O nas - Anwil

Transkrypt

O nas - Anwil
O nas
Grupa ANWIL to jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej kompleksów produkcyjno-handlowych, oferujących suspensyjny polichlorek winylu, chloroalkalia, nawozy azotowe oraz inne chemikalia.
Grupa ANWIL wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej nowoczesnej grupy przemysłowej
w Polsce.
POTENCJAŁ PRODUKCYJNY GRUPY ANWIL:
475 000
ton PCW
75 000
ton granulatów
z PCW
365 000 1 190 000 48 000
ton wodorotlenku
sodu (w przeliczeniu
na czysty składnik)
ton nawozów
azotowych (w masie)
ton kaprolaktamu
ANWIL S.A. to jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim oraz wiodące w sektorze Wielkiej Syntezy
Chemicznej. Jest jedynym w Polsce producentem suspensyjnego polichlorku winylu oraz znaczącym producentem nawozów
azotowych.
Od ponad 45 lat swoją pozycję na krajowych i międzynarodowych rynkach umacnia w głównej mierze dzięki jakości swoich
produktów, trosce o klienta, nakierowaniem na rozwój i przedsiębiorczość. Dążąc do długofalowego wzrostu Spółka realizuje, poprzez program „Odpowiedzialność i Troska” oraz System Zarządzania Środowiskowego, System Zarządzania Jakością i wdrażany
System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, politykę zrównoważonego rozwoju, godząc aspekty biznesowe z troską
o otaczające środowisko.
Jednym z najważniejszych atutów Spółki są zatrudnieni w niej ludzie. Przyjęta polityka kadrowa zapewnia właściwy dobór, kształcenie i motywację pracowników a właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi ma ułatwić osiągnięcie celów strategicznych Spółki.
Firma jest członkiem Europejskiej Federacji Producentów Chloru ”EuroChlor” oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów
Nawozów „Fertilizers Europe”.
Działania podejmowane przez ANWIL S.A. na przestrzeni ostatnich lat znalazły swe uznanie w przyznanych Spółce nagrodach
i wyróżnieniach, z których najbardziej prestiżowe to: Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu w konkursie BCC oraz dziesięć
Diamentów do Złotej Statuetki, tytuły: Filar Polskiej Gospodarki i Wielka Perła Polskiej Gospodarki, Medale Europejskie
za wytwarzane wyroby.
Grupa Kapitałowa ANWIL
Na koniec 2012 roku Grupę Kapitałową ANWIL tworzył ANWIL S.A. (Jednostka Dominująca) oraz:
4 SPÓŁKI ZALEŻNE
CHEMEKO Sp. z o.o.
SPOLANA a.s.
Spółka należy do grona znaczących firm chemicznych czeskiego
przemysłu. Jest jedynym w Czechach producentem PCW i kaprolaktamu oraz największym producentem ługu sodowego. Główną
działalnością SPOLANA a.s. jest wytwarzanie i sprzedaż produktów
na bazie etylenu (EDC, CW i PCW), surowców do produkcji włókien
poliamidowych i tworzyw konstrukcyjnych (kaprolaktam) oraz
Koncentrując się na działalności w obszarze ochrony środowiska,
Spółka przygotowuje i realizuje usługi związane z wykonywaniem
przepisów ochrony środowiska naturalnego, wykonywaniem badań
oddziaływania na środowisko naturalne oraz środowisko pracy
i określaniem jakości poszczególnych elementów środowiska,
obsługą geodezyjną oraz wynikające z prowadzenia przez firmę
Sekretariatu Programu „Odpowiedzialność i Troska”®. W firmie
funkcjonuje również niewielkie biuro projektowe.
przemysłowych chemikaliów nieorganicznych.
Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Remontowe
RemWil Sp. z o.o.
Działalność Spółki obejmuje branżę mechaniczną, elektryczną
oraz aparaturę kontrolno-pomiarową i automatykę w zakresie
remontów, modernizacji, obróbki, przeglądów, projektów, montażu,
doradztwa, nadzoru i opomiarowania. RemWil jest największą
polską spółką Grupy Kapitałowej ANWIL, świadczącą swoje usługi również jako wykonawca generalny przy dużych projektach
inwestycyjnych. Od kwietnia 2009 roku Spółka posiada oddział
w Czechach, zajmujący się m.in. prowadzeniem remontów oraz
modernizacją instalacji produkcyjnych spółki SPOLANA a.s. W roku
2012 firma otworzyła również oddział na Litwie.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PRO-LAB Sp. z o.o.
Spółka obejmuje obsługą laboratoryjną wszystkie procesy produkcyjne prowadzone w ANWIL S.A. z wykorzystaniem unikalnych
w skali lokalnego rynku urządzeń analitycznych. PRO-LAB
to firma dynamicznie rozwijająca się na
krajowym rynku nawozów specjalistycznych z mikroelementami w segmencie nawozów hobbystycznych.
3 SPÓŁKI STOWARZYSZONE
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych
WIRCOM Sp. z o.o.
Podstawową dziedziną działalności firmy jest obsługa remontowa
maszyn energetycznych dla przemysłu chemicznego, spożywczego, energetyki, itp. Spółka specjalizuje się w remontach turbin,
sprężarek, pomp, wentylatorów, armatury przemysłowej i innych
tego typu urządzeń.
Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa
PROF-MED Sp. z o.o.
Spółka świadczy usługi dla osób prywatnych oraz ponad 50 podmiotów gospodarczych. Zakres usług obejmuje m.in. podstawową
opiekę zdrowotną, opiekę ambulatoryjną oraz szeroki wachlarz
badań specjalistycznych z wielu dziedzin medycyny.
Zakład Usługowo Produkcyjny
EKO-DRÓG Sp. z o.o.
Spółka wykonuje usługi w zakresie utrzymania dróg, chodników
oraz terenów zielonych. Prowadzi roboty budowlane, wykonuje
prace fundamentowe żelbetowe i murowe oraz świadczy usługi
transportowe, spedycyjne i sprzętowe w zakresie prowadzonych
prac ziemnych i wyburzeniowych.
nowoczesne i bezpieczne
technologie
jedyny producent
PCW w Polsce
Nasze produkty
Tworzywa Sztuczne
POLICHLOREK WINYLU (PCW) SUSPENSYJNY
Polanvil w odmianach:
Neralit w odmianach:
S-58 581
S-67 HBD (wysoka gęstość nasypowa)
601
S-70652
682
Produkcja PCW (w tonach)
Łączna produkcja ANWIL S.A. i SPOLANA a.s.
2011
2012
375 100
349 794
Suspensyjny polichlorek winylu jest produktem o istotnym udziale w przychodach ze sprzedaży w Grupie ANWIL. Na polskim
i czeskim rynku firmy ANWIL S.A. i SPOLANA a.s. są jedynymi producentami PCW. Polichlorek winylu z Włocławka sprzedawany
jest pod nazwą handlową Polanvil, natomiast z Neratovic pod nazwą Neralit. Sprzedażą i dystrybucją polichlorku winylu zarządza
ANWIL S.A.
Głównym odbiorcą wyrobów z PCW jest budownictwo oraz szeroko rozumiana infrastruktura komunalna. Silny związek przetwórstwa PCW z budownictwem powoduje, że kondycja tego sektora ma duży wpływ na światowy rynek polichlorku winylu. W związku
z trwającym spowolnieniem, głównie w europejskiej gospodarce, w roku 2012 nastąpiło dalsze zmniejszenie popytu na PCW. Według
szacunków, całkowita sprzedaż PCW na rynku europejskim w 2012 roku była o kilka procent niższa niż rok wcześniej. W całym
2012 roku dla producentów polichlorku występowały niekorzystne relacje cen etylenu i PCW. Najwyższe w historii notowania
polichlorku winylu nie były pochodną dobrego popytu, ale rekordowych notowań etylenu. Nastąpiło dalsze obniżenie wysokości
marż na sprzedaży PCW w porównaniu do 2011 roku.
Struktura sprzedaży zagranicznej nie uległa istotnym zmianom. Sprzedaż eksportowa polichlorku winylu Grupy ANWIL realizowana
jest głównie na rynku Unii Europejskiej.
W czerwcu 2012 roku w Jachrance odbyła się XVII Konferencja PCW, Chloroalkalia i Tworzywa Sztuczne, która była okazją do bezpośrednich spotkań z partnerami biznesowymi.
Przetworzony i nieprzetworzony polichlorek winylu, produkowany przez Grupę ANWIL promowany był również podczas
Międzynarodowych Targów Tworzyw Sztucznych PLASTPOL w Kielcach.
POLICHLOREK WINYLU PRZETWORZONY
Granulaty z PCW plastyfikowane
Twarde granulaty techniczne z PCW
Mieszanki sypkie na bazie PCW
Anwipor® – płyty spienione z PCW
Anwidur® – płyty lite z PCW
Produkcja tworzyw sztucznych na bazie PCW w ANWIL S.A.
(w tonach)
2011
2012
50 416
53 462
Grupa ANWIL specjalizuje się w produkcji granulatów PCW (miękkich kablowych i twardych technicznych), płyt z PCW (litych i spienionych) oraz suchych mieszanek na bazie PCW. Ugruntowana pozycja na rynku, potwierdzana wysokimi miejscami w rankingach
europejskich przetwórców, innowacyjność, wysoka jakość i szeroki asortyment oferowanych produktów stanowią główne atuty
Grupy ANWIL.
W 2012 roku pomimo kryzysu ekonomicznego, gospodarki Europy Centralnej odnotowały nieznaczny wzrost. Zwiększone inwestycje w infrastrukturę wpłynęły na zwiększenie produkcji przetwórców tworzyw sztucznych w regionie. Silny rynek krajowy oraz
wysoki kurs walut sprzyjały polskim przetwórcom tworzyw sztucznych, choć ograniczenia popytu w Europie Zachodniej miały
wpływ na wykorzystanie ich zdolności produkcyjnych.
Najważniejszymi dla Grupy ANWIL rynkami w obszarze granulatów PCW są: polski, czeski i ukraiński. Głównym celem, jaki Grupa
ANWIL stawia sobie w ciągu najbliższych kilku lat na rynku krajowym jest utrzymanie udziału na rynkach granulatów miękkich
(kablowych) i twardych oraz intensywne prace nad rozwojem nowych typów. Zmiany dokonywane w istniejącej infrastrukturze
produkcyjnej ANWIL S.A. uwzględniają zmieniające się wymagania rozwijającego się krajowego przemysłu tworzyw oraz specyfikę nowych rynków.
Grupa ANWIL jest jedynym producentem płyt z PCW na rynku polskim. Uniwersalne właściwości polichlorku winylu pozwalają na
wykorzystanie płyt spienionych Anwipor® i litych Anwidur® w reklamie, przemyśle i budownictwie. Stale prowadzone są prace nad
dopasowywaniem płyt do potrzeb rynku, czego efektem było wprowadzenie do oferty płyt spienionych umożliwiających zadruk
cyfrowy.
Grupa ANWIL ma pełną świadomość zmian zachodzących w obszarze wymagań prawnych, dotyczących m.in.wyrobów na bazie
PCW i w związku z tym, gwarantuje swoim klientom, iż produkowane w Grupie ANWIL granulaty, mieszanki i płyty spełniają wymagania aktualnie obowiązujących rozporządzeń i dyrektyw.
Na rynku polskim oferta Grupy ANWIL prezentowana była na Targach Tworzyw Sztucznych PLASTPOL w Kielcach.
ANWIL S.A. jest obecny ze swoją ofertą na wszystkich znaczących polskich wortalach tworzywowych.
Spółka uczestniczy ponadto, w charakterze Członka Wspierającego, w pracach Krajowej Izby Gospodarczej Elektrotechniki.
KAPROLAKTAM
Produkcja kaprolaktamu w SPOLANA a.s. (w tonach)
2011
2012
46 429
45 156
Kaprolaktam jest podstawowym surowcem (jako monomer) stosowanym do produkcji termoplastycznego polimeru poliamidu-6
(PA-6), który z kolei służy do wytwarzania włókna syntetycznego o bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie i łatwo dającego
się barwić. Stosowany jest przede wszystkim do produkcji tekstyliów, sprzętu sportowego, wykładzin dywanowych oraz jako
tworzywo konstrukcyjne, m.in. w przemyśle motoryzacyjnym oraz elektrotechnicznym. Światowy rynek kaprolaktamu jest determinowany przez sytuację na rynkach włókien poliamidowych (PA).
W 2012 roku w wyniku kryzysu gospodarczego obserwowane było osłabienie popytu na poliamidy wykorzystywane przede
wszystkim w przemyśle tworzyw konstrukcyjnych oraz włókien tekstylnych, przemysłowych i dywanowych. W wyniku osłabionej
sytuacji makroekonomicznej i popytu oraz powstających nowych mocy produkcyjnych w Chinach, eksport z Europy do Azji był
mniejszy i w związku z tym wystąpił nadmiar kaprolaktamu oraz poliamidów na europejskim rynku. W 2012 roku rosnące ceny
benzenu przyczyniły się do ograniczenia marż uzyskiwanych przez producentów kaprolaktamu. Przewiduje się, że wzrost popytu
na kaprolaktam będzie generowany głównie w Azji, a rosnące zużycie poliamidów będzie napędzane przez stale rosnący popyt
na tworzywa konstrukcyjne.
Nawozy azotowe
Saletra amonowa
Saletrzak - CANWIL z magnezem
Saletrzak – CANWIL S z siarką
Siarczan amonu
Produkcja nawozów azotowych w tonach (w przeliczeniu na czysty składnik)
Łączna produkcja ANWIL S.A. i SPOLANA a.s.
2011
2012
321 535
336 440
Grupa ANWIL jest producentem rolniczych nawozów azotowych takich, jak: saletra amonowa, saletrzak CANWIL i siarczan
amonu.
W 2012 roku w zakładach Grupy ANWIL wyprodukowano łącznie około 1 141 tysięcy ton nawozów azotowych, czyli o ok. 4% więcej
niż w roku 2011. Nawozy azotowe z ANWIL S.A. sprzedawane są głównie na polskim rynku. Pozostała część skierowana była na
rynki Unii Europejskiej. Siarczan amonu, produkowany w SPOLANA a.s., sprzedawany był głównie na rynku czeskim i polskim oraz na innych rynkach unijnych.
Sytuacja na rynku nawozowym w 2012 roku była kontynuacją dobrej koniunktury w roku poprzednim, szczególnie na rynku krajowym. Miał miejsce dalszy wzrost siły zakupowej rolników. Praktycznie przez cały
rok utrzymywały się wysokie ceny zbóż, podtrzymywane przez niekorzystne warunki atmosferyczne w niektórych krajach europejskich (w tym w Polsce na początku 2012 roku) i w USA. Notowania cenowe nawozów były nadal na wysokim poziomie, choć
niższym niż w roku 2011.
Negatywny wpływ na koszty produkcji nawozów w 2012 roku miała wprowadzona z początkiem kwietnia nowa taryfa gazowa,
która dla ANWIL (oraz dla innych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce) przyniosła podwyżkę ceny gazu o kilkanaście procent.
Nawozy produkowane w ANWIL S.A. są dostarczane do rolników przez sieć wyspecjalizowanych punktów handlowych prowadzących sprzedaż na terenie całej Polski. Przedstawiciele Regionalni ANWIL S.A. prowadzą działania wspomagające sprzedaż na
rynku krajowym, w tym działania promocyjne takie, jak: doradztwo rolnicze, szkolenia, prezentacja oferty ANWIL S.A. podczas
targów rolniczych.
ANWIL S.A. prezentuje i promuje swoje produkty podczas organizowanych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego targów rolnych,
jak również na łamach specjalistycznej prasy rolniczej. Podejmowane działania promocyjno-reklamowe służą kształtowaniu
i utrwalaniu w świadomości klientów tożsamości marki ANWIL z nawozami – saletrą amonową i CANWILEM.
Nasza firma jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów Fertilizers Europe (organizacji zrzeszających producentów nawozów). Zgodnie z wymaganiami Fertilizers Europe, kolejny już rok prowadzony był program „Product
Stewardship” („Opieka nad Produktem”), zgodnie z którym producent nawozów winien troszczyć się o kwestie bezpieczeństwa
i ochrony środowiska na każdym etapie swojej działalności, począwszy od produkcji, aż do sprzedaży nawozów. Nawozy azotowe
z ANWIL S.A. posiadają certyfikat najwyższej jakości Q nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, ponadto CANWIL został
wyróżniony Medalem Europejskim.
Chemikalia
CHLOROALKALIA
Ług sodowy 50% i 30%
Soda kaustyczna granulowana
Sól wypadowa (techniczna)
Chlor
Podchloryn sodu
Produkcja wodorotlenku sodu w tonach (w przeliczeniu na czysty składnik)
Łączna produkcja ANWIL S.A. i SPOLANA a.s.
2011
2012
206 193
213 597
Wodorotlenek sodu (NaOH) jest jednym z podstawowych surowców chemicznych, który znalazł zastosowanie w wielu gałęziach
przemysłu, zarówno jako nośnik sodu, jak i surowiec pomocniczy w przemyśle aluminiowym, celulozowo – papierniczym, w przemysłach włókienniczym i wiskozowym, a także przy przerobie ropy naftowej, w procesach uzdatniania wody dla celów przemysłowych, przy przeróbce ścieków, w przemyśle spożywczym jako środek myjąco - dezynfekujący. Sprzedawany
jest pod dwiema postaciami: przede wszystkim jako 50% i 30% roztwór wodny (ług sodowy), a także w postaci
stałej (soda kaustyczna granulowana).
W roku 2012 kontynuowana była wspólna polityka produkcji i sprzedaży wodorotlenku sodu z ANWIL S.A. i SPOLANA a.s., która
uwzględniała możliwości produkcyjne, lokalizację produkcji oraz możliwości sprzedaży.
Rok 2012 charakteryzował się stosunkowo dobrą sytuacją na rynku NaOH, która wynikała z ograniczonej produkcji PCW i innych
produktów bazujących na chlorze, a nie z powodu rosnącego popytu. Spowolnienie gospodarcze, którego już rok wcześniej doświadczył rynek PCW, zaczęło dotykać również branże zużywające NaOH, przede wszystkim aluminiowej oraz celulozowo-papierniczej.
Najważniejszymi rynkami sprzedaży ługu sodowego są rynki polski i czeski. Ze względu na położenie geograficzne eksport z Włocławka kierowany jest do krajów skandynawskich (głównie Finlandia i Szwecja), natomiast z Neratovic na rynek niemiecki i austriacki. W przypadku sody kaustycznej, w pierwszej kolejności zaopatrywany jest rynek polski oraz kraje ościenne (głównie Niemcy, Dania, kraje bałtyckie, Ukraina), nadwyżki natomiast, w zależności od sytuacji popytowo-podażowej, kierowane są na rynki
zamorskie – Afryka, Ameryka Południowa i Daleki Wschód. Soda kaustyczna produkowana w ANWIL S.A. eksportowana jest do
kilkudziesięciu krajów na różnych kontynentach.
POZOSTAŁE CHEMIKALIA
WŚRÓD CHEMIKALIÓW NAJWIĘKSZY UDZIAŁ W PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY MA AMONIAK I KWAS SIARKOWY.
Amoniak
Amoniak jest stosowany w przemyśle chemicznym, przede wszystkim do produkcji nawozów azotowych, służy również do produkcji kaprolaktamu. W latach ubiegłych ANWIL S.A. był głównym dostawcą amoniaku dla SPOLANA a.s. Ożywienie na rynku
nawozów azotowych miało swoje przełożenie na zwiększony popyt na amoniak, co szczególnie widoczne było w drugiej połowie
roku. Duży popyt z obszaru Europy Zachodniej i USA miał wpływ na wzrost notowań tego surowca.
Kwas siarkowy
W Grupie ANWIL kwas siarkowy produkowany jest przez spółkę SPOLANA a.s. Blisko połowa wytworzonych ilości zużywana jest
na własne potrzeby (w procesie produkcji kaprolaktamu), natomiast pozostała ilość sprzedawana jest zarówno na rynku czeskim,
jak i za granicę.
Ponadto Grupa ANWIL wytwarza następujące chemikalia:
• Kwas azotowy techniczny
• Wodę amoniakalną
• Kwas solny
gwarancja zabezpieczenia
potrzeb energetycznych
Energetyka
Energetyka w Grupie ANWIL to dwa zespoły instalacji, zlokalizowane w ANWIL S.A. oraz w SPOLANA a.s.. Wytwarzają i dostarczają do jednostek produkcyjnych Grupy wszystkie niezbędne media energetyczne takie, jak: energię cieplną w postaci pary i ciepłej
wody użytkowej oraz energię elektryczną. Ponadto, w skład Energetyki wchodzą instalacje do uzdatniania wody, oczyszczania
ścieków i obiekty gospodarki odpadami przemysłowymi.
Moc cieplna elektrociepłowni zarówno w ANWIL S.A., jak i w SPOLANA a.s. gwarantuje zabezpieczenie potrzeb energetycznych
również dla nowopowstających wytwórni technologicznych. Sprawne funkcjonowanie instalacji energetycznych warunkuje efektywną działalność produkcyjną pozostałych obszarów przedsiębiorstwa. Właściwie przygotowane i zorganizowane służby technologiczne i utrzymania ruchu gwarantują wysoki poziom sprawności i wykorzystania urządzeń.
Realizując program modernizacji instalacji wodno-ściekowych, w celu dostosowania ich do pracy w warunkach systematycznie
zaostrzanych wymagań środowiskowych, rozpoczęto budowę instalacji suszenia osadów pościekowych. Ciepło do suszarni będzie uzyskiwane w procesie spalania biogazu, powstającego w oczyszczalni ścieków z PTA, w agregacie kogeneracyjnym, produkującym jednocześnie energię elektryczną. Uruchomienie instalacji nastąpiło w styczniu 2013 roku.
W 2012 roku ANWIL S.A. kontynuował optymalizację pracy instalacji dostarczających media energetyczne: zmodernizowano układ
filtracji wody rzecznej, a także przeprowadzono szereg działań unowocześniających proces produkcji wody zdemineralizowanej.
W roku 2012 PKN ORLEN S.A. podpisał kontrakt na budowę w sąsiedztwie ANWIL S.A., nowego bloku gazowo-parowego w technologii CCGT. Nowy blok, jako główny dostawca pary oraz energii elektrycznej do ANWIL, zagwarantuje uzyskanie znacznie lepszych wskaźników sprawności wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej. Jednocześnie, umożliwi on zastąpienie dotychczas
funkcjonujących w ANWIL urządzeń, które nie będą w stanie, bez poważnych nakładów inwestycyjnych, zapewnić dotrzymania
nowych, zaostrzonych norm emisyjnych od 2016 roku. Wytworzona energia elektryczna będzie również wykorzystywana przez
PKN ORLEN S.A., a nadwyżka, szacowana na ponad połowę wytwarzanej we Włocławku energii, będzie trafiała na rynek.
W SPOLANA a.s. przygotowany został program modernizacji instalacji elektrociepłowni, umożliwiający wzrost produkcji energii
elektrycznej.
Inwestycje i rozwój
W ramach Planu Zamierzeń Inwestycyjnych ANWIL na rok 2012 realizowanych było kilkadziesiąt projektów inwestycyjnych, z których kluczowe to:
Zmiana technologii skraplanie chloru
Projekt kategorii obligatoryjnej, mający na celu dostosowanie układu chłodniczego do wymogów prawa Unii Europejskiej poprzez
zastąpienie freonu R-22 innym czynnikiem ekologicznym oraz podniesienie bezpieczeństwa procesowego produkcji chloru, poprzez wyeliminowanie ze strumienia otrzymywanego chloru substancji wybuchowej - trójchlorku azotu NCl3.
Budowa suszarni osadów
Budowa suszarni osadów jest projektem obligatoryjnym, realizowanym dla wypełnienia wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12.06.2007 roku. Przedsięwzięcie rozwiązuje problem gospodarki osadowej związanej z eksploatacją biologicznej oczyszczalni ścieków ANWIL S.A. Ciepło do suszarni odpadów będzie uzyskiwane w procesie spalania biogazu,
powstającego w oczyszczalni ścieków z PTA w agregacie kogeneracyjnym, produkującym jednocześnie energię elektryczną.
Modernizacja węzła Benfielda linia A (1
Realizacja tej inwestycji pozwoli na zmniejszenie zużycia gazu ziemnego poprzez obniżenie energochłonności instalacji produkcyjnej amoniaku, zalecanej przez Program „Best Available Techniques in the European Fertilizer Industry, co zmniejszy również
emisję CO2 i NOX.
Budowa instalacji osuszania gazu syntezowego na linii A (1
Najważniejszym efektem, który zostanie osiągnięty po finalizacji przedsięwzięcia będzie zmniejszenie zużycia gazu ziemnego na
wyprodukowanie pary o ciśnieniu 11,7MPa, która służy do napędzania turbozespołu, co bezpośrednio przełoży się na zmniejszenie energochłonności.
Przebudowa układu przepływowego wirnika sprężarki gazów nitrozowych C-2102 (1
Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie przepływu gazów nitrozowych przez sprężarkę w stosunku do punktu projektowego
z jednoczesnym zwiększeniem sprawności maszyny o min. 3% oraz dostosowaniem rotora do nowych parametrów procesowych.
Odbiór ciepła z polimeryzatora R/701/n
Inwestycja zmniejszy zużycie energii elektrycznej w procesie produkcji PCW o 12 000 000 kWh w skali roku. Istotą projektu jest
zastosowanie nowych, dodatkowych wymienników ciepła z jednoczesną zmianą używanej wody chłodniczej.
W 2012 roku realizowane były projekty inwestycyjne na łączną kwotę 113, 5 mln zł.
1) Projekt realizowany w ramach programu: Zwiększenie Energooszczędności i Wzrost Produkcji w Kompleksie Nawozowym
współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
inwestycje i rozwój
dla obecnych
i przyszłych pokoleń
Odpowiedzialność społeczna
W Grupie ANWIL przywiązywana jest szczególna waga do tworzenia właściwych relacji pomiędzy firmami a społecznością regionów, w których one funkcjonują. Wynika to z zasad polityki, jaka została przyjęta a oparta na przesłaniu, zakładającym, iż biznes
i społeczeństwo są od siebie zależne i powinny się wzajemnie wspierać. Jest to istotny aspekt w akceptacji społecznej, szczególnie firm chemicznych, w dążeniu do postrzegania ich jako firm niezbędnych.
ANWIL S.A. buduje swoje relacje ze społecznością regionu wspierając przede wszystkim inicjatywy społeczne w obszarze sportu
i szeroko rozumianej kultury. Jest od wielu lat sponsorem drużyny koszykówki ekstraklasy mężczyzn Anwil Włocławek, sportu
balonowego i żeglarstwa. Mecenatem firmy objęte są najważniejsze wydarzenia kulturalne w regionie. Popieramy również różnorodne inicjatywy samorządowe, promując swój wizerunek jako firmy bezpiecznej dla załogi i otoczenia, przyjaznej środowisku
oraz otwartej na kontakty ze społecznością lokalną (udział w programie: „Odpowiedzialność i Troska”, akcje w ramach realizacji programu: „Drzwi otwarte”, „Drzewko za butelkę”, Ekologiczna Akademia Umiejętności, współpraca z lokalnymi placówkami
oświatowymi w zakresie wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, itp.). Troska o otaczające środowisko naturalne i wysiłki Spółki
w realizacji proekologicznego podejścia do własnej działalności to również wyraz odpowiedzialności Spółki wobec społeczności,
w której funkcjonuje. Ważnym narzędziem w relacji ANWIL S.A. ze społecznością lokalną jest działalność charytatywna realizowana poprzez fundację ORLEN Dar Serca, która służy tym, którzy najbardziej jej potrzebują: instytucjom pożytku publicznego oraz
osobom fizycznym. Jako odpowiedzialny pracodawca, duży nacisk Spółka kładzie na właściwą komunikację wewnętrzną i budowę
kultury korporacyjnej.
W dowód uznania dla wysiłków ANWIL i jego zaangażowania w życie społeczne regionu przyznane zostały liczne nagrody i wyróżnienia, w tym: tytuł Sponsora roku 2000, 2004, 2008, 2010 i 2011 i 2012 w dziedzinie kultury oraz Medal Prezydenta Miasta
Włocławek w 2006 roku za wyróżniające osiągnięcia, dokonania i działania na rzecz miasta w działalności charytatywnej oraz
w sponsorowaniu kultury i sportu; tytuł: Filar Polskiej Gospodarki oraz uznanie ANWIL S.A. za najlepszą firmę w regionie Kujawsko – Pomorskim, trzecie miejsce w ogólnopolskim rankingu wiarygodności działań odpowiedzialnego biznesu (CSR) 2009, organizowanym przez Braun & Partners Polska za wysoki poziom odpowiedzialności za środowisko oraz ład korporacyjny otrzymując
Certyfikat CSR24/7 Rating.
Ochrona środowiska
naturalnego
Będąc w pełni świadomym swego oddziaływania na stan środowiska naturalnego ANWIL S.A. podejmuje wszelkie starania, tak,
aby swoją aktywność gospodarczą realizować w oparciu o zasady społecznej odpowiedzialności i prowadzić biznes oparty na: Etyce, Ekonomii i Ekologii. Ten trzeci czynnik, od szeregu lat stymuluje firmę do realizacji działań w obszarze poprawy efektywności
biznesowej mierzonej efektem ekologicznym.
WIELKOŚĆ ZMIAN ODDZIAŁYWANIA ANWIL S.A. NA ŚRO­DO­WISKO W 2012 ROKU
Pobór wód. Wielkość poboru wód w latach 2008–2012.
Pobór wody
Jednostka
Powierzchniowej
tys. m³
Podziemnej
2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.
9 038,1
8 251,5
7 699,5
11 433,4
13 052,9
320,7
276,3
276,4
258,0
236,6
W 2012 roku odnotowano w stosunku do ro­ku 2011, zwiększenie o ok. 14,2% wielkości po­bo­ru wód po­wierz­chniowych, przy
zmniejszonej o ok. 8,3% ilości pobranych wód pod­ziem­nych.
Odprowadzanie ścieków. Ilość ścieków w latach 2008–2012.
Rodzaj
oddziaływania
Ścieki odprowadzane do odbiornika
Jednostka
tys. m³
2008 r.
4 363,6
2009 r.
4 861,0
2010 r.
5 277,1
2011 r.
7 938,9
2012 r.
8 092,3
rozwój świadomości
ekologicznej
dbamy o wspólne dobro
OPŁATY ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA W 2012 ROKU
Emisja zanieczyszczeń do powietrza
Emisja zanieczyszczeń do powietrza w latach 2008–2012.
Mg/rok
8 000
6 000
4 000
2 000
0
PYŁY
GAZY¹
CO2
¹ bez CO2,
CO2
2008
2009
2010
2011
2012
718
818
648
619
551
4 296
3 202
3 443
3 180
7 110
1 009 tys.
878 tys.
821 tys.
940 tys.
917 tys.
Struktura opłat za korzystanie ze środowiska
w 2012 roku
1000
750
500
250
0
W roku 2012 w stosunku do roku 2011 odnotowano:
11% obniżenie emisji zanieczyszczeń pyłowych,
27% | Ścieki odprowadzane do odbiornika
20% | Pobór wód
49% | Emisja zanieczyszczeń do powietrza
3% | Składowanie odpadów
1% | Opłata recyklingowa
wzrost emisji zanieczyszczeń gazowych o 126%, co było spowodowane
zwiększeniem ilości gazów zrzutowych, uwalnianych do atmosfery
podczas zatrzymań i rozruchów instalacji do produkcji amoniaku.
GOSPODARKA ODPADAMI
Ilość odpadów składowanych w latach 2008–2012
Rodzaj oddziaływania
Składowisko odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne
z wydzielonymi kwaterami na odpady
niebezpieczne
Jedn.
998.2/2
997.2
Mg
2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.
89,46
4,98
5,28
0,00
0,00
4 705,7 4 203,82 2 462,28 3 587,60 3 483,41
Zdeponowana ilość odpadów na zakładowym składowisku, w znikomym stopniu uległa zmniej­sze­niu w stosunku do 2011 roku (zmiana o 2,9%).
Niewielkie różnice spowodowane były mniejszą ilością odpadów: posolankowych (o około 60 Mg, tj. 2,8% mniej w stosunku do roku 2011) oraz
osadów z węzła biologicznego oczyszczania ścieków (o około 45 Mg, tj. 3,3%).
ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE ZA NIEPRZESTRZEGANIE WARUNKÓW OCH­RONY ŚRODOWISKA
W roku 2012 organ kontrolny - Kujawsko - Pomorski Inspektor Ochrony Środowiska podczas przeprowadzonych kontroli nie stwier­dził naruszeń
przez ANWIL S.A. wymagań ko­rzys­ta­nia ze środowiska, które mogłyby skutkować nałożeniem na Spółkę administracyjnych kar pieniężnych.
INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE ZREALIZOWANE W 2012 ROKU
Budowa w Zakładzie Saletry wiaty z podłożem zapewniającym zabezpieczenie przed ewentualnym przedostawaniem się nawozu do gruntu
podczas opadów atmosferycznych.
Budowa suszarni osadów z oczyszczalni ścieków w Zakładzie Gospodarki Wodno-Ściekowej.
Inwestycja oddana do eksploatacji w kwietniu 2013 roku.
Pracownicy
Celem polityki kadrowej ANWIL S.A. jest zapewnienie racjonalnego zatrudnienia, zarówno pod względem poziomu, jak i struktury
oraz maksymalne wykorzystanie potencjału pracujących. Realizacja założonej polityki możliwa jest dzięki podejmowaniu szeregu
działań, polegających na wprowadzaniu nowych rozwiązań i dostosowywaniu już istniejących, do zmieniającego się otoczenia.
W 2012 roku realizowane były zadania, ukierunkowane na maksymalne wspieranie biznesu, kształtowanie wizerunku solidnego
pracodawcy oraz profesjonalną obsługę klienta. Do najważniejszych należały: kontynuacja wdrażania rozwiązań, wynikających
z restrukturyzacji służb wsparcia, bieżące dostosowywanie struktury organizacyjnej; rozwój motywacyjnych systemów premiowania, działania z zakresu komunikacji, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.
Wszystkie podejmowane starania w poszczególnych etapach procesu kadrowego, począwszy od rekrutacji, adaptacji, poprzez
szkolenie i rozwój oraz motywowanie, aż do odejścia pracownika z firmy, ukierunkowane są na zatrudnianie pracowników najpełniej odpowiadających wymaganiom i oczekiwaniom pracodawcy oraz utrzymanie w spółce najlepszych.
Stan zatrudnienia na 31.12.2012 roku ukształtował się na poziomie 1 274 osób.
SZKOLENIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW
Istotnym elementem prowadzonej w ANWIL S.A. polityki kadrowej jest dbałość o rozwój i doskonalenie zawodowe pracowników.
W 2012 roku przeprowadzono wiele szkoleń zawodowych, specjalistycznych i doskonalących ich umiejętności ogólne. Pracownicy
uczestniczyli w licznych konferencjach, sympozjach, seminariach. Kilku kluczowych menedżerów skierowano na studia MBA oraz
kierunkowe studia podyplomowe.
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA PRACOWNIKÓW
W Grupie ANWIL zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa jest traktowane na równi z wynikami ekonomicznymi.
Podstawą bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego i technicznego jest stosowanie najnowocześniejszych
dostępnych technologii i rozwiązań technicznych (BAT) oraz wysokie kwalifikacje i umiejętności kadry specjalistycznej oraz harmonijna współpraca służby BHP z kadrą kierowniczą, lekarzami ze spółki PROF – MED, prowadzącymi stałą opiekę profilaktyczną
pracowników, Społeczną Inspekcją Pracy oraz całym personelem ANWIL S.A.
W styczniu 2012 roku zainicjowana została II edycja Programu: Bezpieczny ANWIL. Program ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa w Spółce. W ramach realizacji Programu przeprowadzane są szkolenia oraz akcja
promocyjna, mająca na celu podniesienie świadomości wszystkich pracowników w zakresie bhp i ppoż.
rozwój i doskonalenie
zawodowe pracowników

Podobne dokumenty

O nas - Anwil

O nas - Anwil trosce o klienta, nakierowaniem na rozwój i przedsiębiorczość. Dążąc do długofalowego wzrostu Spółka realizuje, poprzez program „Odpowiedzialność i Troska” oraz system zarządzania środowiskowego, p...

Bardziej szczegółowo

2005 Raport Roczny

2005  Raport Roczny ANWIL SA to jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim oraz wiodące w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej w kraju. Jest jedynym w Polsce i znaczącym w Europie Środkowo-Wsch...

Bardziej szczegółowo