made in America ponownie

Transkrypt

made in America ponownie
podróże inwestycyjne
Investment trips
a
c
i
r
e
m
m ade in A p o n o w n ie
ain
© Wojciech Franus, Corbis, Bew, M.P.,Forum
g
a
a
c
i
r
e
m
A
n
i
made
28
29
Investment trips
Stany Zjednoczone nadają ton globalnym wydarzeniom. Warto śledzić
sytuację w największej gospodarce świata, bowiem to zachodzące w niej
zmiany determinują trendy na rynkach finansowych. / The US sets the scene for
global events. You need to keep your finger on what’s going on in the world’s
largest economy because that’s where financial market trends are set.
Tekst/by: Aleksander
Jawień
Niewiele jest państw, które oferują turystom tak bogate możliwości i atrakcje jak Stany Zjednoczone. Wystarczy wspomnieć o Nowym Jorku uważanym za kulturalną stolicę świata, Los Angeles
– stolicy filmu, czy Las Vegas – stolicy hazardu. To metropolie,
a przecież są tam i cuda przyrody, jak Wielki Kanion Kolorado
w Arizonie – największy przełom rzeki na świecie. Poza tym USA
to państwo, które nadaje ton globalnym wydarzeniom. W związku z tym warto przy okazji zwiedzania zasięgnąć informacji
o amerykańskiej gospodarce, bowiem to zmiany, które w niej zachodzą, determinują trendy na rynkach finansowych świata.
Ostatnio wśród amerykańskich konsumentów panują optymistyczne nastroje. Fakt ten może dziwić, przecież tyle się mówi
o procesie oddłużania, podwyżce podatków (która w okrojonej
wersji weszła w życie pod koniec ubiegłego roku) czy o przepro-
There are not so many countries which offer tourists such
immense opportunities as the US to name but Los Angeles, the
capital of the cinema or Las Vegas, the capital of gambling. There
are the many large cities but the US abounds also in natural
wonders such as the Grand Canyon in Arizona. Besides, it is the
country which sets the scene for global events. While sightseeing,
you could keep your finger on what’s going on in the American
economy as the changes it is undergoing determine the financial
market trends.
The sentiment among US consumers has been quite upbeat
recently. This may come as something of a surprise, given the
much discussed debt adjustment process, tax increases (the
abridged version of the bill came into force at the end of 2012),
and recent budget sequestration.
@ CORBIS, BEW, SHUTTERSTOCK, NA POPRZEDNICH STRONACH/PREVIOUS PAGES: BRUNO BONY /MAYA-PRESS
podróże inwestycyjne
All the gloom and doom in the news is being offset by the slow
recovery of the US economy. The Obama administration is
gradually introducing reforms to reduce the budget deficit, the
unemployment rate is steadily coming down (now at 7.7%), and
real estate prices are on the increase.
US businesses can only describe the outlook as positive. They
have healthy bank balances and huge financial reserves to draw
on. The only dark cloud is the lack of investment – companies are
opting to pay dividends to their shareholders and committing themselves to mergers and acquisitions.
This strategy is being driven by political
uncertainty and long-simmering fiscal
wadzanych w ostatnim czasie cięciach
n.
sy
ka
policy debates. To recap: positive factors are
wydatków rządowych.
z
o
ynie nie tylk
Las Vegas słwiera tu małżeństwo i
more than making up for symbolic tax
Te wszystkie negatywne informacje są
Co roku za . Mają do wyboru setkwiele
increases and government spending cuts.
jednak rekompensowane powolną popraób
e
os
równi
90 tys.
w hotelach, i
e
kż
ta
c,
li
We should mention the “shale revolution”
wą sytuacji w amerykańskiej gospodarce.
p
ka
monii.
rodzajów ceisre famous not only for itst
while we’re on the subject of US trends.
Administracja prezydenta Obamy stopnioLas Vegas ety thousand couples ge
The US mining industry is going through
wo przeprowadza reformy redukujące defiin
n
N
They ca
casinos.
t
e each year.
a period of change and natural gas
cyt budżetowy, coraz więcej Amerykanów
married therhundreds of chapels to ,ge
choose from , many located in hotels s
production is expanding dynamically
znajduje pracę (stopa bezrobocia to 7,7 proc.),
married in d an equal host of type
(the US is self-sufficient in this area), as is
a ceny na rynku nieruchomości pną się w górę.
s.
an
ie
ceremon
of marriage
the extraction of shale oil, and states like
Również amerykańskie spółki cieszą się dobrą
North Dakota and Texas are experienckondycją. Firmy mają zdrowe bilanse i ogromne
ing an economic boom. As a result,
rezerwy środków finansowych na rachunkach.
REKLAMA
Trądzik jest najpowrzechniejszym i najczęstszym problemem skóry dotyczącym
nie tylko nastolatków, ale coraz częściej również osób dorosłych.
This condition often leads to low self-esteem
and many complexes.
Rewolucyjny laser do walki z trądzikiem!
Revolutionary laser to fight acne!
Dolegliwości te bardzo często są przyczyną kompleksów
i niskiej samooceny. Występuje kilka rodzajów trądziku
a czynnikami, które go nasilają są bakterie P.acnes nadprodukcja sebum, wahania poziomu hormonów oraz zanieczyszczenie porów skóry. W przypadku takich problemów
proponujemy naszym pacjentom rewolucyjne rozwiązanie,
zabieg wykonywany przy wykorzystaniu lasera Acleara™
produkcji firmy Palomar, w którym wykorzystano dwa
mechanizmy: zasysanie i światło pulsacyjne. To połączenie
powoduje oczyszczenie gruczołów, zniszczenie bakterii,
zmniejszenie wydzielania sebum. Zabieg zalecany jest również w przypadku trądziku niereagującego na leki. Acleara
posiada nowoczesny i skuteczny system chłodzenia co sprawia, że zabieg jest szybki i niebolesny. Bardzo często przykrą
pamiątką po trądziku są blizny, które w naszej klinice redu30
kujemy stosując serię zabiegów z użyciem lasera frakcyjnego
Lux 1540™ marki Palomar.
There are a few types of acne, which are caused by such factors
as: P.acnes bacteria, overproduction of sebum, hormone level
fluctuations, and contamination of skin pores. In such cases
we offer our patients a revolutionary solutioin the field of laser therapy – Acleara™ treatment produced by Palomar, in which there
are two mechanisms: sucking and pulse light. This combination
results in the cleansing of the sebaceous glands, killing bacteria
and reducing sebum production. It is also recommended when
drug therapy does not work. Acleara has an innovative and effective cooling system, which makes the treatment fast and painless.
If after acne scars still remain, we can reduce them by a series
of treatments with a fractional laser Lux 1540™ by Palomar.
Carpe Diem Centrum Medycyny Estetycznej
Al. KEN 98 lok U 17, 02-777 Warszawa • Tel. 608 888 888 • www.carpediem-klinika.pl
Na zdjęciu: dr Magdalena Opadczuk
i Marcelina Zawadzka.
Na hasło Kalejdoskop
oferujemy 20% rabatu
na zabiegi z zakresu
medycyny estetycznej.
Oferta ważna do 31.05.2013r.
Please quote Kaleidoskope
to receive 20% discount
on esthetic treatments.
Offer is valid until 31.05.2013r.
Wyłączny dystrybutor: ITP S.A.
31
ul. Joliot-Curie 26/19, 02-646 Warszawa, tel. (22) 828 55 78
www.itpesthetique.pl
podróże inwestycyjne
Investment trips
dukcyjnych – cena gazu była tak niska, że jego wydobycie było
quences as they contribute to the revival of US production, mainly
nieopłacalne. Przedsiębiorstwa zgadzały się na przejściowe straty,
thanks to having reduced energy costs – which may account for as
po to by wywalczyć sobie solidną pozycję na rynku.
much as 25% of total industry costs.
Przy obecnych cenach gazu naturalnego spółki powoli stają się
Given its flexibility, high productivity and absence of payroll
rentowne, co powinno przyciągnąć uwagę inwestorów. Oczywipressure, the US labour market is becoming an attractive
ście warunkiem koniecznym dla utrzymania tej tendencji jest daldestination for new investment. At the same time, the appeal of
szy wzrost ceny gazu. Większość przedsięChina as a “global factory” is gradually waning.
biorstw zacznie przynosić zyski, jeśli cena
This is partly due to increasing payroll costs.
gazu naturalnego będzie się wahać w przeChina has experienced a steady annual
dziale od 4 do 5 dol.
average increase in monthly wages of 15–20%
Duża podaż i historycznie niskie ceny gazu
since 2000. This has slowly whittled away its
mają również mniej oczywiste konsekwencost advantage over other countries.
cje, bowiem przyczyniają się do renesansu
No less important are transport costs, customs
Szacuje się, że przenoszenie fabryk do Chin
amerykańskiej produkcji, m.in. dzięki temu,
charges, supply chain operational issues,
spowodowało utratę ponad 6 mln miejsc pracy
że obniżają koszty energii, które mogą staproduct quality maintenance and the sensitive
w USA. / It has been estimated that re-shoring of
manufacturing facilities to China is responsible for
nowić nawet 25 proc. kosztów całkowitych
question of intellectual property theft. Once all
the loss of over 6 million jobs in the US.
przemysłu.
these factors are taken into consideration, the
Amerykański rynek pracy, cechujący się
US becomes a very attractive place to build a
elastycznością i wysoką produktywnością,
new factory. Obviously, this is not to say that
staje się coraz atrakcyjniejszym miejscem dla lokowania nowych
China is losing its status, and companies are relocating their
inwestycji. Z drugiej strony atrakcyjność Chin jako „globalnej faproduction centres en masse. Facilities based in China can be
bryki” powoli zaczyna spadać. Przyczyniają się do tego m.in. roexpected to shift their focus to the local market in order to satisfy
snące płace lokalnych robotników. Od 2000 r. miesięczna płaca
the surging demand of local consumers. On the other hand, goods
?
czy
wiesz, że...
Did you
know...
energy demand is being increasingly met by local sources. This is
Jedynym mankamentem jest brak inwestycji. Zamiast tego wygradually weaning the economy off imported fuel.
płacane są dywidendy oraz przeprowadza się fuzje i przejęcia.
The US economy saw another major change in 2012 – natural gas
Summa summarum pozytywne czynniki przeważają, a tegoroczprices began to rise for the first time in three years. After hitting
ne perspektywy gospodarcze określa się jako dobre. Jeśli nawet
rock bottom in April 2012, gas prices increased by over 108% (the
nie jako bardzo dobre.
current price stands at almost USD 4).
Wspominając o trendach w USA, nie można zapomnieć o trwająThe rise had a very positive impact on businesses operating in the
cej tam „łupkowej rewolucji”. Przemysł wydobywczy przekształca
sector. They had made major mining infrastructure investments
się, dynamicznie rośnie produkcja gazu naturalnego i ropy naftobut were unable to fully utilise their production capacities – with
wej z łupków, a stany takie jak Dakota Północna i Teksas przeżyplummeting gas prices, mining was simply unprofitable.
wają boom gospodarczy. W konsekwencji popyt na energię jest
Companies were willing to suffer temporary losses in order to
w coraz większym stopniu zaspokajany ze źródeł lokalnych, a gosecure a stable market position.
spodarka stopniowo uniezależnia się od importu surowców enerGiven current natural gas prices, compagetycznych.
nies are gradually becoming profitable,
W roku 2012 nastąpiła jedna bardzo ważna
turalnych
na
z
n
de
je
which should attract the attention of
zmiana na tym rynku – cena gazu naturalto
Wielki Kanio.n Wyż łobi ła go w skałach
ta
m
ło
ia
investors. Naturally, further gas price
nego, po raz pierwszy od trzech lat, zaczęła
ze
św
zy pr
cudów
o. To najwię ks
rzeka Koloradcie. Ma ponad 400 km
increases is a necessary precondition for
wzrastać. Od dołka cenowego zanotowanerzeki na świe go gł ębokoś ć dochodzi do
maintaining this trend over the long
go w kwietniu 2012 r. wzrost ceny gazu wydługości, a je ku przyjeżdża tu ok.
ro
o
C
term. Most companies will hit their
niósł ponad 108 proc. (do blisko 4 dol.).
.
1,6 km
.
’s
ld
or
w
e
th
5 mln turystów
break-even point when natural gas
of
Sytuacja ta ma bardzo pozytywny wpływ na
e
yon is on
rock by the
The Grand Can
in
d
ve
ar
C
prices are somewhere between USD 4
spółki działające w tej branży. Do tej pory po.
rs
natural wonder it is the largest canyon
ve
ri
ng
o
and USD 5.
nosiły one bowiem wysokie nakłady na budolo
ad
Color
is over 400 km.
ep
in the world. It
de
Massive supply and historically low gas
wę infrastruktury wydobywczej i jednocześnie
km
1
and up to 1. it is visited by
prices also have less obvious consenie korzystały w pełni ze swoich zdolności proEach year
million
5
approximately ists.
tour
32
© SHUTTERSTOCK, FPM
REKLAMA
33
podróże inwestycyjne
Investment trips
w Chinach systematycznie rosła o 15–20 proc. średniorocznie,
zmniejszając przewagę kosztową nad pozostałymi krajami. Nie
bez znaczenia są również takie kwestie jak koszty transportu, cła,
kwestie operacyjne związane z łańcuchem dostaw oraz utrzymanie jakości produktów i wrażliwy aspekt kradzieży własności intelektualnej. Biorąc wszystkie te czynniki pod uwagę, okazuje się, że
wybudowanie nowej fabryki w USA wcale nie jest takim złym pomysłem. Oczywiście nie oznacza to, że Chiny stracą swój status,
a firmy zaczną masowo przenosić swoje ośrodki produkcyjne.
Można się spodziewać, że fabryki w Państwie Środka raczej
będą skupiały się na produkcji na rynek lokalny, tak by zaspokoić rosnący popyt chińskich konsumentów. Jednak dobra
o zautomatyzowanym procesie produkcyjnym (części samochodowe, sprzęt budowlany), których docelowym miejscem
zbytu będzie Ameryka Północna, mogą być wytwarzane
w Stanach Zjednoczonych. Przykłady potwierdzające tę tendencję można zaobserwować już dzisiaj. Honda przenosi produkcję hybrydowego Civica do Indiany, General Electric będzie produkował duży sprzęt AGD w Kentucky, a Procter
& Gamble po raz pierwszy od 40 lat buduje fabrykę w Utah.
Oczywiście lista spółek budujących lub rozwijających swoje
fabryki w USA jest znacznie dłuższa.
Pozytywnym trendom gospodarczym towarzyszy więc swoista rewolucja energetyczna związana z przejściem na gaz
naturalny. Jeśli sytuacja ta się utrzyma, to za kilka lat możemy
być świadkami renesansu amerykańskiego przemysłu. ☐
jednym
rancisco jeąstnajczę ściej na
F
n
a
S
w
te
tku
Golden Gaiejszych, a z pewności
. Od począ
z najpię kntografowanych mostówy kolor, aby by ł
świecie fo go na pomarańczow
malowano idoczny we mgle. n Francisco is one
bardziej w Gate bridge in Sa nitely most often
The Goldent beautiful, and defi orld. Since its
of the mos hed bridges in the w ange to make
photograp has been painted or t.
erection it e visible in the mis
it mor
USA w liczbach
US in figures
*Aleksander Jawień
– jest prezesem Investment Fund Managers SA, www.ifmpl.com, firmy inwestycyjnej opiekującej się majątkiem osób
prywatnych przy założeniu globalnego podejścia. Powyższy materiał powstał w wyniku podróży inwestycyjnej do
centrum inwestycyjnego w Kalifornii w marcu br. Jeśli chcesz śledzić kolejne podróże inwestycyjne IFM, zeskanuj
smartfonem kod CR. / The author is the CEO of Investment Fund Managers S.A., www.ifmpl.com, an investment company
that takes a global approach to managing the assets of its private clients. This article was written after a visit to an
investment centre in California in March this year. If you would like to follow new IFM’s investment tours, scan the CR code
with your smartphone.
34
© ARCHIWUM PRYWATNE, FPM, shut terstock
– Wzrost PKB -2,2% r/r (2012) / GDP growth – 2.2% y/y (2012)
– Podstawowa stopa procentowa 0,00% – 0,25% (03.2013) / Prime interest
rate 0.00%-0.25% March 2013
– Inflacja (CPI) 2,0% (02.2013) / Inflation (CPI) 2.0% February 2013
– Stopa bezrobocia 7,7% (02.2013) / Unemployment rate 7.7% February 2013
– Liczba spółek giełdowych na giełdzie w Nowym Jorku 2819 (03.2013) /
Number of listed companies 2,819 on the New York Stock Exchange March 2013
– Waluta dolar amerykański (1 USD = 3,21 PLN) 2013 / Currency US dollar (USD
1 = PLN 3.21) 2013
– Populacja 315 mln (2013) / Population 315 million 2013
– Wartość rezerw (ze złotem) 150 mld USD (01.2013) / Reserve value (inc. gold)
USD 150 billion January 2013
– Mediana wieku 36,9 (2012) / Median age 36.9 2012
– PKB na mieszkańca (PPP): USA – 48 320 USD, Polska – 20 100 USD (2011)/
GDP per capita (PPP) US – USD 48,320, Poland – USD 20,100 2011
with a lower share of labour costs in their total cost structure,
manufactured in medium volumes and marketed in North
America may be produced in the US. There are plenty of
recent cases to illustrate this trend. Honda is re-shoring
production of the hybrid version of the Civic to Indiana,
General Electric intends to manufacture major appliances in
Kentucky, and Procter & Gamble is building a factory in Utah
for the first time in 40 years. The list of organisations building
or expanding their US production facilities is obviously much
longer than this. This trend is still embryonic but is expected
to pick up over time. We may well witness a “renaissance” of
US industry over the next few years. ☐
35