A. Wilk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu „Krótkoterminowe

Transkrypt

A. Wilk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu „Krótkoterminowe
A. Wilk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
„Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstwa z branży
meblarskiej.”
working paper
Słowa kluczowe: planowanie finansowe, prognoza przychodów, analiza finansowa
Streszczenie: Raport ukazuje przyszłoroczną prognozę przychodów ze sprzedaży
przedsiębiorstwa zajmującego się branżą meblarską. Na podstawie przychodów w roku
bazowym 2011 została oszacowana sprzedaż w roku następującym.
Wstęp
Nadrzędnym celem przedsiębiorstw jest dążenie do maksymalizacji zysków. W
branży meblarskiej głównym generatorem zysków jest sprzedaż wytworzonych mebli,
dlatego też istotnym jest dokonanie właściwej prognozy sprzedaży. Plan finansowy pozwala
na świadome dysponowanie środkami finansowymi firmy, uwzględniając tym samym
potencjalne zagrożenia płynności finansowej, co pozwala na wczesne przedsięwzięcie
środków ochrony. Dzięki zastosowaniu planu finansowego przedsiębiorstwo ma możliwość
dokonywania bardziej precyzyjnych wyborów w kwestii finansów firmy, co z kolei skutecznie
przekłada się na wzrost wartości firmy.
Niniejszy raport dotyczy planu przyszłorocznej sprzedaży przedsiębiorstwa
działającego w zakresie branży meblarskiej, którego zasadnicza działalność opiera się na
produkcji oraz sprzedaży mebli zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.
Zaprezentowany w pracy plan finansowy został zrealizowany w oparciu o sprawozdania
finansowe firmy z lat 2010 oraz 2011, które zostały opublikowane w Monitorze Polskim B.
Opis teoretyczny metody
Przyszłoroczny plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w oparciu o analizę
trendów przychodów ze sprzedaży zaobserwowanych w ubiegłych latach działalności
przedsiębiorstwa oraz metodzie procentu od sprzedaży, bazującej na założeniu, że
wskaźniki cechujące badane przedsiębiorstwo będą znajdowały się na tym samym poziomie,
co w okresie poprzednim.
Praktyczny przykład zastosowania z wykorzystaniem danych rzeczywistych
przedsiębiorstwa zaczerpniętych z bazy Monitor Polski B
Wyznaczenie linii trendu pozwala na zaplanowanie przyszłorocznej sprzedaży. W
oparciu o dane sprzedaży z lat 2010-2011 zawarte w sprawozdaniu finansowym firmy został
stworzony wykres, prezentujący linię trendu sprzedaży.
Wykres 1: Linia trendu sprzedaży przedsiębiorstwa (przedział czasowy 2010-2011)
LINIA TRENDU
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
2010
2011
Źródło: Baza Monitor Polski B, sprawozdanie finansowe badanego przedsiębiorstwa za rok 2011
W roku 2011 firma odnotowała 28,35% wzrostu przychodów ze sprzedaży w
porównaniu z rokiem poprzednim. Przyczyniło się do tego m.in. pozyskanie nowych
kontrahentów, a co z tym związane sukcesywny rozwój przedsiębiorstwa. Należy zatem
założyć, że sprzedaż w roku następnym może być niższa, aniżeli wskazuje na to poziom linii
trendu sprzedaży badanego przedsiębiorstwa.
Aby plan przyszłorocznej sprzedaży był wiarygodny i racjonalny, wykazany wzrost
sprzedaży został skorygowany wg. produkcji sprzedanej krajowego przemysłu meblarskiego,
obejmującej analogiczny przedział czasowy i wynosi on 20,4%. Wartość ta została
wykorzystana do dalszych obliczeń.
Na podstawie powyższych informacji zostało utworzone prognozowane sprawozdanie
finansowe przedsiębiorstwa na rok 2012, obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz
rachunek przepływów pieniężnych. Dzięki ustaleniu przewidzianego wzrostu przychodów ze
sprzedaży została ustalona wartość kapitału pracującego netto:
Tabela 1: Kapitał pracujący netto 2011-2012.
2011
NWC (kapitał
4 830 650,00
2012
zwiększenie o 20,4%
5 816 102,60
pracujący netto)
∆NWC (zmiana
442 040,00
985 452,60
kapitału
pracującego)
Źródło: Baza Monitor Polski B, sprawozdanie finansowe badanego przedsiębiorstwa za rok 2011
Wykres 2: Przychód ze sprzedaży 2011-2012
35 000 000,00
30 000 000,00
25 000 000,00
2011
20 000 000,00
2012
15 000 000,00
10 000 000,00
5 000 000,00
0,00
Przychody ze sprzedaży
Źródło: Baza Monitor Polski B, sprawozdanie finansowe badanego przedsiębiorstwa za rok 2011 oraz
http://brstudio.eu/sprzedano-meble-za-289-mld-zlotych/
Tabela 2: Rachunek zysków i strat 2011-2012.
WSKAŹNIKI:
2011
wzrost
2012
CR
25 664 240,00
30 899 744,96
-CE
23 592 160,00
28 404 960,64
-NCE
1 212 110,00
1 459 380,44
EBIT
859 970,00
1 035 403,88
NOPAT
411 550,00
+NCE
-∆NWC
-CAPEX
FCF
20,40%
586 983,88
1 212 110,00
1 459 380,44
441 933,03
985 452,60
1 987 404,34
405 430,48
-805 677,36
655 481,24
Źródło: Baza Monitor Polski B, sprawozdanie finansowe badanego przedsiębiorstwa za rok 2011
Tabela 3: Bilans 2011-2012.
AKTYWA
2011
PASYWA
2012
2011
2012
10 438 510,00
12 567 966,04
Aktywa trwałe
7 699 050,00
9 269 656,20 Kapitał własny
Zapasy
4 210 810,00
5 069 815,24 Kapitał obcy
8 000 580,00
9 632 698,32
Należności
5 905 570,00
7 110 306,28 Zobowiązania
bieżące
485 308,32
5 688 810,00
6 849 327,24
24 127 900,00
29 049 991,60
Środki
pieniężne
403 080,00
18 218 510,00
21 935 086,04
Źródło: Baza Monitor Polski B, sprawozdanie finansowe badanego przedsiębiorstwa za rok 2011
Zgodnie z powyższą prognozą przedsiębiorstwo prosperuje na dobrym poziomie i w
roku 2012 jest w stanie polepszyć swoje wyniki w porównaniu do roku 2011. Świadczy to o
dobrej strategii firmy.
Zakończenie
Reasumując powyższe informacje, można stwierdzić, że dobra strategia obrana przez
przedsiębiorstwo zaowocuje zwiększeniem aktywów, a co najistotniejsze przychodów ze
sprzedaży. Sprzyja temu także dobrze rozwijający się polski rynek meblarski, który z roku na
roku przynosi coraz większą sprzedaż. Dodatkowym atutem firmy jest pozyskiwanie nowych
kontrahentów, dzięki czemu przychód ze sprzedaży badanego przedsiębiorstwa jest blisko o
8% większa. Taki stan rzeczy pozwala na zdrowy i intensywny rozwój firmy.
Bibliografia
1. Michalski Grzegorz, Strategie finansowe przedsiębiorstw (Entrepreneurial financial
strattegies), oddk, Gdańsk 2009.
2. Michalski Grzegorz, Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań
finansowych (Financial Analysis in the Firm. A Value - Based Liquidity Framework),
oddk, Gdańsk 2008.
3. Michalski, Grzegorz Marek, Wprowadzenie do zarządzania finansami
przedsiębiorstw, (Introduction to Entrepreneurial Financial Management), Available at
SSRN: http://ssrn.com/abstract=1934041 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1934041
4. Michalski Grzegorz (2007), Portfolio Management Approach in Trade Credit Decision
Making, Romanian Journal of Economic Forecasting, Vol. 3, pp. 42-53, 2007.
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1081269
5. Michalski Grzegorz (2008), Operational risk in current assets investment decisions:
Portfolio management approach in accounts receivable, Agricultural Economics–
Zemedelska Ekonomika, 54, 1, 12–19
6. Michalski Grzegorz (2008), Corporate inventory management with value maximization
in view, Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika, 54, 5, 187-192.
7. Michalski Grzegorz (2009), Inventory management optimization as part of operational
risk management, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and
Research, 43, 4, 213-222.
8. Michalski Grzegorz (2011), Financial Analysis in the Enterprise: A Value-Based
Liquidity Frame-work. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1839367, 177262.
9. Michalski Grzegorz (2007), Portfolio management approach in trade credit decision
making, Romanian Journal of Economic Forecasting, 8, 3, 42-53.
10. Michalski Grzegorz (2008), Value-based inventory management, Romanian Journal
of Economic Forecasting, 9, 1, 82-90.
11. Michalski Grzegorz (2012), Financial liquidity management in relation to risk
sensitivity: Polish enterprises case, Quantitative Methods in Economics,
Vydavatelstvo EKONOM, Bratislava, 141-160.
12. Michalski Grzegorz (2008), Decreasing operating risk in accounts receivable
mangement: influence of the factoring on the Enterprise value, [in] Culik, M.,
Managing and Modelling of Financial Risk, 130-137
13. Michalski Grzegorz (2010), Planning optimal from the Enterprise value creation
perspective. Levels of operating cash investment, Romanian Journal of Economic
Forecasting, vol: 13 iss: 1 pp.198-214.
14. Polak Petr, Robertson, D. C. and Lind, M. (2011), The New Role of the Corporate
Treasurer: Emerging Trends in Response to the Financial Crisis (December 12,
2011). International Research Journal of Finance and Economics, No. 78, Available
at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1971158
15. Soltes Vincent (2012), Paradigms of Changes in the 21th Century -Quest for
Configurations in Mosaic, Ekonomicky Casopis, v.60 is.4 pp. 428-429.
16. Soltes Vincent (2011), The Application of the Long and Short Combo Option
Strategies in the Building of Structured Products, 10th International Conference of
Liberec Economic Forum, Liberec.
17. Zmeskal Zdenek, Dluhosova Dana (2009), Company Financial Performance
Prediction on Economic Value Added Measure by Simulation Methodology, 27th
International Conference on Mathematical Methods in Economics, Mathematical
Methods in Economics, 352-358.
18. Polak Petr, Sirpal R., Hamdan M. (2012), Post-Crisis Emerging Role of the Treasurer,
European Journal of Scientific Research, 86, 3, 319-339
19. Kresta A.; Tichy Tomas (2012), International Equity Portfolio Risk Modeling: The
Case of the NIG Model and Ordinary Copula Functions, FINANCE A UVER-CZECH
JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE 62, 2, 141-161.
20. Kopa Milos, D'Ecclesia RL, Tichy Tomas (2012), Financial Modeling, FINANCE A
UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 62, 2, 104-105.
21. Michalski, Grzegorz Marek, Value-Based Inventory Management, Value-Based
Inventory Management, Journal of Economic Forecasting, 9/1, 82-90, 2008. Available
at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1081276 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1081276
22. Dluhosova Dana, et. al., 2006, Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza,
investování, oceňování, riziko, flexibilita, Ekopress, Prague.
23. Soltes Vincent, 2004, Duration of coupon bonds as a criterion of the price sensibility
of bonds with regards to the change of interest rates (Durácia kupónovej obligácie
ako kritérium cenovej citlivosti obligácie vzhľadom na zmenu úrokových sadzieb in
Slovak), EKONOMICKY CASOPIS, 52/2004(1), pp. 108-114.
24. Michalski, Grzegorz Marek, Factoring and the Firm Value (May 17, 2008). FACTA
UNIVERSITATIS Series: Economics and Organization, Vol. 5, No. 1, pp. 31-38, 2008.
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1844306
25. Michalski, Grzegorz Marek, Crisis Caused Changes in Intrinsic Liquidity Value in NonProfit Institutions (December 14, 2012). Equilibrium. Quarterly Journal of Economics
and Economic Policy, 2012, Volume 7, Issue 2. Available at SSRN:
http://ssrn.com/abstract=2189488 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2189488
26. Michalski, Grzegorz Marek, Płynność finansowa w małych i średnich
przedsiębiorstwach (Financial Liquidity Management in Small and Medium
Enterprises) (2013). Plynnosc Finansowa w Malych i Srednich Przedsiebiorstwach,
PWN, 2013. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2214715
27. Michalski, Grzegorz Marek, Accounts Receivable Management in Nonprofit
Organizations (Zarządzanie należnościami w organizacjach nonprofit), 2012, Zeszyty
Teoretyczne Rachunkowości 2012(68(124)):83-96. ICID: 1031935, Available at
SSRN: http://ssrn.com/abstract=2193352 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2193352
28. MPB - Dane dla lat 2009-2010, http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.92633
29. http://brstudio.eu/sprzedano-meble-za-289-mld-zlotych/
30. http://www.liderzyzmian.pl/meblarska-fakty/potencal/item/289-produkcja-sprzedanaprzemys%C5%82u-meblarskiego
31. Strona domowa badanego przedsiębiorstwa.
32. http://www.rsi.org.pl/dane/download/analiza_sytuacji_rynkowej-_branza_drzewnomeblarska.pdf
33. http://www.academia.edu/1734266/zarzadzanie_srodkami_pienieznymi