pobierz ulotkę

Transkrypt

pobierz ulotkę
UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE
CZYM JEST
UBEZPIECZENIE NA
ŻYCIE PLATINUM?
CO DAJE
PRZYSTĄPIENIE
DO
UBEZPIECZENIA?
JAKA JEST
WYSOKOŚĆ
WYPŁACONEGO
ŚWIADCZENIA?
Program, którego celem jest zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa finansowego Klientom
ING Lease w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych związanych z życiem
lub zdrowiem osoby objętej ochroną
Ubezpieczyciel pokrywa spłatę rat leasingowych/zadłużenia wynikającego z zawartej umowy
leasingowej w sytuacji:
 śmierci ubezpieczonego
 trwałej i całkowitej niezdolności do pracy
 hospitalizacji w następstwie nieszczęśliwego wypadku
W przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w tym wypadku komunikacyjnego oprócz
spłaty leasingu wypłacane jest dodatkowe świadczenie w wysokości równej sumie rat leasingowych z
dnia przystąpienia do ubezpieczenia
 śmierć ubezpieczonego – do 500.000 zł
 trwała i całkowita niezdolności do pracy – 50% wartości zadłużenia do 250.000 zł
 hospitalizacja w następstwie nieszczęśliwego wypadku – 1 rata leasingowa za każdy
miesiąc pobytu w szpitalu do 5.000 zł max. 6 rat.
W przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w tym wypadku komunikacyjnego –
dodatkowa wypłata do 500.000 zł.
KTO MOŻE
PRZYSTĄPIĆ DO
UBEZPIECZENIA?
Każda osoba fizyczna będąca Klientem ING Lease (również przedstawiciele spółek handlowych),
która:
 podpisała Umowę z ING Lease
 w dniu przystąpienia ukończyła 18 rok życia i nie przekroczyła 65 roku życia
 posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
OKRES
UBEZPIECZENIA
Cały okres umowy leasingu
KORZYŚCI Z
PRZYSTĄPIENIA
DO
UBEZPIECZENIA
NA ŻYCIE
 spłata należności leasingowych w razie wystąpienia zdarzeń objętych ochroną,
 zabezpieczenie rodziny, wspólnika, majątku firmy
 zabezpieczenie finansowe w przypadku braku możliwości prowadzenia działalności
gospodarczej w następstwie hospitalizacji, niezdolności do pracy
 w przypadku śmierci w wyniki NW, w tym wypadku komunikacyjnego – wypłata
dodatkowego świadczenia dla uposażonych
 możliwość objęcia ochrona wspólników
 przystępna składka płatna w ratach leasingowych
 minimalne formalności przystąpienia do ubezpieczenia