KONKURS NA LOGO SP7 Regulamin

Transkrypt

KONKURS NA LOGO SP7 Regulamin
KONKURS NA LOGO SP7
Regulamin
1. Organizator
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 7 w Poznaniu.
2. Cele konkursu:
 Zaangażowanie dzieci w budowanie wizerunku szkoły.
 Stworzenie alternatywnego logo szkoły do użytku wewnętrznego
(koszulki i gadżety SP7).
3. Warunki uczestnictwa:
 Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr
7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu.
 Prace mogą być wykonywane samodzielnie lub z pomocą osób dorosłych.
 W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne lub grupy.
4. Zasady ogólne:
 Przedmiotem konkursu jest stworzenie pracy autorskiej w dowolnej
technice plastycznej (rysunek, malarstwo, wyklejanka, itp.), mieszczącej
się w formacie A4.
 Centralne miejsce pracy powinna zajmować cyfra 7.
 W pracy należy wykorzystać tylko trzy kolory.
 Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków
niniejszego regulaminu.
5. Zgłoszenia
 Prace należy podpisać na odwrocie i oddawać nauczycielom religii:
p. Jolancie Podgórnej i p. Zofii Piechnik do końca listopada 2016 roku.
6. Wyniki
 Wyniki zostaną ogłoszone do publicznej wiadomości po złożeniu
wszystkich prac konkursowych, po obradach Jury.
 Występy Uczestników oceni Jury wyłonione przez Organizatora.
7. Nagrody
Praca zwycięzcy zostanie umieszczona w publicznym miejscu naszej szkoły
i stanie się alternatywnym Logo Szkoły wykorzystywanym do różnych
gadżetów.
Na zwycięzcę czeka również nagroda niespodzianka.
8. Postanowienia końcowe
 Decyzje podjęte przez Jury konkursu są ostateczne i nie przysługuje od
nich odwołanie.
 Obrady Jury są tajne.
 Skład Jury może ulec zmianie.
 Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do
Organizatora.