DATA VALUE Logo__1__Graphic NOT FOUND

Transkrypt

DATA VALUE Logo__1__Graphic NOT FOUND
Nazwa produktu:
Data ostatniej aktualizacji:
POLYPROPYLENE FILM - LABEL-LYTE
18.03.2014
Strona 1 z 10
______________________________________________________________________________________________________________________
KARTA CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA
PKT 1
IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY ORAZ
FIRMY/PRZEDSIĘBIORCY
Jeżeli data aktualizacji widnieje powyżej, to znaczy że ta karta charakterystyki spełnia wymagania polskiego prawa.
PRODUKT
Nazwa produktu:
Opis produktu:
Przeznaczenie:
POLYPROPYLENE FILM - LABEL-LYTE
Artykuł polimerowy, Patrz Punkt 16, aby zapoznać się z odpowiednimi gradacjami.
Materiał etykiet, Material opakowaniowy
IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORCY
Dostawca:
Jindal Films Europe s.a.r.l
1B, Rue Thomas Edison, BP 1902
L-1019 Luxembourg
Nr alarmowy 24h
E-Mail
PKT 2
+352 45102 2217
[email protected]
IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej o Substancjach i Preparatach
Niebezpiecznych. Produkt ten nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z obowiązującymi w Polsce
przepisami - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 201, poz. 1674),(oznakowanie opakowań jedn. patrz Punkt 15).
ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH PRODUKTU
Niebezpieczeństwo poparzenia termicznego - kontakt z gorącym materiałem może powodować poparzenia
termiczne. Materiał może akumulować ładunki elektrostatyczne, które mogą wywołać zapłon.
WPŁYW / ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA
Produkt praktycznie nietoksyczny. Uznaje się, że substancja nie powoduje niekorzystnych skutków w
przypadku jej wdychania.
Ten produkt nie zawiera naturalnego kauczuku, naturalnego mleczka kauczukowego lub ich pochodnych.
PKT 3
SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH
Nazwa produktu:
Data ostatniej aktualizacji:
POLYPROPYLENE FILM - LABEL-LYTE
18.03.2014
Strona 2 z 10
______________________________________________________________________________________________________________________
Brak składników klasyfikowanych jako niebezpieczne.
PKT 4
ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY
WDYCHANIE
W przypadku nadmiernego narażenia na opary i/lub aerozole wytworzone w podwyższonych temperaturach,
należy natychmiast usunąć osobę poszkodowaną z miejsca narażenia. Należy wykonać sztuczne oddychanie
w przypadku zatrzymania oddechu. Pozostawić w spoczynku.
KONTAKT ZE SKÓRĄ
W przypadku oparzenia gorącą substancją jak najszybciej schłodzić wodą gorący materiał przylegający do
skóry i udać się do lekarza, by usunąć substancję i podjąć leczenie oparzenia.
ZANIECZYSZCZENIE OCZU
Przemywać dokładnie pod czystą, bieżącą wodą. Jeżeli wystąpi podrażnienie, wezwać lekarza.
POŁKNIĘCIE
Nie spodziewa się żadnych groźnych skutków w przypadku narażenia przez połknięcie.
PKT 5
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
ŚRODKI GAŚNICZE
Właściwe środki gaśnicze: Stosować: proszki gaśnicze, piany gaśnicze, piasek, CO2, mgła wodna.
Niewłaściwe środki gaśnicze: Bezpośredni strumień wody
PROCEDURA GASZENIA POŻARU
Instrukcje dot. gaszenia pożaru: Zapewnić przedłużony okres stygnięcia, aby a zapobiec ponownemu
zapłonowi. Materiał będzie się spalał w płomieniu. Zarządzić ewakuację zagrożonego pożarem terenu.
Zapobiegać przedostaniu się wycieku oraz środków gaśniczych z wodą gaśniczą włącznie do wód gruntowych,
ujęć wody pitnej i kanalizacji. W pomieszczeniach zamkniętych strażacy muszą stosować specjalne
wyposażenie ochronne tzn. kombinezony ochronne, hełmy z osłoną twarzy, rękawice i obuwie ochronne oraz
aparaty oddechowe z niezależnym źródłem powietrza. Użyć strumienia wody, by schłodzić powierzchnie
wystawione na działanie ognia.
Zagrożenia pożarem: Wystawienie na działanie ognia może spowodować powstanie toksycznych oparów.
Szczególne zagrożenia ze strony produktów spalania:
Tlenki węgla, Tlenki azotu
Dymy, pary, Produkty spalania niecałkowitego,
WŁAŚCIWOŚCI PALNE
Temperatura zapłonu [Metoda]: Nie dotyczy
Granice wybuchowości par w powietrzu (w przybliżeniu % obj. w powietrzu): DOLNA: Nie określono
GÓRNA: Nie określono
Temperatura samozapłonu: Nie dotyczy
Nazwa produktu:
Data ostatniej aktualizacji:
POLYPROPYLENE FILM - LABEL-LYTE
18.03.2014
Strona 3 z 10
______________________________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO
UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA
PKT 6
PROCEDURY POWIADAMIANIA
Brak wymagań.
POSTĘPOWANIE Z ZANIECZYSZCZENIEM
Zanieczyszczenie gruntu: Nie dotyczy; produkt nie jest cieczą ani pyłem.
Zanieczyszenie wody: Powiadomić innych przewoźników. Nie są konieczne żadne działania
bezpośrednie.
POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE
PKT 7
POSTĘPOWANIE Z PRODUKTEM
Nie sa potrzebne zadne nadzwyczajne srodki ostroznosci poza przestrzeganiem zasad higieny. W rozdziale 8
podano wskazówki dotyczace srodków ochrony osobistej przy poslugiwaniu sie produktem. Produkt może
gromadzić ładunki statyczne, które mogą powodować przeskok iskry elektrycznej (potencjalne źródło zapłonu).
Akumulator ład. statycznych:
Produkt ten jest akumulatorem ładunków statycznych.
MAGAZYNOWANIE
Wybór pojemnika, na przykład zbiornika magazynowego, może wpływać na akumulację i rozpraszanie
ładunków elektrostatycznych. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
Temperatura przechowywania:
15°C (59°F) - 30°C (86°F)
SPECYFICZNE ZASTOSOWANIA KOŃCOWE: Punkt 1 Infomuje o zidentyfikowanych użytkownikach końcowych
Brak wskazań specyficznych dla przemysłu lub jego gałęzi
PKT 8
KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Dot. innych krajów UE (m.in. Francji, W. Brytanii, Niemiec) - inf. n/t zalecanych metod monitoringu można uzyskać w
następujących instytucjach :
CIOP Centralny Instytut Ochrony Pracy
STOSOWNE TECHNICZNE ŚRODKI KONTROLI
Środki ochrony osobistej oraz niezbędne środki monitoringu zagrożeń zależą od rzeczywistych warunków
narażenia. Celem uzyskania max. ograniczenia narażenia i zapewnienia odp. ochrony osobistej należy wziąć
pod uwagę następujące zalecenia:
zapewnić właściwą wentylację.
Nazwa produktu:
Data ostatniej aktualizacji:
POLYPROPYLENE FILM - LABEL-LYTE
18.03.2014
Strona 4 z 10
______________________________________________________________________________________________________________________
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Środki ochrony osobistej należy dobierać w zależności od rzeczywistych warunków ekspozycji typu m.in. czasu
narażenia, stężenia, zapewnionej wentylacji pomieszczenia. Rekomendacje dotyczące stosowania środków
ochrony osobistej opracowano dla typowych warunków eksploatacji.
Ochrona dróg oddechowych: Jeżeli stężenie w miejscu pracy przekracza max. dopuszczalne stężenia
należy stosować odp. urządzenia do wspomagania oddychania z niezależnym źródłem powietrza. Wszystkie
operacje zw. ze stosowaniem takich urządzeń muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi
(jeżeli takie obowiązują). Aprobowane są następujące typy respiratorów:
Brak szczególnych zaleceń dotyczących normalnych warunków eksploatacji (zg. z przeznaczeniem
produktu) poza zapewnieniem odpowiedniej wentylacji pomieszczenia.
Ochrona rąk: W przypadku stosowania rękawic ochronnych należy wziąć pod uwagę, że indywidualne
warunki pracy mogą w znacznym stopniu wpływać na trwałość w/w rękawic. Okresowo należy sprawdzać stan
rękawic i dokonywać wymiany zniszczonych lub uszkodzonych rękawic:
Jeśli produkt jest gorący, zaleca się noszenie rękawic odpornych na wysoką temperaturę i związki
chemiczne. Jeśli jest możliwy kontakt z przedramionami, należy nosić rękawice zakrywające
przedramiona. Standardy CEN - EN 420 i EN 374 zawierają rodzaje rękawic ochronnych i stawiane
im wymagania.
Ochrona oczu: Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia oczu - należy stosować okulary
ochronne z osłonami bocznymi.
Ochrona skóry i ciała:
Informacje o odzieży ochronnej podano na podstawie przedmiotowej literatury oraz
danych producenta. Przy stosowaniu tego produktu brane są pod uwagę nast. typy odzieży ochronnej:
W przypadku postępowania z gorącym preparatem zalecane są: ubranie ochronne z długimi
rękawami oraz fartuch ochronny, odporny na działanie substancji chemicznych.
Szczególne zasady higieny: Należy zawsze przestrzegać zasad higieny osobistej min: regularne mycie rąk
po kontakcie z produktem, mycie rąk przed posiłkami. Prać odzież ochronną oraz czyścić urządzenia - celem
usunięcia zanieczyszczeń. Okresowo należy sprawdzać stan odzieży ochr. i dokonywać wymiany zniszczonej
lub uszkodzonej.
KONTROLA NARAŻENIA ŚRODOWISKA
Zapewnij zgodność z mającymi zastosowanie uregulowaniami ograniczającymi zrzut do powietrza , wody i
gleby. Chroń środowisko przez zastosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych aby przeciwdziałać lub
organiczyć emisje.
PKT 9
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
Uwaga: Fizyczne i chemiczne właściwości są przedstawione wyłącznie w związku z bezpieczeństwem i ochroną
zdrowia oraz środowiska i mogą nie reprezentować w pełni specyfikacji produktu. W celu uzyskania
dodatkowych informacji skontaktuj się z Twoim dostawcą.
Nazwa produktu:
Data ostatniej aktualizacji:
POLYPROPYLENE FILM - LABEL-LYTE
18.03.2014
Strona 5 z 10
______________________________________________________________________________________________________________________
INFORMACJE OGÓLNE
Stan skupienia/ Postać:
Ciało stałe
Wygląd:
Blona
Kolor: Bezbarwny
Zapach: Żaden do łagodnego
Próg zapachu: Nie określono
CHARAKTERYSTYKA FIZ-CHEMICZNA ( W ZAKRESIE ZDROWIA/ BEZPIECZEŃSTWA / OCHRONY ŚROD.)
Gęstość względna (w 20 °C):
0.9
Temperatura zapłonu [Metoda]:
Nie dotyczy
Granice wybuchowości par w powietrzu (w przybliżeniu % obj. w powietrzu): DOLNA: Nie określono
GÓRNA: Nie określono
Temperatura samozapłonu: Nie dotyczy
Temperatura wrzenia / Zakres: Nie dotyczy
Gęstość par (Powietrze = 1): Nie dotyczy
Ciśnienie par:
Nie dotyczy
Szybkość parowania (n-octan butylu = 1): Nie dotyczy
pH: Nie dotyczy
Współ. podziału (n-Oktanol / Woda): Nie dotyczy
Rozpuszczalność w wodzie: Pomijalna
Lepkość kin. [mm2/s=cSt]: Nie dotyczy
Właściwości wybuchowe: Nie określono
Właściwości utleniające: Patrz Punkt Identyfikacja Zagrożeń.
INNE INFORMACJE
Temperatura krzepnięcia: Nie określono
Temperatura topnienia: 116°C (240°F) - 171°C (340°F)
PKT 10
STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
STABILNOŚĆ: Produkt jest stabilny w standardowych aplikacjach.
WARUNKI, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ: Brak
MATERIAŁY, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ:
Silne utleniacze
NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU: Produkt nie ulega rozkładowi w temperaturach otoczenia.
NIEBEZPIECZNA REAKCJA POLIMERYZACJI: Nie występuje.
PKT 11
TOKSYCZNOŚĆ OSTRA
INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Nazwa produktu:
Data ostatniej aktualizacji:
POLYPROPYLENE FILM - LABEL-LYTE
18.03.2014
Strona 6 z 10
______________________________________________________________________________________________________________________
Rodzaj narażenia
Wdychanie
Toksyczność: Dane dostępne
Podrażnienie: Dane dostępne
POŁKNIĘCIE
Toksyczność: Dane dostępne
SKÓRA
Toksyczność: Dane dostępne
Podrażnienie: Dane dostępne
OCZY
Podrażnienie: Brak danych koncowych
dla materialu.
Informacje / Uwagi
Praktycznie nietoksyczny. Dane oparto na podst. badań
reprezentatywnych formulacji.
Powoduje niewielkie zagrożenie w temperaturach otoczenia. Dane
oparto na podst. badań reprezentatywnych formulacji.
Praktycznie nietoksyczny. Dane oparto na podst. badań
reprezentatywnych formulacji.
Praktycznie nietoksyczny. Dane oparto na podst. badań
reprezentatywnych formulacji.
Powoduje łagodne podrażnienie skóry w temperaturach
otoczenia. Dane oparto na podst. badań reprezentatywnych
formulacji.
NIE DOTYCZY
Dodatkowe informacje dostępne na życzenie.
PKT 12
INFORMACJE EKOLOGICZNE
Podane informacje oparto na podstawie danych dotyczących produktu, jego poszczególnych składników oraz
reprezentatywnych formulacji.
EKOTOKSYCZNOŚĆ
Produkt -- Nie wykazuje działania szkodliwego na organizmy wodne.
MOBILNOŚĆ
Produkt -- Produkt o małej rozpuszczalności w wodzie; może unosić się na powierzchni wody. Produkt
może przenikać do ścieków.
TRWAŁOŚĆ I ZDOLNOŚĆ DO ROZKŁADU
Biodegradacja:
Produkt -- Nie ulega biodegradacji.
Hydroliza:
Produkt -- Przemiana w wyniku hydrolizy nie powinna być znaczna.
Fotoliza:
Produkt -- Przemiana w wyniku fotolizy nie powinna być znaczna.
Utlenianie atmosferyczne:
Produkt -- Przemiana w wyniku utleniania atmosferycznego nie powinna być znaczna.
ZDOLNOŚĆ DO BIOAKUMULACJI
Produkt -- Ryzyko biokumulacji niewielkie.
Nazwa produktu:
POLYPROPYLENE FILM - LABEL-LYTE
Data ostatniej aktualizacji:
18.03.2014
Strona 7 z 10
______________________________________________________________________________________________________________________
POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
PKT 13
Rekomendacje dotyczące metod utylizacji oparto na charakterystyce produktu świeżego. Wybrana metoda utylizacji
musi być zgodna z obowiazującymi przepisami prawnymi oraz z uwzględnieniem charakterystyki produktu w momencie
jego utylizacji. Brak wymagań.
ZALECENIA DOTYCZĄCE SPOSOBU USUWANIA ODPADÓW
Omawiany produkt nadaje się do odzyskania w odpowiednich instalacjach recyklingu lub przetworzenia w
instalacjach przetwarzania odpadów. Stosowanie wyżej wymienionych metod utylizacji musi się odbywać
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz z uwzględnieniem charakterystyki produktu w momencie
jego utylizowania.
INFORMACJE DOTYCZĄCE KLASYFIKACJI ODPADÓW
Kod odpadów wg UE: 15 01 02
Uwaga: Odpady powstałe podczas eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem posiadają kod opisany powyżej.
Jeżeli jednak produkt zastosowano w zupełnie innej aplikacji i w innych warunkach powstający odpad może
charakteryzować się innymi właściwościami. W takiej sytuacji do użytkownika należy oszacowanie własności
powstającego odpadu i nadanie mu odpowiedniego kodu odpadu.
INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU
PKT 14
LĄDOWY (ADR/RID):
Nie regulowany przepisami dotyczącymi transportu lądowego.
ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA (ADNR/ADN):
MORSKI (IMDG):
LOTNICZY (IATA):
PKT 15
Brak regulacji dla transportu żeglugą śródlądową
Nie regulowany przepisami dotyczącymi transportu drogą morską (IMPG)
Nie regulowany przepisami dotyczącymi transportu powietrznego
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej o Substancjach i
Preparatach Niebezpiecznych. Produkt ten nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z
obowiązującymi w Polsce przepisami - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie
wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. nr 201, poz. 1674).
OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH: Nie klasyfikowany.
.
.
Nazwa produktu:
Data ostatniej aktualizacji:
POLYPROPYLENE FILM - LABEL-LYTE
18.03.2014
Strona 8 z 10
______________________________________________________________________________________________________________________
STATUS PRAWNY ORAZ STOSOWNE PRZEPISY
Spelnia nastepujace krajowe oraz regionalne wymogi dotyczace skladowania substancji chemicznych:
AICS, DSL, ENCS, IECSC, KECI, PICCS, TSCA
Odnośne przepisy oraz dyrektywy UE:
Rozporządzenie 1907/2006 [..w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów ...wraz z załacznikami i późniejszymi zmianami]
Ten produkt jest w pełni zgodny z wymaganiami regulacji CONEG oraz Dyrektywy 94/62/EC O Opakowaniach i
Odpadach Opakowaniowych, które ograniczają zawartość ołowiu, rtęci, kadmu i sześciowartościowego chromu. Ten
produkt nie zawiera, ani nie był produkowany z substancjami ODS klasy I lub klasy II niszczącymi warstwę ozonową
,według informacji uzyskanych od naszych dostawców.
PKT 16
INNE INFORMACJE
N/D = Nie określony, N/A = Nie dotyczy, NU = Nie ustalono
ZMIANY - OD CZASU OSTATNIEJ AKTUALIZACJI (/LUB UTWORZENIA KARTY):
zmiany:
Punkt 4: Pierwsza pomoc - skóra zmodyfikowano.
Karta charakterystyki bezpieczeństwa - Nagłówek zmodyfikowano.
Punkt 4 Środki pierwszej pomocy - Nagłówek zmodyfikowano.
Punkt 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie - Nagłówek zmodyfikowano.
Punkt 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidulanej - Nagłówek zmodyfikowano.
Punkt 14: Informacje dotyczące transportu - Nagłówek zmodyfikowano.
Punkt 5: Postępowanie w przypadku pożaru - Niewłaściwe środki gaśnicze - Nagłówek zmodyfikowano.
Punkt 1 Identyfikacja substancji / mieszaniny oraz firmy / przedsiębiorcy - Nagłówek zmodyfikowano.
Punkt 2 Skład/informacje o składnikach - Nagłówek zmodyfikowano.
Punkt 5: Postępowanie w przypadku pożaru - Właściwe środki gaśnicze - Nagłówek zmodyfikowano.
Punkt 5: Postępowanie w przypadku pożaru - Właściwości palne - Nagłówek zmodyfikowano.
Punkt 12: Trwałość i zdolność do rozkładu - Nagłówek zmodyfikowano.
Punkt 9: Właściwości fizykochemiczne - uwagi zmodyfikowano.
Punkt 8: Kontrola narażenia - Nagłówek zmodyfikowano.
Punkt 8: Środki ochrony indywidualnej - Nagłówek zmodyfikowano.
Punkt 8: Kontrola narażenia środowiska - Nagłówek zmodyfikowano.
Punkt 08: Zgodnie z właściwym zwrotem rejestracji zmodyfikowano.
Punkt 1: Identyfikacja Przedsiębiorstwa - Nagłówek zmodyfikowano.
Punkt 1: Opis Produktu zmodyfikowano.
Punkt 11:Wyniki próby podrażnienia oczu zmodyfikowano.
Punkt 15: Krajowy Rejestr Substancji Chemicznych zmodyfikowano.
Punkt 16: Omówione materiały zmodyfikowano.
Identyfikacja zagrożenia: UE - Określenie braku zagrożeń zmodyfikowano.
Punkt 1: Sposoby kontaktu ze spółką sortowane priorytetowo zmodyfikowano.
Nazwa produktu:
Data ostatniej aktualizacji:
POLYPROPYLENE FILM - LABEL-LYTE
18.03.2014
Strona 9 z 10
______________________________________________________________________________________________________________________
Punkt 15: Odnośne dyrektywy i przepisy UE dodano.
Punkt 15: UE Wymagania magazynowe - Nagłówek dodano.
Punkt 15: UE Dyrektywy i przepisy dodano.
Punkt 09: Właściwości wybuchowe dodano.
Punkt 09: Właściwości wybuchowe - Nagłówek dodano.
ANEKS - Nagłówek dodano.
Punkt 16: Nie ustalony dodano.
Punkt 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie - Specyficzne użytkowanie - Nagłówek
dodano.
Załącznik nie jest wymagany dodano.
Punkt 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie - Specyficzne użytkowanie dodano.
Punkt 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych został wykreślony.
Punkt 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych został wykreślony.
Punkt 15: UE Wymagania magazynowe - Nagłówek został wykreślony.
NINIEJSZY SDS DOTYCZY NASTĘPUJĄCYCH MATERIAŁÓW:
LABEL-LYTE (TM) ROSO50LR210 | LABEL-LYTE (TM) 17LL222 | LABEL-LYTE (TM) 30LL666 | LABEL-LYTE
(TM) 33LL247 | LABEL-LYTE (TM) 35LH247 | LABEL-LYTE (TM) 35LL400 | LABEL-LYTE (TM) 35LL666 |
LABEL-LYTE (TM) 38DL247 | LABEL-LYTE (TM) 38LL247 | LABEL-LYTE (TM) 38LO247 | LABEL-LYTE (TM)
38LW280 | LABEL-LYTE (TM) 40LH247 | LABEL-LYTE (TM) 40LL666 | LABEL-LYTE (TM) 47LL247 |
LABEL-LYTE (TM) 50LH247 | LABEL-LYTE (TM) 50LL210 | LABEL-LYTE (TM) 50LL536 | LABEL-LYTE (TM)
50LTG702 | LABEL-LYTE (TM) 57LL210 | LABEL-LYTE (TM) 60LH536 | LABEL-LYTE (TM) 60ZH247 |
LABEL-LYTE (TM) 65LTR741 | LABEL-LYTE (TM) 70LTR742 | LABEL-LYTE (TM) ROSO40LR210 | LABEL-LYTE
(TM) 29LL210 | LABEL-LYTE (TM) 29LL410 | LABEL-LYTE (TM) 30WL539 | LABEL-LYTE (TM) 33DL247 |
LABEL-LYTE (TM) 33LTO247 | LABEL-LYTE (TM) 39LL210 | LABEL-LYTE (TM) 47LTL247 | LABEL-LYTE (TM)
50LL539 | LABEL-LYTE (TM) 50ML580 | LABEL-LYTE (TM) 50TD200 | LABEL-LYTE (TM) 50WL539 | LABEL-LYTE
(TM) 52LLC210 | LABEL-LYTE (TM) 52LLC247 | LABEL-LYTE (TM) 58SW247 | LABEL-LYTE (TM) 60LH538 |
LABEL-LYTE (TM) 60LL539 | LABEL-LYTE (TM) 65LT500 | LABEL-LYTE (TM) 70PBN210 | LABEL-LYTE (TM)
40LL539 | LABEL-LYTE (TM) 50LH538 | LABEL-LYTE (TM) 155LL-534 | LABEL-LYTE (TM) ROSO40HLR210 |
LABEL-LYTE (TM) 50LLA539
Jindal Films przygotował Kartę Charakterystyki Produktu aby dostarczyć informacje BHP dotyczących folii z tworzywa
sztucznego.
Należy jednak pamiętać, że takie produkty są traktowane jako „artykuły”, dla których Karty
Charakterystyki (Materiałów Niebezpiecznych) nie są wymagane. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z
OSHA Hazard Communication Standard, Sekcja 1910.1200(c), produkty Jindal Films są traktowane jako “artykuły", przy
których produkcji nie używa się niebezpiecznych substancji chemicznych w normalnych warunkach. Z tego powodu,
zgodnie z tym standardem, Karty Charakterystyki Materiałów Niebezpiecznych nie są wymagane.
Informacje i rekomendacje zawarte w niniejszym dokumencie są, zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem Jindal
Films, dokładne i wiarygodne. Możecie Państwo skontaktować się z Jindal FIlms aby upewnić się, że jest to
najbardziej aktualny dokument wydany przez spółkę. Informacje i rekomendacje są przeznaczone dla informacji
użytkownika. Odpowiedzialnością użytkownika jest upewnienie się, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego
użycia.
Jeśli użytkownik zmienia opakowanie produktu, jego obowiązkiem jest upewnienie się, czy zostały
Nazwa produktu:
Data ostatniej aktualizacji:
POLYPROPYLENE FILM - LABEL-LYTE
18.03.2014
Strona 10 z 10
______________________________________________________________________________________________________________________
zachowane normy BHP i czy niezbędne informacje zostały umieszczone w opakowaniu. Odpowiednie ostrzeżenia i
zalecenia dotyczące bezpiecznego użycia powinny zostać dostarczone wszystkim agentom i użytkownikom.
Dokonywanie zmian w tym dokumencie jest zabronione. Ponowna publikacja i retransmisja niniejszego dokumentu, w
całości lub w części, jest zabroniona, z wyjątkiem sytuacji gdy jest to wymagane przez prawo. Termin „Jindal Films”
zostaje zastosowany wyłącznie dla wygody i może zawierać: Films Americas LLC, Jindal Films Americas LLC, Films
Europe S.A.R.L. oraz wszelkie inne spółki związane z nimi podczas produkcji i sprzedaży folii z tworzywa sztucznego.
Istnieje wiele takich spółek, wiele z nich w nazwie zawiera "Jindal" albo "FIlms". Żadne z nich nie używa terminu
„Jindal FIlms”, ani żadnego innego terminu umieszczonego w tym dokumencie w celu zastąpienia prawnej odrębności
spółek powiązanych i odpowiedzialności za działania lokalne.