Oświadczenie- bierność zawodowa/nieaktywność zawodowa

Transkrypt

Oświadczenie- bierność zawodowa/nieaktywność zawodowa
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 9 do Regulaminu Rekrutacji i udziału w projekcie
Oświadczenie- bierność zawodowa/nieaktywność zawodowa
w ramach
projektu „Własna firma szansą na pracę”
w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej dla
poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia
dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy
Ja, niżej podpisany(na), niniejszym oświadczam, że jestem osobą bierną zawodowo/nieaktywną zawodowo tzn.
osobą, które w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna).
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą.
Imię i nazwisko
Podpis
Data
* Niepotrzebne skreślić

Podobne dokumenty