SCENA TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO SPACE TORUŃ 2015

Transkrypt

SCENA TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO SPACE TORUŃ 2015
SCENA TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO
SPACE TORUŃ 2015
REGULAMIN
I Organizatorzy
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Przedzamcze 11/15, 87100 Toruń
tel. (56) 622 14 77, (56) 475 48 17 (fax)
e-mail: [email protected]
http://mdktorun.pl/
Fundacja Kult Kultury, ul. Świerkowa 11 87-134 Zławieś Mała
tel. 510 200 112
e-mail: [email protected]
http://kultkultury.pl/
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
ul. Osikowa 17
87-100 Toruń
II Termin i miejsce
26-28.06.2015r.
ul. Przedzamcze 11/15, 87-100 Toruń,
Młodzieżowy Dom Kultury
III Cele imprezy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Popularyzacja tańca współczesnego.
Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy twórczej.
Konfrontacja dorobku artystycznego zaproszonych zespołów.
Edukacja taneczna.
Integracja środowiska tanecznego.
Promowanie wśród młodych ludzi aktywnej postawy wobec życia kulturalnego.
IV Biuro Festiwalowe
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Przedzamcze 11/15, 87-100 Toruń
tel. (056) 622 14 77, (056) 622 46 37
(Impresariat MDK, pokój nr 3)
Dyrektor festiwalu: Joanna Miś-Fudali tel. 698 899 967
V Warunki uczestnictwa
1. W festiwalu mogą wziąć udział zespoły taneczne, duety oraz soliści wykorzystujący
twórczo technikę tańca współczesnego.
2. Organizator dopuszcza udział zespołów zagranicznych.
3. Festiwal skierowany jest do osób powyżej 16 roku życia
4. Czas prezentacji nie może przekroczyć 30 minut.
5. Kompozycja przygotowana z pełną dowolnością środków powinna składać się treścią i
formą w jeden cały obraz choreograficzny.
6. Zespół prezentuje tylko jedną lub dwie kompozycje choreograficzne.
7. Uczestnicy ponoszą całość kosztów wyżywienia, przejazdu oraz ubezpieczenia.
8. Uczestnicy zobowiązani są wysłać kartę zgłoszenia na adres:
[email protected] lub
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Przedzamcze 11/15 87-100 Toruń
z dopiskiem: „SPACE Toruń” – zgłoszenie
w terminie do 30.05.2015r.
9. Do zgłoszenia należy dołączyć nagranie z zapisem spektaklu zgłaszanego do prezentacji
(CD lub link) oraz dwa zdjęcia.
10. Organizator do dnia 02.06.2015r. zwoła komisję, która na podstawie nadesłanego materiału
dokona wyboru zakwalifikowanych spektakli.
11. Organizatorzy decydują o dniu i godzinie prób technicznych i prezentacji zespołu.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dźwiękowej i wizualnej rejestracji
prezentowanego materiału, a także prawo fotografowania, przez akredytowanych
dziennikarzy i fotografów.
13. Organizatorzy festiwalu zapewniają uczestnikom / osobom prezentującym spektakle
bezpłatny udział w warsztatach oraz nocleg.
14. Uczestnicy festiwalu udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku
utrwalonego w związku z festiwalem i przekazanego organizatorowi.
VI Wymagania techniczne
1.
2.
3.
4.
Jako nośnik dźwięku dopuszcza się płyty CD. Nośniki muszą być opisane
Wymiary sceny: 8x8m
Podłoga do tańca: baletowa czarna
Organizator gwarantuje nagłośnienie i podstawowe oświetlenie
VII Warsztaty
1. Osoby, które nie prezentują spektakli mogą wziąć udział w warsztatach odpłatnie.
2. Zgłoszenie należy przesłać drogą mailową: [email protected] wraz z potwierdzeniem
wpłaty
VIII Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy warsztatów upoważnieni są do darmowego wstępu na prezentacje.
2. Każdy uczestnik festiwalu ma obowiązek przestrzegania zaleceń organizatora dotyczących
przepisów p.poż. i bhp.
3. Organizator rejestrować będzie prezentacje konkursowe w formacie DVD.
4. Osoby nadsyłające prace oraz zgłoszenia na festiwal lub warsztaty wyrażają zgodę na
przetwarzanie przez organizatora festiwalu swoich danych osobowych na potrzeby festiwalu
(ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833,
z późn. zm.).
5. Uczestnictwo w festiwalu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu festiwalu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. Niespełnienie warunków regulaminu
eliminuje uczestnika z udziału w imprezie.