rekrutacja i postępowanie - Komenda Powiatowa Państwowej

Transkrypt

rekrutacja i postępowanie - Komenda Powiatowa Państwowej
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Starogardzie Gdańskim
ogłasza nabór kandydatów do służby na stanowisko:
stażysta (docelowo:starszy ratownik - kierowca)
Wymagania konieczne stawiane kandydatom
Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania określone w art.28
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej ( t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz.68.
ze zm.) tj.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
posiadać obywatelstwo polskie,
korzystać z pełni praw publicznych,
być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo karno-skarbowe,
posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet),
posiadać wykształcenie ogólne co najmniej średnie,
posiadać warunki zdrowotne i psychofizyczne do służby w PSP (potwierdzone orzeczeniem
wojewódzkiej komisji lekarskiej MSWiA).
Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom (konieczne do spełnienia):
1. posiadać stałe zameldowanie na terenie powiatu starogardzkiego (minimum od 3 miesięcy);
2. prawo jazdy min kat. C;
3. zaświadczenie lekarskie dopuszczające do testu sprawności fizycznej, wystawione nie
wcześniej niż na jeden miesiąc przed datą jego przeprowadzenia;
4. brak lęku wysokości i przestrzeni;
5. posiadać umiejętność pływania.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. życiorys i list motywacyjny;
2. kserokopia dowodu osobistego;
3. kserokopia książeczki wojskowej w częściach dotyczących: danych osobowych, odbywania
czynnej służby wojskowej oraz stosunku do służby wojskowej i kategorii zdrowia;
4. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe uprawnienia (kursy,
szkolenia, prawo jazdy itd.);
5. aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza rejonowego, rodzinnego lub internisty
dopuszczające do testu sprawnościowego z widocznym wpisem „zdolny do ćwiczeń
fizycznych", wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą wyznaczoną na jego
przeprowadzenie;
6. oświadczenie o obywatelstwie;
7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za
przestępstwo lub przestępstwo karno-skarbowe;
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (na
podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych - Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych
osobowych
do
celów
związanych
z
rekrutacją”;
ankieta osobowa dla kandydatów do PSP( do pobrania z naszej strony internetowej lub w
sekretariacie KP PSP w Starogardzie Gd.
9. Spis składanych dokumentów.
Dokumenty winny być ułożone w kolejności i ponumerowane. Dokumenty wymienione w
punktach 1, 6, 7, 8, 9 winny być własnoręcznie podpisane. 1
Zainteresowani proszeni są o składanie wyżej wymienionych dokumentów w terminie do 19 kwietnia
2011 r. w sekretariacie Komendy osobiście lub drogą pocztową na adres: Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gd., ul. Lubichowska 1, 83-200 Starogard Gd.
REKRUTACJA I POSTĘPOWANIE
Rekrutację prowadzić będzie Komisja Kwalifikacyjna, powołana przez Komendanta
Powiatowego PSP w Starogardzie Gd., która zweryfikuje zgodność złożonych ofert ze stawianymi
wymaganiami, dokona oceny złożonych dokumentów za pomocą punktów gratyfikacyjnych, podda
kandydatów ocenie sprawności fizycznej oraz przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami.
Termin przeprowadzenia poszczególnych etapów postępowania oraz opublikowanie wyników i
rozstrzygnięcia naboru może ulec zmianie z uzasadnionych przyczyn. Kandydaci zostaną
powiadomieni o ewentualnych zmianach.
I etap postępowania kwalifikacyjnego: weryfikacja złożonych ofert pod kątem stawianych
wymagań oraz dokonanie oceny złożonych dokumentów za pomocą punktów gratyfikacyjnych.
Oferty złożone po terminie (liczy się data wpływu), niekompletne lub nie spełniające
stawianych wymagań formalnych zostaną wyłączone z dalszego etapu postępowania.
Wyniki kwalifikacji wstępnej zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz tablicy
ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej w terminie do dnia 22 kwietnia 2011 r.
Punktacja gratyfikująca posiadane uprawnienia i umiejętności jest następująca:
Preferowane wymagania
Liczba punktów
Uprawnienia w zakresie prowadzenia pojazdów mechanicznych:
-
prawo jazdy kat. C (+E)
-
udokumentowana praktyka prowadzenia pojazdów w kat. C, CE
co najmniej 2 lata
Posiadanie innych uprawnień, które mogą być przydatne w służbie w PSP (np.
obsługa sprzętu ciężkiego)
4(+1)
3
1-5 (w zależności od
ilości i rodz. uprawnień)
Posiadanie uprawnień ratownika medycznego lub ratownika zgodnie z ustawą o
państwowym ratownictwie medycznym w zakresie kwalifikowanej pierwszej
pomocy
5
Kwalifikacje i uprawnienia w zakresie ratownictwa wodnego, nurkowania i obsługi
sprzętu pływającego
2
Wyszkolenie pożarnicze oraz staż w jednostkach ochrony przeciwpożarowej:
-
udokumentowane członkostwo w OSP członka czynnego powyżej 3 lat
3
-
udokumentowane szkolenia wg wymagań dla czynnych członków OSP
3
udokumentowany udział w zawodach sportowo - pożarniczych OSP
1
-
odbyty staż w jednostkach ochrony przeciwpożarowej
1
Poziom i profil wykształcenia
od 3 do 5 pkt
2
-
wykształcenie średnie techniczne o kierunku przydatnym w PSP
3
-
zdany egzamin maturalny
4
-
wykształcenie wyższe techniczne o kierunku przydatnym w PSP
5
Udokumentowana certyfikatem lub ukończeniem szkoły językowej znajomość języka
obcego
1-3
II etap postępowania kwalifikacyjnego: poddanie kandydatów ocenie sprawności fizycznej
obejmującej:
1. próbę
wydolnościową,
próbę wejścia i zejścia po drabinie (przy pełnej asekuracji) na wysokość 25 metrów
2. test sprawności fizycznej
3. sprawdzenie umiejętności pływania
Do oceny sprawności fizycznej przystąpią kandydaci zakwalifikowani w I etapie.
Kandydat przystępujący do oceny sprawności fizycznej powinien posiadać dowód osobisty,
książeczkę wojskową, strój i obuwie sportowe, kąpielówki, czepek kąpielowy.
Ocena sprawności fizycznej przeprowadzona zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości
przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności
fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 261 poz. 2191). Do punktacji nie
uwzględnia się punktów preferencyjnych z tytułu wieku.
Ocena sprawności fizycznej:
Próba wydolnościowa, próba wejścia i zejścia po drabinie (przy pełnej asekuracji) na
wysokość 25 metrów oraz test sprawności fizycznej.
Kandydaci winni stawić się w siedzibie
28 kwietnia 2011 r. o godzinie 9,00.
Komendy Powiatowej PSP w Starogardzie Gd. w dniu
Próba wydolnościowa, jest to zmodyfikowana metoda harwardzka polegająca na wejściu
na stopień o wysokości 40 cm dla mężczyzn w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty. Czas trwania pełnego
ćwiczenia wynosi 5 minut dla mężczyzn.
W przypadku nieosiągnięcia minimalnego wskaźnika wydolności, kandydata nie
dopuszcza się do zaliczenia testu sprawności fizycznej.
Próba wejścia i zejścia po drabinie polega na wejściu i zejściu po drabinie nachylonej pod kątem
75 º - na wysokość 25 metrów (przy pełnej asekuracji). Stanowi element badania u kandydata lęku
przed wysokością.
Stwierdzony podczas próby wejścia i zejścia po drabinie lęk wysokości, objawiający się
w szczególności problemem w sprawnym wejściu i zejściu oraz związanym z tym zachwianiem
równowagi, dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania.
3
Test sprawności fizycznej:
Test obejmuje:
w przypadku mężczyzn:
bieg na 1000 m,
bieg na 50 m,
podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej).
Indywidualne wyniki kandydata uzyskane w poszczególnych konkurencjach testu sprawności
fizycznej przelicza się na punkty i ocenę wg tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i
częstotliwości okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności
fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 261, poz. 2191). Do punktacji nie
uwzględnia się punktów preferencyjnych z tytułu wieku.
Zainteresowani kandydaci mają prawo do zapoznania się ze swoimi wynikami testu
sprawnościowego od dnia 29 kwietnia 2011 r.
Sprawdzenie umiejętności pływania - polega na przepłynięciu stylem dowolnym dystansu 50 m.
Próba przeprowadzona zostanie na basenie pływackim. Nie zaliczenie próby jest równoznaczne z
wyeliminowaniem kandydata z postępowania rekrutacyjnego.
Kandydaci przystępujący do sprawdzenia umiejętności pływania winni stawić się na basenie w
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Zblewska 18 w Starogardzie Gd.
w dniu 30 kwietnia
2011 r. o godzinie 10:00.
W przypadku niezaliczenia jednej z konkurencji (kandydat ma prawo do 2 prób) za cały
sprawdzian wystawia się ocenę niedostateczną, co jest równoznaczne z wyeliminowaniem
kandydata z dalszego postępowania.
Nie przystąpienie przez kandydata do oceny sprawności fizycznej jest jednoznaczne z
rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej.
Z wynikami pełnej oceny sprawności fizycznej (próba wydolnościowa, test sprawności
fizycznej) zainteresowani kandydaci będą mogli zapoznać się w siedzibie Komendy w dniu
05 maja 2011 r.
Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu postępowania kwalifikacyjnego
zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń KP PSP w Starogardzie
Gd. w dniu 05 maja 2011 r.
III etap postępowania kwalifikacyjnego: rozmowa kwalifikacyjna zakwalifikowanych
kandydatów.
Rozmowa kwalifikacyjna polega na ocenie m.in. umiejętności prezentacji własnej osoby,
kreatywności, dotychczasowych sukcesów oraz na ocenie motywacji do służby.
Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 06 maja 2011 r. w siedzibie
Komendy o godz. 10:00.
Lista wyników postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie internetowej
Komendy oraz tablicy ogłoszeń w budynku Komendy Powiatowej PSP w Starogardzie Gd. w dniu
10 maja 2011 r.
Zakwalifikowani kandydaci do służby otrzymają skierowanie do Polikliniki MSWiA na
badania psychologiczne i lekarskie celem zbadania predyspozycji psychicznych i fizycznych
do służby w PSP.
Po otrzymaniu pozytywnego orzeczenia Komisji Lekarskiej MSWiA o zdolności do służby w
PSP i potwierdzeniu o niekaralności wydanym przez uprawniony organ, w stosunku do wytypowanych
kandydatów zostanie wszczęta procedura przyjęcia do służby przygotowawczej w Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gd.
4
Informacja o sposobie postępowania z ofertami:
Dokumenty złożone przez kandydatów do służby w związku z ogłoszonym naborem w
KP PSP w Starogardzie Gd. po upływie 14 dni od dnia zakończenia naboru mogą być odebrane
osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu odbioru z komórką ds. kadrowych KP
PSP w Starogardzie Gd. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 60 dni
od dnia zakończenia naboru.
Szczegółowe informacje o naborze i warunkach jakie powinni spełniać kandydaci zamieszczone są
również na stronach internetowych: www.strazstarogard.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KP
PSP Starogard Gd.
Dodatkowych informacji udziela:
st. kpt. mgr inż. Adam Szynalewski – Kierownik Sekcji ds Organizacyjno-Kadrowych
tel: 58-56-01-521;
mł. ogn. mgr inż. Justyna Ciara – Starszy technik w Sekcji ds. Organizacyjno-Kadrowych
tel: 58-56-01-517.
5