Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Transkrypt

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek
Nazwa jednostki prowadzącej
Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku,
kierunek:
Wydział Ogólnomedyczny
Nazwa kierunku:
Fizjoterapia
Poziom kształcenia:
Pierwszy
Profil kształcenia:
Praktyczny
Moduły wprowadzające / wymagania wstępne:
Nazwa
modułu
(przedmiot
lub
grupa przedmiotów):
Fizjoterapia ogólna
Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych
dr J. Samusik, mgr K. Zubrewicz, mgr E. Mojkowska,
Koordynator, osoby prowadzące:
mgr E. Dąbrowa, mgr A. Kramarewicz, G. Bokłaho,
mgr M. Busłowicz, mgr I. Stalbowska, mgr B. Bogusz
9 ECTS
Forma
studiów
/liczba
godzin
F-1-K-FKW-16
studia
studia
Liczba
stacjonarne
niestacjonarne
punktów
w/ćw
w/ćw
ECTS
Zajęcia zorganizowane:
50/160 h
34/117 h
7,3
Praca własna studenta:
50 h
120 h
1,7
/liczba punktów ECTS:
Bilans nakładu pracy studenta:
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
udział w wykła-
16*3 h, 1*2 h
dach
10*3 h, 1*4 h
udział w ćwiczeniach
32*5 h
3*4 h, 21*5 h
6*2 h
konsultacje
1,7
5,6
-
222 h
RAZEM:
163 h
Samodzielna praca studenta:
przygotowanie do
23 h
ćwiczeń
82 h
przygotowanie do
6*2 h
kolokwiów
6*3 h
przygotowanie do
15 h
egzaminu
20 h
1,7
RAZEM:
50 h
120 h
Cele modułu:
- zapoznanie z miejscem fizjoterapii w procesie leczenia chorób wewnętrznych,
- poznanie podstawowych wiadomości o różnych jednostkach chorobowych niezbędnych do
programowania fizjoterapii,
- przedstawienie znaczenia stosowania ćwiczeń ruchowych i zabiegów fizykalnych jako środka leczniczego w terapii chorób wewnętrznych,
- nauczenie wykonywania ćwiczeń leczniczych i stosowania zabiegów fizykoterapeutycznych
u osób z chorobami wewnętrznymi,
- opanowanie podstawowej problematyki klinicznej dotyczącej najczęściej występujących
chorób wewnętrznych,
- nauczenie odpowiedniego doboru wybranych technik fizjoterapeutycznych w zależności od
stanu zdrowia chorego i jego wieku,
- opanowaniem podstawowych metod diagnostycznych stosowanych w badaniu układu sercowo-naczyniowego i oddechowego,
- przyswojenie przez studentów systematyki i metodyki prowadzenia ćwiczeń usprawniających w chorobach wewnętrznych,
- zapoznanie ze wskazaniami i przeciwwskazaniami do prowadzenia ćwiczeń ruchowych
i zabiegów fizykalnych w różnych jednostkach chorobowych,
- zapoznanie z podstawami stosowania ćwiczeń i zabiegów z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii zalecanych w schorzeniach poszczególnych układów i narządów,
- nauczenie opracowywania programu usprawniania w zależności od przebiegu choroby pacjenta,
- opanowanie metodyki ćwiczeń w różnych grupach wiekowych.
Efekty kształcenia:
Odniesienie do
Przedmiotowy
efekt kształcenia
Efekty kształcenia
kierunkowych
efektów kształcenia
P_W01
rozróżnia najczęściej występujące choroby wewnętrzne, K_W04
w których leczenie fizykalne odgrywa znaczącą rolę,
K_W07
K_W08
P_W02
wskazuje metody postępowania fizjoterapeutycznego K_W06
stosowane w chorobach wewnętrznych,
P_W03
K_W08
wymienia podstawowe sposoby stosowania wysiłku K_W04
fizycznego i zabiegów fizykoterapeutycznych u osób K_W06
z chorobami wewnętrznymi,
K_W07
P_W04
proponuje metody profilaktyki chorób wewnętrznych,
K_W13
P_W05
opisuje zasady i modele rehabilitacji osób z chorobami K_W08
wewnętrznymi,
P_W06
wylicza wskazania i przeciwwskazania do rehabilitacji K_W08
w chorobach wewnętrznych.
P_U01
stosuje techniki wykonywania różnych ćwiczeń indy- K_U01
widualnych w schorzeniach układów wewnętrznych,
K_U02
K_U03
K_U13
K_U14
K_U17
K_U18
K_U19
K_U22
P_U02
sporządza program fizjoterapii dla pacjentów z najczę- K_U01
ściej spotykanymi chorobami wewnętrznymi,
K_U02
K_U03
K_U04
K_U07
K_U11
K_U12
K_U13
K_U14
K_U15
K_U17
K_U18
K_U19
K_U20
K_U22
K_U23
P_U03
stosuje leczenie ułożeniowe i odpowiednie ćwiczenia K_U03
w różnorodnych chorobach wewnętrznych,
K_U07
K_U08
K_U10
K_U13
K_U14
K_U15
K_U17
K_U18
K_U19
K_U20
K_U22
P_U04
dobiera odpowiednie ćwiczenia usprawniające w cho- K_U03
robach nowotworowych,
K_U08
K_U10
K_U12
K_U13
K_U15
K_U17
K_U18
K_U20
K_U22
K_U23
P_U05
stosuje techniki zwalczania obrzęku limfatycznego K_U03
i dysfunkcji kończyny górnej u pacjentek po mastekto- K_U04
mii.
K_U08
K_U10
K_U12
K_U15
K_U17
K_U18
K_U20
K_U22
K_U23
P_K01
przejawia kulturę osobistą i postępując zgodnie z zasa- K_K18
dami etyki obowiązującej pracownika służby zdrowia,
P_K02
umiejętność przygotowania pacjenta do podjęcia ról K_K06
społecznych związanych z życiem osobistym i pracą
zawodową,
P_K03
wrażliwość i właściwe podejście do pacjentów z choro- K_K05
bami wewnętrznymi,
P_K04
K_K06
właściwą współpracę z lekarzami różnych specjalności K_K03
z zakresu chorób wewnętrznych oraz z psychologiem, K_K09
asystentem socjalnym, terapeutą zajęciowym,
P_K05
aktywną postawę w nawiązaniu kontaktu z rodziną pa-
K_K04
cjenta i przekazywaniu jej instruktażu ćwiczeń prowadzonych z pacjentem w domu.
Wiedza - student:
•
rozróżnia najczęściej występujące choroby wewnętrzne, w których leczenie fizykalne
odgrywa znaczącą rolę,
•
wskazuje metody postępowania fizjoterapeutycznego stosowane w chorobach wewnętrznych,
•
wymienia podstawowe sposoby stosowania wysiłku fizycznego i zabiegów fizykoterapeutycznych u osób z chorobami wewnętrznymi,
•
proponuje metody profilaktyki chorób wewnętrznych,
•
opisuje zasady i modele rehabilitacji osób z chorobami wewnętrznymi,
•
wylicza wskazania i przeciwwskazania do rehabilitacji w chorobach wewnętrznych.
Umiejętności - student:
•
stosuje techniki wykonywania różnych ćwiczeń indywidualnych w schorzeniach układów
wewnętrznych,
•
sporządza programu fizjoterapii dla pacjentów z najczęściej spotykanymi chorobami wewnętrznymi,
•
stosuje leczenie ułożeniowe i odpowiednie ćwiczenia w różnorodnych chorobach we-
wnętrznych,
•
dobiera odpowiednie ćwiczenia usprawniające w chorobach nowotworowych,
•
stosuje techniki zwalczania obrzęku limfatycznego i dysfunkcji kończyny górnej u pacjentek po mastektomii.
Kompetencje społeczne – student:
•
przejawia kulturę osobistą i postępując zgodnie z zasadami etyki obowiązującej pracownika służby zdrowia,
•
umiejętność przygotowania pacjenta do podjęcia ról społecznych związanych z życiem
osobistym i pracą zawodową,
•
wrażliwość i właściwe podejście do pacjentów z chorobami wewnętrznymi,
•
właściwą współpracę z lekarzami różnych specjalności z zakresu chorób wewnętrznych
oraz z psychologiem, asystentem socjalnym, terapeutą zajęciowym,
•
aktywną postawę w nawiązaniu kontaktu z rodziną pacjenta i przekazywaniu jej instruktażu ćwiczeń prowadzonych z pacjentem w domu.
Forma zajęć/metody dydaktyczne:
Wykłady, ćwiczenia, pokaz multimedialny, prowadzenie ćwiczeń w pełni wyposażonych salach gimnastycznych i gabinetach fizykoterapeutycznych z odpowiednią aparaturą, praca
w zespołach kilkuosobowych.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu w odniesieniu do efektów kształcenia.
Nr efektu
Metody weryfikacji efektu kształcenia
kształcenia Formujące:
Podsumowujące:
P_W01
Test wstępny
Egzamin pisemny – student generuje /
P_W02
Ocena przygotowania do zajęć
rozpoznaje odpowiedź (esej, raport;
P_W03
Wejściówki na ćwiczeniach
krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/;
P_W04
Sprawdzanie wiedzy w trakcie ćwiczeń test wielokrotnego wyboru /MCQ/; test
P_W05
Kolokwium pisemne i ustne
wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test
P_W06
Dyskusja w czasie ćwiczeń
dopasowania; test T/N; test uzupełnia-
Zaliczenie wstępne
nia odpowiedzi)
P_U01
Test wstępny
Obiektywny Strukturyzowany Egza-
P_U02
Zaliczenie każdego ćwiczenia
min Kliniczny /OSCE/ - egzamin zor-
P_U03
Zaliczenia cząstkowe
ganizowany w postaci stacji z określo-
P_U04
Obserwacja pracy studenta
nym zadaniem do wykonania /stacje
P_U05
Zaliczenie poszczególnych czynności
z chorym lub bez chorego, z materia-
Ocena przygotowania do zajęć
łem klinicznym lub bez niego, z symu-
Ocena aktywności studenta w czasie latorem, z fantomem, pojedyncze lub
zajęć
sparowane, z obecnością dodatkowego
Kolokwium praktyczne ocena w sys- personelu, wypoczynkowe/
temie punktowym
Bieżąca informacja zwrotna
Mini-CEX
Opis przypadku
examination)
(mini
–
clinical
Dyskusja w czasie ćwiczeń
Próba pracy
Realizacja zleconego zadania
P_K01
Obserwacja pracy studenta
Przedłużona obserwacja przez opieku-
P_K02
Obserwacja pracy na ćwiczeniach
na / nauczyciela prowadzącego
P_K03
Bieżąca informacja zwrotna
Ocena 360° (opinie nauczycieli, kole-
P_K04
Dyskusja w czasie ćwiczeń
gów/koleżanek,
P_K05
Ocena wyciąganych wniosków z eks- współpracowników)
pacjentów,
innych
perymentów
Treści programowe:
Wykład – 50/34 godzin
1. Choroby układu oddechowego (fizjoterapia w przewlekłym zapaleniu oskrzeli, rozstrzeniach oskrzeli, rozedmie płuc, niedodmie płuc, gruźlicy płuc, dychawicy oskrzelowej, wysiękowym zapaleniu opłucnej, przed i po zabiegach torakochirurgicznych) –
6 (4) godz.
2. Choroby układu sercowo-naczyniowego (próby wysiłkowe, choroba niedokrwienna
serca, dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego, fizjoterapia przed i po zabiegach
kardiochirurgicznych, w tym po zabiegach operacyjnych wad serca i po transplantacji
serca, zaburzenia rytmu serca, kardiomiopatie, wady serca, nadciśnienie tętnicze, zarostowe stwardnienie i zarostowe zapalenie tętnic, zespoły pozakrzepowe) – 12 (8)
godz.
3. Choroby układu pokarmowego, gruczołów wydzielania wewnętrznego, układu moczowo-płciowego – 3 (2) godz.
4. Osteoporoza i metaboliczne choroby kości – 4 (3) godz.
5. Gorączka reumatyczna, reumatoidalne zapalenie stawów, zzsk – 4 (2) godz.
6. Fizjoterapia w leczeniu bólu (epidemiologia zespołów bólowych, patofizjologia bólu,
klasyfikacja neurofizjologiczna, metody oceny bólu w praktyce fizjoterapeutycznej,
zastosowanie fizjoterapii w przypadku bólu receptorowego, neurogennego i ośrodkowego) – 6 (3) godz.
7. Zastosowanie i rola fizjoterapii w chorobach układu włośniczkowego (mikroangiopatia cukrzycowa, przewlekła niewydolność żylna, choroba i zespół Raynauda) – 3 (2)
godz.
8. Fizjoterapia w chorobach onkologicznych (etapy leczenia onkologicznego, wskazania
i przeciwwskazania do stosowania zabiegów fizjoterapeutycznych w chorobach nowotworowych, fizjoterapia w poszczególnych etapach leczenia onkologicznego, znaczenie aktywności fizycznej w chorobach nowotworowych, rehabilitacja pacjentek z rakiem piersi, etapy leczenia fizykalnego po mastektomii, problemy spotykane
w usprawnianiu pacjentek po mastektomii, opieka paliatywna) – 12 (10) godz.
Ćwiczenia – 160/117 godzin
1. Nauka prawidłowego oddychania, drenaż ułożeniowy w rozstrzeniach oskrzeli i przewlekłym zapaleniu oskrzeli; nauka oddychania torem brzusznym i piersiowym; ćwiczenia oddechowe bierne i czynne; nauka skutecznego kaszlu i odkrztuszania plwociny; oklepywanie, opukiwanie, sprężynowanie oraz masaż klatki piersiowej; ćwiczenia
wzmacniające mięśnie wdechowe i wydechowe oraz przeponę, nauka pozycji zmniejszającej duszność podczas ataku dychawicy oskrzelowej; pozycje ułożeniowe w wysiękowym zapaleniu opłucnej i ćwiczenia zapobiegające zrostom w jamie opłucnowej;
ćwiczenia rozluźniające mięśnie klatki piersiowej, ćwiczenia i zabiegi po operacjach
torakochirurgicznych – 30 (20) godz.
2. Zapoznanie się z prostymi metodami diagnostycznymi układu krążenia, próby wysiłkowe; układanie programu ćwiczeń dla różnych schorzeń układu krążenia; prowadzenie ćwiczeń w różnych postaciach choroby wieńcowej; opracowanie ćwiczeń dla różnych modeli rehabilitacji wewnątrzszpitalnej i poszpitalnej pacjentów po przebytym
zawale mięśnia sercowego; program ćwiczeń przed zabiegiem chirurgicznym na sercu
i po jego zakończeniu; autostabilizacja mostka; ćwiczenia i zabiegi fizykoterapeutyczne w nadciśnieniu i niedociśnieniu krwi; ćwiczenia ułożeniowe wg Buergera i wg Ratschowa; procedury fizjoterapeutyczne w zarostowym stwardnieniu i zakrzepowozarostowym zapaleniu naczyń – 30 (20) godz.
3. Ćwiczenia stosowane w chorobach układu pokarmowego i po operacjach w obrębie
jamy brzusznej; kinezyterapia i fizykoterapia w cukrzycy; fizjoterapeutyczne procedu-
ry w przypadku stopy cukrzycowej; elektrostymulacja w różnych postaciach nietrzymania moczu; ćwiczenia mięśni dna miednicy – 20 (15) godz.
4. Ćwiczenia ogólnie usprawniające stosowane u pacjentów z osteoporozą; ćwiczenia
poprawiające architekturę kości; ćwiczenia wg Sinaki-Steiberga; ćwiczenia w wieku
podeszłym – 10 (8) godz.
5. Ćwiczenia stosowane w gorączce reumatycznej; kinezyterapia w okresie zaostrzeń
i remisji w reumatoidalnym zapaleniu stawów; zabiegi fizykoterapeutyczne w reumatoidalnym zapaleniu stawów; test Seyfrieda; ocena deformacji ręki reumatoidalnej;
ćwiczenia w różnych stopniach deformacji ręki reumatoidalnej; sposoby usprawniania
stopy reumatoidalnej; ćwiczenia oddechowe w zesztywniającym zapaleniu stawów
kręgosłupa; ćwiczenia wzmacniające mm grzbietu i rozciągające mm piersiowe; ćwiczenia zwiększające ruchomość kręgosłupa, stawów biodrowych i barkowych; zabiegi
fizykoterapeutyczne w zzsk – 10 (8) godz.
6. Metody oceny bólu w praktyce fizjoterapeutycznej, zabiegi fizykoterapeutyczne
o działaniu przeciwbólowym – 5 (3) godz.
7. Postępowanie w przewlekłej niewydolności żylnej; zabiegi fizykalne w angiopatii cukrzycowej; procedury fizykoterapeutyczne i ćwiczenia usprawniające w chorobie
Reynauda – 5 (3) godz.
8. Sposoby zapobiegania przykurczom stawu barkowego u pacjentek leczonych operacyjnie z powodu raka piersi; ćwiczenia indywidualne i zespołowe pacjentek po mastektomii; ćwiczenia ogólnie usprawniające w trakcie chemioterapii i radioterapii; masaż limfatyczny i automasaż kończyny górnej u pacjentek po odjęciu piersi; ćwiczenia
oddechowe u chorych leczonych z powodu raka płuc; kinezyterapia pacjentów z nowotworami złośliwymi głowy i szyi; fizjoterapia pacjentów z przerzutami do kręgosłupa – 25 (20) godz.
9. Ciąża- poród- połóg. Przygotowanie psychiczne i fizyczne do porodu. Aktywność fizyczna w ciąży. Szkoła rodzenia. Ćwiczenia w połogu. Metody leczenia nietrzymania
moczu. Choroby układu rozrodczego. – 25 (20) godz.
Literatura podstawowa:
1. Bromboszcz J., Dylewicz P.: Rehabilitacja kardiologiczna. Elipsa-Jaim, Kraków 2005.
2. Demczyszak I.: Fizjoterapia w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Górnicki
Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2006.
3. Paprocka-Borowicz M., Demczyszak I., Kuciel-Lewandowska J.: Fizjoterapia w cho-
robach układu oddechowego. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2009.
4. Kwolek A. (red.): Rehabilitacja medyczna t. II. Urban &Partner, Wrocław 2003.
5. Nowak Z.: Podstawy kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej. PZWL, Warszawa
2015.
6. Woźniewski M. (red.): Fizjoterapia w chirurgii. PZWL, Warszawa 2012.
7. Woźniewski M.: Fizjoterapia w onkologii. PZWL, Warszawa 2012.
8. Szukiewicz D.: Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie, PZWL, Warszawa 2012.
Literatura uzupełniająca:
1. Nowak Z.: Badania czynnościowe w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca. Wydawnictwo AWF Katowice, Katowice 2002..
2. Nowak Z.: Nadciśnienie tętnicze. Zarys patogenezy i metod leczenia . Wydawnictwo
AWF Katowice, Katowice 2005.
3. Askanas Z. (red.): Rehabilitacja kardiologiczna. PZWL, Warszawa 1971.
4. Rosławski A.: Lecznicze ćwiczenia oddechowe w chorobach płuc. Medycyna Praktyczna, Karków 1994.
5. Kochanowicz A.: Lecznicza rehabilitacja oddechowa w chorobach płuc. PZWL, Warszawa 1972.
6. Rosławski A.: Rehabilitacja lecznicza w reumatoidalnym zapalaniu stawów. Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1981.
7. Woźniewski M., Kołodziej J. (red.): Rehabilitacja w chirurgii. PZWL, Warszawa
2006.
8. Woźniewski M.: Fizjoterapia w onkologii. PZWL, Warszawa 2012.
9. Olszewski J.: Fizjoterapia w wybranych dziedzinach medycyny. PZWL, Warszawa
2011.
10. Kucio Cezary, Nowak Zbigniew: Trening fizyczny w wybranych chorobach narządów wewnętrznych. AWF Katowice 2011.
11. Fiodorenko-Dumas Żanna i wsp.: Rehabilitacja w chorobach naczyń obwodowych.
Med Pharm, Wrocław 2011.
12. Roczniki „Postępy Rehabilitacji”, „Rehabilitacja Medyczna”, „Rehabilitacja w praktyce”, „Fizjoterapia Polska”, "Fizjoterapia i Rehabilitacja w Praktyce".
Program opracował/a, data
opracowania programu