Fotoreportaż - kliknij w tym miejscu

Transkrypt

Fotoreportaż - kliknij w tym miejscu
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GOSTYCYNIE
Regulamin konkursu na fotoreportaż
pt. „Codzienność niebanalna”
GOSTYCYN, KWIECIEŃ 2013 R.
CELE:
Alternatywna forma twórczego wypełnienia czasu wolnego. Wspieranie
działań i możliwości twórczych młodzieży. Promocja biblioteki.
TEMATYKA KONKURSU:
Wykonanie fotoreportażu – fotograficznej relacji z jednego dnia.
WARUNKI KONKURSU:
Uczestnik może dostarczyć dowolną liczbę zdjęć, obrazujących jego
jeden dzień z życia. Zdjęcia muszą być poukładane chronologicznie.
Pracę należy opatrzyć kartką – metryczką zawierającą dane: imię
i nazwisko, klasa, szkoła, miejscowość, tel. lub e-mail.
Zdjęcia można dostarczyć w formie drukowanej, elektronicznej lub
wykonać prezentację multimedialną (PowerPoint, Prezi, itp.). Zdjęcia
powinny być ponumerowane – według kolejności robienia w ciągu dnia
oraz podpisane (np. adekwatny tytuł, czynność, itp.).
UCZESTNICY:
Młodzież gimnazjalna oraz ponadgimnazjalna z terenu Gminy
Gostycyn.
TERMINY I MIEJSCA :
Prace należy składać do
14 czerwca 2013r. osobiście
w bibliotece lub przesyłając na adres e-mail: [email protected]
Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie
się 21 czerwca 2013r.
OCENA: Prace będą oceniane wg następujących kryteriów: ogólne
wrażenie artystyczne, wkład pracy, oryginalny pomysł.
NAGRODY :
Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe (m.in. pendrivy,
kubki, audiobooki, gry, ramki cyfrowe, i inne gadżety) i dyplomy.
WYSTAWA:
Prace wyeksponowane zostaną na uroczystym wernisażu, który
odbędzie się 21 czerwca o godz. 17:00 w bibliotece. Organizatorzy nie
zwracają prac.
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Uczestnik konkursu oświadcza, że jest to praca autorska,
własnego pomysłu i nienagradzana w innych konkursach.
2. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją
warunków regulaminu.
3. Dostarczając prace na konkurs, każdy uczestnik przenosi
autorskie prawa majątkowe na Organizatora w następujących
polach eksploatacji: wielokrotne eksponowanie prac,
zamieszczanie fotografii prac w materiałach reklamowych,
albumach, prasie i wszelkiego rodzaju wydawnictwach
bibliotecznych i na stronie internetowej biblioteki.
4. Uczestnik, który dostarczy pracę na konkurs, wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu.
Realizujemy projekt „E-biblioteka – z myślą o przyszłości”
Fundacja
Rozwoju
Społeczeństwa
Informacyjnego realizuje Program
Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić
polskim
bibliotekom
publicznym
dostęp do komputerów, Internetu
i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek
w Polsce
jest
wspólnym
przedsięwzięciem
Fundacji
Billa
i Melindy
Gates
oraz
PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności.