Łódź, dnia 2001 r - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Transkrypt

Łódź, dnia 2001 r - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
WOJEWODA ŁÓDZKI
Łódź, 27 października 2016 r.
PS-III.431.24.2016
Pani Daniela Drygalska - Słomka
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Raciborowicach
Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu
Pomocy Społecznej w Raciborowicach w dniach 5, 8, 9 sierpnia 2016 roku pozytywnie
oceniono działania Dyrektora Domu, polegające na zapewnieniu mieszkańcom Domu
opieki pielęgnacyjnej na poziomie obowiązującego standardu oraz prawidłowego dostępu
do usług medycznych, ale stwierdzono również następujące uchybienia i nieprawidłowości:
- wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego jest niższy
od wymaganego;
-
w związku z organizacją przestrzeni pokoi mieszkalnych, nie wszyscy mieszkańcy mają
możliwość spożywania posiłków przy stole, który stanowi wyposażenie każdego z pokoi;
- Dom Pomocy Społecznej nie posiada wymaganego przepisami prawa pomieszczenia
służącego jako pokój dziennego pobytu;
- nie wszystkie proponowane w indywidualnych planach wsparcia mieszkańca działania
wspierające były dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości mieszkańców;
- dokumentacja indywidualna prowadzona przez pracownika socjalnego nie zawierała
pisemnej informacji dotyczącej ustalenia aktualnej sytuacji w miejscu zamieszkania
lub pobytu mieszkańca, przed jego przyjęciem do Domu;
- Dom nie zapewnia możliwości otrzymania posiłku dodatkowego lub wyboru zestawu
posiłków;
- sposób przechowywanie oraz brak dokumentowania obsługi depozytów wartościowych
nie zapewnia bezpiecznego przechowywania środków finansowych mieszkańców.
Za w/w uchybienia i nieprawidłowości odpowiada osoba kierująca Domem, której
podstawowym zadaniem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tej jednostki
w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka
www.lodzkie.eu
Główną przyczyną powstania nieprawidłowości i uchybień jest niewystarczająca znajomość
przepisów prawa z zakresu pomocy społecznej.
Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2016 poz. 930) zalecam:
1. Wypełnić wymóg dotyczący spełnienia standardu w zakresie osiągnięcia wskaźnika
zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego.
2. Zapewnić mieszkańcom możliwość spożywania posiłków w pokojach poprzez taką
organizację przestrzeni, która umożliwi każdemu z mieszkańców spożywanie posiłku przy
stole.
3. Wypełnić wymóg dotyczący spełnienia standardu w zakresie posiada pomieszczenia
służącego jako pokój dziennego pobytu,
4. W indywidualnych planach wsparcia mieszkańca określać cele pracy wspierającej w taki
sposób, aby na ich podstawie można było stwierdzić czy są one dostosowane
do indywidualnych potrzeb i możliwości mieszkańców,
5. Każdorazowo przed przyjęciem mieszkańca do Domu ustalać jego aktualną sytuację
w miejscu zamieszkania lub pobytu.
6. Zapewnić mieszkańcom możliwość wyboru zestawu posiłków lub możliwość otrzymania
posiłku dodatkowego.
7.Zapewnić mieszkańcom bezpieczne przechowywanie środków finansowych oraz prowadzić
dokumentację w tym zakresie.
Zalecenia należy wykonać niezwłocznie.
Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku
(Dz. U. z 2016 poz. 930 ) jednostce kontrolowanej przysługuje, w terminie 7 dni od daty
otrzymania zaleceń pokontrolnych, prawo zgłoszenia do nich zastrzeżeń.
W przypadku braku zastrzeżeń jednostka kontrolowana obowiązana jest poinformować
Wojewodę Łódzkiego o realizacji zaleceń w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
Z poważaniem
Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
Małgorzata Pyka
Zastępca Dyrektora Wydziału
Rodziny i Polityki Społecznej