Projekt - Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

Transkrypt

Projekt - Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
RPW/B3713/2ei6 P
Data .•2016-07-27
SPRAWIEDLIWOSCI
Warszawa, ^
lipca zuio
Podsekreiarz Stanu
D L - I - 4 1 9 0 - 7 / 1 6 jj^f
Pani
Justyna Duszynska
Sekretarz
Komitetu Rady Ministrow
do spraw Cyfryzacji
Stosownie dq postanowieh § 2 usj; 1 zarz^dzenia Nr 37 Prezesa Rady Ministrow
z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrow do spraw Cyfryzacji
(M.P. poz. 395),
zal^czeniu przekazujj^ projekt rozporz^dzenia Ministra Sprawiedliwosci
zmieniaj^cego rozporz;^dzenie w sprawie zapisu dzwi^ku albo obrazu i dzwi^ku z przebiegu
posiedzenia jawne go w post^powaniu c^wilnym, z uprzejmq prosb^ o pilne przedlozenie
do
rozpatrzenia
przez Komitet
Radf
Ministrow
do spraw
Cyfryzacji w drodze
korespondencyjne o uzgodnienia stanowi k (tryb obiegowy).
Projekt rozporz^d:zenia ma na celu dostosowanie przepisow rozporz^dzenia Ministra
Sprawiedliwosci z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zapisu dzwi^ku albo obrazu i dzwi^ku
z przebiegu posiedzenia jawnego w postj^powaniu cywilnym (Dz. U . poz. 359), wydanego
na podstawie art
cywilnego (Dz. U
158 § 5 ustawy z diiia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post^powania
z 2014 r. poz. 101, z pozn. zm.) do rozporz^dzenia Parlamentu
Europe] skiego i Fady (UE) Nr 910/20If z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji
elektronicznej i losing zaufania w oddiesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewn^trznym ora^ uchylaj^cego dyrektyjw^ 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 25 z 28.08.2014,
str. 73).
W ramach uzgodnien mi^dzyresoitowych do projektu rozporz^dzenia uwagi zgiosili:
Prezes Rz^doweg
Centrum Legislacji ofaz Minister Finansow. Uwagi te zostaly w caiosci
uwzgl^dnione.
Marcin
Miiiistcrslvvo Sprfiwiedl iwosci, A l . Ujazdow skif
1, 0 0 9S() W a r s z a w a ,
\varcho{
I4S 2 2 S2 12 8 8 8 ,
Za}^czniki:
- tekst projektu wraz z jego uzasadnieniem, w tym O S R ,
- raport z konsultacji publicznych,
- tabela legislacyjna,
- lista kontrolna,
- opinia o zgodnosci projektu z prawem U E ,
- zestawienie uwag zgtoszonych w trakcie uzgodnien mi^dzyresortowych.
Proiekt z dnia 14 lipca 2016 r.
R O Z P O R Z ^ D Z E N I E
MINISTRA
S P R A W I E D L I W O S C I
2016 r.
z dnia
zmleniaj^ce rozporz^dzenie w spifawie zapisu dzwi^ku albo obrazu i dzwif ku z
p rzebiegu posiedzenia awnego w postf powaniu cywilnym
Na pod stawie art. 158 § 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postQpowania
cywilnego (Dz L . z 2014 r. poz. 101, z pozn. zm.') zarz^dza siQ, co nastQpuje:
§ 1. W roz;])orz^dzeniu Ministra Sprawiedliwosci z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie
zapisu dzwi^ku ilbo obrazu i dzwi^ku z przebiegu posiedzenia jawnego w postg)owaniu
cywilnym (Dz. TJ . poz. 359) wprowadza siQ nastQpuj^ce zmiany:
1) §10 otrzymujebrzmienie:
,,§ 10 Po zakonczeniu posiedzenia jawnego, ktorego przebieg utrwalono za
rejestrujXcego dzwi^k albo obraz i dzwi^k, protokolant podpisuje
pomoc^, uri^dzenia
zenia rejestruj^cego
zapis zaawajnsowanym podpisem eljektronicznym.";
2) w § 12ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Pracownik s^du podpisu e kazd^ wersj? zapisu zaawansowanym podpisem
elektronicziiym
§ 2. Rozporz^dzenie wchodzi w zy<;ie z dniem nast^puj^cym po dniu ogloszenia.
MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI
' Zmiany tekstu jedi|iolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 293, 379, 435, 567,
616, 945, 1091 1161, 1296, 1585, 1626, 1741 i 1924 z 2015 r. poz. 2, 4, 218, 539, 978, 1062, 1137, 1199,
1311, 1418, 14119 , 1505, 1527, 1567, 1587, 1595, 1634, 1635, 1830 i 1854 oraz z 2016 r. poz. 195, 437
i868.
UZASADNIENIE
Projekt roz:porz^dzenia ma na celij dostosowanie przepisow rozporz^dzenia Ministra
Sprawiedliwosci z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zapisu dzwi^ku albo obrazu i dzwi^ku
z przebiegu posiedzen ia jawnego w post^f owaniu cywilnym (Dz. U. poz. 359), wydanego na
podstawie art. 158 § 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks post^powania cywilnego
(Dz. U. z 2014 r.
. 101, z pozn. zm.) db rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014j r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i uslug
zaufania w odnicsieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewn^trznym oraz
uchylaj^cego dyre4tyw? 1999/93/WE (Dz Urz. UE L 253 z 28.08.2014, str. 73).
W nowelizowanych § 10 i 12 ust. 4 rozporz^dzenia Ministra Sprawiedliwosci
i dzwi^ku z przebiegu posiedzenia jawnego
w sprawie zapisi dzwi^ku albo obra^u
si? by protokolant podpisywal zapis przebiegu
w post^powaniu cywilnym proponuje
urz^dzenia rejestruj^cego dzwi?k albo obraz
posiedzenia jawne;^o utrwalonego za pomoc^
elektronicznym. Projektowana zmiana wynika
i dzwi^k zaawahsowanym podpisem
•jgii uzywanej w rozporz^dzeniu do terminologii
z koniecznosci d^stosowania terminolo
Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia
wprowadzonej w ijozporz^dzeniu Parlamelntu
i elektronicznej i uslug zaufania w odniesieniu
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfika(y
rynpi wewn?trznym oraz uchylaj^cego dyrektyw?
do transakcji el(;ktronicznych na
,2014, str. 73).
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 253 z 28.08.
porz^dzenie weszlo w zycie w dniu nast^puj^cym
Proponuje si?, aby projektowane r p z i
po dniu ogloszenia
Projekt ro2(porz4dzenia jest zgodn^ z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rokporz^dzenia nie zawi0ra przepisow technicznych, a zatem nie podlega
notyfikacji zgodnie z trybem przewidzjianym w rozporz^dzeniu Rady Ministrow z dnia
23 grudnia 2002 •. w sprawie funkcj onoKvania krajowego systemu notyfikacji norm i aktow
prawnych (Dz. U . Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
Projekt rozporzE^dzenia zostal zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu
iwosci, zgodnie z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
Informacji Public znej Ministerstwa Sprajiviedliwi
prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pozn.
o dzialalnosci lobbin gowej w procesie stknowienia
Rz^dowego Centrum Legislacji.
zm.) oraz w Biukty nie Informacji Public^nej
s wyzej wymienionej ustawy, zainteresowania
Zaden pojlmiot nie zglosil, w
udziatem w pracach nad przedmiotowyrn projektem
Nazwa projektu
Projekt rozporzqdzenia Minis! ra Sprawiedliwosci zmier iaj^cego
rozporz^dzenie w sprawie za] isu dzwi^ku albo obrazu 1 dzwi^ku z
przebiegu posiedzenia jawne^ 0 w post^powaniu cywilr ym.
Ministerstwo wiod^ce i mini iterstwa wspolpracuj^ct
Ministerstwo Sprawiedliwosc
Osoba odpowiedzialna za pre jekt w randze Ministra, i lekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu
Marcin Warchot - Podsekretar : Stanu
Data sporzqdzenia
12.05.2016
Zrodto:
rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 910-2014 z dnia 23 lipca 2014 r
w sprawie identyfikacji elektronicznej i ushig
zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewn^trznym (Dz.
U. UE.L.2014.257.73).
Nr w wykazie prac B287.
Kontakt do opiekuna meryti irycznego projektu
[email protected]
1. Jaki problem jest rozwii tzywany?
Potrzeba pilnej nowelizacji n •zporz^dzenia Ministra S )rawiedliwosci z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zapisu dzwi^ku
albo obrazu i dzwi^ku z pr ?ebiegu posiedzenia jaw lego w post^powaniu cywilnym (Dz. U. poz. 359), wynika z
koniecznosci dostosowania p rzepisow przedmiotoweg 3 rozporz^dzenia do rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) Nr 910-2014 z dn a 23 lipca 2014 r. w spra wie identyfikacji elektronicznej i using zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku wewn^trznym or iz uchylaj^cego dyrektyw? 1999/93/WE (Dz. Urz. UE. L 253 z
28.08.2014, str. 73).
2. Rekomendowane rozwi^ eanie, w tym planowane narz^dzia interwencji, i oczeldwany efekt
W nowelizowanych § 10 i 1 ! ust. 4 rozporz^dzenia N linistra Sprawiedliwosci w sprawie zapisu dzwi^ku albo obrazu i
dzwi^ku z przebiegu posied2 enia jawnego w postfpo Naniu cywilnym proponuje si? by protokolant podpisywat zapis
przebiegu posiedzenia jawn ;go utrwalonego za po Tioc^ urzqdzenia rejestruj^cego dzwi^k albo obraz i dzwi^k
zaawansowanym podpisem el< ktronicznym.
Projektowana zmiana wynikj z koniecznosci dostoso wania terminologii uzywanej w rozporz^dzeniu do terminologii
wprowadzonej w rozporz^dze niu Parlamentu Europejsk iego i Rady (UE) Nr 910-2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odnies leniu do transakcji elektronicznych na rynku wewn^trznym oraz
uchylaj^cego dyrektyw? 1999/ 93/WE (Dz. Urz. UE. L 2 53 z 28.08.2014, str. 73).
3. Jak problem zostat rozw : ^ n y w innych krajach ; w szczegolnosci krajach czlonkowskich OEGD/UE?
Ze wzgl^du na wysoki stopien szczegolowosci odst^pior 0 od przeprowadzania porownania mi^dzynarodowego.
4. Podmioty, na ktore odd] iaiuje projekt
Grupa
Pracownicy s^dow
Centrum Certyfikacji
powierzone do utrzymania
S^dowi Apelacyjnemu we
Wroclawiu na mocy
Rozporz^dzenia Ministra
Sprawiedliwosci z dnia 17
wrzesnia 2014 r. w sprawie
powierzenia wykonywania
czynnosci zwi^zanych z
projektowaniem,
wdrazaniem i
utrzymywaniem systemow
Wielkosc
Dotychczas wydano
ponad 13,3 tys.
certyfikatow dla
pracownikow sqdow,
przy uzyciu ktorych
skiadanyjest
bezpieczny podpis
elektroniczny w
systemie cyfrowej
rejestracji rozpraw i
systemie e-karta.
Dotychczas utrwalono
ok. 2 mln rozpraw.
1
Zrodlo danych
Dane wiasne Ministerstwa
Sprawiedliwosci
Oddzialywanie
Nie wystqpi^ zadne
bezposrednie skutki dla
uzytkownikow podpisow
elektronicznych. Projektowane
zmiany poza zmian^
stosowanej terminologii nie
wywotujq zadnych skutkow
(finansowych, naktadu pracy,
itp.)
Brak wplywu na
funkcjonowanie Centrum
Certyfikacji oraz
dotychczasowy sposob
uwierzytelniania podpisow
elektronicznych.
informatycznych
obsiuguj^cych s^dy
powszechne.
5. Informacje na temat zal Tesu, czasu tnvania i po dsumowanie wynikow konsultacji
Projekt zostal zamieszczony ^ V Biuletynie informacji I 'ublicznej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwosci, stosownie do
wymogow art. 5 ustaw z dnia 7 lipca 2005 r. o dziataino ici lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz.
1414, z pozn. zm.) oraz w Biu etynie Informacji Publiczilej Rzqdowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporz^dzenia zostat przekazany do zaopiniow ania: Krajowej Radzie S^downictwa, Pierwszemu Prezesowi S^du
Najwyzszego, Prezesom Sqdo w Apelacyjnych, Krajow( ;j Radzie Komomiczej, Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej
Izbie Radcow Prawnych, Kr ajowej Radzie Notarialn ; j , Stowarzyszeniu S^dziow Polskich „lustitia", Stowarzyszeniu
S^dziow „Theniis", Ogolm )polskiemu Stowarzysze niu Asystentow S^dziow, Ogolnopolskiemu Stowarzyszeniu
Referendarzy S^dowych, Poro zumieniu Samorz^dow Za wodowych i Stowarzyszen Prawniczych.
Zaden podmiot uwag do proje ctu nie zglosil.
6.
Wplyw na sektor finans
)ublicznych
Dochody ogolem
0
0
Skut ci w okresie 10 lat od wejscia w zycie zmian mln zl]
4
2
3
5
6
7
8
9
10
Lqcznie (0-10)
0
(1
0
0
0
0
0
0
0
0
budzet panstwa
0
0
0
(1
0
0
0
0
0
0
0
0
JST
0
0
0
(
»
0
0
0
0
0
0
0
0
pozostale jednostki (oddzielnie
0
0
0
(1
0
0
0
0
0
0
0
0
Wydatki ogolem
0
0
0
(1
0
0
0
0
0
0
0
0
budzet panstwa
0
0
0
(
0
0
0
0
0
0
0
0
JST
0
0
0
(1
0
0
0
0
0
0
0
0
pozostale jednostki (oddzielnie
0
0
0
(1
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo ogolem
0
0
0
(1
0
0
0
0
0
0
0
0
budzet panstwa
0
0
0
(1
0
0
0
0
0
0
0
0
JST
0
0
0
(1
0
0
0
0
0
0
0
0
pozostale jednostki (oddzielnie
0
0
0
(1
0
0
0
0
0
0
0
0
(ceny stale z 2016 r.)
1
0
Zrodla finansowania
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
zrodet danych i
przyj^tych do obliczen
zalozen
Zmk ina rozporz^dzenia Ministr a Sprawiedliwosci w sprawie zapisu dzwi^ku albo obrazu i dzwi^ku
z pr2 ebiegu posiedzenia jawne lo w post^powaniu cywilnym, nie spowoduje skutkow fmansowych
dla s jktora fmansow publiczny(;h.
Cert y'fikaty wydawane na p otrzeby s^dow powszechnych, umozliwiajqce mi^dzy innymi
zloz( :nie bezpiecznego podpis Li elektronicznego (po zmianach w rozumieniu Dyrektywy elDAS
zaav 'ansowanego podpisu ele ktronicznego) w systemic cyfrowej rejestracji rozpraw, systemic
e-ka ta, systemic AD, sq zai z^dzane przez system Centrum Certyfikacji powierzonemu do
utrz) 'mania Sqdowi Apelac /jnemu we Wroclawiu na mocy Rozporz^dzenia Ministra
Spra wiedliwosci z dnia 17 w rzesnia 2014 r. w sprawie powierzenia wykonywania czynnosci
zwi£ zanych z projektowanie m, wdrazaniem i utrzymywaniem systemow informatycznych
obsl jguj^cych s^dy powszec hne. Centrum Certyfikacji to system shiz^cy do zarzqdzania
cykl
ich zycia,
od
momentu
zlozenia wniosku
przez
caly
cert) fikatami
0 ce -tyfikat az do chwili jego wygasni^cia lub uniewaznienia. System umozliwia generowanie
list c ;ertyfikat6w uniewaznion ych (CRL). Listy te zawieraj^ nazw? urz^du certyfikacji ktory je
wyd i l , dat^ aktualnej i n< ist^pnej publikacji oraz numery seryjne, daty i przyczyny
unie waznienia (lub zawiesze nia) certyfikatow. Listy te s^ obecnie publikowane na stronie
inter netowej Ministerstwa Spiawiedliwosci. Ponadto uzyskanie informacji o statusie certyfikatu
w d anej chwili jest mozliw e dzi^ki ushidze OCSP (Online Certificate Status Protocol)
udos t^pnianej przez S^d Ap elacyjny we Wroclawiu. Dotychczas wydano ponad 13,3 tys.
cert) 'fikatow dla pracowniko^ A' s^dow, przy uzyciu ktorych skladany jest bezpieczny podpis
elek Toniczny w systemic cyfr owej rejestracji rozpraw i systemie e-karta. Dotychczas utrwalono
ok. 2 mln rozpraw.
Centi um Kompetencji i Informatyzacji S^downictwa nie prowadzi
Stat) 'styk dot. wykorzystania c ertyfikatow w innych systemach takich jak e-karta.
Wei yfikacja podpisu elek ronicznego ztozonego przy uzyciu certyfikatu wydanego
w systemie Centrum Certy Ikacji jest mozliwa za pomocq udost^pnianego komponentu
wer ,'fikacyjnego. Weryfikacj< nie poci^ga za sob^ zadnych skutkow fmansowych.
Syst em Centrum Certyfikac i jest w pelni dostosowany do Rozporz^dzenia Parlamentu
Eur( )pejskiego i Rady (UE) nr 910-2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji
elek tronicznej i using zaut ania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
Zmiana
z
„bezpiecznego
podpisu
elektronicznego"
(elDAS).
we^^'n^trznym
w rc zumieniu ustawy z dnia 1 8 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym na „zaawansowany
pod])is elektroniczny" w rozu mieniu Dyrektywy elDAS nie zmienia formy stosowania podpisu
elek tronicznego skladanego przy uzyciu certyfikatow wydawanych w systemic Centrum
Cert yfikacji. Zmiana nie wyw oluje zadnych skutkow (fmansowych, nakladu pracy, itp.)
Inform ityzacji Rejestrow Sqdowych Ministerstwa
{Zro dlo: Departament
7.
Sprawiedliwosci)
Wplyw na konkurencyji loSc gospodarki i przed si^biorczoSc, w tym funkcjonowanie przedsi^biorcow oraz na
rodzin^, obywateli i gos]>odar$t\Vi3 domowe
Czas w latach od wejscia w zy( ie zmian
duze przeds ^biorstwa
W uj^ciu
sektor mikr( »-, malych i
pieni^znym
srednich
(w mln zt,
przedsi^bior stw
ceny stale z
rodzina, ob} watele oraz
2016 r.)
gospodarstwfa domowe
(dodaj/usun
duze przeds ^biorstwa
W uj^ciu
niepieni^znym
sektor mikrc »-, malych i
srednich
przedsi^biot stw
rodzina, obj watele oraz
gospodarstvi la. domowe
Skutki
1
0
0
(
(
0
0
0
0
0
0
0
0
Lqcznie (0-10)
0
0
0
(
0
0
0
0
0
0
(
0
0
0
0
0
0
2
5
3
10
(dodaj/usun
(dodaj/usuh )
Niemierzalne
(dodaj/usun )
Dodatkowe informacje,
Nie dotyczy.
w tym wskazanie
zrode} danych i
przyj?tych do obliczen
zalozen
8.
Zmiana obci^zen reguL kcyjnych (w tym obowi^ Ek6w informacyjnych) wynikajqcych z projektu
O nie dotyczy
Wprowadzane s^ obci^zenia p oza bezwzgl^dnie
wymaganymi przez UE (szcze goly w odwroconej tabel;
zgodnosci).
1
•
1
1
1 zmniejszenie liczby dokunlentow
zmniejszenie liczby proce( ur
1 skrocenie czasu na zatatwienie sprawy
1 inne:
Wprowadzane obciqzenia
elektronizacji.
p rzystosowane do ich
•
tak
Klnie
1 1 nie dotyczy
1 i zwi^kszenie liczby dokumentow
1 1 zwi^kszenie liczby procedur
r~| wydhizenie czasu na zatatwienie sprawy
1 1 inne:
13 tak
• nie
1 1 nie dotyczy
Komentarz: System Centrum Certyfikacji jest w pelni dostosowany do Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 910-2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w spraUie identyfikacji elektronicznej i uslug zaufania w odniesienm do
• wewn?trznym (e
' IDAS). Zmiana z „bezpiecznego podpisu elektronicznego" w
transakcji elektronicznych na~ rynku
rozumieniu ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym na „zaawansowany podpis elektroniczny w
rozumieniu Dyrektywy elDAS nie zmienia formy stosowania podpisu elektronicznego skladanego przy uzyciu
certyfikatow wydawanych w systemic Centrum Certyfikacji. Zmiana nie wywoluje zadnych skutkow (finansowych,
nakladii pracy. itp.) _
9. W'phw na n nek pracy
Brak wpKuu najjnckjTracN^
10. Wptyw na pozostate obszan
•
•
•
srodowisko naturalne
sytuacja i rozwoj regionalny
inne:
Omowienie wplywu
I I demografia
• mienie panstwowe
I I informatyzacja
•
zdrowie
Brak wplywu na pozostale obsiary.
11. Planowane w>konanie przjgpisow aktu prawncgo^
Pivr^^^idi^^
12. wiakrsposob i kiedVnas|qpU'«^^
-
-
— -
efcktow^r^ekm^ra^jakiemie^^^^ zostans} zastos(mane?_
ll^klV^uii^^v^
13. Zal^czniki (istotne dokumenty zrodlowe. badania, dnalizy itp.)
Zestawienie
Projekt
rozporzqdzenia
Ministra
uwag
zqtoszonych
Sprawiedliwosci
przebiegu
w trakcie
zmieniajqcego
posiedzenia
uzpodnieh
rozporzqdzenie
jawnego
w sprawie
w postqpowaniu
Tresc uwagi
Autor uwagi
miedzyresortowych
7aktii3li7nw3nie infnrmacii (intvc7acei \v\'nik(Sw konsiiltacii
zapisu
Zamieszczenie w pkt 6 OSR informacji, ze powyzsza zmiana
nie spowoduje skutkow finansowych dla sektora finansow
pubUcznych.
albo obrazu
cywilnym.
Stanowisko Ministra Sprawiedliwosci
T Iwapa iiw7pledninn3
publicznych.
MF
dzwi^ku
Uwaga uwzgl^dniona
i dzwi^ku
z
Raport z kdnsultacji publicznych
W ramach consultacji publicznycl| projekt rozporz^dzenia Ministra Sprawiedliwosci
zmieniaj^cego rozf orz^dzenie w sprawie zapisu dzwi?ku albo obrazu i dzwi?ku z przebiegu
posiedzenia jawne go w post?powaniu cywilnym, zostal przekazany do zaopiniowania:
Krajowej Radzie S^downictwa, Pierwszenjiu Prezesowi S^du Najwyzszego, Prezesom S^dow
Apelacyjnych, Krdjowej Radzie Komorniczej Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej
Izbie Radcow Prajvnych, Krajowej Radzie Notarialnej, Stowarzyszeniu S?dzi6w Polskich
„Iustitia", Stowarz^szeniu S?dzi6w „Then|iis ", Ogolnopolskiemu Stowarzyszeniu Asystentow
S^dziow,
OgoInolpolskiemu
Stowarzy sjzeniu
Referendarzy
S^dowych,
Porozumieniu
Samorz^dow Zawodowych i Stowarzysze Prawniczych.
Krajowa Rada Notarialna oraz| Prezesi Sqdow Apelacyjnych w
Szczecinie,
Katowicach i w W^rszawie nie zglosili uw|aig do projektu rozporz^dzenia.
Pozostale pjodmioty, w terminie zjakreslonym do zgloszenia uwag, nie przedstawily
swych stanowisk.
Nazwa projektu dokumentu:
Projekt rozporztfdzeni t Ministra Sprawiedliwoici zm ieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie zapisu dzwiflcu
cywilnym.
albo obrazu i dzwifku z przebiegu posiedzenia jawne, fo w postfpowaniu
1.
Projekt opraco wany na podstawie zalozen p ojektu ustawy
(w przypadku irojektu ustawy).
2.
Pozycja projek tu dokumentu rzqdowego w v 'ykazie prac
legislacyjnych lady Ministrow albo w wyka; :ie prac Rady
Ministrow dot> czqcym innych projektow do (ument6w
rzqdowych. Te -min planowanego przyj^cia |irojektu przez
Rad? Ministroi V (jezeli zostai okreslony).
3.
Przeprowadzoi 10 konferencj; uzgodnieniows
TAK/NIE
4.
Protok61 rozbi« znosci - w przypadku nieusu [li^cia
rozbieznosci sti inowiskwtoku uzgodnien.
TAK*^/NIE
5.
Zestawienie uw ag oraz raport z konsultacji, 9 ktorych mowa
w § 50 ust. 3 i § 51 uchwaly nr 190 Rady Mii istrow z dnia
29 pazdziernik 1 2013 r. - Regulamin pracy 1lady Ministrow
(M.P. poz. 979) .
TAK^V-Wfi
5.1.
Projekt wymag a opinii Komisji Wspolnej Rs
i Samorz^du T irytorialnego.
TAK**/NIE
6.
Projekt i m p l e i T lentuje prawo Unii Europejsl iej.
7.
Projekt wymag a rozpatrzenia przez Komitei do Spraw
Europejskich.
TAK*^/ N I E
8.
Projekt rozpat •zony przez Staly Komitet Ra iy Ministrow.
TAK**/NIE
9.
Projekt posiad 1 opinif 0 zgodno^ci projektu z prawem U E
i stanowisko or ganu wnioskujqcego w przyp idku
nieuwzglfdniar lia uwag przedstawionych w i ej opinii.
TAK*>/NIE
10.
Projekt posiad 1 opinie Rady Legislacyjnej p 'zy Prezesie
Rady Ministroi V wraz ze stanowiskiem orgai lU
wnioskujqcego
TAK*^ / N I E
11.
Projekt posiad 1 opinie, analizy i inne materi ily wymagane
lub niezb^dne a :e wzglfdu na przedmiot proj ;ktu.
TAK** / N I E
TAK/NIE
TAK/mE
Prosz? dol^czyc protokol rozbieznosci.
lub stanowisko organu wnioskuj^cego do wniesionych uwag lub
I
^' Prosz? dot^czyc zestawienie uwag, raport z konsultacji
opinii.
•'^ Prosz? dol^czyc stanawisko wobec opinii KWRiST
Prosz? dol^czyc informacje na temat ustalen Komitrtu.
Prosz? doJ^czyc informacje "^ temat ustalen Komitt tu.
Prosz? zal^czyc o-dpowiedniq dokumentacj? - w tyri zakresie dol^czono opini? MSZ oraz tabelaryczne zestawienie uwag
wraz z informacje ze 'vyjasnienia MSZ zostaty przyj( te.
^' Prosz? zal^czyc odp^ wiedni^ dokumentacje.
Prosz? zal^czyc o dp|)wiedni^ dokumentacj?.
LISl A
OSIAGANIA
KONTROLNA
ir I T E R O P E R A C Y J N O ^ C I P R ! :EZ S Y S T E M T E L E I N F O R M A T Y C Z N Y R E G U L O W A N Y
PRZEZ PROJEKT DOKUMENTU R Z A D O W E G O
Tytut
projektowanego dokumentu
rozporzq dzenie
zmieniajqcego
posiedzenia
1.
Czy
jawnego
rzqdowegc i: Projekt
projektowany
za oisu dzwiqi<u
w sprawie
w i oostqpowaniu
dokument
rozporzqdzenia
albo
Ministra
obrazu
Sprawiedliwosci
i dzwiqku
z
przebiegu
nowego
systemu
cywilnyn 1.
rzqdow y
reguluje
funkcjonowanie
t e l e i n f o r m a t y c z n e g 3 albo s y s t e m u istniejg( :ego?
TAK •
NIE
•
Jezeli TAK, prosz? vw ypetnic dalsze pozycje.
2.
ProszQ podac nazwe ! s y s t e m u , k t o r e g o f u n i c j o n o w a n i e reguluje p r o j e k t o w a n y d o k u m e n t :
3.
Czy system z a p e w n a lub b^dzie z a p e w n i a t dziatanie rejestru publicznego?
TAK •
NIE
•
Jezeli TAK, prosz^ p Ddac nazwQ r e j e s t r u :
4.
Czy system spetnia i A/ymog osiqgania interc peracyjnosci?
TAK •
NIE
•
Jezeli NIE, proszQ U2 asadnic diaczego:
5.
Czy w systemie prze c h o w y w a n e sq lub b^d g dane r e f e r e n c y j n e ?
TAK •
NIE
•
Jezeli TAK, prosz? w y m i e n i c p r z e c h o w y w a r le dane r e f e r e n c y j n e :
6.
Czy system umozliw ia udostQpnianie danyc :h r e f e r e n c y j n y c h z rejestru?
TAK •
NIE
•
ProszQ w y m i e n i c ud o s t ^ p n i a n e d a n e r e f e n incyjne lub wskazac przyczynQ ich nieudostQpniania:
7.
Czy
korzy sta
system
lub
b^dzie
korz\ Stat
z danych
referencyjnych
przechowywanych
w rejestrach p r o w a dzonych w innych syste m a c h t e l e i n f o r m a t y c z n y c h ?
TAK •
NIE
•
Jezeli TAK, prosz? A/ymienic rejestry, z k1 orych m a j q p o c h o d z i c / p o c h o d z g dane r e f e r e n c y j n e
i wskazac jakie sq tc• d a n e :
8. I Czy
stosowanych
danych
format
brzy
wymianie
informacji
z innymi
systemami
zgodne z w y m | e n i o n y m i w zatqczniikb n r 2 d o rozporzqdzenia Rady M i n i s t r o w z dnia
12 k w l e t n i a 2 0 1 2 r w s p r a w i e K r a j o w y c h Ram I n t e r o p e r a c y j n o s c i , m i n i m a l n y c h wymagari dla
r e j e s t r o w publicz nych 1 w y m i a n y in foritnacji w postaci e l e k t r o n i c z n e j oraz m i n i m a l n y c h
wymagari dla syste m o w t e l e i n f o r m a t y c z n y i c h (Dz. U. z 2 0 1 6 , poz. 113)?
TAK •
W
NIE
•
iezgodnosci
przypadku
proszQ
podac
zastosowane
formaty
danych
wraz
z uzasadnieniem o d s t ^ p s t w a o d w y m a g a r i p r z e d m i o t o w e g o r o z p o r z q d z e n i a :
ramach uc|ostQpniania
9. I Czy w
ustug t y b u A2A (wspotdziatanie j e d n o s t e k
organizacyjnych
administracji), A2Bj (wspotdziatanie j e d n cj)Stek organizacyjnych a d m i n i s t r a c j i 1 biznesu), A2C
(wspotdziatanie jetjlnostek organizacyjnycjh a d m i n i s t r a c j i i o b y w a t e l i ) , system b^dzie stuzyt
prezentacji zaso)b6w i n f o r m a c j i ?
TAK •
NIE
•
Jezeli TAK, t o
czy z a d b a n o o
dostQpnqsc s y s t e m u dla osob n i e p e t n o s p r a w n y c h
zgodnie
z WCAG 2.0 na p o z j o m ie AA?
TAK •
NIE
•
Jezeli NIE, proszQ u^asadnic diaczego:
10.| Czy p r z e w i d z i a n o ztozenie (publikacj?) w r e p o z y t o r i u m i n t e r o p e r a c y j n o s c i o p i s o w
struktur
danych i p r o t o k o t o f v ustug sieciowych?
TAK •
NIE
•
Jezeli NIE, proszQ u^asadnic diaczego:
Objasnienia:
1.
dane referencyjn^ publicznego
w
dane opisujqce
\|vyniku
okreslonego
cec tliQ i n f o r m a c y j n g o b i e k t u
p i e r w o t n i e w p r o w a d z o n e do
zdafzenia,
opatrzone
z
domniemania
atrybutem
rejestru
autentycznosci
i niezaprzecza" nosci, przyktad:
numer
regon
numer pesel
identyfikatory
kwota
obtektow przestrzennych
podatku p6dlegajqca
tj. f. unkt adresowy,
wptacie do urnqdu skarbowego
dziatka ewidencyjna,
obrqb
ewidencyjny
za 2014 r.
2.
format danych - rpguty okreslaj^ce s t r u k t u r ^ fizycznq, sposob rozmieszczenia, zapisu i n f o r m a c j i danego t y p u
3.
interoperacyjnosci - zdolnosc roznych p o d r p i o t o w oraz uzywanych przez nie s y s t e m o w t e l e i n f o r m a t y c z n y c h
i rejestrow public:^nych d o wspofdziatania n|a rzecz osiqgniQcia w z a j e m n i e korzystnych i uzgodnionych celow,
z u w z g l ^ d n i e n i e m wspotdzielenia i n f o r m a c j i w i e d z y przez w s p i e r a n e przez nie procesy biznesowe realizowane
za
pomocq
wytlniany
danych
za
posrejd n i c t w e m
wykorzystywanych
przez
te
podmioty
systemow
teleinformatycznych
4.
protokoty sieciov\^e / komunikacyjne - zbiotj regut, zgodnie z k t o r y m i urzqdzenia t w o r z q c e siec mogq tgczyc si^
sobg dane
i w y m i e n i a c mli^djy
i
5.
repozytorium interoperacyjnosci -
CZQSC :za4ob6w
ePUAP przeznaczona d o udostQpniania i n f o r m a c j i stuzgcych
osiqganiu i n t e r o p ^ r a c y j nosci
6.
rejestr publiczny - e w i d e n c j a , wykaz, listaI, spis albo inna f o r m a e w i d e n c j i , stuzqca d o realizacji zadan
publicznych, proWadzona przez p o d m i o t publiiczny na p o d s t a w i e o d r ^ b n y c h przepisow u s t a w o w y c h , przyktad:
Centralna
Ewldertfja Dziafalnosci
Powszechny Elektfoniczny
System
Gospodar :zeji(CEiDG)
(
Ewidencl Ludnosci (PESEL)

Podobne dokumenty