Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wywłaszczenie 2.Załączniki

Transkrypt

Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wywłaszczenie 2.Załączniki
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wywłaszczenie
2.Załączniki:
- dokumenty z przebiegu rokowań, o których mowa w art. 114 ustawy o gospodarce nieruchomościami
z dnia 21 sierpnia 1997r. ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)
- wypis i wyrys z planu miejscowego, a w przypadku braku planu miejscowego decyzję o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- mapę z rejestrem nieruchomości objętych wnioskiem o wywłaszczenie lub mapę z podziałem
i rejestrem nieruchomości oraz decyzję zatwierdzającą ten podział, jeżeli wniosek o wywłaszczenie
dotyczy tylko części nieruchomości;
- pełny odpis z księgi wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o wywłaszczenie albo
zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów;
- w razie braku dokumentów, o których mowa w pkt 4, zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające,
że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub że nie jest dla niej prowadzony zbiór
dokumentów;
- wypis i wyrys z katastru nieruchomości.
Miejsce złożenia dokumentów
Wnioski przyjmowane są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach, u. Dworcowa 1, 83-300
Kartuzy oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami ul. 3 Maja 2/1, 83-300 Kartuzy
Opłaty
Nie podlega o opłacie skarbowej z godnie z art 2, ust.1, pkt 1, lit. h ustawy o opłacie skarbowej z dnia
16 listopada 2006r. ( Dz.U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.)
Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z art.35 Kodeksu postępowania administracyjnego bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu
miesiąca,
a
sprawy
szczególnie
skomplikowanej
nie
później
niż
w
ciągu
2
m-cy
Sposób załatwienia sprawy
1. Formularz wniosku można otrzymać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
2. Formularz wniosku można pobrać na stronie spow.kartuzy.ibip.pl
3. Dopuszcza się również wniesienie żądania w dozwolonej przepisami Kpa formie:
elektronicznej, faxem, odręcznej, a także ustnie do protokołu (podstawa prawna art. 63 Kpa –
Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
Podstawa prawna
- ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Dodatkowe informacje, uwagi
We wniosku o wywłaszczenie należy określić:
1) nieruchomość z podaniem oznaczeń z księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz z katastru
nieruchomości;
2) cel publiczny, do którego realizacji nieruchomość jest niezbędna;
3) powierzchnię nieruchomości, a jeżeli wywłaszczeniem ma być objęta tylko jej część - powierzchnię
tej części i całej nieruchomości;
4)
dotychczasowy
5)
lokale
sposób
zamienne
oraz
korzystania
sposób
z
ich
nieruchomości
zapewnienia
i
stan
najemcom
jej
zagospodarowania;
wywłaszczonych
lokali;
6) właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, a w razie braku danych umożliwiających
określenie tych osób - władającego nieruchomością zgodnie z wpisem w katastrze nieruchomości;
7)
8)
osobę,
której
nieruchomość
przysługują
zamienną,
jeżeli
9) inne okoliczności istotne w sprawie.
ograniczone
jednostka
prawa
samorządu
rzeczowe
na
terytorialnego
nieruchomości;
taką
oferuje;