Flanders International College of Osteopathy

Komentarze

Transkrypt

Flanders International College of Osteopathy
FICO
Polska
Flanders International
College of Osteopathy
INFORMATOR 2011/2012
FICO Polska
FLANDERS INTERNATIONAL COLLEGE OF OSTEOPATHY
INFORMATOR 2011/2012
Flanders International College of Osteopathy (FICO) to szkoła osteopatii, która od ponad 20 lat uznawana jest za
renomowane centrum kształcenia osteopatycznego. Jedynym wymogiem, aby rozpocząć edukację w szkole, jest
posiadanie dyplomu fizjoterapeuty (tech., lic. mgr), lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego, położnej lub
farmaceuty. Szkoła FICO posiada wizję - nie zależy nam na dużej liczbie studentów, lecz na najwyższej jakości
kształcenia.
Szkoła powstała pod koniec lat 80-tych. Na początku lat 90-tych wśród kadry starszych wykładowców pojawiły się
między innymi takie nazwiska jak Daryl Herbert, Steven Sandler, Collin Dove, Anna Reeve, Jean-Michel Lamy oraz
wielu innych. FICO rozpoczęło ścisłą współpracę z British School of Osteopathy (BSO, Londyn) na bazie której oparło
swój obecny program nauczania. Będąc studentem FICO sięgasz do korzeni osteopatii w Europie.
Flanders International College of Osteopathy (FICO) jest szkołą kształcącą w kierunku osteopatycznym, której
program nauczania akredytowany jest przez nadrzędne organizacje osteopatyczne w Europie: E.F.O. (European
Federation of Osteopaths) oraz OSEAN (Osteopathic Academic Network). Absolwenci FICO są rozpoznawani i
uznawani w wielu krajach Europy, między innymi dzięki przynależności do G.N.R.P.O. (Group of National
Representative Professional Osteopaths), UVO (Unie von Osteopaten), BVO/SBO (Belgische Academie voor
Osteopathie/Belgische Vereniging voor Osteopathie), NRO (Nederlands Register voor Osteopathie), NVO
(Nederlandse Vereniging Osteopathie).
FICO jest pełnoprawnym członkiem OSEAN. Dzięki temu program nauczania FICO jest zgodny z wytycznymi Procesu
Bolońskiego, który dotyczy wszystkich akademii i uniwersytetów w Europie. FICO posiada także znak jakości Lloyd’s
Register, jako jedna z niewielu szkół osteopatycznych w Europie.
Flanders International College of Osteopathy
Stationsstraat 53, 3110 Rotselaar Belgium
www.fico.be
[email protected]
+32 (0)16 41 42 42
Flanders International College of Osteopathy Polska
ul.Rejtana 9A/27, 02-516 Warszawa Polska
www.ficopolska.pl
[email protected]ficopolska.pl
+48 796 908 108
FICO Polska
FLANDERS INTERNATIONAL COLLEGE OF OSTEOPATHY
INFORMATOR 2011/2012
Program Nauczania
Flanders International College of Osteopathy (FICO) naucza w modelu osteopatii brytyjskiej. Jest to najstarszy model
osteopatyczny w Europie, którego początki sięgają 1912 roku oraz samego Johna Martina Littlejohn’a - założyciela
British School of Osteopathy.
Zgodnie z wytycznymi E.F.O., O.S.E.A.N oraz Procesem Bolońskim, FICO oferuje 5-letni system zaocznego szkolenia
osteopatycznego. Każdego roku odbywa się 8 zjazdów, w pełni 3 dniowych. Każdy zjazd rozpoczyna się w piątek o
godzinie 8.00 i kończy w niedzielę o godzinie 15.20. W piątek i sobotę zajęcia odbywają się do godziny 18.50.
Pełne 5-letnie szkolenie osteopatyczne prowadzone przez FICO Polska prowadzone jest w systemie modułowym, na
który składają się 3 moduły: strukturalny (3 lata), wisceralny (1 rok) i czaszkowy (1 rok). W trakcie modułów
wisceralnego i czaszkowego nauczyciele prócz zagadnień danego modułu integrują wiedzę i techniki z zakresu
modułu strukturalnego.
Uczestnikiem szkolenia osteopatycznego w FICO Polska może być osoba, która posiada uprawnienia zawodowe
fizjoterapeuty, lekarza, pielęgniarki, położnej, farmaceuty, stomatologa oraz ratownika medycznego. Uczestnicy nie
będący fizjoterapeutą lub lekarzem, odbywają dodatkowe zjazdy z zakresu umiejętności palpacyjnych, manualnych
oraz przedmiotowych.
FICO naucza w systemie zaocznym, podzielonym na moduły. Moduły te są trzema podstawowymi filarami filozofii
osteopatycznej.
MODUŁ
STRUKTURALNY
MODUŁ
WISCERALNY
MODUŁ
CZASZKOWY
Dotyczy poznania struktur z
zakresu układu kostnego,
stawowego, więzadłowego,
mięśniowego, powięziowego
oraz nerwowego.
Dotyczy poznania struktur
narządów wewnętrznych,
dynamiki płynów oraz całego
systemu wspierającego.
To część osteopatii, która
rozpatruje zależności układu
nerwowego i dynamiki płynu
mózgowo-rdzeniowego i
limfatycznego.
Podstawowym zadaniem
modułu strukturalnego jest
oddziaływanie na poziomie
szkieletowo-mięśniowonerwowym oraz
przygotowanie się do
integracji owej wiedzy z
układem wisceralnym i
czaszkowo-krzyżowym.
Prócz wiedzy z zakresu
interny, osteopata rozpatruje
związki strukturalne i
odruchowe, zachodzące
pomiędzy narządami
wewnętrznymi, a strukturami
szkieletowo-mięśniowonerwowymi.
Flanders International College of Osteopathy
Stationsstraat 53, 3110 Rotselaar Belgium
www.fico.be
[email protected]
+32 (0)16 41 42 42
Moduł czaszkowy tak, jak
pozostałe dwa moduły jest
integralną częścią całej
filozofii osteopatycznej, stąd
poznanie ich wszystkich daje
pełne możliwości płynnego i
harmonicznego leczenia
pacjenta.
Flanders International College of Osteopathy Polska
ul.Rejtana 9A/27, 02-516 Warszawa Polska
www.ficopolska.pl
[email protected]ficopolska.pl
+48 796 908 108
FICO Polska
FLANDERS INTERNATIONAL COLLEGE OF OSTEOPATHY
INFORMATOR 2011/2012
Moduł Strukturalny
Terapia strukturalna to przede wszystkim szeroko rozumiana
terapia manualna. Osteopata używa wyłącznie rąk w celu
przeprowadzenia badania klinicznego, jak i terapii. Celem jest
odnalezienie i leczenie ograniczeń ruchomości w całym ciele
człowieka.
Podczas 3-letniego modułu strukturalnego wykładane są techniki
mobilizacji i manipulacji stawów i tkanek miękkich wszystkich
rejonów ciała. W przypadku, gdy staw traci swą naturalną
ruchomość, prowadzi to w rezultacie do powstawania jednej lub
więcej kompensacji w tkankach i/lub stawach okalających. Ze
względu na jednolity charakter układu nerwowo-mięśniowoszkieletowego, zjawisko to nie tylko będzie dotyczyło wszystkich
stawów, ale także spowoduje, że kompensacje będą wpływały na
siebie na wzajem.
Jeden z naszych kolegów jest międzynarodowo uznanym
wykładowcą “krótkodźwigniowych technik manipulacyjnych”.
Nasza szkoła, jako jedna z niewielu w Europie, kontynuuje
nauczanie tych technik ze względu na ich dokładność, a w
szczegolności na bardzo duże bezpieczeństwo pacjenta. Obok
wyszkolonych przez nas nauczycieli, części praktyczne prowadzą
renomowani wykładowcy z najstarszych szkół brytyjskich. Moduły
wspierane są przetłumaczonymi na język polski podręcznikami,
zawierającymi ilustracje i opis każdej techniki. Zdecydowaliśmy się
przykładać maksimum uwagi do praktycznej strony procesu
nauczania.
“Ruch” w koncepcji osteopatycznej rozpatrywany jest pod
względem trzech aspektów. Dlatego też, wiedza i umiejętności
nabyte podczas modułu strukturalnego są następnie kojarzone z
modułem wisceralnym i czaszkowym. Osteopata na podstawie
informacji uzyskanych podczas wywiadu oraz badania klinicznego,
rozpatruje dolegliwości pacjenta pod względem trzech
wspomnianych powyżej układów. Dzięki temu logiczne
wytłumaczenie dysfunkcji opiera się na całościowym spojrzeniu na
indywidualnego pacjenta– tym jest właśnie podejście holistyczne.
Organizacja
Moduł strukturalny obejmuje trzy lata akademickie. Każdy rok składa się z 8 w pełni 3-dniowych zjazdów (piątek,
sobota, niedziela), w tym zajęć teoretycznych, praktycznych, powtórkowych i sesji egzaminacyjnej. Każdy zjazd
rozpoczyna się w piątek o godzinie 8.00 praktyczną sesją powtórkową podczas której studenci mogą wyjaśnić i
przećwiczyć dowolną technikę z nauczycielami. Następnie zajęcia trwają od godziny 12.00 do 18.50 z przerwami
kawowymi i obiadową. W sobotę zajęcia odbywają się w godzinach 8.00 – 18.50. W niedzielę rozpoczynają się o
godzinie 8.00 i kończą o godzinie 15.20.
Flanders International College of Osteopathy
Stationsstraat 53, 3110 Rotselaar Belgium
www.fico.be
[email protected]
+32 (0)16 41 42 42
Flanders International College of Osteopathy Polska
ul.Rejtana 9A/27, 02-516 Warszawa Polska
www.ficopolska.pl
[email protected]ficopolska.pl
+48 796 908 108
FICO Polska
FLANDERS INTERNATIONAL COLLEGE OF OSTEOPATHY
INFORMATOR 2011/2012
Przedmioty teoretyczne
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
Anatomia strukturalna
Anatomia palpacyjna
Metodologia biomechaniki
Patologia kliniczna
Radiologia
Diagnostyka kliniczna i semiologia
Neurologia
Przedmioty praktyczne
‣ Stawowe techniki manipulacyjne - HVLA: krótkodźwigniowe, dźwignia kombinowana, bezpieczne techniki
długodźwigniowe
‣ Stawowe techniki mobilizacji - artykulacje: krótkodźwigniowe, dźwignia kombinowana, bezpieczne techniki
długodźwigniowe, techniki bezpośrednie, pośrednie i funkcjonalne
‣ Techniki harmoniczne i rytmiczne: nakierowane na układ stawowy, mięśniowo-powięziowy, naczyniowy i
limfatyczny
‣ Techniki tkanek miękkich - w tym: stretching, ugniatanie, wibracje, techniki energizacji mięśni, techniki rozluźniania
pozycyjnego (w tym także Jones’a) i powięziowego, techniki mięśniowo-powięziowe, nerwowo-mięśniowe, etc.
‣ Techniki neuromobilizacji: w oparciu o koncepcje osteopatyczne, a także Butler’a i Shacklocka
Krótkodźwigniowe techniki manipulacyjne
Są to techniki posługujące się jednorazowym użyciem siły o dużej
prędkości i niskiej amplitudzie. Celem ich działania jest zastosowanie
ukierunkowanej siły na specyficzny punkt, obszar lub strukturę. Dla
wykonania technik pchnięcia, osiągnięcie krańcowego zakresu ruchu
zazwyczaj nie jest konieczne. Większość technik manipulacyjnych,
nauczanych w FICO to techniki krótkodźwigniowe, w których
impuls końcowy nie jest wykonywany w punkcie końcowego zakresu
ruchu. Poprzez kombinację licznych komponentów tworzy się
bowiem barierę, nie będącą barierą fizjologiczną, a raczej
wymuszonym zakończeniem ruchu. W celu zbudowania bariery
zabiegowej wykorzystuje się liczne kierunki kompresji i ogniskowania
na segment oraz trójprzestrzenne pozycjonowanie stawu. Dzięki
temu, uzyskana bariera znajduje się w pośrednim ustawieniu
powierzchni stawowych. Powoduje to, że impuls końcowy przełamuje
barierę będącą daleko od końcowego zakresu ruchu. Bariera ruchowa
stawu dobrze przygotowanego do wykonania zabiegu, daje
charakterystyczne odczucie potencjalnego lub dynamicznego
napięcia. W przypadku stawów kręgosłupa stosuje się dźwignię
podstawową i dźwignie drugorzędowe. Dźwignią podstawową jest
najczęściej impuls do rotacji, skłonu bocznego, przesunięcia lub
trakcji, natomiast dźwignie drugorzędowe to kompresja, zgięcie/
w yprost, sk łon boczny, przesunięcie AP i przesunięcia
boczne.Olbrzymią zaletą technik krótkodźwigniowych jest fakt, iż są
one bardzo bezpieczne dla pacjenta.
Szkoła FICO jest jedyną szkołą osteopatyczną w Polsce i jedną z
niewielu w Europie, w których techniki manipulacyjne prawie w
całości wykładane są według opisanej powyżej metodyki.
Flanders International College of Osteopathy
Stationsstraat 53, 3110 Rotselaar Belgium
www.fico.be
[email protected]
+32 (0)16 41 42 42
Flanders International College of Osteopathy Polska
ul.Rejtana 9A/27, 02-516 Warszawa Polska
www.ficopolska.pl
[email protected]ficopolska.pl
+48 796 908 108
FICO Polska
FLANDERS INTERNATIONAL COLLEGE OF OSTEOPATHY
INFORMATOR 2011/2012
Kalendarz Roku I, 2011/2012
Zjazd 1
Data: 14-16 październik 2011 r.
Techniki: Kręgosłup Lędźwiowy
Zjazd 5
Data: 10-12 luty 2012 r.
Techniki: Staw biodrowy
Zjazd 2
Data: 4-6 listopad 2011 r.
Techniki: Kręgosłup Lędźwiowy
Zjazd 6
Data: 16-18 marzec 2012 r.
Techniki: Staw kolanowy
Zjazd 3
Data: 18-20 listopad 2011 r.
Techniki: Kość krzyżowa, Staw krzyżowo-biodrowy
Zjazd 7
Data: 27-29 kwiecień 2012 r.
Techniki: Stopa
Zjazd 4
Data: 27-29 styczeń 2012 r.
Techniki: Staw krzyżowo-biodrowy, Staw biodrowy
Zjazd 8
Data: 1-3 czerwiec 2012 r.
Rewizja i Egzaminy
Harmonogram Roku II, 2012/2013
Zjazd 1
Techniki: Kręgosłup piersiowy
Zjazd 5
Techniki: Staw łokciowy
Zjazd 2
Techniki: Żebra III-X
Zjazd 6
Techniki: Nadgarstek i ręka
Zjazd 3
Techniki: Staw ramienny i stawy obojczyka
Zjazd 7
Techniki: Powtórka i kompilacja
Zjazd 4
Techniki: Staw ramienny i łokciowy
Zjazd 8
Rewizja i Egzaminy
Harmonogram Roku III, 2013/2014
Zjazd 1
Techniki: Kręgosłup szyjny środkowy
Zjazd 5
Techniki: Kręgosłup szyjny górny + OAA
Zjazd 2
Techniki: Dolny odcinek szyjny
Zjazd 6
Techniki: Segmenty przejściowe (C/Th, Th/L, L/S)
Zjazd 3
Techniki: Żebra I i II
Zjazd 7
Techniki: Powtórka i kompilacja
Zjazd 4
Techniki: Żebra XI+XII,
Kręgosłup piersiowy Th11-Th12
Zjazd 8
Rewizja i Egzaminy
Flanders International College of Osteopathy
Stationsstraat 53, 3110 Rotselaar Belgium
www.fico.be
[email protected]
+32 (0)16 41 42 42
Flanders International College of Osteopathy Polska
ul.Rejtana 9A/27, 02-516 Warszawa Polska
www.ficopolska.pl
[email protected]ficopolska.pl
+48 796 908 108
FICO Polska
FLANDERS INTERNATIONAL COLLEGE OF OSTEOPATHY
INFORMATOR 2011/2012
Program godzinowy zjazdu
Piątek, 8.00 - 18.50
Niedziela, 8.00 - 15.20
8.00 - 11.50
Sesja powtórkowa
Czas 3.50h
8.00 - 9.50
Zajęcia teoretyczno-praktyczne
Czas: 1.50h
12.00 - 13.50
Zajęcia teoretyczno-praktyczne
Czas: 1.50h
10.00 - 11.50
Zajęcia teoretyczno-praktyczne
Czas: 1.50h
14.50 - 16.40
Zajęcia teoretyczno-praktyczne
Czas: 1.50h
12.20 - 14.10
Zajęcia teoretyczno-praktyczne
Czas: 1.50h
17.00 - 18.50
Zajęcia teoretyczno-praktyczne
Czas: 1.50h
14.20 - 15.20
Zajęcia teoretyczno-praktyczne
Czas: 1.00h
Sobota, 8.00 - 18.50
8.00 - 9.50
Zajęcia teoretyczno-praktyczne
Czas: 1.50h
10.00 - 11.50
Zajęcia teoretyczno-praktyczne
Czas: 1.50h
12.00 - 13.50
Zajęcia teoretyczno-praktyczne
Czas: 1.50h
14.50 - 16.40
Zajęcia teoretyczno-praktyczne
Czas: 1.50h
17.00 - 18.50
Zajęcia teoretyczno-praktyczne
Czas: 1.50h
Flanders International College of Osteopathy
Stationsstraat 53, 3110 Rotselaar Belgium
www.fico.be
[email protected]
+32 (0)16 41 42 42
Flanders International College of Osteopathy Polska
ul.Rejtana 9A/27, 02-516 Warszawa Polska
www.ficopolska.pl
[email protected]ficopolska.pl
+48 796 908 108
FICO Polska
FLANDERS INTERNATIONAL COLLEGE OF OSTEOPATHY
INFORMATOR 2011/2012
Moduł Wisceralny
W obrębie holistycznej koncepcji osteopatycznej, terapia wisceralna składa się ze studiowania i leczenia narządów
wewnętrznych wraz z ich specyficznym układem więzadłowym i powięziowym.
Kiedy dany narząd wewnętrzny traci swą swobodę ruchu, dochodzi także do zaburzenia jego funkcji, w wyniku
czego pacjent może zacząć zgłaszać różne dolegliwości. W trakcie wisceralnego roku akademickiego, FICO oferuje
możliwość poznania szczegółowej wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii układu wisceralnego, a także odpowiednich
metod badania klinicznego i palpacji w celu wnikliwego zrozumienia patologii trzewnej. Terapia polega na
specyficznych sekwencjach delikatnych i miękkich technik, które ukierunkowane są pośrednio lub bezpośrednio na
problem pacjenta. Program nauczania zawiera także najnowszą wiedzę z zakresu żywienia, dzięki czemu terapię
będzie można wzbogacić także w tym zakresie.
Osteopatia wisceralna jest częścią całego systemu osteopatycznego, obejmując:
‣ Studia nad narządami wewnętrznymi i jelitami w kontekście anatomicznym, fizjologicznym i patologicznym oraz
w odniesieniu do osteopatii czaszkowo-krzyżowej i strukturalnej.
‣ Studia nad systemem podtrzymującym (powięziowym) i więzadłowym trzewi.
‣ Studia nad ruchomością i utratą ruchomości (fiksacją wisceralną) narządów wewnętrznych, także pod względem
wywieranego efektu na globalną strukturę ciała.
‣ Studia w zakresie delikatnych mobilizacji strukturalnych i funkcjonalnych trzewi, technik odruchowych, korekcji
odżywiania i ogólnej higieny życia w celu przywracania właściwej ruchomości narządów wewnętrznych.
W trakcie 8 zjazdów przekazane będą podstawy teoretyczne i techniki manualne koncepcji wisceralnej. W rezultacie
studenci otrzymują głęboką wiedzę terapeutyczną w zakresie obszernej koncepcji holistycznej, dzięki której
satysfakcja i sukces zawodowy staną przeciw suchej teorii.
Organizacja
Moduł wisceralny obejmuje 1 rok akademicki. Składa się on z 8 w pełni 3-dniowych zjazdów (piątek, sobota,
niedziela), w tym zajęć teoretycznych, praktycznych, powtórkowych i sesji egzaminacyjnej. Każdy zjazd rozpoczyna
się w piątek o godzinie 8.00 praktyczną sesją powtórkową podczas której studenci mogą wyjaśnić i przećwiczyć
dowolną technikę z nauczycielami. Następnie zajęcia trwają od godziny 12.00 do 18.50 z przerwami kawowymi i
obiadową. W sobotę zajęcia odbywają się w godzinach 8.00 – 18.50. W niedzielę rozpoczynają się o godzinie 8.00 i
kończą o godzinie 15.20.
Harmonogram Roku IV, 2014/2015
Zjazd 1
Nerka, Nadnercza, Moczowód (także pod kątem układu
współczulnego i przywspółczulnego), Angiologia, Zatoki
żylne
Zjazd 2
Pęcherz moczowy, Nietrzymanie moczu, Analiza krwi,
Szkielet powięziowy, Jama nosowa, Jama ustna
Zjazd 3
Macica, jajniki, Neurologiczne badanie czaszkowe,
Mięśnie toniczne vs. fazowe, ORL
Zjazd 5
Serce, Płuca, Neuropatie kompresyjne, Obrazowanie
medyczne, Osteopatia pediatryczna
Zjazd 6
Tarczyca, Otrzewna, Układ neurowegetatywny, Staw
skroniowo-żuchwowy, Patologie czaszkowe
Zjazd 7
Techniki: Powtórka i kompilacja
Zjazd 8
Rewizja i Egzaminy
Zjazd 4
Prostata, Trzustka (także pod kątem układu
współczulnego i przywspółczulnego), Osteopatia
pediatryczna, Kolagen
Flanders International College of Osteopathy
Stationsstraat 53, 3110 Rotselaar Belgium
www.fico.be
[email protected]
+32 (0)16 41 42 42
Flanders International College of Osteopathy Polska
ul.Rejtana 9A/27, 02-516 Warszawa Polska
www.ficopolska.pl
[email protected]ficopolska.pl
+48 796 908 108
FICO Polska
FLANDERS INTERNATIONAL COLLEGE OF OSTEOPATHY
INFORMATOR 2011/2012
Moduł Czaszkowy
Jest to leczenie struktur czaszkowych oraz znajdujących się w środku i powiązanych z nią tkanek. Jest to terapia
obejmująca tak strukturę, jak i funkcję, przez co wpływa ona na różne tkanki w całym ciele pacjenta.
Ciało ludzkie zbudowane jest z trylionów komórek. Grupy komórek o tej samej lub podobnej funkcji budują tkanki,
takie jak mięśniowa lub kostna, opony układu nerwowego, czy narządy wewnętrzne. Każda tkanka ludzkiego
organizmu posiada określone zadanie; w celu wykonania tego zadania, komórki potrzebują substancji odżywczych.
Za zaopatrzenie w substancje odżywcze, jak i usuwanie produktów przemiany materii odpowiadają układy
transportujące: nasze tętnice, żyły i układ limfatyczny.
Każde ludzkie istnienie posiada wewnętrzną siłę, zwaną homeostazą, której celem jest zapewnienie optymalnego
stanu zdrowia oraz samoobrony i adaptacji, dzięki którym możliwe jest przezwyciężenie każdego rodzaju
uszkodzenia, czy dysfunkcji.
Systemem kontrolującym tę zdolność jest układ neurowegetatywny lub inaczej autonomiczny układ nerwowy.
System ten reguluje równowagę temperatury ciała, hormonów, ciśnienia krwi, rytmu serca, płynów, minerałów oraz
poziom cukru. W ten sposób jest on zdolny do zapewnienia warunków utrzymania i odzyskiwania stanu zdrowia.
Najważniejsze ośrodki (jądra) znajdują się w ludzkim mózgu, a dokładniej w śródmózgowiu, pniu mózgu i rdzeniu
kręgowym.
Czaszka składa się z 26 kości, w tym kości gnykowej i kości ucha. Każda z tych kości posiada pewien stopień
elastyczności. Trauma, kurcz mięśni szyj lub żuchwy mogą doprowadzić do zaburzenia “ruchomości” wspomnianych
kości czaszki. Zaburzenie to może negatywnie wpłynąć na układ krążeniowy w obrębie czaszki (płyn mózgowordzeniowy, krążenie tętnicze i żylne), a więc także na układ kontrolujący, utrzymujący i przywracający optymalny
stan zdrowia.
Terapia czaszkowa jest leczeniem struktur i funkcji samej czaszki i powiązanych z nią tkanek. Poszczególne kości
czaszki mają zdolność do “przesuwania się” i naprężania w różnych kierunkach w obrębie szwów. Wewnątrz czaszki
ruch ten przekłada się na opony mózgowe. Swoboda ruchu przenosi się na opony rdzenia kręgowego przez otwór
wielki czaszki, aby końcowo osiągnąć kość krzyżową. Ten nieprzerwany rytmiczny ruch może wpływać na pozostałe
struktury i funkcję ludzkiego ciała.
Techniki czaszkowe stosuje się w celu przywrócenia właściwej elastyczności danych kości czaszki, aby poprawić
cyrkulację płynu mózgowego oraz aby stymulować układ neurowegetatywny, zawiadujący procesami całego ciała.
Obok przywracania właściwej ruchomości i elastyczności stawów, tkanek miękkich i trzewi, poprawa elastyczności w
obrębie kości czaszki staje się silnym narzędziem terapeutycznym w zakresie wszystkich możliwości leczenia.
Przykładami zaburzeń, na które terapia czaszkowa ma bezpośredni wpływ to tinnitus (dzwonienie w uszach),
glaucoma (jaskra), sinusitis (zapalenia zatok), strabismus (zez), cataract (zaćma), neuralgia nerwu trójdzielnego,
dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego, zaburzenia zgryzu, kaszel, zawroty głowy, różnego pochodzenia
zaburzenia równowagi i bóle głowy. Dodatkowo techniki czaszkowe mają pozytywny wpływ na układ
neurowegetatywny i hormonalny. Techniki czaszkowe odgrywają dużą rolę w leczeniu zaburzeń i chorób
dziecięcych. Techniki wykorzystuje się bezpośrednio w leczeniu dyslekcji, zaburzeń rozwojowych i behawioralnych,
refluksie, kręczach szyji, hiperkinezie, problemach z nauką, płaczem nocnym, itd. Techniki czaszkowe mają także
bardzo silny wpływ terapeutyczny na narządy wewnętrzne, takie jak płuca, serce, czy układ trawienny.
FICO oferuje Państwu możliwość zgłębienia wiedzy z zakresu terapii czaszkowej na wysokim poziomie oraz w
oparciu o badania naukowe. W czasie roku czaszkowego studenci nauczani będą podstaw teoretycznych, jak i
technik czaszkowych w celu osiągania przez terapeutę satysfakcjonujących rezultatów dla pacjenta.
Flanders International College of Osteopathy
Stationsstraat 53, 3110 Rotselaar Belgium
www.fico.be
[email protected]
+32 (0)16 41 42 42
Flanders International College of Osteopathy Polska
ul.Rejtana 9A/27, 02-516 Warszawa Polska
www.ficopolska.pl
[email protected]ficopolska.pl
+48 796 908 108
FICO Polska
FLANDERS INTERNATIONAL COLLEGE OF OSTEOPATHY
INFORMATOR 2011/2012
Organizacja
Moduł wisceralny obejmuje 1 rok akademicki. Składa się on z 8 w pełni 3-dniowych zjazdów (piątek, sobota,
niedziela), w tym zajęć teoretycznych, praktycznych, powtórkowych i sesji egzaminacyjnej. Każdy zjazd rozpoczyna
się w piątek o godzinie 8.00 praktyczną sesją powtórkową podczas której studenci mogą wyjaśnić i przećwiczyć
dowolną technikę z nauczycielami. Następnie zajęcia trwają od godziny 12.00 do 18.50 z przerwami kawowymi i
obiadową. W sobotę zajęcia odbywają się w godzinach 8.00 – 18.50. W niedzielę rozpoczynają się o godzinie 8.00 i
kończą o godzinie 15.20.
Harmonogram Roku V, 2015/2016
Zjazd 1
Deontologia, Nos, Krtań - Osteologia, Artrologia;
Podstawa czaszki, Okolica potyliczno-szczytowoobrotowa
Zjazd 5
Śledziona, Wątroba, Otwór klatki piersiowej, Rytm
czaszkowy, Protokół 10-kroków, Badanie czaszkowokrzyżowe
Zjazd 2
Gardło, Ucho, Oko; Układ czaszkowo-krzyżowy; Arterio- i
Angiologia; Fizjologiczna elastyczność sklepienia czaszki
Zjazd 6
Trzustka, Patologie wchłaniania i braku tolerancji,
Patologie metaboliczne kości, Nerwy czaszkowe,
Dysfunkcje SSB
Zjazd 3
Przepona, Żołądek, Opony mózgowo-rdzeniowe, Komory
i płyn mózgowy, Palpacja elastyczności sklepienia czaszki,
Embriologia
Zjazd 4
Układ jelitowy, Zależności matka-płód, Angiologia,
Protokół 10-kroków, Badanie czaszkowo-krzyżowe
Zjazd 7
Techniki: Powtórka i kompilacja
Zjazd 8
Rewizja i Egzaminy
Flanders International College of Osteopathy
Stationsstraat 53, 3110 Rotselaar Belgium
www.fico.be
[email protected]
+32 (0)16 41 42 42
Flanders International College of Osteopathy Polska
ul.Rejtana 9A/27, 02-516 Warszawa Polska
www.ficopolska.pl
[email protected]ficopolska.pl
+48 796 908 108
FICO Polska
FLANDERS INTERNATIONAL COLLEGE OF OSTEOPATHY
INFORMATOR 2011/2012
Warunki finansowe
Jednorazowa opłata wpisowa
Wraz ze zgłoszeniem udziału w 1 roku szkolenia pobierana jest
jednorazowa opłata wpisowa wysokości 500 zł. Nie podlega ona
zwrotowi w przypadku jakiejkolwiek formy rezygnacji ze szkolenia
ze strony studenta.
Data wpłaty wpisowego jest równoznaczna z datą wpisania osoby
na listę studentów.
Czesne za rok studiów
Całkowity koszt roku szkoleniowego wynosi 11000 zł. FICO Polska
dołoży wszelkich starań, by Uczestnicy rozpoczynali i kończyli
edukację w szkole z tą samą stawką roczną.
Jedynymi sytuacjami, które mogą zaburzyć lub podwyższyć koszt
szkolenia to zdarzenia wyjątkowe, jak np: wojna, kataklizmy
pogodowe, czego Państwu i sobie nie życzymy. Drugim wyjątkiem
mogącym wpłynąć na podwyższenie rocznego kosztu szkolenia
jest wzrost kursu EURO powyżej 5 zł, przy czym wzrost kosztu
szkolenia nastąpić może dopiero w kolejnym roku szkoleniowym
oraz nie więcej niż o 500 zł. Warunki te zawarte będą w umowie z
Uczestnikiem.
Opłata za uczestnictwo w szkole jest podmiotowo zwolniona z
podatku VAT od towarów i usług, zgodnie z obecnym stanem
prawa podatkowego.
Płatność ratalna
Koszt całkowity każdego roku szkoleniowego można będzie
uiszczać w płatnościach cząstkowych bez obowiązku wypełniania
dodatkowych dokumentów.
Zaliczka 4000 zł na 6 tygodni przed pierwszym zjazdem danego
roku.
5x Dopłat 1400zł w miesiącach październik, listopad, luty, marzec,
kwiecień. Dyrekcja FICO Polska świadoma jest obciążeń
finansowych w miesiącach gudzień i styczeń, stąd miesiące te
zwolnione są od dopłat.
W przypadku rezygnacji studenta w trakcie roku szkolnego,
wpłacone środki nie podlegają zwrotowi, lecz nie ma obowiązku
uregulowania płatności za cały rok.
Flanders International College of Osteopathy
Stationsstraat 53, 3110 Rotselaar Belgium
www.fico.be
[email protected]
+32 (0)16 41 42 42
Flanders International College of Osteopathy Polska
ul.Rejtana 9A/27, 02-516 Warszawa Polska
www.ficopolska.pl
[email protected]ficopolska.pl
+48 796 908 108
FICO Polska
FLANDERS INTERNATIONAL COLLEGE OF OSTEOPATHY
INFORMATOR 2011/2012
Egzaminy i praca dyplomowa
Egzaminy roczne
Każdy rok szkolny kończy się egzaminem ustnym lub pisemnym z
określonych przedmiotów teoretycznych i praktycznych.
W przypadku niezaliczenia egzaminu rocznego, będzie możliwość
uczestniczenia w bezpłatnym egzaminie poprawkowym w
wyznaczonym terminie.
Niezaliczenie egzaminu poprawkowego oznacza brak możliwości
kontynuowania nauki na roku wyższym.
Egzamin zawodowy
Wraz z koncem V roku odbędzie się egzamin zawodowy absolutorium, którego wynik pozytywny umożliwi pisanie pracy
dyplomowej na stopień Dyplomowanego Osteopaty (D.O.).
Składa się on z egzaminu teoretycznego i egzaminu klinicznego,
podczas którego student prezentuje swoje umiejętności i wiedzę
na pacjencie przed komisją.
Praca dyplomowa i obrona
Po zakończeniu cyklu 5 lat studiów i zdanym egzaminie
zawodowym (absolutorium) absolwenci piszą pracę dyplomową
pod wybranym przez siebie promotorem (jednym z nauczycieli).
Absolwent ma 2 lata na napisanie i obronę pracy dyplomowej,
której finałem jest otrzymanie tytułu Dyplomowanego Osteopaty.
Tytuł rozpoznawany jest przez nadrzędne organizacje
osteopatyczne w Europie - European Federation of Osteopaths
(E.F.O.) oraz Osteopathic Academic Network (OSEAN).
Flanders International College of Osteopathy
Stationsstraat 53, 3110 Rotselaar Belgium
www.fico.be
[email protected]
+32 (0)16 41 42 42
Flanders International College of Osteopathy Polska
ul.Rejtana 9A/27, 02-516 Warszawa Polska
www.ficopolska.pl
[email protected]ficopolska.pl
+48 796 908 108

Podobne dokumenty

Wykładowcy

Wykładowcy oraz ukończył studia z zakresu osteopatii w FICO (Flanders International College of Osteopathy) w Belgii, następnie otrzymał tytuł magistra w Niemczech. Obecnie jest starszym wykładowcą z zakresu t...

Bardziej szczegółowo

Szkoła FICO

Szkoła FICO oglądać w Smithsonian Institute w Waszngtonie. Po wojnie Still wrócił do domu, lecz los nie był mu przychylny - troje z czworga dzieci z pierwszego małżeństwa zmarło na zapale...

Bardziej szczegółowo