona Mielcarka i Stanisława Czesaka, rok szkolny 1989/90.
…pod opieką Grzegorza Procha, Jerzego Sztorca i Izabeli Jaroszewicz.
20
W wyniku reformy administracyjnej w połowie lat 70., zmieniającej układ terytorialny
kraju i wprowadzającej dwustopniowy podział administracyjny45, doszło do zmiany granic
gmin a tym samym reorganizacji układu oświaty. Nowa siatka organizacyjna zmieniła także
sytuację szkoły w Baczynie.46 Dotychczasowy dyrektor Stanisław Kawa47 został oddelegowany
do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. Obowiązki dyrektora przejęła Krystyna Kawa,
dotychczasowa nauczycielka tejże szkoły (placówka zbiorcza obejmowała: Lubno, Lubiszyn,
Brzeżno, Ściechów, Staw, Wysoka - filia w Marwicach włączona).48
Jeden z budynków szkolnych punktu filialnego w Marwicach.
W związku z zmianami administracyjnymi powstało województwo gorzowskie. Nowo
obrany Kurator Oświaty i Wychowania przystąpił do organizacji administracji oświatowej
na podległym sobie terenie.
Powołano wówczas 52 jednostki organizacyjne, w tym: 9 wydziałów oświaty
i wychowania, 6 referatów oraz 37 gminnych dyrektorów szkół. W roku 1976, w związku
z regulacją granic gmin, wojewódzką administrację oświatową stanowiło
40 jednostek: 6 wydziałów oświaty i wychowania, 9 inspektoratów oświaty i wychowania oraz
25 gminnych dyrektorów szkół.49
45
Dz. U. z 1975r. Nr 16, poz. 91, 158. Por: M. Kallas, Historia ustroju Polski X-XX w., Warszawa 1999.
Baczyna stała się częścią gminy Lubiszyn.
47
W roku 1986 za zasługi dla oświaty Stanisław Kawa odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski .
48
1983 r.
49
P. Franków, Szkolnictwo Gorzowski po roku 1975 [w:] Gorzów Wlkp. w 60 – leciu 1945 – 2005, pod red.
D. A. Rymar, J. Sikorski, Gorzów Wlkp. 2005, s. 227.
46
21
Społeczne przemiany roku 1980 nie znalazły swojego odzwierciedlenia
w przemianach systemu edukacji. Wydarzeniom tego czasu nie towarzyszyła społeczna
potrzeba przeobrażeń oświatowych.
Wprowadzenie stanu wojennego i wydarzenia roku 1982 spowodowały regres
w polskiej edukacji. Pogłębiający się kryzys ekonomiczny wykluczał nakłady na oświatę.
W wyniku tych wydarzeń widoczny coraz częściej był brak ambicji i aspiracji intelektualnych
młodych ludzi. Wykształcenie przestało być priorytetem. Znacznie zmniejszyła się liczba
bibliotek, kin, świetlic, jak również liczba wydawanych książek, zaniedbana została oświata
pozaszkolna, zawodowa i rolnicza. Nastąpiło znaczne zubożenie i obniżenie społeczne prestiżu
nauczycielskiego.50 O utrzymanie prestiżu, etosu zawodu nauczyciela w szkole
i środowisku od roku 1985 starał się jej kolejny dyrektor Zenon Mielcarek, który musiał zmagać
się także z coraz bardziej kurczącymi środkami finansowymi.51
Zwielokrotniająca się ilość wychowanków szkoły skłoniła władze nadrzędne
do roztoczenia opieki zdrowotnej nad placówką w Baczynie, opiekę taką pierwotnie
sprawowała szkoła felczerska w Gorzowie Wlkp., z biegiem lat obowiązek ten spoczął
na powstałym w Baczynie ośrodku zdrowia.52 Niski stan kultury stomatologicznej zmienić miał
uruchomiony w połowie dekady lat osiemdziesiątych gabinet dentystyczny, którego pierwszym
pacjentem został uczeń ówczesnej klasy pierwszej Przemek Gniecioszek.53
Nie udało się podnieść bazy dla rozwoju kultury fizycznej, pod koniec lat 80-tych szkoła nadal
nie posiadała boiska sportowego i drugiej sali gimnastycznej, którą zbudowano w latach
90-tych.
Początek lat osiemdziesiątych ukazał fatalny stan finansowy polskiej oświaty. Niestety
dopiero pod koniec dekady zdano sobie sprawę z zaistniałej sytuacji.54
Kolejne zmiany wiążą się z przełomem ustrojowym kraju, w wyniku obrad
okrągłostołowych uzyskano prawo do tworzenia szkół niepublicznych w wyniku rejestracji,
bez uzyskania zgody Ministra Edukacji Narodowej. W związku z rozbiciem monopolu państwa
w zarządzaniu oświatą nastąpiła również likwidacja monopolu wydawniczego
na podręczniki oraz zwiększyła się swoboda w realizowaniu programów szkolnych.
Równocześnie ze zmianą ustroju nastąpiły duże zmiany w administracji oświatowej szczebla
wojewódzkiego i niższego, we wrześniu 1990 roku zniesiono stanowisko inspektoratów
oświaty i wychowania. W drodze konkursu powołany został kurator, jako terenowy organ
administracji specjalnej do spraw oświaty, wyłączony ze struktur organizacyjnych Urzędu
Wojewódzkiego. Kompetencje inspektorów oświaty zostały scedowane na dyrektorów szkół.
Nowa ustawa z 7 września 1991 r. i tworzone na jej bazie akty wykonawcze ustaliły nadzór
kuratora i jego urzędu bezpośrednio wobec dyrektorów szkół.55 Zmiany w oświacie
dopasowywano do zmian w innych obszarach funkcjonowania państwa. Istotą tego procesu
było m.in. utworzenie w 1990 roku administracji samorządowej. Ważnym elementem stało się
rozdzielenie sprawowania nadzoru pedagogicznego od zadania prowadzenia szkół,
co wiązało się z zagadnieniami prawno – administracyjnymi i ekonomicznymi.56
Nowa dekada przynosząca zmiany, przyniosła regres finansowy oświaty, szkoła
borykała się z problemami finansowymi, poczynając od dożywiania dzieci
po niewystarczająca ilość lektur na półkach biblioteki szkolnej, likwidacji dowozu dzieci
50
A. Ćwikliński, Zmiany w polskiej edukacji w okresie globalizacji, integracji i transformacji systemowej, Poznań 2005, s. 298.
W latach poprzedzających także występowały kłopoty z finansowaniem dożywiania dzieci, wyposażenia świetlic, szkolnych, zapomóg
dla najuboższych.
52
Ośrodek zdrowia został zorganizowany w lokalu przyparafialnym, opuszczonym przez szkołę.
53
„Przemek…. z tego pomieszczenia wyszedł z płaczem.”, Kronika Szkolna, 29.09. 1985.
54
Od czasów zakończenia II wojny światowej aż do roku 1990 ukazały się trzy raporty dotyczące polskiego systemu edukacji. Za każdym
razem diagnozowały one stan polskiej oświaty oraz wskazywały na przedsięwzięcia reformatorskie.
55
B. Woltman, Szkice z dziejów województwa gorzowskiego 1975 – 1995, Gorzów Wlkp. 1997., s. 91, Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425.
56
Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425.
51
22
z Marwic.57 Sytuacja nie pozostała bez wpływu na atmosferę panującą w placówce, którą
kierował od roku 1991 Stanisław Czesak.58 Jednak mimo trudnej sytuacji szkoła nadal
wykonywała swoje liczne nadprogramowe funkcje i zadania dzięki m. in. postawie pedagogów,
którzy poświęcając swój czas i energię kontynuowali zajęcia pozalekcyjne prowadząc je
społecznie.59 Dla podniesienia poziomu kultury fizycznej przy szkole podstawowej utworzono
uczniowski klub sportowy „Orlik” z sekcjami strzelectwa sportowego, sekcji piłki nożnej
chłopców i dziewcząt, tenisa stołowego, sekcji koszykówki, budując tym samym podwaliny
pod przyszłe sukcesy sportowe szkoły.
W roku 1990/91 powróciła w mury szkolne religia w wymiarze 2 godzin tygodniowo –
na lekcje, której w owym czasie uczęszczało 97,5% uczniów.60 Zajęcia katechetyczne
prowadziła Halina Suchecka i ksiądz Konrad Grobys. Tradycją stały się coroczne spotkania
wigilijne pracowników szkoły, których gospodarzem był proboszcz parafii – tradycję spotkań
pielęgnowano do jego śmierci w grudniu 2009 r.61 Nowa dekada to także nowy język – język
angielski wprowadzony do szkół w zastępstwie języka rosyjskiego, w roku 1991/92
wprowadzono także nową, sześciostopniową skalę ocen z przedmiotów oraz z zachowania - od
wzorowego po naganne.
W roku 1996 uchwałą Rady Gminy powołano w szkole w Baczynie jednostkę
budżetową, która obsługiwała szkoły w Baczynie, Lubnie i w Wysokiej, wiązało się
to z modernizacją budynku szkolnego i wydzieleniem nowych pomieszczeń. Remonty
i modernizacja były kontynuowane także w dekadzie kolejnej, ze ścian znikła mozaika
wymieniono okna, dokonano kolejnego remontu dachu.
Modernizacja placówki to nie tylko zmiany w infrastrukturze budynku to także
inwestycje w najnowsze zdobycze nauki, nowe formy i narzędzia komunikacji. Z końcem roku
szkolnego 1996/97 Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych w Gorzowie Wlkp. przekazał szkole
zestaw komputerowy typu Schneider – Joyce wraz z pełnym oprogramowaniem, który stał się
zalążkiem przyszłej pracowni informatycznej. Akces Polski do Unii Europejskiej otworzył
nowe możliwości, także przed polską edukacją, m. in. współudziału we wspólnych projektach,
korzystania z europejskich funduszy. Jedną z pierwszych wykorzystanych szans było
uruchomienie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej62 zlokalizowanego
w bibliotece szkolnej, której pomieszczenia podobnie jak pokój nauczycielski, pokój socjalny
wyodrębnione zostały jeszcze w kadencji dyrektor Ireny Rynkiewicz.
Zainicjowane przez dyrektora szkoły Romana Grochowskiego kolejne wizyty polskich
olimpijczyków; Otylii Jędrzejczak, Pawła Korzeniowskiego, Łukasza Drzewińskiego
nie pozostały bez wpływu na postrzeganie aktywności fizycznej, mimo iż sport
i aktywny udział w kulturze fizycznej miały już pewne tradycje w życiu szkoły. Szkoła
w Baczynie brała udział, nie bez sukcesów, w rozgrywkach rangi gminnej, powiatowej,
wojewódzkiej, ogólnopolskiej a także międzynarodowej.63 Uczniowie realizowali swoje
ambicje w zespołach koszykówki dziewcząt, tenisa stołowego,64 strzelectwa sportowego, piłki
57
Likwidacji uległ także oddział przedszkolny funkcjonujący w ramach placówki szkolnej od dnia jej powołania.
Ograniczona ilość godzin, zmiany treści nauczania poszczególnych przedmiotów i niewystarczające ilości środków finansowych
doprowadziły do ruchów personalnych.
59
Protokół ze zwykłego posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28. XI.91 r.
60
Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 17.XII.90 r.
61
Po śmierci ks. proboszcza Konrada Grobysa parafię objął ks. Jarosław Zagozda, który kontynuuje misję ewangelizacji także podczas zajęć
katechetycznych.
62
ICIM to projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "Internetowe Centra
Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych".
63
Małe Piłkarskie Mistrzostwa Świata 2006 - POLICE CUP 2006, II Miejsce w I Mistrzostwach Polski w Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół
Gimnazjalnych - Biskupiec 2008, I i II miejsce w klasyfikacji indywidualnej Lubuskiej Ligi strzeleckiej w karabinku i pistolecie
pneumatycznym 2012. Długoletnim opiekunem szkolnych sekcji sportowych był Jerzy Sztorc.
64
Nauczycielem prowadzącym zawodników tenisa stołowego w latach 1988-1991 był Ryszard Kulczycki, znany i zasłużony działacz
sportowy o osiągnięciach rangi krajowej i międzynarodowej.
58
23
ręcznej, piłki nożnej.65 Należy pamiętać, iż te i inne działania prowadzone były po kolejnych
zmianach w oświacie, jedną z nich był wprowadzony ustawą z dnia 25 lipca 199866 roku
trójstopniowy system nauczania, na który składała się sześcioletnia szkoła podstawowa
podzielona na dwa cykle kształcenia, trzyletnie gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Zmieniły
się wówczas programy nauczania oraz same przedmioty. W klasach I-III wprowadzono
nauczanie zintegrowane, natomiast w klasach IV –VI nauczanie blokowe, podobnie jak
w trzech klasach gimnazjum.
Na progu XXI wieku Szkoła w Baczynie stała się Zespołem Szkół Podstawowych
i Gimnazjalnych,67 by w roku 2013/14 przyjąć patronat Polskich Olimpijczyków.68
XXI wiek to nowe uwarunkowania, nowe wyzwania, kolejne szanse, ale i zagrożenia,
pomysły elit rządzących i decydentów, gąszcz przepisów i wymogów, którym szkoła musi
sprostać. Od roku 2008 pomaga jej w tym nowe kierownictwo w osobie dyrektor Jolanty
Gintowt.
Jednym z nowych wyzwań jest sprostanie obowiązkom, wynikającym z rozpoczęcia
spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci 6 – letnie, które w roku szkolnym 2015/16 także
zasilą klasy I Szkoły Podstawowej w Baczynie.69
Dziś Szkoła kontynuuje wiele projektów zainicjowanych w latach ubiegłych, rozwija
pasje i talenty70 wśród nich pasje sportowe, m.in. dzięki wielofunkcyjnemu boisku, które
oddano do użytku w 2010/11 r. W tym samym roku szkolnym dzięki współpracy z Centrum
Integracji Społecznej w Lubiszynie71 pozyskano środki finansowe, które wykorzystano
na niezbędne bieżące remonty. Budynek szkolny wraz z bezpośrednim otoczeniem zmienił
swoje oblicze, gabinety szkolne zostały doposażone w liczne pomoce naukowe (wśród nich
tablice interaktywne)72, standardem stał się szybki dostęp do internetu, ten z kolei umożliwił
uruchomienie w szkole pierwszego w gminie interaktywnego systemu librus. Internet będący
znakiem czasu i tempa zachodzących zmian w XXI wieku jest szansą, ale i, w wypadku
nieumiejętnego korzystania, zagrożeniem. Z powodu istniejących zagrożeń, tych związanych z
nowymi technologiami, ale i innych wynikających z przyczyn obiektywnych, w szkole obecny
jest pedagog, wspomagający pełny rozwój dzieci i niwelujący sytuacje niebezpieczne.
Integracja, wspomaganie najmłodszych i młodzieży, zwłaszcza będącej w okresie dojrzewania
i borykającej się z problemami charakterystycznymi dla tego wieku (samookreślenia,
osobowości, poszukiwania autorytetu, samoakceptacji) to zadania, którym szkoła musi
sprostać.
Mając na celu realizację określonych zadań, w tym także statutowych, szkoła prowadzi
zainicjowaną bądź kontynuowaną współpracę z wieloma środowiskami, wśród nich są m.in.:
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Szansa” w Baczynie, Parafia św. Apostołów Piotra
i Pawła w Baczynie, Urząd Gminy w Lubiszynie, Nadleśnictwo Lasów Państwowych. Ponadto
Baczyńska placówka bierze czynny udział w projektach o zasięgu ogólnokrajowym
i
międzynarodowym w przypadku projektów unijnych. Współpraca z podmiotami
65
Szkolne progi przekroczyło wielu sportowców różnych dyscyplin, późniejszych medalistów mistrzostw województwa i Mistrzostw Polski,
Europy i świata, członków kadry narodowej, wśród nich są m.in.: Łukasz Andrzejewski, Dawid Brożyna, Damian Karasiński, Szymon
Kulczycki, Karolina Kowalczyk, Piotr świst.
66
Ustawa z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 759.
67
Dokonano likwidacji filii w Marwicach mimo/z powodu małych klas „…o rodzinnej atmosferze”, Głos Gorzowski 06.03.1998, s. 1, 5. Filia
składała się z 3 oddziałów: zerówki, I i II klasy – 25 dzieci. Argumentem przemawiającym za likwidacją filii było także 2,5 km drogi
prowadzącej do Baczyny bez bezpiecznego pobocza.
68
Wybór patrona został dokonany drogą ogólnoszkolnych wyborów przeprowadzonych przez szkolną społeczność.
69
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2013 r. poz. 1265.
70
Działania Szkoły zostały wymienione i opisane na jej stronach internetowych www.szkolabaczyna.edupage.org
71
CIS nie było jedynym źródłem dofinansowania.
72
Pozyskiwanie środków materialnych i finansowych możliwe było dzięki udziałowi szkoły w projektach unijnych m.in.: Kapitał ludzki 9.1.2
„Z fizyką i matematyką zdobywamy świat” i współpracy z podmiotami także wspierającymi rozwój edukacji takimi jak CIS „Rozwój”.
24
zewnętrznymi nierzadko dotyczy przedsięwzięć wykraczających poza ramy administracyjne
działania zarówno szkoły, jak i gminy czy województwa.73
Wśród przedsięwzięć podejmowanych w ostatnich latach wymienić należy m.in.: unijny
projekt Z fizyką i matematyką zdobywamy świat, Ogólnopolski Program Edukacyjny
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej i Urzędu Marszałkowskiego Trzymaj Formę
dla szkół promujących zdrowie74, projekt Radosna Szkoła czy projekt pod patronatem
UNICEF-u Wszystkie kolory świata, ponadto rokrocznie szkoła jest gospodarzem
i współorganizatorem Jasełek, przedsięwzięcia o charakterze społeczno – charytatywnym,
integrującym społeczność szkolną z osobami wymagającymi szczególnej opieki z terenu naszej
gminy. Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje, dokształcając się na studiach
podyplomowych, licznych kursach i projektach oferowanych m.in. przez WOM, zdobywają
kolejne stopnie awansu zawodowego, podnosząc poziom zarówno nauczania jak i procesu
wychowania powierzonych uczennic i uczniów.75 O podnoszonym poziomie i jakości
prowadzonych zajęć świadczą także kolejne certyfikaty, dyplomy i zaświadczenia będące
odzwierciedleniem części wymogów stawianych współczesnej szkole: Certyfikat Lubuskiego
Kuratora Oświaty „Szkoła promująca zdrowie”, Certyfikat ORE „Szkoła Demokracji – Szkoła
Samorządności”, „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematycznoprzyrodniczych
i
technicznych
z
wykorzystaniem
innowacyjnych
metod
i technologicznych – EDUSCIENCE”, Medal za zasługi dla Ligi Obrony Kraju, Brązowa
Odznaka „Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”.
Uroczystość otwarcia boiska szkolnego. Rok Szkolny 2011/2012.
73
W roku szkolnym 2010/2011 realizowano projekt współpracy międzynarodowej z gminą Brisen.
74
I miejsce w województwie Lubuskim.
Zwiastun nowych zagadnień podnoszonych przez tzw. środowiska genderowe, z którymi polska oświata będzie mierzyć się w kolejnej
dekadzie.
75
25
Uroczystość nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum imienia Polskich Olimpijczyków w Baczynie,
rok szkolny 2013/2014. Od lewej: Mateusz Michalski, Tomasz Kucharski, Maciej Lepiato, Jakub Rega, Jolanta
Gintowt, Łukasz Mamczarz, Dariusz Goździak , Alicja Górska.
26
Zakończenie
Siedem dekad historii życia szkolnego, które biegło w jej murach i poza nimi trudno
przedstawić w pełnym wymiarze, opisać jego blaski, cienie i nierzadko szarość dnia
powszedniego. Historia szkoły w Baczynie prezentuje obraz zmagań z przeciwnościami,
których tak wiele stanęło na jej drodze, poczynając od dnia powołania po czas dzisiejszy.
Jednocześnie to także obraz małych, większych i dużych zwycięstw, trumfów zarówno
na polu edukacyjno - wychowawczym, społecznym jak i administracyjno – gospodarczym.
Za wszystkimi działaniami, wydarzeniami kryli się ludzie związani ze szkołą w sposób
bezpośredni lub pośredni, zaangażowani w jej działania, działający dla jej dobra lub osoby
postronne acz przychylne i sympatyzujące. Nie należy zapominać, że historia szkoły
to historia miejsca i ludzi, których losy na przestrzeni lat splatały się, stając tym samym ich
wspólnymi.
Historię istnienia Szkoły w Baczynie można podzielić na kilka okresów. Pierwszy
będący czasem jej budowy i zakorzenienia okresu powojennego po dekadę
lat siedemdziesiątych. Kolejny stanowiący czas jej reorganizacji i dostosowywania
do zmieniających się warunków i ostatni związany z zmianą ustrojową i możliwościami
wynikającymi z akcesji naszego kraju do Wspólnoty Europejskiej.76 Każdy z nich tak naprawdę
wiązał się z ciągłymi zmianami, reorganizacją wewnętrzną lub zewnętrzną, dostosowaniami do
kolejno stawianych wymogów, ale przede wszystkim pracą dla dobra każdego ucznia.
Dziś z perspektywy minionych lat nadal nie jest łatwo poddać jednoznacznej ocenie
złożoność zdarzeń i losów, będących udziałem szkoły, tym niemniej bez wątpienia jej dorobek
i osiągnięcia w pozytywny sposób wpłynęły na zmianę oblicza lokalnego środowiska. Kolejne
pokolenia jej pracowników, uczniów i absolwentów to dowód rozwoju, samodoskonalenia procesów żmudnych i rozłożonych na kolejne lata, realizowanych w perspektywie pokoleń
zawsze z myślą o przyszłości. Mamy nadzieję, że działania, które podejmowaliśmy,
podejmujemy teraz i w przyszłości, będą nadal służyć kolejnym pokoleniom wychowanków,
ludzi wartościowych wzbogaconych o nabyte cechy i umiejętności, wrażliwych i otwartych
na świat.
76
Wszystkie wymienione etapy można ściśle podzielić na swoiste podokresy w zależności od przyjętej metodologii i punktu odniesienia
np. zmian personalnych, prawnych lub ustrojowych.
27
Wspomnienia ze Szkoły Podstawowej w Baczynie
Nazywam się Mirosława Bornikowska (z domu Wiśniewska). Urodziłam się w 1963 roku.
Naukę w Szkole Podstawowej w Baczynie rozpoczęłam 01.09.1970 roku… na jednej nodze,
bo wakacje pożegnałam wskakując na gwóźdź.:) Od urodzenia wszyscy mówią do mnie - Mirela.
Moją pierwszą wychowawczynią była nieżyjąca już pani Bronisława Fiedler, którą
wszyscy uwielbialiśmy. Pierwsze trzy lata nauki odbywały się w „starej szkole”, czyli dwóch
budynkach w okolicach kościoła. W jednym z nich dziś mieści się Ośrodek Zdrowia, w drugimmieszkania rodzin związanych z oświatą. Nowa szkoła otworzyła dla nas swoje progi 01.09.1973
roku. Co zapamiętałam najbardziej z pierwszych chwil? Szatnie w piwnicy, gdzie buty
zmienialiśmy na … juniorki ☺, salę gimnastyczną, mozaiki na ścianach i obrazy w klasach 1-4
autorstwa pani Marii (Lucyny) Białosiewicz -Raminiak.
Osiem lat nauki to mnóstwo ( w ogromnej przewadze) miłych wspomnień. Chciałabym
skupić się na dwóch wydarzeniach, które głęboko zapadły mi w serce. W 1975 roku chodziłam do
piątej klasy i należałam do drużyny harcerskiej prowadzonej przez panią Marię Lucynę
Białosiewicz. Pewnego wiosennego dnia nasz zastęp pojechał z Nią do Domu Małego Dziecka
w Gorzowie Wlkp. Nie wszystkie szczegóły tej wizyty pamiętam, ale do dziś widzę rączki
maluchów wyciągnięte w naszym kierunku. Pamiętam… siermiężne śpioszki, przypominające
szpital sale z wieloma łóżeczkami i Basię z chorobą sierocą rytmicznie kiwającą się
i niezwracającą uwagi na nikogo. Utkwiły mi także obrazki z kolacji, którą dzieci jadły. Były to
kanapki z plasterkiem świeżego ogórka (wyłącznie). Pamiętam także wielką wyparzarkę
do naczyń. To był taki dysonans. W naszych domach nikt naczyń nie wyparzał, ale za to było
przytulnie, kolorowo, a przede wszystkim czuliśmy się kochani.
Na zdjęciu z dziećmi na kolanach od lewej siedzą (podaję ówczesne nazwiska koleżanek):
Jola Bańkowska, ja, Krzysiek Gambal, Krysia Zastróżna i Marysia Półtorak (obecnie Kozaryn żona Pana Woźnego).
Kolejne wspomnienie dotyczy roku 1978, w którym kończyłam ósmą klasę. Od kilku lat
w naszej szkole trwała tradycja organizowania dla absolwentów rajdu rowerowego. Tym wielkim
przedsięwzięciem zajmowało się dwóch fantastycznych nauczycieli: pan Lucjan Sibiak uczący
matematyki, chemii, a także muzyki☺ oraz nieodżałowany wuefista ś. p. pan Lech Czernik.
28
Koledzy rok od nas starsi pojechali na Mazury, my natomiast przeżyliśmy dwutygodniowy rajd
pociągowo-rowerowy „Brzegiem Bałtyku”. Myślę, że współczesnej młodzieży trudno sobie
wyobrazić, jak to mogło wyglądać! Rower każdy brał… jaki miał☺. Przeważały składaki, damki
pożyczone od rodziców. Cały dobytek mieliśmy na plecach, a namioty, śpiwory, koce były
przytroczone do rowerów! Tak wyposażeni dojechaliśmy do Malborka, gdzie widzieliśmy „Bitwę
pod Grunwaldem” Jana Matejki, a potem …nad morze. Nie tylko ja byłam osobą, która zobaczyła
morze po raz pierwszy właśnie na tym rajdzie. Było to dokładnie w miejscowości Stegna.
Dzięki naszym fantastycznym wychowawcom zwiedziliśmy Gdańsk, obóz koncentracyjny
w Sztutowie byliśmy na Półwyspie Helskim. Przeżyliśmy szok spacerując
w Jastarni wąskim przesmykiem pomiędzy Zatoką Gdańską a otwartym morzem. Tam po raz
pierwszy widzieliśmy samochód marki ”Polonez” i słyszeliśmy z głośników późniejszy ogromny
przebój zespołu Boney M. „Rzeki Babilonu”.
Zieloną noc spędziliśmy nad rzeką w okolicach Kościerzyny, gdzie pasta do zębów
pomyliła nam się z kremem Nivea, który o wiele trudniej było zmyć z …włosów, kąpiąc się
w zimnej rzece☺.
Być może te moje wspomnienia są dość chaotyczne, ale dotyczą wydarzeń sprzed…40 lat!,
a poza tym nie sposób w kilku zdaniach zamknąć ośmiu wspaniałych lat spędzonych w tej szkole.
Wybrałam te dwa przykłady, bo miały one ogromny wpływ na dalsze moje życiowe wybory. Dobro
dzieci, praca z nimi, chęć udzielania im pomocy sprawiły, że zostałam nauczycielką, a szeroko
pojęta turystyka stała się moją życiową pasją. Początki moich zainteresowań zrodziły się w Szkole
Podstawowej w Baczynie, którą w 1978 roku nie opuściłam na zawsze. Wróciłam tu w 1991 roku
jako nauczycielka języka polskiego, wychowawca, w późniejszym czasie także pedagog szkolny,
który swoją „szajbą” turystyczną zamęczał nie tylko uczniów, ale od czasu do czasu także
…nauczycieli☺.
Absolwentami naszej szkoły są członkowie mojej rodziny:
1) Janina Bornikowska(Dominik) ur. w 1935r. (teściowa)
2) Ryszard Bornikowski ur. w 1957 (szwagier)
3) Tadeusz Bornikowski ur .w 1960 (mąż)
4) Waldemar Wiśniewski ur. w 1964 (brat)
5) Eugeniusz Bornikowski ur. w 1969 (szwagier)
6) Artur Wiśniewski ur.w 1975 (brat)
7) Paweł Bornikowski ur.w 1997 (syn Eugeniusza)
29
mgr Irena Ewa Rynkiewicz
Dyrektor
Zespołu Szkół w Baczynie
Pracę w Szkole Podstawowej w Baczynie rozpoczęłam z dniem 01 sierpnia 1995 roku.
Pracując na stanowisku dyrektora szkoły w Baczynie udało mi się wprowadzić wiele istotnych
zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu szkoły. Za swój duży sukces uważam dopingowanie
kadry pedagogicznej do dokształcania i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.
Organizowałam proces tworzenia gimnazjum. Ważne dla prawidłowego
funkcjonowania szkoły dokumenty nie powstawały w zaciszu gabinetu dyrektora, lecz tworzył
je zespół ludzi, którzy wykonywali powierzone zadania. Tak powstały:
• Szkolny System Oceniania;
• Program Wychowawczy Szkoły;
• Plan Doskonalenia Nauczycieli;
• Szkolny Program Profilaktyki.
Uczniowie naszej szkoły odnosili bardzo dużo sukcesów w sporcie. W klasyfikacji
ogólnej w powiecie gorzowskim ziemskim zajmowaliśmy III miejsce. Uczniowie brali również
udział w konkursach przedmiotowych: matematycznym ,,Kangur”, ,,Wiedzy Bankowej”,
,,Wiedzy o Unii Europejskiej”, ,,Wiedzy Przeciwpożarowej” odnosząc w nich wiele sukcesów.
Moim marzeniem było, aby nasza szkoła była dobrze zorganizowana, zarządzana,
wyremontowana, wyposażona i odpowiednio finansowana. Proces doskonalenia działania
Szkoły w Baczynie, który rozpoczęłam, udało się zrealizować moim następcom. Było to możliwe
dzięki dobrej współpracy ze środowiskiem, której podstawy uznaję też za jedną
ze swoich zasług.
30
Uczęszczałem do Szkoły Podstawowej w Baczynie, z której mam wiele miłych
wspomnień. Jednym z nich był dzień wagarowicza. Wraz z kolegami postanowiliśmy uciec
z lekcji. Plan był dobry lecz podczas ucieczki zauważył nas nauczyciel, który nas przechytrzył
i poszedł inną drogą, zachodząc nas od drugiej strony, „A Wy gdzie? Wracamy do szkoły” –
powiedział. Po powrocie każdy z nas został przepytany z matematyki przy tablicy. Wszystko
zakończyło się dobrze, bo moja odpowiedź została oceniona na 4.
Ze sportowym pozdrowieniem
Piotr Świst
31
Naukę w baczyńskiej szkole rozpocząłem w 1983r. Moją pierwszą wychowawczynią
była Pani Stefania Sibiak. Później, od klasy IV do VIII, pieczę nad nami sprawowała Pani
Krystyna Klepczyk. Często odwiedzali ją absolwenci naszej szkoły. Pani Krystyna sadzała gości
przy pianinie w sali matematycznej, a oni opowiadali nam o swoich doświadczeniach
i przeżyciach związanych z nową szkołą. Pamiętam, że też wystąpiłem dwukrotnie w roli gościa
przy pianinie, gdy byłem już uczniem I LO w Gorzowie Wlkp.
Moimi ulubionymi przedmiotami były: matematyka, prowadzona przez Panią Klepczyk,
geografia, wykładana przez Panią Klinger, chemia z Panią Kaczorowską (dziś
P. Marcinkowską), no i oczywiście zajęcia z wychowania fizycznego, prowadzone przez
niezastąpionego Pana Stanisława Czesaka. To pod jego czujnym okiem chętnie trenowaliśmy
piłkę nożną i siatkową.
Miło wspominam także spotkania z poezją w czasie konkursów recytatorskich.
Wielokrotnie miałem także okazję sprawdzić się jako aktor. Pamiętam jeden ze swoich
występów, kiedy to wcieliłem się w rolę złego wilka w bajce pt. „Czerwony Kapturek” i po raz
pierwszy wystąpiłem „na deskach” lubiszyńskiej sali wiejskiej ;-) Pamiętam także swoje
występy na szkolnych apelach i akademiach. W mej pamięci szczególnie zapisały się dwie
uroczystości. Pierwsza gdy, jako początkujący uczeń wraz z kolegą z klasy, recytowaliśmy
wiersz „Grasz w splamione? – Gram”. Stanowiliśmy zabawny duet – on szczupły i wysoki
(wyższy ode mnie o dwie głowy), ja zaś skromnego wzrostu, ale za to z burzą loków.
Z kolei na innej akademii, już jako uczeń piątej, może szóstej klasy, zapomniałem tekstu
i w połowie swej kwestii całej szkole zakomunikowałem: „Ja tego nie umiem”. Na szczęście
inni uczniowie pamiętali swoje role i akademia potoczyła się dalej zgodnie ze scenariuszem.
Starałem się aktywnie uczestniczyć w życiu naszej szkoły. Często pełniłem funkcję
gospodarza klasy, byłem również członkiem Samorządu Szkolnego. To z tego powodu jednego
roku zasiadałem w jury konkursu na Miss Szkoły. Pamiętam, na kogo oddałem swój głos,
ale dziś nie zdradzę jej nazwiska, bo to dobra koleżanka mojej żony.
Niezwykle miło wspominam lata spędzone w murach Szkoły Podstawowej
w Baczynie. Był to nie tylko czas nauki, ale także beztroskich zabaw, pierwszych sympatii,
przyjaźni… Do dziś pozostaję w dobrych relacjach z wieloma koleżankami i kolegami ze szkoły.
A historia zatoczyła koło i nasze dzieci uczą się w tej samej szkole, naszej szkole. Kto wie, może
i wnuki zasiądą kiedyś w tych samych szkolnych ławach?
Artur Terlecki
32
Najlepsi z najlepszych
2002/2003
SP – Turów Anna, średnia ocen 5,3
GIM – Kołoszyc Marta, średnia ocen 5,1
2003/2004
SP – Markowski Paweł, średnia ocen 5,25
GIM – Kołoszyc Marta, średnia ocen 5,46
2004/2005
SP- Cieślik Paulina, średnia ocen 5,2
SP – Humeniuk Malwina, średnia ocen 5,2
GIM- Kłosek Barbara, średnia ocen 5,15
2005/2006
SP- Marcinkowska Katarzyna, średnia ocen 5,2
SP – Ćwiejkowska Aleksandra, średnia ocen 5,2
SP – Humeniuk Malwina, średnia ocen 5,2
GIM – Markowska Paweł, średnia ocen 5,3
2006/2007
SP – Marcinkowska Katarzyna, średnia ocen 5,3
GIM – Markowski Paweł, średnia ocen 5.35
2007/2008
SP – Ćwiejkowska Aleksandra, średnia ocen 5,4
GIM – Mielcarek Daria, średnia ocen 5,4
2008/2009
SP – Perchuć Agnieszka, średnia ocen 5,5
GIM – Ćwiejkowska Aleksandra, średnia ocen 5,4
GIM – Kołoszyc Krzysztof, średnia ocen 5,4
2009/2010
SP – Kufel Marlena, średnia ocen 5,4
GIM- Marcinkowska Katarzyna, średnia ocen 5,3
GIM – Ćwiejkowska Aleksandra, średnia ocen 5,3
33
2010/2011
SP – Andrzejczak Zuzanna, średnia ocen 5,5
SP - Włodarczyk Magdalena, średnia ocen 5,5
GIM – Ćwiejkowska Aleksandra, średnia ocen 5,3
2011/2012
SP – Mielcarek Sara, średnia ocen 5,5
SP – Kwieciński Dominik, średnia ocen 5,5
GIM – Kufel Marlena, średnia ocen 5,1
GIM – Skrodzka Maria, średnia ocen 5,1
2012/2013
SP – Rinke Patrycja, średnia ocen 5,45
GIM – Skrodzka Maria, średnia ocen 5,3
2013/2014
SP – Rinke Patrycja, średnia ocen 5,54
SP – Baumann Julia, średnia ocen 5,54
SP – Piątek Liliana, średnia ocen 5,54
SP – Adamiak Magdalena, średnia ocen 5,54
GIM – Skrodzka Maria, średnia ocen 5,72
2014/2015
SP – Rinke Patrycja, średnia ocen 5,9
SP – Musiela Julia, średnia ocen 5,54
GIM – Mielcarek Sara, średnia ocen 5,4
GIM – Łukasiewicz Damian, średnia ocen 5,3
34
Pracownicy Szkoły: 77
Dyrektorzy:
Lewczuk Czesława 1949 -1951
Czarkowski Stanisław 1951 -1957
Kawa Stanisław 1957-1983
Kawa Krystyna 1983 – 1985
Mielcarek Zenon 1985 – 1991
Czesak Stanisław 1991 - 1995
Rynkiewicz Irena 1995 -2003
Grochowski Roman 2003-2008
Gintowt Jolanta 2008
77
Wykaz pracowników Szkoły z przyczyn obiektywnych może być nie pełny, bądź nie w pełni poprawny.
35
A
Adamczyk Józefa
Ambroziak Ewa
Andrzejczak Maria
Horodyska Ewa
Horyń Barbara
Hryckiewicz Rozalia/Romke
I
Ilik Barbara/Szymaniak
B
Białosiewicz Maria/Raminiak
Biniewski Mariusz
Biźnia Magdalena
Bornikowska Mirosława
Brychcy Roman
Bryłka Anna
Brynkiewicz Józefa
Buchnajzer Helena
Byczkowska Ewa
C
Celka Maria
Chmielewska Agnieszka
Choińska Lucyna
Cicha Krystyna
Cieśla Kazimierz
Czarkowski J.
Czernik Lech
Czesak Stanisław
Czoremiej Sabina
D
Dawidowicz Iwona
Domagalska Hanna
F
Fedoryga Stanisława
Fiedler Bronisława
Frąckowiak Barbara
G
Gąsiorowski Krzysztof
Gintowt Jolanta
Głowacka Oliwia
Golec Joanna
Górecki Filip
Górska Teresa
Grobys Konrad
Grochowski Roman
Gubar Bolesław
H
Hennig Agnieszka
J
Janusz Krystyna
Janusz Waldemar
Jarocka Krystyna
Jaroszewicz Dobrochna
Jaroszewicz- Pawlaczek Izabela
Jarowicz Janina
Jaśkiewicz Beata
Jaworska Irena
Jeziorna Mirosława/Bil
Jędrasiak Ignacy
Judkowiak
Julewska K.
Jurkowski Andrzej
K
Kabłak J.
Kaczorowska Elżbieta/Marcinkowska
Karwasz Helena Halina
Kaszkowiak Kinga Joanna
Kawa Krystyna
Kawa Stanisław
Knieja Mariola
Milewska Krystyna/ Klepczyk
Klinger Mirosława
Kłosek Jan
Knieja Mariola
Kołoszyc Ewa
Kondarewicz
Kopydłowska Alina Marianna
Koresteński Jerzy
Koszko
Kościukiewicz Karolina
Kotowicz Marta
Kowalczyk Henryka
Kozaryn Edward
Koziołek Krzysztof
Krąpiec
Kulczycki Ryszard
Kuryłło Maria
34
Kuś Elżbieta
Kużbicki Edward
Kwiatkowska Renata
Kwiatkowski Marek
Kwiatkowski Stefan
L
Lewczuk Czesława
Lipko Edyta
Lis Jan
R
Radkiewicz J.
Radziński Wojciech
Raminiak Zbigniew
Rautszke Stanisława
Rowińska Stella
Rozwadowska Maria
Rynkiewicz Irena Ewa
Rynkiewicz Karolina
S
M
Machaj Grażyna
Maj Alicja
Majewska Barbara
Małecki Sylwester
Masian Roman
Maśluk Wioletta/Gąsiorowska
Mazurek Rafał
Mączyński
Medyńska Marta
Miazkowski Piotr
Michniewicz Teresa/Kryś
Mielcarek Zenon
N
Nałęczyński Wiesław
Ogrodnik Rozalia/Tychniewicz
Sajdena Wanda
Sibiak Lucjan
Sibiak Stefania
Sirant Marzena Joanna
Siwiec Adela
Siwiec Jan
Skąpies
Sławuta Beata
Sobolewska Sylwia
Sobolewski Marcin
Sondej Józefa
Stankiewicz
Stodolska Ewelina/Wysmyk
Sulmińska Anna
Suwary Danuta/Korabiec
Szalbierz Jerzy
Sztorc Jerzy
Szymaniak Barbara
T
O
Oszczyk Anna
Owczarek Anna
Trojecki Marcin
Tyszkiewicz Małgorzata
W
P
Paruszkiewicz Krystyna
Pasternak Bogusława
Patalas Ryszard
Pawelec Leokadia
Pawlak Halina
Pawlus Agnieszka/ Kucharska
Pieńkowska Wanda
Piotrowska Maria
Pituła Waldemar
Płuciennik Jadwiga
Politańska Barbara
Proch Grzegorz
Wacławek Stefania
Wilczek Wanda
Wiśniewska Anna
Wiśniewska J.
Witkowska J.
Wlinger
Wojciechowska Iwona
Wojtczak Anna/Kotas
Wolniak- Grochocka Zofia
Wójcik Jadwiga
Wronkowski Waldemar
Wysmyk- Stodolska Ewelina
35
Z
Zagozda Jarosław
Zatorska Jolanta
Zimna Justyna
Żłobińska Olga
36
Nauczyciele i dziatwa szkolna, rok szkolny 1948/49.
Dziatwa szkolna i przedszkolna, rok szkolny 1949/50.
Nauczyciele i dziatwa szkolna, rok szkolny 1950/51.
Nauczyciele i dziatwa szkolna, rok szkolny 1957/58.
Klasa pierwsza w Marwicach z wychowawcą Henryką Kowalczyk.
Klasa trzecia „a” z wychowawcą Marią
Kuryłło. Rok szkolny 1967/68.
Klasa druga z wychowawcą Bronisławą Fiedler. Klasa piąta z wychowawcą Jerzym Szalbierzem.
Rok szkolny 1967/68.
40
Klasa czwarta z wychowawcą Krystyną Kawą.
Klasa szósta z wychowawcą kier. Szkoły Stanisławem Kawą.
Rok szkolny 1967/68.
Klasa pierwsza z wychowawcą Wandą Wilczek.
Nauczyciele i dziatwa szkolna.
Rok szkolny 1967/68.
Uczniowie klasy VIII z gronem pedagogicznym.
Uczniowie klasy VII B z gronem pedagogicznym.
Rok szkolny1972/73.
41
Wycieczka uczniów Zbiorczej Szkoły Gminnej (Lubno, Wysoka, Baczyna, Marwice) pod opieką
Marii Białosiewicz, Krystyny Milewskiej, Zbigniewa Raminiaka oraz Kazimiery Dominik. Kraków, Wieliczka,
Ojców, maj, rok szkolny 1974/75, klasa VII i VIII.
Zespół wokalny młodzieżowej drużyny pożarniczej
działający w świetlicy Zbiorczej Szkoły Gminnej
w Lubiszynie z siedzibą w Baczynie.
Rok szkolny 1977/78.
Polanica Zdrój, rok szkolny 1975/76.
Rajd rowerowy, rok szkolny 1978/79.
42
Lucjan Sibiak, Helena Buchnajzer, Wanda Wilczek,
Jadwiga Duriasz, Teresa Michniewicz, Krystyna Kawa, Zbigniew Raminiak.
Klasa VIIIA z dyr. Zenonem Mielcarkiem.
Rok szkolny 1983/84.
Klasa III z wychowawcą Beatą Sławutą.
Rok szkolny 1984/85.
Klasa III A z wychowawcą Wiolettą Maśluk.
Rok szkolny 1983/84.
Grono pedagogiczne i uczniowie klasy VIII,
listopad roku szkolnego1985/86.
43
Grono pedagogiczne i uczniowie klas VIII,
rok szkolny 1990/91.
Nauczyciele i uczniowie klasy VIII, rok szkolny 1991/92.
Klasa V z wychowawcą Krystyną Klepczyk, rok szkolny 1990/91.
Nasi sportsmeni pod opieką Lecha Czernika i Stanisława Czesaka.
44
Klasa IV B z wychowawcą Mirosławą Klinger.
Klasa III B z wychowawcą Anną Kotas.
Rok szkolny1993/94.
Klasa VIIIA z gronem pedagogicznym, rok szkolny 1994/95.
Klasa VIII z gronem pedagogicznym, rok szkolny 1995/96.
45
Klasa II B z wychowawcą Heleną Karwasz, rok szkolny 1997/98.
Klasa VIII z gronem pedagogicznym, rok szkolny 1997/98.
46
Klasa I z gronem pedagogicznym.
Klasa V z wychowawcą Mirosławą Bornikowską..
Rok szkolny 1997/98.
Klasa VA z Krystyną Klepczyk i Stanisławem Czesakiem.
Rok szkolny 1998/99.
Klasa II A z wychowawcą Krystyną Klepczyk.
Rok szkolny 2001/02.
Zawody strzeleckie.
47
Gminne Dożynki Baczyna - Marwice, rok szkolny 1998/99.
Klasa III A i III B wraz z gronem pedagogicznym, rok szkolny 2002/03.
Grono pedagogiczne, rok szkolny 2003/2004.
48
Nasi sportsmeni pod opieką Jerzego Sztorca.
Spotkania opłatkowe proboszcza parafii z gronem pedagogicznym.
Wizyta Otylii Jędrzejczak i Jarka Korzeniowskiego.
Wizyta ks.bp. Pawła Sochy .
Rok szkolny 2006/07.
49
Klasa VI z wychowawcą Teresą Kryś.
Rok szkolny 2006/07.
Klasa III A i III B gimnazjum z gronem pedagogicznym, rok szkolny 2007/08.
50
51
Nasi sportsmeni.
Nasze sportsmenki
.
52
Na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, rok szkolny 2009/2010.
Pasowanie pierwszoklasistów.
Wigilia dla mieszkańców gminy Lubiszyn.
Rok szkolny 2010/11.
Wizyta żołnierzy z 17 Grupy Zabezpieczenia Medycznego, wchodzącego w skład 17 Wielkopolskiej
Brygady Zmechanizowanej, rok szkolny 2011/2012.
53
Spotkanie z paraolimpijczykami, rok szkolny 2013/14.
Dzień Olimpijski, rok szkolny2013/14.
54
Sprzątamy Świat, rok szkolny 2013/14.
Rok Juliana Tuwima, rok szkolny 2013/14.
Warsztaty kulinarne, rok szkolny 2013/14.
Wycieczka na lodowisko, rok szkolny 2013/14.
Wizyta zespołu ludowego ”Gorzowiacy”, rok szkolny 2014/15.
55
Wycieczka do lasu i spotkanie z leśniczym Wojciechem Ćwiejkowskim. Podsumowanie obchodów roku Kolberga.
Rok szkolny2014/2015.
Wycieczka do Bogdańca, pod opieką Anny Owczarek, Iwony Wojciechowskiej, Jolanty Zatorskiej oraz
Marcina Trojeckiego, klasa I A, IB, rok szkolny 2014/15.
6-latki w szkole, pod opieką Ewy Kołoszyc, rok szkolny 2014/15.
56
Święto polskiej niezapominajki, rok szkolny2014/15.
D
Dzień Olimpijski, rok szkolny 2014/15.
57
Uroczystość nadania imienia Polskich Olimpijczyków Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Baczynie,
rok szkolny 2013/14.
Sztandar Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Baczynie, rok szkolny 2015/16.
(Fundatorem sztandaru jest IMC Engineering Poland Sp. Z o. o.)
58
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Baczynie, rok szkolny 2015/16.
59
Nauczyciele i dziatwa szkolna, rok szkolny 2015/16.
60
Bibliografia
Wydawnictwa zwarte
A. Ćwikliński, Zmiany w polskiej edukacji w okresie globalizacji, integracji i transformacji
systemowej, Poznań 2005.
B. Woltman, Szkice z dziejów województwa gorzowskiego 1975 – 1995, Gorzów Wlkp. 1997.
D. A. Rymar, Powiat gorzowski wczoraj i dziś, Gorzów Wlkp., 2010.
D. Śmierzchalski – Wachowicz, Duchowieństwo Rzymskokatolickie na Pomorzu Zachodnim,
Środkowym i Ziemi Lubuskiej w świetle dokumentów państwowych z lat 1945-1989, Tom I,
Zielona Góra, 2014.
H. Słabek, O społecznej historii Polski 1945-1989, Warszawa 2009.
J. Zysnarski, Słownik Gorzowski, Gorzów Wlkp.1999.
M. Kallas, Historia ustroju Polski X-XX w., Warszawa 1999.
M. Kocór, Nauczyciele wobec zmian edukacyjnych w Polsce, Rzeszów 2006.
Raport o stanie oświaty w PRL, Warszawa 1973.
Polska Ludowa, Materiały i studia, tom I, Warszawa 1962.
Ogólnopolski Zjazd Oświatowy w Łodzi, Łódź 1945.
Artykuły w pracy zbiorowej
A. Kantecki, Szkolnictwo Gorzowskie w latach 1945-1975 [w:] Gorzów Wlkp. w 60 – leciu 1945
– 2005, pod red. D. A. Rymar, J. Sikorski, Gorzów Wlkp. 2005.
P. Franków, Szkolnictwo Gorzowski po roku 1975 [w:] Gorzów Wlkp. w 60 – leciu 1945 – 2005,
pod red. D. A. Rymar, J. Sikorski, Gorzów Wlkp. 2005.
Artykuły w czasopismach
Głos Gorzowski, 06.03.1998.
Gazeta Lubuska, 9.02.1950.
Głos Wielkopolski, 26.02.1950.
Akty Prawne
Dz. U. z 1949 r., Nr 25, poz. 177, Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o likwidacji analfabetyzmu.
Dz. U. z 1961r., Nr 32, poz. 160, Ustawa z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty
i wychowania.
Dz. U. z 1975r., Nr 16, poz. 91, Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale
administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
Dz. U. 1991 r., Nr 95, poz. 425, Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Dz. U. z 1998 r., Nr 117, poz. 759, Ustawa z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty.
Dz. U. z 2013 r., poz. 1265, Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych
ustaw.
61
Dokumenty
APG, PPRN i UP w Gorzowie Wlkp., Materiały dotyczące szkoły w Baczynie [1948] 19501963, sygn. 1345, Tymczasowe orzeczenie w sprawie organizacji szkoły ogólnokształcącej
stopnia podstawowego w Baczynie gminy Kłodawa powiatu Gorzowskiego ,20.XII. 1950 r.
APG, PPRN i UP w Gorzowie Wlkp., sygn. 1345, Materiały dotyczące szkoły w Baczynie
[1948] 1950-1963, Karta inwentaryzacyjna budynków i lokali szkół ( zakładów), s. 1. W 1946
r. Baczyna ujęta została w 3 letnim planie rozbudowy i odbudowy szkół powszechnych.
APG, Inspektorat Szkolny w Gorzowie Wlkp. sygn. 218, Okólnik Nr3/50.
APG, Inspektorat Szkolny w Gorzowie Wlkp., sygn. 260, Dziennik lekcyjne Rok szkolny
1949/1950.
APG, Inspektorat szkolny w Gorzowie Wlkp., sygn. 38, Projekt organizacji szkoły
podstawowej w Baczynie na rok szk. 1945/50 Gmina Kłodawa.
APG, Inspektorat szkolny w Gorzowie Wlkp., sygn. 38, Sprawozdanie z wizytacji szkoły
podstawowej w Baczynie przeprowadzonej w dniach [1954 r.- przyp. aut.] przez Konteckiego
Antoniego kier. Szkolnictwa podstawowego.
APG, Inspektorat Szkolny w Gorzowie Wlkp. sygn. 38, Plan zajęć w czasie ferii zimowych
Szkole Podstawowej w Baczynie.
APG, Materiały dotyczące szkoły w Baczynie [1948] 1950-1963, sygn. 1345, Karta
inwentaryzacyjna budynków i lokali szkół ( zakładów).
APG, Materiały dotyczące szkoły w Baczynie [1948] 1950-1963, sygn. 1354, Sprawozdanie
jednostkowe szkół podstawowych w roku szkolnym 1956/57 według stanu w dniu 20. IX.1956
roku.
Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 17.XII.90 r.
Protokół ze zwykłego posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28. XI.91 r.
Kronika Szkolna 1948.
62
Miejsce, gdzie się kształcimy, tym samym budujemy drogę życia,
Radością rozpromieniona, w niej znajdujemy ciepłe skrycia.
Jak piękna z zewnątrz, tak w środku ma blask odnowy,
już na nową salę wuefista wkracza, mecz rozpoczął bez przemowy.
Pani od matematyki często klasówki robi,
a gdy czas pozwoli, lekcję tematem polityki zdobi.
Remonty to inna historii nowa karta,
każda nowa chwila przeżyć godna i warta.
Tu zaczęły się pierwsze przyjaźnie i sukcesy,
już moje alter-ego ponownie w dzień się cieszy.
Niech wyrazi to czyn, czy też gest,
w trzech słowach : szkoła jest the best.
Denis Sierka (absolwent)
2

Podobne dokumenty