1 z 1 Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie Kraków

Transkrypt

1 z 1 Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie Kraków
Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie
Kraków, dnia 01 lipca 2014 r.
Znak sprawy: ZA.215-ZP4/14
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Roboty
malarsko-cykliniarskie w Sali koncertowej oraz malowanie pozostałych pomieszczeń wskazanych w budynku
Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie.
ZAWIADOMIENIE
O
WYNIKACH
P O S T Ę P O W AN I A
Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej
„ustawą”, w imieniu Zamawiającego informuję, że w wyżej wymienionym postępowaniu wybrano jako
najkorzystniejszą następującą ofertę:
Firma Usługowo-Budowlana DECO
ul. Żwirki i Wigury 29, 31-465 Kraków
100 punktów na 100 punktów możliwych
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna, kompletna oferta. Cena mieści się w granicach możliwości sfinansowania
zamówienia przez Zamawiającego. Zastosowano ocenę punktową i wyżej wymieniona oferta uzyskała
maksymalną ilość punktów.
Pozostałe oferty złożyli Wykonawcy: nie dotyczy.
W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Z poważaniem,
Maciej Bielski
Zastępca Dyrektora
1z1