Inspekcja Transportu Drogowego

Komentarze

Transkrypt

Inspekcja Transportu Drogowego
Inspekcja Transportu Drogowego
Rafał Kasprzyk
Naczelnik Wydziału Inspekcji
Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego w Katowicach
Oznakowane pojazdy ITD
Wyposażenie inspektorów
INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO
Art. 50 ustawy o transporcie drogowym
Do zadań Inspekcji należy:
1) kontrola:
a) przestrzegania obowiązków lub warunków
przewozu drogowego,
c) przestrzegania przepisów ruchu drogowego w
zakresie i na zasadach określonych w ustawie z
dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym,
INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO
W dniu 14 października 2012 nastąpiła zmiana
prawa, zaczęła obowiązywać
USTAWA
z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym
oraz niektórych innych ustaw
INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO
pojazd nienormatywny — pojazd lub zespół
pojazdów, którego naciski osi wraz z
ładunkiem lub bez ładunku są większe od
dopuszczalnych, przewidzianych dla danej
drogi w przepisach o drogach publicznych,
lub którego wymiary lub rzeczywista masa
całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są
większe od dopuszczalnych, przewidzianych
w przepisach niniejszej ustawy
INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO
Ruch pojazdu nienormatywnego jest
dozwolony pod warunkiem:
uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu
nienormatywnego odpowiedniej kategorii,
wydawanego, w drodze decyzji
administracyjnej, przez właściwy organ
ZEZWOLENIA
Ładunek podzielny
Ładunek niepodzielny – pojazdy
nienormatywne uprawnione do poruszania się
na podstawie wszystkich kategorii zezwoleń IVII
ZEZWOLENIA
Kierujący pojazdem nienormatywnym jest obowiązany
mieć przy sobie i okazywać uprawnionym osobom
zezwolenie albo wypis z zezwolenia (w przypadku
zezwolenia kategorii I)
ZEZWOLENIA
Organy wydające zezwolenia:
Zarządca
drogi
Starosta
GDDKiA
Prezydent Miasta – jeżeli zezwolenie kat. VII
obejmuje trasę tylko na terenie miasta
Naczelnik
UC – przy
wjeździe do
kraju
INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO
Rozdział 4 ustawy Prawo o ruchu
drogowym
Kary pieniężne za przejazd pojazdów
nienormatywnych bez zezwolenia lub
niezgodnie z warunkami określonymi w
zezwoleniu
KARY ZA BRAK ZEZWOLEŃ
Brak
zezwolenia
Kategorii I
Brak
zezwolenia
Kategorii II
Brak
zezwolenia
Kategorii III
Brak
zezwolenia
Kategorii IV
1500
1500
5000
5000
Uchylenie załączników I i II ustawy o drogach publicznych
KARY ZA BRAK ZEZWOLEŃ
Brak
zezwoleni
a
Kategorii
V
5000
Brak
zezwoleni
a Kategorii
VI
5000
Brak
zezwolenia
Kategorii
VII
500 –
naciski,
masa lub
wymiary
przekroczone o
nie
więcej
niż 10%
2000 -
naciski,
masa lub
wymiary
przekroczone o
więcej
niż 10%
i nie
więcej
niż 20%
15000 –
w pozostałych
przypadkach
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia
kary pieniężnej wobec podmiotu wykonującego
przejazd, a postępowanie wszczęte w tej sprawie
umarza się, jeżeli
okoliczności sprawy i dowody wskazują,
że podmiot WYKONUJĄCY PRZEJAZD
a) dochował należytej staranności w
realizacji czynności związanych z
przejazdem,
b) nie miał wpływu na powstanie
naruszenia, lub
rzeczywista masa całkowita pojazdu
nienormatywnego nie przekracza
dopuszczalnej wielkości lub wielkości
określonej w zezwoleniu a przekroczenie
dotyczy wyłącznie nacisku osi pojazdu w
przypadku przewozu ładunków sypkich
oraz drewna.
ORGANY UPRAWNIONE DO KONTROLI
I NAKŁADANIA KAR ZA BRAK ZEZWOLEŃ
POLICJA
INSPEKCJA
TRANSPORTU
DROGOWEGO
STRAŻ
GRANICZNA
SŁUŻBA
CELNA
DODATKOWO
ZARZĄDCA DROGI
Kontrola masy, nacisków osi i
wymiarów pojazdów
Ważenie pojazdów
Rodzaje wag
Stacjonarna waga do
pomiarów statycznych
Stacjonarna waga do
pomiarów dynamicznych
Ważenie pojazdów
Rodzaje wag
Przenośna waga do
pomiarów statycznych
Przenośna waga do
pomiarów dynamicznych
Pojazdy przeciążone - główny czynnik niszczenia
dróg i mostów.
System pomiarów parametrów
pojazdów w ruchu
Preselekcja Włocławek
System jest zdolny do pomiaru d.m.c.,
nacisku osi, wymiarów i prędkości pojazdu
/wyposażony jest w wagi z czujnikami Kistler Lineas Sensor/
Źródło: dr hab. inż. Ryszard SROKA AGH
Niezbędne jest potwierdzenie
wskazania preselekcji na punkcie
kontroli
Preselekcja Włocławek
WAŻENIE POJAZDÓW
5.
4250
9.
1.4300
3.
7.
3750
5550
4350
6.
3950
10.
2. 4400
4.
8.
3800
5300
4250
LP
BŁĘDY
POMIAR
1
3750
3800
7,55
7,20
2
5550
5300
10,85
10,43
3
4250
3950
8,20
4
4350
4250
8,60
5
4300
4400
8,70
43,90
24,39
42,04
NORMA
PRZEKROCZENIA
WAŻENIE POJAZDÓW
4m
2.55 m
16.5 m
POMIAR
BŁĘDY
NORMA
PRZEKROCZENIA
Długość
16,50
16,34
16,50
0,00
Szerokość
2,55
2,52
2,55
0,00
Wysokość
4,00
3,57
4,00
0,00
Proces ważenia
Proces ważenia
Proces ważenia
Proces ważenia
Proces ważenia
Proces ważenia
Proces ważenia
Proces ważenia
Proces ważenia
Proces ważenia
Proces ważenia
viaTOLL to system elektronicznego poboru opłat
za przejazd po wyznaczonej sieci dróg płatnych
POJAZDY OBJĘTE OBOWIĄZKIEM WNOSZENIA OPŁAT
dopuszczalna
masa
całkowita
> 9 miejsc
siedzących
2013-05-13
41
Kontrola mobilna – pojazd Kontroli Mobilnej
• Kontrola i nadzór na drogach zapewniane przez
100 pojazdów kontrolnych, 24/7/365.
• Technologia DSRC (Dedykowana Komunikacja
Krótkiego Zasięgu) i łączność z systemem
centralnym
• Wszechstronna obsługa pojazdów kontrolowanych
na miejscu zatrzymania
• Wygodna i wytrzymała klawiatura z monitorem
• Możliwość korzystania z różnych metod płatności
Kapsch Telematic Services Sp. z o.o.
4
42 2
Inspekcja Transportu Drogowego
Dziękuję za uwagę
W prezentacji wykorzystano
 zdjęcia WITD w Katowicach
 dane statystyczne GITD
 informacje o systemie ważenia WITD Bydgoszcz

Podobne dokumenty