OGŁOSZENIE O ZBYCIU W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

Transkrypt

OGŁOSZENIE O ZBYCIU W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI
OGŁOSZENIE O ZBYCIU W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI STERYLIZATORA ASV nr 3051
1. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J..Gromkowskiego we Wrocławiu
przy ul. Koszarowej 5 informuje
o
zamiarze
zbycia „w trybie z wolnej ręki”
STERYLIZATORA ASV nr 3051, rok produkcji 2005, produkcji SMS.
2. Cena wywoławcza - 939,30zł
3. Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
1) w sprawach formalnych - Elżbieta Janicka - Suchacz tel. 071 39574 28
2) w sprawach merytorycznych - Krzysztof Chełminiak tel. 071 32613 25 wew. 136
4. Złożona przez oferenta oferta musi być sporządzona na piśmie i zawierać dane :
1) imię, nazwisko i adres oferenta,
2) datę sporządzenia oferty
oznaczenie przedmiotu oferty i oferowaną kwotę wyższą równą lub wyższą od ceny
wywoławczej
5. Ofertę
można składać
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J.
Gromkowskiego we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 5 budynek J w pokoju nr 17 do dnia
26.05.2011r.
6. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najwyższą ceną.
7. Koszt transportu ponosi oferent, z którym Szpital zawrze umowę sprzedaży, bez
możliwości dochodzenia zwrotu ww. kosztów od szpitala.
8. Szpital nie udziela gwarancji na ww. sterylizator oraz wyłączone zostają prawa
oferenta, z którym Szpital zawarł umowę, wynikające z tytułu rękojmi.
9. Szpital zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury
w przypadku gdy nie
zostanie złożona żadna oferta lub jej odwołania w każdym czasie bez podania
przyczyny.