karta rejestracyjna

Transkrypt

karta rejestracyjna
Numer ewidencyjny bezrobotnego*; osoby uprawnionej do:
zasi³ku*, œwiadczenia* przedemerytalnego*
w powiatowym urzêdzie pracy
KARTA REJESTRACYJNA - BEZROBOTNEGO*; OSOBY
UPRAWNIONEJ DO: ZASI£KU*, ŒWIADCZENIA* PRZEDEMERYTALNEGO*
1
2
Nr ewid. PESEL
(bezrobotny*, osoba uprawniona do: zasi³ku*, œwiadczenia przedemerytalnego* wype³nia dane zmieszczone na jasnym tle)
A. DANE OSOBOWE
3
dzieñ
..............................................................
6
Data
dzieñ
rok
m-c
Nazw. rodowe
matki - ................................................
Imiona
7
6a
8
P³eæ
1 - mê¿czyzna
2 - kobieta
Stan cywilny
1 - mê¿atka-¿onaty
2 - wolny
9
Liczba dzieci na 10
Kod pocztowy
utrzymaniu
12
Adres do korespondencji
Nr tel.
Kod pocztowy
16
Nazwa ukoñczonych szkó³ (uczelni) - miejscowoœci
1. ........................................................................................................................
......................................................
........................................................................................................................
......................................................
........................................................................................................................
2. ......................................................
2. ........................................................................................................................
3. ...........................................................................
........................................
Data ukoñczenia
17 Zawód wyuczony ................................................................
szkó³ - uczelni
dzieñ
m-c
............................................................................................
............................................................................................
rok
1
18 Zawód wykonywany ...........................................................
............................................................................................
2
............................................................................................
........................................................................................................................
20 Zatrudnienie w latach
21 Jestem niepe³nosprawnym (¹) - posiadam
23 Nazwa ostatniego pracodawcy
(stopieñ znajomoœci: 1 - s³aby,
2 - bieg³y)
orzeczenie o inwalidztwie
kod
jêzyka
Specjalne uprawnienia zawodowe
Nr domu, nr mieszkania
1. ......................................................
Znajomoœæ jêzyków obcych
1- TAK
Ogó³em:
stopieñ
znajomoœci
22
w tym:
..................................................................................................
2 - NIE
..................................................................................................
Rodzaj niepe³nosprawnoœci
..................................................................................................
1. ................................................
1 - na stanowiskach kierowniczych
.......................................................
2. ................................................
2 - w warunkach szczególnych lub
w szczególnych charakterze
Grupa..............................Termin wa¿noœci
Nr REGON
orzeczenia .....................................................
Podst. rodzaj dzia³alnoœci wg EKD .........................
3. ................................................
24 Adres ostatniego pracodawcy
25
miejscowoϾ ...........................................................
Kod poczt.
nr mieszk.
2. ...........................................................................
............................................................................................
................................................................................................
......................................................
13
..................................
MiejscowoϾ (Poczta)
Ulica - wieœ
19
nr domu
1. ...........................................................................
rodzaj
dokumentu
15
MiejscowoϾ (Poczta)
Ulica - wieœ
Dokument to¿samoœci
numer
Kod terytorialny gminy
Adres zameldowania lub pobytu
.......................
Poziom wykszta³cenia
Imiona rodziców
ojca - ..................................................
-
14
-
5
1- polskie
2 - inne
Rejestrowany po raz: ........
po: 1 - pracach interw.; 2 - robotach
publicznych; 3 - szkoleniu; 4 - sta¿u;
5- inne
seria
-
-
2b Nr ROR
Nazwisko
Obywatelstwo
rejestracji:
11
-
4
rok
m-c
-
-
2a Nr NIP
Data i miejsce urodzenia
_
Ulica - wieœ ................................................................ Nr ..................
Okres zatrudnienia u ostatniego pracodawcy
26
Ostatnio zajmowane stanowisko
od ............................... do ..............................
..........................................................
w wymiarze czasu pracy:
..........................................................
.......................................
..........................................................
Sekcja
27
Klasa
Ustanie ostatniego zatrudnienia nast¹pi³o:
- z przyczyn dotycz¹cych pracodawcy *)
- z winy pracownika bez wypowiedzenia *)
- za wypowiedzeniem pracownika *)
- z innego powodu *)
*) niepotrzebne skreœliæ
B. OKRESY ZATRUDNIENIA, INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ, DZIA£ALNOŒCI I INNE OKRESY
28
Okresy ztrudnienia, innej pracy zarobkowej i dza³alnoœci
Okres
od
do
Nazwa pracodawcy - podmiotu gospodarczego
MiejscowoϾ
Podstawa wykonywania
pracy*)
Ostatnio zajmowane
stanowisko
Wymiar czasu
pracy
*) stosunek pracy, stosunek s³u¿bowy, umowa zlecenie, umowa agencyjna, spó³dzielcza umowa o pracê, umowa o pracê nak³adcz¹
29
Inne okresy, o których mowa w artykule 23 ust. 2 i 4, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu
Okres
od
do
Wyszczególnienie
Uwagi
30
Stosunek pracy (stosunek s³u¿bowy) w okresie 6 miesiêcy przed
zarejestrowaniem w powiatowym urzêdzie pracy zosta³ rozwi¹zany:
1) za moim wypowiedzeniem
2) na mocy porozumieñ stron
3) przez pracodawcê bez wypowiedzenia
Tak
Nie
C. OCZEKIWANIA DOTYCZ¥CE PRZYSZ£EJ PRACY
31
W jakim zawodzie chcia³by
chcia³aby Pan (i) pracowaæ
1. ...........................................................................
............................
2. ...........................................................................
............................
32
W jakim zawodzie chcia³by
(chcia³aby) Pan (i) szkoliæ siê
33
Na jakie warunki gotów (a) jest Pan (i) zgodziæ siê:
a) minimalne miesiêczne wynagrodzenie ......................z³
c) w ilu zmianowym systemie pracy.........................
b) ile czasu gotów jest Pan (i) doje¿d¿aæ do pracy
d) na ka¿d¹ pracê - (TAK - NIE)*
1. ...........................................................................
.......................
w jedn¹ stronê............................ godz.
2. ...........................................................................
.......................
...........................
data
*) niepotrzebne skreœliæ
........................................................................
podpis bezrobotnego*, osoby uprawnionej do
zasi³ku*, œwiadczenia* przedemerytalnego*
OŒWIADCZENIE BEZROBOTNEGO*, OSOBY UPRAWNIONEJ DO: ZASI£KU*, ŒWIADCZENIA* PRZEDEMERYTALNEGO*
Uprzedzony (a) o odpowiedzialnoœci karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego za sk³adanie fa³szywych zeznañ oœwiadczam, co nastêpuje:
1. Jestem osob¹ nie zatrudnion¹ i nie wykonujê innej pracy zarobkowej, zdoln¹ i gotow¹ do podjêcia
zatrudnienia:
a) w pe³nym wymiarze czasu pracy obowi¹zuj¹cego w danym zawodzie lub s³u¿bie*,
b) w po³owie wymiaru czasu, gdy¿ jestem osob¹ niepe³nosprawn¹ lecz stan zdrowia
pozwala mi podjêcie pracy w tym wymiarze*.
2. Nie pobieram nauki w szkole w systemie dziennym.
3. Nie naby³em (am) prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej.
4. Nie pobieram: œwiadczenia rehabilitacyjnego, zasi³ku chorobowego, macierzyñskiego,
wychowawczego.
5. Nie jestem w³aœcicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zale¿nym) nieruchomoœci rolnej
o powierzchni u¿ytków rolnych powy¿ej 2 ha przeliczeniowych, ani gospodarstwa stanowi¹cego
dzia³ specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów podatkowych.
6. Nie podlegam ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu z tytu³u sta³ej pracy jako wspó³ma³¿onek
lub domownik rolnika w gospodarstwie rolnym o powierzchni u¿ytków rolnych przekraczaj¹cej
2 ha na przeliczeniowe lub stanowi¹cym dzia³ specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów
podatkowych.
7. Nie prowadzê pozarolniczej dzia³alnoœci.
8. Nie podlegam obowi¹zkowi ubezpieczenia spo³ecznego lub zaopatrzenia emerytalnego
(nie dotyczy ubezpieczenia spo³ecznego rolników).
9. Nie uzyskujê dochodu w wysokoœci przekraczaj¹cej po³owy najni¿szego wynagrodzenia
(TAK)* - (NIE)*.
10. Nie otrzyma³em (am) jednorazowego ekwiwalentu pieniê¿nego za urlop górniczy
(TAK)* - (NIE)* lub jednorazowej odprawy zamiast zasi³ku socjalnego - przewidzianych
w Uk³adzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Zak³adów Górniczych (TAK)* - ( NIE)*, przy
czym up³yn¹³ okres za jaki zosta³ wyp³acony ww. ekwiwalent lub odprawa (TAK)* - (NIE)*.
11. Nie jestem zarejestrowany (a) w innym urzêdzie pracy.
12. Zobowi¹zuje siê do zwrotu otrzymanego zasi³ku w przypadku otrzymania za ten sam okres
emerytury lub renty, gdy organ rentowy nie dokona³ potr¹cenia.
13. Zobowi¹zuje siê do bezzw³ocznego informowania o wszelkich zmianach danych zawartych
w karcie rejestracyjnej podanych przeze mnie oraz do zwrotu nienale¿nie pobranego
œwiadczenia w przypadkach niespe³nienia warunków wymienionych w ustawie.
14. **Zosta³em pouczony o obowi¹zku:
- zg³aszania siê w wyznaczonych terminach w powiatowym urzêdzie pracy,
- sk³adania co miesi¹c pisemnego oœwiadczenia o dochodach oraz innych dokumentów
niezbêdnych do ustalenia uprawnieñ do œwiadczeñ,
- zawiadomienia urzêdu o fakcie wyjazdu za granicê lub innej okolicznoœci powoduj¹cej
brak gotowoœci do pracy.
Oœwiadczenie nale¿y podpisaæ w obecnoœci pracownika powiatowego urzêdu pracy.
*)
**)
niepotrzebne skreœliæ
informacje zawarte w pkt. 14 nie dotycz¹ osób uprawnionych do zasi³ku przedemerytalnego
lub œwiadczenia przedemerytalnego.
***) osoby uprawnione do zasi³ku przedemerytalnego lub œwiadczenia przedemerytalnego nie maj¹
obowi¹zku wype³niania pól oznaczonych nr 32 - 33
............................................
podpis pracownika powiatowego
urzêdu pracy
............................................
data
............................................................
podpis bezrobotnego*, osoby uprawnionej do
zasi³ku*, œwiadczenia* przedemerytalnego*
D. STAWIENNICTWO W URZÊDZIE PRACY I PROPOZYCJE PRZED£O¯ONE BEZROBOTNEMU
Wyznaczona
data
stawienia siê
Data
stawienia siê
Przed³o¿one propozycje
(rodzaj propozycji, nazwa pracodawcy itp.)
Przyczyna odmowy
E.
ADNOTACJE URZÊDU PRACY
34
W dniu .....................................................kartê wy³¹czono z ewidencji z powodu...............................................................
Podpis
bezrobotnego
Uwagi i podpis pracownika powiatowego urzêdu pracy
.............................................................................................................................................................................................
......................................................................
data i podpis pracownika powiatowego urzêdu pracy
KUP 1/99