Szkoła FICO

Komentarze

Transkrypt

Szkoła FICO
SzkołaFICO
Flanders International College of
Osteopathy (FICO) to szkoła osteopatii,
która od ponad 20 lat uznawana jest za
renomowane centrum kształc enia
osteopatycznego. Jedynym wymogiem,
aby rozpocząć edukację w szkole, jest
posiadanie dyplomu fizjoterapeuty (lic.,
mgr) lub dyplom lekarski. Szkoła FICO
posiada wizję - nie zależy nam na dużej
liczbie studentów, lecz nanajwyższej
jakościkształcenia.
Szkołapowstałapodkonieclat80-tych.Na
początku lat 90-tych wśród kadry
starszych wykładowców pojawiły się
między innymi takie nazwiska jak Daryl
Herbert, dr Steven Sandler, Collin Dove,
Anna Reeve,Jean-Michel Lamy oraz wielu
innych. FICO rozpoczęło ścisłą współpracę
z British School of Osteopathy (BSO,
Londyn) na bazie której oparło swój
obecny program nauczania. Będąc
studentem FICO sięgasz do europejskich
korzeni osteopatii a także przyswajasz
najnowsze koncepcje pracy z organizmem
ludzkim. Idziemy w przyszłość nie
zapominając o przeszłości.
FICO INFORMATOR | www.ficopolska.pl
2
Informator
Spis Treści
Czymjestosteopatia?
|4
Koncepcjaosteopatyczna
|5
AndrewTaylorStill
- lekarz,wizjoner,twórcafilozofiiosteopatycznej
|6
Pierwszeszkołyosteopatii
|7
Dlaczegowartostudiowaćistaćsięosteopatą?
|8
AkredytacjaprogramunauczaniaidyplomówFICO
|9
EuropeanFederationofOsteopaths(E.F.O.)
|10
OsteopathicEuropeanAcademicNetwork(OsEAN)
|11
ProgramnauczaniaFICO
|12
Programintegracjimodularnej
|13
Harmonogramgodzinowyzjadu
|14
Modułstrukturalny
- opis,programmerytoryczny,harmonogramczasowy
|15
Modułczaszkowo-wisceralny
- opis,programmerytoryczny,harmonogramczasowy
|18
Egzaminyipracadyplomowa
|21
Możliwościdalszegorozwoju...
|21
FICO INFORMATOR | www.ficopolska.pl
3
Czym jest
Słowo„osteopatia”...
Osteopatia?
Słowo "osteopatia" składa się z dwóch
greckichokreśleń:"osteon"i"patos",które
można dosłownie przetłumaczyć jako
"kości" i "zaburzenia". Musimy jednak
dodać, że dosłowne tłumaczenie z
pewnością nie obejmuje wszystkich
aspektówosteopatii.
Definicja
Definicja osteopatii opisana w 1992 roku
przez GCRO (General Council and Register
of Osteopaths, pol.: Generalną Radę i
RejestrOsteopatów)wAnglii:
‘Osteopatiajestcharakterystyczną
profesjąopiekizdrowotnej,która
ułatwiarealizacjęzintegrowanego
zdrowotniefunkcjonowaniajednostki,
poprzezprzywracenie,utrzymywaniei
poprawęhomeostazyukładu
nerwowo-mięśniowo-szkieletowego,
ocenęileczeniezapomocąbadania
palpacyjnegoiinterwencjimanualnej,
uzupełnionychoedukacjęwkoncepcji
zdrowegotrybużycia.Uznajeona
prymatzależnościterapeutyczneji
opierasięnazasadach
sformułowanychporazpierwszyprzez
AndrewTaylorStill’a’.
FICO INFORMATOR | www.ficopolska.pl
Osteopatięmożnaopisaćjako...
Niezależny i odróżniający się zawód w
zakresie opieki zdrowotnej, który przyczynia
się do poprawy standardu życia, poprzez
skupienie się na przyczynach problemu oraz
poprzez dążenie do eliminowania uszkodzeń
pierwotnych.
Przywracanie, utrzymywanie i zwiększanie
homeostazy (równowagi ogólnej): oznacza
to,pobudzanieogólnychzdolnościczłowieka
dosamo-regulacjiisamo-zdrowienia.
Techniki stosowane na układzie nerwowo mięśniowo - szkieletowym: wnętrze
odbudowywaneodzewnątrz.
Techniki manualne: osteopata wykorzystuje
wyłącznie swoje ręce, tak do badania
klinicznego,jakiwceluleczenia.
Zgodnie z regułami dr A.T. Still’a: Ruch to
życie, nic nie jest nieruchome – wszystko
poruszasięwpewiensubtelnysposób.
4
Koncepcjeoddziaływania
Koncepcja
Osteopatyczna
Odnosząc się do wcześniejszej publikacji, GCRO
stwierdziło w 1993 roku, iż ludzkie ciało jest
jednostką funkcjonalną: wzajemne relacje
pomiędzy układami organizmu są tak duże, że
żadenznichniemożebyćtraktowanyosobno.
Strukturaifunkcjasąwzajemniepowiązane:
★ Integralnośćstrukturalnaciałajest
odzwierciedleniemstanuzdrowiadanejosoby.
★ Zmianywfunkcjimogąprowadzićdozmianw
strukturze.
★ Zmianywstrukturzebędąpowodowaćzmiany
wfunkcji.
★ Organizmludzkiposiadawielemechanizmów
kompensacyjnych,któredostosowujązmiany
strukturalne/funkcjonalnebezkonieczności
zakłócaniamechanizmówsamo-zdrowienia.
★ Ludzkieciałomanaturalnązdolnośćsamo-
zdrowienia.
Ludzkieciałomanaturalnązdolnośćsamozdrowienia.
Kiedywłasnemechanizmyzdrowieniasą
utrudnione,możedojśćdopowstaniazaburzeń.
Mechanizmysamo-zdrowieniasąuzależnioneod
skutecznościszlakównerwowychiukładukrążenia.
Utratalubzmniejszenietychswoistych
mechanizmówsamo-gojeniasięmoże
doprowadzićdostanupatologicznego,którego
prekursoremjeststanpre-patologiczny.
Leczenieosteopatyczneinterweniujegłówniena
etapieprzed-patologicznym,alemarównież
miejscenaetapiepatologicznym,wcelu
pobudzeniaswoistychmechanizmówsamozdrowieniapoprzezrównoważenierelacji
strukturalno-funkcjonalnych.
FICO INFORMATOR | www.ficopolska.pl
5
Andrew
Taylor
Still
Lekarz, wizjoner, twórca
filozofii osteopatycznej
Sztuka osteopatii rozpoczyna się od historii
jednegoznajwspanialszychwizjonerówmedycyny
ostatnich stuleci.AndrewTaylor Still urodził się w
1 82 8 r o k u w V i r g i n i i ( U S A ) . B y ł s y n e m
wędrownego kaznodzieji-metodysty, który
wspierał swoją rodzinę farmą i praktyką lekarską.
Sześć lat później ojciec A.T. Stilla przeniósł się
wraz z rodziną do Tenesee. Edukacja Stilla miała
typowy charakter, jak na ówczesne czasy - Still
uczęszczał do szkół wiejskich, gdzie utrzymywano
dużą dozę dyscypliny oraz czytania, pisania i
arytmetyki.Uczęszczał także do lokalnych
akademii, lecz jego edukacja była kilkukrotnie
przerywana ze względu na wędrowny styl pracy
ojca. W 1837 jego rodzina przeniosła się do
M i s s o u r i , a p ó ź n i e j d o K a n s a s w 1 8 5 1 .
Najprawdopodobniej w latach 1842-1848A.T. Still
ukończył jedną z akademii. Jego ojciec był
misjonarzem indian Shawnee, co pozwoliło
Stillowi uzyskać od wodza pozwolenie na badania
anatomicznezwłok.
W1859rokuzmarłajegożona.Wlatach1859-1862
Still służył jako sanitariusz w oddziałach Union
A r m y, a t a k ż e s i l n i e p r z e c i w s t a w i a ł s i ę
niewolnictwu. W 1862 roku Still w randze majora
służył jako chirurg wojskowy w 21 Pułku Kansas.
Zajmował się głównie chirurgią kręgosłupa i jamy
brzusznej. Jego instrumentarium do dziś można
oglądaćwSmithsonianInstitutewWaszngtonie.
Po wojnieStill wrócił do domu, lecz los nie był mu
przychylny - troje z czworga dzieci z pierwszego
małżeństwa zmarło na zapalenie opon rdzenia.
Krótko później dziecko z drugiego małżeństwa
zmarłonazapaleniepłuc.Wszystkietewydarzenia,
wojna i obraz śmierci i dużej bezradności
medycyny popchnęły Stilla w kierunku dalszego
kształcenia się. W latach 1865-1870 stabilizował
swojąpraktykęlekarskąorazuczęszczałdoKansas
City School of Physicians and Surgeons, lecz
niestety program i sposób nauczania był dla niego
nie do przyjęcia - nie wrócił nawet po odebranie
dyplomu. Jego praktyka opierała się głównie na
manipulacjach stawów kręgosłupa i pracy
odruchowej, którymi obejmował prawie wszystkie
zespoły chorobowe. Pomimo jego sukcesów
terapeutycznych postrzegany był jako medyczny
heretyk, szalony znachor, głównie przez swoje
niekonwencjonalne poglądy i godziny spędzany
przy książkach. Jego metody pracy nie były wtedy
wytłumaczalne naukowo, co rodziło dużą niechęć i
brakchęciszerszegoprzyjrzeniasięjegokoncepcji.
W 1873 roku był bardzo bliski śmierci z powodu
poważnej infekcji płuc. Krótko po wyzdrowieniu
zdecydował się wyjechać do Kirksville w Missouri,
gdzie rozpoczął stałą praktykę lekarską. Tam
właśnie doceniono go po raz pierwszy, gdy w
trakcie epidemii zakaźnej biegunki (często
śmiertelnejwwynikuodwodnienia)uratowałwiele
ludzkich istnień, nie wykorzystując przy tym
żadnych środków farmaceutycznych. Mimo to
nadaluważanogozaekscentryka,ażdomomentu,
gdy wyleczył sparaliżowaną córkę prominentnego
Presbyteriana.
FICO INFORMATOR | www.ficopolska.pl
6
Andrew Taylor Still
Lekarz, wizjoner, twórca
filozofii osteopatycznej
Pierwsze szkoły osteopatii
W 1874 roku dr Andrew Taylor Still ogłosił
światu powołanie do życia nowej dziedziny
medycyny, którą nazwał „osteopatią”. Swoją
k o n c e p c j ę p r z e d s t a w i a ł z a w s z e j a k o
r e f o r m a c j ę i u z u p e ł n i e n i e m e d y c y n y
k o n w e n c j o n a l n e j , a n i e j a k o s y s t e m
alternatywny.Wlatach1880-tychkontynuował
badania i rozwój osteopatii oraz starał się
nauczać jej innych. Dnia 1 listopada 1892 roku
otworzona została American School of
Osteopathy.
FICO INFORMATOR | www.ficopolska.pl
Pierwszy rocznik liczył sobie 11 studentów, a
wśród nich byli pacjenci, przyjaciele rodziny
oraz synowie Stilla. Rewolucyjne myślenie
Stilla wyrażało się także w podejściu do
edukacji - w pierwszej klasie znalazlo się 5
kobiet, które w tamtych czasach nie miały
prawa do studiowania.Still uważał, że kobieta
może być lepszym osteopatą niż mężczyzna.
Pierwsza klasa szkoły osteopatii w Kirksville
w y k o n a ł a p o n a d 3 0 0 0 0 z a b i e g ó w
terapeutycznych - osteopatia rosła w siłę
głównie dzięki swojej efektywności, a
koncepcja oddziaływania stawała się co raz
popularniejszaiszerzejakceptowana.Pierwsze
dyplomyosteopatyczneASOwydanezostały4
marca 1894 roku.Wśród uczniówStilla, którzy
dalej rozwijali osteopatię oraz pokrewne
koncepcjeinaukiznaleźlisięJ.HubbardBolles,
W i l l i a m S m i t h , J o h n M . L i t t l e j o h n ,
W.G.Sutherland,D.D.Palmer(twórcakoncepcji
chiropraktyki).
W 1917 roku Dr John Martin Littlejohn D.O.
zaożył w Londynie pierwszą europejską szkołę
osteopatii - British School of Osteopathy
(BSO). Dr Littlejon był bezpośrednim uczniem
dr A.T.Stilla, a także jednym z pierwszych,
którzy przywieźli myśl osteopatyczną do
Europy. Pierwsze dyplomy D.O. w Wielkiej
Brytanii wydano w 1925 roku. Obecnie szkoła
znajduje się w Londynie przy Borough High
Street, a FICO blisko współpracuje z jej
starszymiwykładowcami.
7
Dlaczego warto
studiować i stać
się
Osteopatą?
CowyróżniaFICO?
★
Modułowysystemnauczaniawpołączeniuz
integrowaniemwszystkichtrzechfilarówstrukturalnego,wisceralnegoiczaszkowegopodczaswszystkich5latnauczania.
★
Stabilneczesne-podstawąkażdegorozwoju
jestkonkurencyjność.Odpoczątkuistnienia
FICOwPolsce,czesnewynosiło11000PLNi
pomimozmianwpodatkuVAT-z0%na23%szkołaFICOpozostałaprzytejsamejkwocie
rocznej-bezjakichkolwiekopłatdodatkowych
★
FICOwyznajezasadę,iższkołaistniejedla
studentów,aniestudencidlaszkoły.
Dużaliczbagodzinpraktycznych,wtymtakże
sesjepowtórkowe,podczasktórych ćwiczone
sąwcześniejnauczanetechniki,jaki wyjaśniane
wszelkiepytaniainiejasności studentóww
kontekściepraktyki,teoriii zagadnień
klinicznych.
★ Nowoczesnepodejściedosystemu
kształcenia-FICOopieraswójmodel nauczania
owielowymiarowyiróżnorodny sposób
prezentowaniazagadnień,wtymw pełni
ilustrowaneskryptyakademickie,atlasy
anatomii3D,wsparcieplatformąon-lineoraz
materiałamivideo(DVD).
★
★
★
Profesjonalnewyposażeniesal szkoleniowych
-efektywnanaukamusibyć wspierana
profesjonalnymirozwiązaniami technicznymi-
elektryczneistabilneleżanki, system
multimedialnyiaudio,itp.
Możliwośćrejestrowaniazajęć-studenciFICO
mogąrejestrowaćwszystkiezajęcia
teoretyczneipraktycznewformatachaudio,
videoizdjęć.Jedynymwarunkiemjestnie
umieszczanieowychnagrańwinternecie(np.:
YouTube,FaceBook,Vimeo,itp.)
FICO INFORMATOR | www.ficopolska.pl
Osteopata
Osteopata to diagnosta i terapeuta, który
określa strukturalny i funkcjonalny
problem pacjenta w oparciu o kanony
medycyny klasycznej oraz filozofię
osteopatyczną.
Osteopata jest niezależnym i odrębnym
zawodem z zakresu opieki zdrowotnej,
znacznieróżniącymsięodfizjoterapii,terapii
manualnej, czy klasycznej koncepcji
medycznej.
Osteopata jest w wielu krajach specjalistą
pierwszego kontaktu z pacjentem. Oznacza
to, iż spoczywa na nim szczególny
obowiązek opieki zdrowotnej, która opiera
się nie tylko na prowadzeniu leczenia, lecz
także współpracy międzydyscyplinarnej z
pozostałymidziedzinamimedycznymi.
Osteopatamaobowiązekprowadzićterapię
pacjentasamodzielnieorazwraziepotrzeby
w porozumieniu z zespołem opieki
zdrowotnej, aby zapewniać najwyższy
s t a n d a r d u s ł u g i m e d y c z n e j o r a z
bezpieczeństwapacjenta.
W 2010 roku organy Unii Europejskiej
rozpoczęły prace nad regulacją prawną
zawoduosteopaty.
8
Akredytacja
Dotycząca
programu nauczania
oraz dyplomów FICO
Flanders InternationalCollege ofOsteopathy jest
szkołą kształcącą w kierunku osteopatycznym,
której program nauczania akredytowany jest
przez nadrzędne organizacje osteopatyczne w
Europie.
E.F.O.
EuropeanFederationofOsteopaths
Absolwenci FICO, którzy obronili prace dyplomowe i
uzyskali tytuł Dyplomowanego Osteopaty (D.O.) są
rozpoznawani i uznawani w wielu krajach Europy, między
innymi dzięki przynależności do E.F.O. - nadrzędnej
organizacjizawodowejosteopatówwEuropie.
AbsolwencirozpoznawanisątakżeprzezG.N.R.P.O.
(Group of National Representative Professional
Osteopaths),UVO (Unie vonOsteopaten), BVO/SBO
(Belgische Academie voor Osteopathie/Belgische
Vereniging voor Osteopathie), NRO (Nederlands
Register voor Osteopathie), NVO (Nederlandse
VerenigingOsteopathie).
FICO INFORMATOR | www.ficopolska.pl
OSEAN
OsteopathicEuropeanAcademicNetwork
FICO jest pełnoprawnym członkiem OSEAN -
organizacji zrzeszającej europejskie szkoły
osteopatyczne, które spełniają najwyższe
standardy nauczania. Akredytacja OSEAN
oznacza,iżprogramnauczaniaFICOjestzgodny
z wytycznymi Procesu Bolońskiego, który
obecnie dotyczy wszystkich akademii i
uniwersytetówwEuropie.
Lloyd’sRegister™
FICOposiadatakżewysokocenionywEuropie
znak jakości Lloyd’s Register, jako jedna z
niewieluszkółosteopatycznych.
9
E.F.O.
European Federation
of Osteopaths
E.F.O. jest nadrzędną, parasolową organizacją
e u r o p e j s k ą , k t ó r a z r z e s z a n a r o d o w e
organizacje osteopatyczne. Dyplomy FICO są
akredytowane przez E.F.O., w tym także
uzyskanenapolskiwydzialeszkoły.
W chwili obecnej nie istnieje regulacja prawna
zawodu osteopaty w Polsce. Podobnie jest w
wielu innych krajach Europy. Jedynie Wielka
BrytaniaiFrancjaposiadajądobrzeuregulowany
stan prawny zawodu osteopaty. Trwają obecnie
prace, prowadzone przez E.F.O. (European
FederationofOsteopaths)orazFORE(Forumfor
Osteopathic Regulation in Europe) nad
Europejskim Standardem Osteopatycznym
(EuropeanStandardofOsteopathy),wtymtakże
kryteriami kształcenia osteopatycznego.
Dokumentyopracowywanesąwporozumieniuz
Europejskim Komitetem Standaryzacyjnym
(EuropeanCommittee ofStandardisation), który
pozakończeniupracnadstandardamiprzedstawi
projekty regulacji prawnych władzom Unii
Europejskiej.
Pamiętajmy, iż osteopata to niezależny
specjalista pierwszego kontaktu, który
samodzielnie diagnozuje i leczy pacjenta,
pamiętając jednak o ograniczeniach swojej
profesji oraz współpracy międzydyscyplinarnej -
najważniejszyjestpacjentijegobezpieczeństwo.
www.efo.eu
FICO INFORMATOR | www.ficopolska.pl
10
OsEAN
Osteopathic European
Academic Network
OsEANtoorganizacjanon-profitzsiedzibąw
Wiedniu,którejcelemjestzrzeszanie
osteopatycznychorganizacjiedukacyjnych
(szkół),posiadającychwspólnecele:
★ Stworzenieokreślonegoi
ustandaryzowanegomodeluedukacji
osteopatycznej.
★ Posiadaniewspólnegociała
reprezentującegoeuropejskieośrodki
edukacjiosteopatycznejwkontekście
standaryzacjikształcenia.
DelegaciFICObiorączynnyudziałwtworzeniu
owychstandardów,atakżepodpisująsiępod
każdymzwyżejwymienionychpunktów.
Obecnie-pouzyskaniustopniaDO,absolwenci
FICOmająmożliwośćkontynuacjinaukina
DresdenInternationalUniversity(Niemcy)wcelu
uzyskaniamiędzynarodowychtytułów
akademickich:BSc(Ost)iMSc(Ost).
★ Tworzenieiprowadzeniewspółpracyi
innowacjiwszkołachczłonkowskichw
zakresieadminisracji,edukacji,badańi
usług.
★ Ustaleniewspólnychrambadawczych
★ Rozwójkomunikacjinaukoweji
akademickiej-kluczowychdlarozwoju
osteopatii,jakoniezależnejiściśle
rozpoznawanejprofesjisektoraopieki
zdrowotnej.
★ Rozpoznanieedukacjiosteopatycznejna
poziomieakademickim.
★ Ustaleniewysokichstandardów
nauczania,takżepodwzględemaudytu
kadrwykładowców.
www.osean.com
FICO INFORMATOR | www.ficopolska.pl
11
FICO
Program
Nauczania
Flanders International College of Osteopathy (FICO) naucza w
modelu osteopatii brytyjskiej. Jest to najstarszy model
osteopatyczny w Europie, którego początki sięgają 1912 roku oraz
samego Johna Martina Littlejohn’a - założyciela British School of
Osteopathy.
ZgodniezwytycznymiE.F.O.,O.S.E.A.NorazProcesemBolońskim,
FICOoferuje5-letnisystemzaocznegoszkoleniaosteopatycznego.
Każdego roku odbywa się 9 zjazdów, w pełni 3 dniowych. Każdy
zjazdrozpoczynasięwpiątekogodzinie8.00ikończywniedzielęo
godzinie 15.20.W piątek i sobotę zajęcia odbywają się do godziny
18.50.
Struktura
Pełne 5-letnie studia osteopatyczne prowadzone przez FICO Polska
prowadzone są w systemie integracji trzech głównych filarów
osteopatii, na które składają się: moduł strukturalny, czaszkowy
oraz wisceralny. Dzięki takiemu systemowi kształcenia, studenci
łatwiej dokonają integracjiwiedzyiumiejętnościwszystkich
trzechfilarówosteopatii.
Każdyzjazdskładasięz14blokówdydaktycznych(33g.d.).
Każdyrokskładasięz9zjazdów(ogółem:297g.d.)
Całyprogramnauczaniaskładasięz5latnauki(ogółem:1485g.d.,w
tym zajęć teoretyczno-praktycznych 1315 g.d. oraz 170
g.d. konsultacyjno-egzaminacyjnych).
Uczestnicy
Uczestnikiem szkolenia osteopatycznego w FICO Polska może być
osoba, która posiada uprawnienia zawodowe fizjoterapeuty i/
lublekarza medycyny.
FICO INFORMATOR | www.ficopolska.pl
12
Program
Modularny
oraz
Integracja
Integracja modułów w FICO Polska służy
usystematyzowaniu wiedzy jak i nauczeniu
podejścia osteopatycznego. Na każdym, z 5
lat studiów, wszystkie trzy podstawowe
filary będą się przeplatać, aby dać jak
najszerszyobraz,potrzebnydodiagnostykii
leczeniapacjenta.
Modularny system nauczania FICO nie
oznacza uczenia się wszystkich 3 filarów
osteopatii osobno i w oderwaniu od siebie.
Wszystkiekoncepcjepracyosteopatycznejsą
płynnie ze sobą łączone, aby student
kończący szkołę potrafił integrować swoją
wiedzęteoretycznąipraktyczną.
W
Integracja
wszystkichtrzechfilarów
osteopatiijestkluczem
zrozumieniafilozofii
osteopatycznej...
ModułStrukturalny
W trakcie tych zajęć wykładane są przede
w s z y s t k i m z a g a d n i e n i a t e o r e t y c z n e i
praktycznewkontekściesystemuszkieletowomięśniowo-nerwowego. Jednak już od
pierwszego roku studiów przedstawiane są
podstawowe elementy osteopatii wisceralnej i
czaszkowej, które wiążą się z omawianymi
tematamistrukturalnymi.
ModułCzaszkowo-Wisceralny
P r z e d s t a w i a z a g a d n i e n i a z z a k r e s u
diagnozowania i leczenia osteopatycznego
dysfunkcji i schorzeń natury trzewnej,
limfatycznej, krwionośnej, hormonalnej,
t w a r z o w o - c z a s z ko w o - s z c z ę ko w e j o r a z
czaszkowo-krzyżowej.
Program przeplata zagadnienia wisceralne i
czaszkowe,wiążącjetematycznie.Prócztego-
w trakcie studiów - wykładowcy integrują
wiedzę strukturalną z problematyką i terapią
wisceralnąiczaszkową.
FICO INFORMATOR | www.ficopolska.pl
C
S
„Człowiekjestintegralnącałością
-każdyukładuzależnionyjestod
pozostałych...”
Praca
Dyplomowa
5 Lat Integracji Osteopatycznej
1
2
3
4
5
13
Piątek
Harmonogram
Godzinowy
Zjazdu
08.00-09.50
Sesja1 110min
09.50-10.00
Przerwakawowa
10.00-11.50
Sesja2 11.50-12.00
Przerwakawowa
12.00-13.50
Sesja3 13.50-15.00
Lunch
15.00-16.50
Sesja4
16.50-17.00
Przerwakawowa
17.00-18.50
Sesja5 110min
08.00-09.50
Sesja6 110min
09.50-10.00
Przerwakawowa
10min
110min
10min
110min
70min
110min
10min
Sobota
10.00-11.50
Sesja7 11.50-12.00
Przerwakawowa
12.00-13.50
Sesja8 13.50-15.00
Lunch
10min
110min
10min
110min
70min
15.00-16.50
Sesja9
16.50-17.00
Przerwakawowa
110min
17.00-18.50
Sesja10 110min
Sesja11 110min
10min
Niedziela
08.00-09.50
09.50-10.00
Przerwakawowa
10.00-11.50
Sesja12 11.50-12.20
Brunch 12.20-14.10
Sesja13 14.10-14.20
Przerwakawowa
14.20-15.20
Sesja14 10min
110min
30min
110min
10min
60min
FICO INFORMATOR | www.ficopolska.pl
14
Moduł
Strukturalny
Charakterprogramu
Terapia strukturalna to przede wszystkim
szeroko rozumiana terapia manualna.
Osteopata używa wyłącznie rąk w celu
przeprowadzenia badania klinicznego, jak i
terapii. Celem jest odnalezienie i leczenie
ograniczeńruchomościwcałymcieleczłowieka.
Podczas modułu strukturalnego wykładane są
techniki mobilizacji i manipulacji stawów i
tkanek miękkich wszystkich rejonów ciała. W
przypadku, gdy staw traci swą naturalną
ruchomość, prowadzi to w rezultacie do
powstawania jednej lub więcej kompensacji w
tkankachi/lubstawachokalających.Zewzględu
na jednolity charakter układu nerwowomięśniowo-szkieletowego,zjawiskotonietylko
będzie dotyczyło wszystkich stawów, ale także
spowoduje, że kompensacje będą wpływały na
siebienawzajem.
Jedenznaszychkolegówjestmiędzynarodowo
uznanym wykładowcą “krótkodźwigniowych
technik manipulacyjnych”. Nasza szkoła, jako
jedna z niewielu w Europie, kontynuuje
nauczanie tych technik ze względu na ich
dokładność, a w szczególności na bardzo duże
bezpieczeństwo pacjenta. Obok wyszkolonych
przez nas nauczycieli, części praktyczne
p r o w a d z ą r e n o m o w a n i w y k ł a d o w c y z
najstarszychszkółbrytyjskich.
FICO INFORMATOR | www.ficopolska.pl
Moduły wspierane są przetłumaczonymi na
język polski podręcznikami, zawierającymi
ilustracjeiopiskażdejtechniki.Zdecydowaliśmy
sięprzykładaćmaksimumuwagidopraktycznej
stronyprocesunauczania.
Osteopata na podstawie informacji uzyskanych
podczas wywiadu oraz badania klinicznego,
rozpatrujedolegliwościpacjentapodwzględem
trzech wspomnianych powyżej układów. Dzięki
temu logiczne wytłumaczenie dysfunkcji opiera
s i ę n a c a ł o ś c i o w y m s p o j r z e n i u n a
indywidualnego pacjenta– tym jest właśnie
podejścieholistyczne.
Integracja
“Ruch”wkoncepcjiosteopatycznejrozpatrywany
jest pod względem trzech aspektów -
s z k i e l e t o w o - m i ę ś n i o w o - n e r w o w e g o ,
wisceralnego i czaszkowo-krzyżowego. Dlatego
też, wiedza i umiejętności nabyte podczas
modułu strukturalnego są płynnie kojarzone i
integrowane z wiedzą z zakresu osteopatii
wisceralnejiczaszkowej.
15
Przedmiotyteoretyczne
Moduł
Strukturalny
★
★
★
★
★
★
★
Anatomiastrukturalna
Anatomiapalpacyjna
Metodologiabiomechaniki
Patologiakliniczna
Radiologia
Diagnostykaklinicznaisemiologia
Neurologia
Przedmiotypraktyczne
★ StawowetechnikimanipulacyjneHVLA:krótkodźwigniowe,dźwignia
kombinowana,bezpiecznetechniki
długodźwigniowe
★ Stawowetechnikimobilizacjiartykulacji:krótkodźwigniowe,dźwignia
kombinowana,bezpiecznetechniki
długodźwigniowe,technikibezpośrednie,
pośrednieifunkcjonalne
★ Technikiharmoniczneirytmiczne:
nakierowanenaukładstawowy,
mięśniowo-powięziowy,naczyniowyi
limfatyczny
★ Technikitkanekmiękkich-wtym:
stretching,ugniatanie,wibracje,techniki
energizacjimięśni,technikirozluźniania
pozycyjnegoi powięziowego,techniki
mięśniowo-powięziowe,nerwowomięśniowe,terapia punktów spustowych,
etc.
★ Technikineuromobilizacji:woparciuo
koncepcjeosteopatyczne,atakżeButler’ai
Shacklock’a
FICO INFORMATOR | www.ficopolska.pl
Krótkodźwigniowetechniki
manipulacyjneHVLA
Sątotechnikiposługującesięjednorazowymużyciem
siłyodużejprędkościiniskiejamplitudzie.Celemich
działania jest zastosowanie ukierunkowanej siły na
specyficzny punkt, obszar lub strukturę. Dla
w y ko n a n i a t e c h n i k p c h n i ę c i a , o s i ą g n i ę c i e
krańcowego zakresu ruchu zazwyczaj nie jest
konieczne. Większość technik manipulacyjnych,
nauczanych w FICO to techniki krótkodźwigniowe,
w których impuls końcowy nie jest wykonywany w
punkcie końcowego zakresu ruchu. Poprzez
kombinację licznych komponentów tworzy się
bowiem barierę, nie będącą barierą fizjologiczną, a
raczej wymuszonym zakończeniem ruchu. W celu
zbudowania bariery zabiegowej wykorzystuje się
licznekierunkikompresjiiogniskowanianasegment
oraz trójprzestrzenne pozycjonowanie stawu. Dzięki
temu, uzyskana bariera znajduje się w pośrednim
ustawieniu powierzchni stawowych. Powoduje to, że
impulskońcowyprzełamujebarierębędącądalekood
końcowego zakresu ruchu. Bariera ruchowa stawu
dobrzeprzygotowanegodowykonaniazabiegu,daje
charakterystyczne odczucie potencjalnego lub
dynamicznego napięcia. W przypadku stawów
kręgosłupa stosuje się dźwignię podstawową i
dźwignie drugorzędowe. Dźwignią podstawową jest
najczęściej impuls do rotacji, skłonu bocznego,
przesunięcia lub trakcji, natomiast dźwignie
drugorzędowe to kompresja, zgięcie/ wyprost, skłon
boczny,przesunięcieAPiprzesunięciaboczne.
Olbrzymią zaletą technik krótkodźwigniowych jest
fakt,iżsąonebardzobezpiecznedlapacjenta.
Szkoła FICO jest jedyną szkołą osteopatyczną w
PolsceijednązkilkuwEuropie,wktórychtechniki
manipulacyjne prawie w całości wykładane są
wedługopisanejpowyżejmetodyki.
16
Moduł
Strukturalny
ZagadnieniaIRoku
ZagadnieniaIIIRoku
★ KręgosłupLędźwiowy
★ ŚrodkowyKręgosłupSzyjny
★ KośćKrzyżowa
★ DolnyKręgosłupSzyjny
★ StawKrzyżowo-Biodrowy
★ ŻebraI-II
★ StawBiodrowy
★ ŻebraXI-XII
★ StawKolanowy
★ KręgosłuppiersiowyTH11-TH12
★ StawSkokowy
★ GórnyKręgosłupSzyjny
★ Stopa
★ KompleksOAA
★ SegmentyPrzejściowe(C/Th,Th/L,L/S)
ZagadnieniaIIRoku
★ KręgosłupPiersiowy
ZagadnieniaIViVRoku
★ PowtórkamateriałuzlatI-III
★ ŻebraIII-X
★ StawyObojczyka
★ StawRamienny
★ StawŁokciowy
★ Nadgarstek
★ Ręka
FICO INFORMATOR | www.ficopolska.pl
17
Charakterzagadnieńwisceralnych
Moduł
Czaszkowy
Moduł
Wisceralny
W obrębie holistycznej koncepcji osteopatycznej,
terapia wisceralna składa się ze studiowania i
leczenia narządów wewnętrznych wraz z ich
specyficznym układem więzadłowym i
powięziowym. Kiedy dany narząd wewnętrzny
traci swą swobodę ruchu, dochodzi także do
zaburzenia jego funkcji, w wyniku czego pacjent
może zacząć zgłaszać różne dolegliwości. W
trakcie wisceralnego roku akademickiego, FICO
oferuje możliwość poznania szczegółowej wiedzy
zzakresuanatomiiifizjologiiukładuwisceralnego,
atakżeodpowiednichmetodbadaniaklinicznegoi
palpacji w celu wnikliwego zrozumienia patologii
trzewnej. Terapia polega na specyficznych
sekwencjachdelikatnychimiękkichtechnik,które
ukierunkowanesąpośredniolubbezpośredniona
problem pacjenta. Program nauczania zawiera
takżenajnowsząwiedzęzzakresużywienia,dzięki
czemu terapię będzie można wzbogacić także w
tym zakresie. Osteopatia wisceralna jest częścią
całego systemu osteopatycznego, obejmując:
Studia nad narządami wewnętrznymi i jelitami w
kontekście anatomicznym, fizjologicznym i
patologicznym oraz w odniesieniu do osteopatii
czaszkowo-krzyżowejistrukturalnej.
Studia nad systemem podtrzymującym
(powięziowym)iwięzadłowymtrzewi.Studianad
ruchomością i utratą ruchomości (fiksacją
wisceralną) narządów wewnętrznych, także pod
względem wywieranego efektu na globalną
strukturę ciała. Studia nad ruchomością i utratą
ruchomości (fiksacją wisceralną) narządów
w e w n ę t r z n y c h , t a k ż e p o d w z g l ę d e m
wywieranego efektu na globalną strukturę ciała.
Studia nad ruchomością i utratą ruchomości
(fiksacją wisceralną) narządów wewnętrznych,
także pod względem wywieranego efektu na
globalnąstrukturęciała.
FICO INFORMATOR | www.ficopolska.pl
Studia w zakresie delikatnych mobilizacji
strukturalnych i funkcjonalnych trzewi, technik
odruchowych, korekcji odżywiania i ogólnej
higieny życia w celu przywracania właściwej
ruchomościnarządówwewnętrznych.
W trakcie 8 zjazdów przekazane będą podstawy
teoretyczne i techniki manualne koncepcji
wisceralnej. W rezultacie studenci otrzymują
głęboką wiedzę terapeutyczną w zakresie
obszernej koncepcji holistycznej, dzięki której
satysfakcja i sukces zawodowy staną przeciw
suchejteorii.
Charakterzagadnieńczaszkowych
Jest to leczenie struktur czaszkowych oraz
znajdujących się w środku i powiązanych z nimi
tkanek. Jest to terapia obejmująca tak strukturę,
jakifunkcję,przezcowpływaonanaróżnetkanki
wcałymcielepacjenta.
Ciałoludzkiezbudowanejestztrylionówkomórek.
Grupy komórek o tej samej lub podobnej funkcji
budują tkanki, takie jak mięśniowa lub kostna,
opony układu nerwowego, czy narządy
wewnętrzne. Każda tkanka ludzkiego organizmu
posiadaokreślonezadanie;wceluwykonaniatego
zadania, komórki potrzebują substancji
odżywczych. Za zaopatrzenie w substancje
odżywcze, jak i usuwanie produktów przemiany
materiiodpowiadająukładytransportujące:nasze
tętnice,żyłyiukładlimfatyczny.
Każde ludzkie istnienie posiada wewnętrzną siłę,
zwanąhomeostazą,którejcelemjestzapewnienie
optymalnego stanu zdrowia oraz samoobrony i
adaptacji, dzięki którym możliwe jest
przezwyciężenie każdego rodzaju uszkodzenia,
czydysfunkcji.
18
Moduł
Czaszkowy
Moduł
Wisceralny
Każde ludzkie istnienie posiada wewnętrzną siłę,
zwanąhomeostazą,którejcelemjestzapewnienie
optymalnego stanu zdrowia oraz samoobrony i
adaptacji, dzięki którym możliwe jest
przezwyciężenie każdego rodzaju uszkodzenia,
czy dysfunkcji. Systemem kontrolującym tę
zdolnośćjestukładneurowegetatywnylubinaczej
autonomiczny układ nerwowy. System ten
reguluje równowagę temperatury ciała,
hormonów, ciśnienia krwi, rytmu serca, płynów,
minerałów oraz poziom cukru.W ten sposób jest
onzdolnydozapewnieniawarunkówutrzymaniai
odzyskiwania stanu zdrowia. Najważniejsze
ośrodki (jądra) znajdują się w ludzkim mózgu, a
dokładniejwśródmózgowiu,pniumózguirdzeniu
kręgowym.
Czaszkaskładasięz26kości,wtymkoścignykowej
i kości ucha. Każda z tych kości posiada pewien
stopieńelastyczności.Trauma,kurczmięśniszyjlub
żuchwy mogą doprowadzić do zaburzenia
“ruchomości” wspomnianych kości czaszki.
Zaburzenietomożenegatywniewpłynąćnaukład
krążeniowy w obrębie czaszki (płyn mózgowordzeniowy, krążenie tętnicze i żylne), a więc także
naukładkontrolujący,utrzymującyiprzywracający
optymalnystanzdrowia.
Technikiczaszkowestosujesięwceluprzywrócenia
właściwej elastyczności danych kości czaszki, aby
poprawić cyrkulację płynu mózgowego oraz aby
stymulowaćukładneurowegetatywny,zawiadujący
procesami całego ciała. Obok przywracania
właściwej ruchomości i elastyczności stawów,
tkanekmiękkichitrzewi,poprawaelastycznościw
obrębie kości czaszki staje się silnym narzędziem
terapeutycznym w zakresie wszystkich możliwości
leczenia.
Integracja
“Ruch”wkoncepcjiosteopatycznejrozpatrywany
jest pod względem trzech aspektów -
s z k i e l e t o w o - m i ę ś n i o w o - n e r w o w e g o ,
wisceralnego i czaszkowo-krzyżowego. Dlatego
też, wiedza i umiejętności nabyte podczas
modułu czaszkowo-wisceralnego są płynnie
kojarzone i integrowane z wiedzą z zakresu
osteopatiistrukturalnej.
Terapia czaszkowa jest leczeniem struktur i funkcji
samej czaszki i powiązanych z nią tkanek.
Poszczególne kości czaszki mają zdolność do
“przesuwania się” i naprężania w różnych
kierunkach w obrębie szwów. Wewnątrz czaszki
ruch ten przekłada się na opony mózgowe.
Swoboda ruchu przenosi się na opony rdzenia
kręgowegoprzezotwórwielkiczaszki,abynakońcu
osiągnąć kość krzyżową. Ten nieprzerwany
rytmiczny ruch może wpływać na pozostałe
strukturyifunkcjęludzkiegociała.
FICO INFORMATOR | www.ficopolska.pl
19
Moduł
Czaszkowy
Moduł
Wisceralny
Zagadnienia Wisceralne
Rok I
★
★
★
★
★
Gardło
Przełyk
Krtań
Żołądek
Fizjologia
Rok II
★ Jelitocienkie
★ Jelitogrube
★ Fizjologia
Rok III
★ Trzustka
★ Śledziona
★ Fizjologia
Zagadnienia Czaszkowe
Rok I
★ Historia,filozofiaikoncepcjacraniosacralnawosteopatii
Rok II
★ Historia,filozofiaikoncepcjacraniosacralnawosteopatii
Rok III
★ Badanieklinicznemózgoczaszki
★ Patologiamózgoczaszki
★ Anatomiaipalpacjaczaszki
Rok IV
★
★
★
★
Badanieklinicznemózgoczaszki
Patologiamózgoczaszki
Anatomiaipalpacjaczaszki
Technikiczaszkowemózgoczaszki
Rok IV
★
★
★
★
★
★
★
Płuca
Serce
Nerka
Pęcherzmoczowy
Moczowody
Układrozrodczydamski
Układrozrodczymęski
Rok V
★
★
★
★
★
★
★
Badanieklinicznemózgoczaszki
Badanieklinicznetrzewioczaszki
Patologiamózgoczaszki
Patologiatrzewioczaszki
Anatomiaipalpacjaczaszki
Technikiczaszkowemózgoczaszki
Technikiczaszkowetrzewioczaszki
Rok V
★ Neurologiawisceralna
★ Fizjologia
FICO INFORMATOR | www.ficopolska.pl
20
Możliwości dalszego
Praca
rozwoju...
Dyplomowa
Procesuzyskaniadyplomu
Pracę dyplomową pisze się
po 5 latach edukacji,
pod okiem wybranego
promotora.
W FICO proces uzyskania Dyplomu Osteopaty
(DO) polega pierw na sukcesywnym zdawaniu
e g z a m i n ó w ko ń c o w y c h k a ż d e g o r o k u
kształcenia, po czym odbywają się egzaminy
końcowe - teoretyczny i kliniczny. Pomyślnie
zdane egzaminy końcowe oznaczają uzyskanie
absolutorium.
Po zakończeniu 5 lat edukacji oraz uzyskanym
absolutorium, absolwenci przystępują do
pisaniatezydyplomowej,którąkonsultująwraz
zeswoimpromotorem(tenetapjestbezpłatny),
a następnie po zakończeniu pracy, przystępują
doobrony.
Po pomyślnie obronionej pracy dyplomowej,
absolwentotrzymujeDyplomOsteopaty(DO).
PODSUMOWANIE
★ Zdaneegzaminykońcowez5lat
★ Zdany końcowy egzamin teoretyczny i
kliniczny(absolutorium)
★ N a p i s a n i e i o b r o n i e n i e p r a c y
dyplomowej
Edukacjawkierunkuuzyskania
międzynarodowychtytułów
akademickich
FICO współpracuje z Dresden International
University w Niemczech, dzięki czemu po
uzyskaniu Dyplomu Osteopaty (DO - tytułu
zawodowego), istnieje możliwość uzyskania
międzynarodowychtytułówakademickich.
BSc(Ost)-BachelorofScienceinOsteopathy
★ 2 semestry skupiające się głównie na
apektach pracy naukowej: analizy prac
badawczych, projektowania i prowadzenia
pracnaukowych.
★ Napisanieiobronapracydyplomowejna
stopieńBSc(Ost)
MSc(Ost)-MasterofScienceinOsteopathy
★ program składający się z 1 semestru po
uzyskaniu BSc(Ost) skupiający się
głównie na apektach pracy naukowej i
klinicznej w szerszym aspekcie niż przy
p r o g r a m i e B S c : a n a l i z a p r a c
b a d a w c z y c h , p r o j e k t o w a n i e i
prowadzenie prac naukowych, ocena
prac badawczych oraz superwizjach
klinicznych
★ Napisanieiobronapracydyplomowejna
stopieńMSc(Ost)
FICO INFORMATOR | www.ficopolska.pl
21

Podobne dokumenty

Flanders International College of Osteopathy

Flanders International College of Osteopathy Flanders International College of Osteopathy (FICO) to szkoła osteopatii, która od ponad 20 lat uznawana jest za renomowane centrum kształcenia osteopatycznego. Jedynym wymogiem, aby rozpocząć eduk...

Bardziej szczegółowo