Zarządzenie Rektora nr 19_2016 w sprawie powołania Działu

Transkrypt

Zarządzenie Rektora nr 19_2016 w sprawie powołania Działu
Poznań, 15 lutego 2016 roku
DOP-0212-19/2016
Zarządzenie nr 19/2016
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 15 lutego 2016 roku
w sprawie powołania Działu Marketingu i Komunikacji
Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyŜszym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 42 ust. 4 pkt 7 i ust. 5
w związku z § 94 ust. 1 i 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się, co
następuje:
§1
W Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu tworzy się Dział Marketingu i Komunikacji
jako komórkę administracji centralnej Uczelni.
§2
1. Do zadań Działu Marketingu i Komunikacji naleŜy:
1) realizowanie długofalowej i efektywnej polityki komunikacji marketingowej, spójnej
ze strategią rozwoju Uczelni,
2) inicjowanie i wspieranie działań mających na celu budowanie pozytywnego
i dynamicznego wizerunku Uczelni, w tym działań w zakresie współpracy
z otoczeniem społecznym,
3) rozwój systemu informacji o Uczelni, w tym prowadzenie strony www i promowanie
aktualnych informacji w sieci Internet,
4) systematyczne monitorowanie rynku usług edukacyjnych i prowadzenie działań
ukierunkowanych na pozyskanie kandydatów na studia,
5) organizowanie poradnictwa i szkoleń dla studentów w zakresie poruszania się na
rynku pracy,
6) monitorowanie losów zawodowych absolwentów,
7) projektowanie, przygotowywanie i dystrybuowanie materiałów promocyjnych:
drukowanych, interaktywnych i multimedialnych,
8) współpraca z mediami oraz obsługa medialna wydarzeń uczelnianych,
9) współudział w przygotowywaniu uroczystości ogólnouczelnianych.
2. Strukturę wewnętrzną oraz szczegółowy zakres działania Działu Marketingu i Komunikacji
określa Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
§3
Dział Marketingu i Komunikacji podlega bezpośrednio Rektorowi.
§4
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
Rektor
/-/
prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak