dziennik urzędowy

Transkrypt

dziennik urzędowy
DZIENNIK URZĘDOWY
URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Warszawa, dnia 28 listopada 2016 r.
Elektronicznie podpisany przez:
2016.11.28 08:38:02
Adrian Maciej Mąkowski
Poz. 203
OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Public key:
Data: 2016-11-28
z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu dla Orange Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonej przy ul. Szafirowej 23 w Lublinie, w tym
do budynku posadowionego na tej nieruchomości oraz umarzającej postępowanie w części
dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
do nieruchomości oraz posadowionych na nieruchomości budynków przy ul. Agatowej 11, 13, 17, 19
w Lublinie oraz ul. Gościnnej 26 w Lublinie
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489
i poz. 1579) ogłasza się, co następuje:
1.
Z dniem 28 listopada 2016 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu dla Orange Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonej przy ul. Szafirowej 23 w Lublinie, w tym
do budynku posadowionego na tej nieruchomości oraz umarzającej postępowanie w części dotyczącej
ustalenia warunków dostępu dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
do nieruchomości oraz posadowionych na nieruchomości budynków przy ul. Agatowej 11, 13, 17, 19
w Lublinie oraz ul. Gościnnej 26 w Lublinie, zwanego dalej „projektem decyzji Prezesa UKE”.
2. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE.
3.
Projekt decyzji Prezesa UKE, wraz z uzasadnieniem, jest udostępniony na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanej dalej „stroną podmiotową BIP
UKE”, (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,
przy ul. Kasprzaka 18/20, w pokoju nr 220.
4.
Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa UKE
są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia
postępowania konsultacyjnego, w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej
w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w Kancelarii Głównej – pokój nr 4, w formie pisemnej,
z dopiskiem:
„Stanowisko
dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu
dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonej przy ul. Szafirowej 23
w Lublinie, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości oraz umarzającej postępowanie
w części dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
do nieruchomości oraz posadowionych na nieruchomości budynków przy ul. Agatowej 11, 13, 17, 19
w Lublinie oraz ul. Gościnnej 26 w Lublinie
Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa”
oraz elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
5.
Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami
art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne:
Dziennik Urzędowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej
1)
2)
–2–
Poz. 203
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji
przy ul. Kasprzaka 18/20;
na stronie podmiotowej BIP UKE (http://www.uke.gov.pl).
Elektronicznej
w Warszawie,
Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Marcin Cichy