wiadomosci z ratusza sierpień 2008 r.

Transkrypt

wiadomosci z ratusza sierpień 2008 r.
WIADOMOŚCI
•
Z RATUSZA
W dniu 19 lipca 2008 r. w ramach obchodów XXVIII Dni ChełmŜy odbyły się po raz
trzeci na Jeziorze ChełmŜyńskim Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta
w kategorii spinning i spławik z łodzi. Zawody trwały od godz. 7.00 do 12.00. Wzięło
w nich udział 49 zawodników. W kategorii spinning zwycięŜył Pan Sławomir Jaworski,
który złowił trzy szczupaki o łącznej wadze 4,5 kg wyprzedzając Pana Marcina
Politowskiego z wynikiem 0,68 kg oraz Pana Piotra Śliwińskiego z wynikiem 0,66.
Zwycięzcą kategorii spławik został Pan Robert Kick, który złowił ryby o łącznej wadze
3,61 kg, wyprzedzając Pana Tomasza Lisewskiego z wynikiem 2,9 kg. Trzecie miejsce
wywalczył Pan Wiesław Stepczyński łowiąc ryby o masie 1,88 kg. Zwycięzcy
otrzymali puchary, które wręczył Burmistrz Miasta ChełmŜy. Pozostali uczestnicy
otrzymali drobne upominki.
•
W dniu 19 lipca 2008 r. o godz. 10.00 na Rynku odbyły się zawody modeli
samochodów
sterowanych
radiem.
Organizatorem
była
sekcja
modelarska
Międzyszkolnego Klubu Sportowego. W zawodach wzięli udział zawodnicy z ChełmŜy,
Torunia i Bydgoszczy. Zaciętą rywalizację pokrzyŜowały warunki atmosferyczne, które
uniemoŜliwiły rozegranie biegów finałowych. Decyzją jury wszyscy finaliści: Adrian
Lutyński , Łukasz Matros – obaj z Bydgoszczy oraz Radosław Schenker i Dominik
Nowak – obaj z Torunia zostali zwycięzcami i otrzymali puchary Burmistrza Miasta.
•
W dniu 20 lipca o godz. 15.30 po raz trzeci odbył się mecz piłki noŜnej pomiędzy
samorządami Gminy i Miasta ChełmŜy. Tym razem lepszą druŜyną okazali się
samorządowcy z Gminy ChełmŜa, którzy zwycięŜyli 5 : 2. Bramki dla zwycięzców
strzelali Marcin Sadowski - 4 i Tomasz Huzarski - 1 natomiast dla druŜyny z miasta
Sławomir Nowacki i Mariusz KałuŜny.
•
Osoby, które są osadzone lub opuszczają zakłady karne mogą zwrócić się o pomoc do
Fundacji Profilaktyki i Resocjalizacji „Druga Szansa” , której siedziba od dnia 1
września 2008 r. mieści się w Toruniu przy ul. Kujawskiej 1 ( teren dworca PKP Toruń
Główny ). BliŜszych informacji udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w ChełmŜy przy ul. Hallera 17.
2
•
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce przyznaje dotacje na prowadzenie
punktów informacyjnych Europe Direct. Zachęcamy samorządy, państwowe szkoły
wyŜsze oraz wykonujące działalność publiczną organizacje pozarządowe z naszego
regionu do tworzenia tego typu ośrodków. Termin składania wniosków upływa 29
września 2008 roku.
W naszym województwie punkt informacyjny ED działa przy WyŜszej Szkole
Gospodarki w Bydgoszczy. Mieszkańcy regionu czekają na kolejne.
W punkcie informacyjnym moŜna teŜ skorzystać z internetu oraz zaopatrzyć się
w publikacje o tematyce europejskiej. Punkty te organizują debaty, szkolenia, konkursy
i lekcje dla młodzieŜy dotyczące Unii Europejskiej.
Podmioty ubiegające się o dotacje mogą liczyć na dofinansowanie projektu do
wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wszystkie niezbędne
formularze
dostępne
na
stronie
Przedstawicielstwa
Komisji
Europejskiej
(http://ec.europa.eu/polska/possibilities_for_funding/grants/080730_punkty_informacyj
ne_europe_direct_pl.htm)
naleŜy
przesyłać
na
adres :
Przedstawicielstwo
Komisji Europejskiej w Polsce, ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa.
Więcej informacji moŜna uzyskać dzwoniąc do Przedstawicielstwa KE pod numer
0-22 55 68 954 lub na stronie:
http://ec.europa.eu/polska/possibilities_for_funding/grants/080730_punkty_informacyjn
e_europe_direct_pl.htm .
Witryna punktu informacyjnego Europe Direct w Bydgoszczy
(http://www.wsg.bydgoszcz.pl/europe_direct/index.html)
•
Miejska Świetlica Dziecięca przy ul. Tumskiej 12 zorganizowała dwa turnusy
półkolonii, od 23 czerwca do 11 lipca i od 21 lipca do 8 sierpnia. W kaŜdym z nich
uczestniczyło 30 dzieci. Stworzono bogaty program gier i zabaw w terenie oraz liczne
zajęcia świetlicowe. Atrakcją był jednodniowy wyjazd kaŜdej grupy do Family Park
w Bydgoszczy.
Drugą formą wypoczynku wakacyjnego, z której skorzystało 41 dzieci, były kolonie
letnie zorganizowane przez Caritas w Toruniu. Miejscem pobytu dzieci była Brodnica.
Turnusy trwały od 21 do 30 lipca oraz od 30 lipca do 8 sierpnia. Podczas letniego
wypoczynku na kaŜdym turnusie zrealizowano program z zakresu profilaktyki
uzaleŜnień. Dzieci korzystały z atrakcji Pojezierza Brodnickiego, poznawały przyrodę
3
otaczających Brodnicę parków krajobrazowych, zwiedzały zabytki miasta, a w Górznie
przeszły ścieŜki edukacji ekologicznej.
Od 5 do 18 lipca czworo chełmŜyńskich dzieci wypoczywało w Sarbinowie Morskim
w ośrodku kolonijnym „Dar-Bull”, gdzie brały aktywny udział w warsztatach ekologicznych
pod nazwą „Kraina wiatru, wody i piasku miejscem edukacji ekologicznej”.
•
MOPS kończy realizację pierwszego etapu projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą
na niezaleŜność” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki. W etapie tym beneficjentami projektu było 10 kobiet,
które w ramach kontraktów socjalnych objęte zostały indywidualnym poradnictwem
zawodowym, wzięły udział w zajęciach warsztatowych z pośrednikiem pracy oraz ukończyły
szkolenie w zakresie opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi. Uzyskane
doświadczenie w w/w formach poradniczo – warsztatowo - edukacyjnych wzmocniło
samoocenę
beneficjentów
i
stworzyło
szansę
na
zatrudnienie
z
wykorzystaniem
nowouzyskanych kwalifikacji.
Osoby zainteresowane udziałem w dalszych etapach i kolejnych edycjach programu, dla których
przewidziane są zestawy instrumentów społecznych, edukacyjnych, zdrowotnych, zawodowych,
równieŜ w formach indywidualnego wsparcia dla kaŜdej osoby będącej petentem MOPS –
zapraszamy do udziału poprzez kontakt z pracownikiem socjalnym.
•
W
miesiącu maju został ogłoszony konkurs na stanowisko kierownika Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego w ChełmŜy. W wyniku postępowania konkursowego
na stanowisko kierownika została powołana p. Iwona Konicka.
•
W dniu 4 lipca 2008 r. Komisja Egzaminacyjna powołana Zarządzeniem Burmistrza
Miasta przeprowadziła postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się
o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Do egzaminu przystąpił
jeden nauczyciel kontraktowy zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 5 w ChełmŜy
i pomyślnie zdał egzamin. Z dniem 1 września
br. otrzyma akt nadania stopnia
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
•
W SP nr 3, SP nr 2 i Przedszkolu Miejskim nr 1 od 19.06. – 26.06. br. zostały
powołane Komisje Kwalifikacyjne, które przeprowadziły postępowania kwalifikacyjne
dla nauczycieli staŜystów. Akceptację Komisji Kwalifikacyjnych uzyskały 3 osoby.
4
Wobec powyŜszego dyrektorzy szkół z dniem 1 września wręczą akty nadania stopnia
awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
NaleŜy takŜe nadmienić, Ŝe w wyniku postępowania kwalifikacyjnego przed Komisją
Kwalifikacyjną
powołaną
przez
Kuratora
Oświaty w Bydgoszczy
pozytywną
akceptację Komisji otrzymały dwie osoby zatrudnione w Gimnazjum nr 1 ubiegające
się o awans zawodowy
nauczyciela
kwalifikacyjnego z dniem 1 września
dyplomowanego. W
wyniku postępowania
otrzymają akt nadania stopnia nauczyciela
dyplomowanego.
•
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 sierpnia 2008r.
będzie udzielana pomoc dzieciom i uczniom objętych Rządowym programem pomocy
uczniom w 2008 r. Szczegółowe informacje dot. warunków przyznawania
dofinansowania do podręczników dla dzieci klas „O” oraz I-III szkół podstawowych
moŜna uzyskać
w sekretariatach szkół. Realizację tego programu powierzono
dyrektorom szkół i przedszkoli. Prognozowana liczba uprawnionych do w/w pomocy
tzw. „wyprawki” wynosi 114.
Od 1.09.2008 r. zgodnie ze zmianą ustawy o systemie oświaty wycofano się z decyzji
o powszechnym obowiązku noszenia jednolitego stroju
szkolnego przez uczniów .
Decyzję w tej kwestii pozostawiono dyrektorom szkół i Radom Rodziców. Decyzje
dotyczące jednolitego stroju zostaną podjęte w poszczególnych szkołach z dniem
rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
•
W czasie ferii letnich zostały przeprowadzone bieŜące remonty w placówkach
szkolnych i przedszkolnych. Prace w większości szkół zostały
przeprowadzone
systemem gospodarczym tj. władze miasta zapewniły środki finansowe, natomiast
wykonanie robót przeprowadzono we własnym zakresie
poprzez zatrudnionych
w placówkach oświatowych pracowników.
Zakres wykonanych prac:
- Gimnazjum nr 1 :
Wymieniono okna w budynku szkolnym dokańczając tym samym inwestycję.
Opracowano dokumentację dotyczącą wymiany oświetlenia w sali gimnastycznej w celu
prawidłowego oświetlenia zgodnie z obowiązującymi normami.
Wykonano prace remontowe na III piętrze i rynien na sali gimnastycznej.
5
- SP nr 2:
Został wykonany remont
komina co
( wymiana wkładu), wymalowano sale
dydaktyczne i korytarze, wymieniono instalację odgromową na dachu budynku sali
gimnastycznej .
Opracowano dokumentację dotyczącą wymiany oświetlenia w sali gimnastycznej
w celu prawidłowego oświetlenie zgodnie z obowiązującymi normami.
Zakupiono centralę telefoniczną.
- SP nr 3:
Wymieniono okna na I piętrze od strony ul. Hallera tj. w auli szkolnej, bibliotece oraz
sali komputerowej
oraz w przybudówce
w 4 salach lekcyjnych na parterze.
Wybudowano wjazd na boisko szkoły od ul. P. Skargi, wyburzono starą i postawiono
nową wiatę na pojemniki z nieczystościami, wzmocniono płoty od SP 2 i Gimnazjum,
częściowo naprawiono i wymieniono podłogi w izbach lekcyjnych, wmurowano kratki
odprowadzające wodę deszczową, przełoŜono część instalacji elektrycznej przy świetlicy
szkolnej, wymieniono płytki podłogowe w pomieszczeniu kuchennym i magazynie
Ŝywnościowym oraz wykonano prace malarskie w izbach lekcyjnych.
Szkoła Podstawowa nr 5:
Naprawiono elewację na budynku szkolnym. Zakończono wymianę stolarki okiennej
( „stary” budynek posiada
juŜ wszystkie okna PCV oraz nowe okna w świetlicy
i bibliotece szkolnej w „nowym” budynku), oraz
zakończono wymianę oświetlenia
( oprawy oświetleniowe w klasach i holu na parterze szkoły ).
Wymieniono podłogi w sali lekcyjnej , wymalowano ściany w salach.
- Przedszkole Miejskie nr 1:
Wyremontowano toalety dziecięce oraz nauczycielskie na II piętrze ( w tym wymiana
muszli klozetowych, spłuczek, wyłoŜenie podłóg terakotą, ścian glazurą), uzupełniono
terakotę w kuchni po awarii kanalizacyjnej, wymalowano
pion kuchenny. Zostało
naprawione ogrodzenie w ogrodzie przedszkolnym.
Przedszkole Miejskie nr 2:
Została wyremontowana sala na I piętrze ( wymiana instalacji elektrycznej, wymiana
oświetlenia, wymieniono okna i parapety, malowanie ścian i sufitu). Wymieniono
6
oświetlenie w sali na parterze, wymalowano lamperię w szatni, wymalowano kancelarię
przedszkola oraz wymieniono zewnętrzną i wewnętrzną dmuchawę.
Łączny koszt remontów we wszystkich placówkach wyniesie 180.000,00 zł ( w tym
udział Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska - 49.800,- ).
•
Po przerwie wakacyjnej wznawia prace komisja ds. mieszkaniowych. NajbliŜsze
planowane posiedzenie odbędzie się dnia 3 wrześnie br. o godz. 10°° w Biurze Rady
Miejskiej (UM pok. Nr 12).
•
Ogłoszony został przetarg nieograniczony na dostawę i montaŜ przenośnej toalety
publicznej w ChełmŜy. Oferty przetargowe naleŜy złoŜyć w terminie do dnia 27
sierpnia br. do godz. 10°°. Planuje się ustawienie toalety publicznej na terenie Bulwaru
1000-lecia.
•
W ramach rozbudowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy zamontowana
została na budynku przy ul. Sienkiewicza 5 siódma kamera, której zasięg obejmuje ulice
Św. Jana i Sienkiewicza. Tego typu działania ukierunkowane są na poprawę
bezpieczeństwa mieszkańców miasta, a zarazem w duŜym stopniu uskuteczniają pracę
słuŜb porządkowych.
•
Dnia 25 lipca br. odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości
zabudowanej usytuowanej przy ulicy Rybaki 1A /nr działki 50/11, obręb 2/. Nabywcą
w/w nieruchomości komunalnej została firma - Pomorskie Hotele sp. z o.o., z siedzibą
w Borczu gm. Somonino 83-312 Hopowo. Cena osiągnięta w przetargu netto wyniosła
60.600,00zł.
•
Trwają prace związane z wykonaniem remontu części pasa drogowego w ulicy
Sienkiewicza. Zakończony został remont chodnika przy ulicy Polnej. Sukcesywnie będą
remontowane kolejne chodniki, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.
7
•
Dnia 30 lipca br. zakończyło się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
zadanie dotyczące wykonania boiska sportowego w ramach budowy kompleksu “Moje
boisko – Orlik
2012''. Wykonawcą robót będzie Zakład Usług Melioracyjnych
i Geodezji, z siedzibą w Golubiu – Dobrzyniu ul.Drwęcka 9. Koszt wybudowania
całego kompleksu sportowego przy ul. 3 Maja 16A wyniesie 1.405.209,66 zł /brutto/.
Środki finansowe na budowę przedmiotowej inwestycji stanowią sumę dotacji
celowych z budŜetów wojewódzkich oraz środków z budŜetu miasta.
Chełma, dnia 26.08. 2008 r.
Sekretarz Miasta
(-) mgr Janusz Wilczyński