Uchwała nr XIII-90-2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na

Transkrypt

Uchwała nr XIII-90-2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
UCHWAŁA NR XIII/90/2015
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
z dnia 23 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d”, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ), art. 212 ust. 1, art. 214, art. 258 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.1) Rada Gminy Tarnów
Opolski uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej Nr III/13/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z
dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
§ 2. Plan zadań inwestycyjnych stanowiący załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje nowe
brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Plan dotacji z budżetu gminy stanowiący załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje nowe
brzmienie i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego stanowiący załącznik Nr 5
uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 3 niniejszej uchwały.
§ 5. Dokonuje się przesunięcia kwoty 25 500,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Zwiększa się plan wydatków i dochodów bieżących o kwotę 21 250,22 zł , zgodnie z
załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Gminy
Rudolf Urban
1] Zmiany
wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, 911, 1146,
1626 i 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513
Id: 2506701F-9011-4CA7-8AFA-1548D79907B0. Podpisany
Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/90/2015
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 23 listopada 2015 r.
PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2015
L.P.
1
DZIAŁ
900
ROZDZIAŁ
NAZWA ZADANIA
5 000,00
Rozwiązywanie
problemów
gospodarki wodnej
i kanalizacyjnej
17 958,00
Poprawa warunków
socjalno-bytowych
mieszkańców
50 857,00
Poprawa warunków
socjalno-bytowych
mieszkańców
9 000,00
Dostosowanie
zakresu aglomeracji
ściekowej do
istniejącej sieci
kanalizacyjnej w
celu spełnienia
wymagań
dyrektywy
91/271/EWG
900
90001
3
921
92195
Ogród przyrodniczoedukacyjny w Tarnowie
Opolskim
92195
Kraina zabaw w Tarnalandiiplac zabaw
z siłownią zewnętrzną
w Tarnowie Opolskim
5
900
Rozwiązywanie
problemów
gospodarki
ściekowej na terenie
700 000,00
gminy w
miejscowościach:
Nakło, Miedziana
oraz Tarnów
Opolski
90001
2
921
UZASADNIENIE
REALIZACJI
Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości
Nakło, Tarnów Opolski,
Miedziana wraz z
przebudową oczyszczalni
ścieków w Kosorowicach
Wykup sieci wodociągowej i
odcinka kanalizacji sanitarnej
do działki nr 359/63 przy ul.
Kopernika w Tarnowie
Opolskim
4
WYDATEK
w zł.
90001
Aktualizacja obszaru i granic
Aglomeracji Ściekowej
Tarnów Opolski
Id: 2506701F-9011-4CA7-8AFA-1548D79907B0. Podpisany
Strona 1
6
7
750
900
75023
90003
Modernizacja przejętego
budynku PKP w Tarnowie
Opolskim
Zakup dwóch wiat
przystankowych
w Walidrogach przy drodze
krajowej
nr 94
Zakup wiaty przystankowej
w Przyworach na pętli
autobusowej
362 000,00
9 000,00
Poprawa
bezpieczeństwa
podróżnych i
likwidacja zagrożeń
spowodowanych
brakiem wiaty
przystankowej
Poprawa
bezpieczeństwa
podróżnych i
likwidacja zagrożeń
spowodowanych
brakiem wiaty
przystankowej
8
900
90003
10
801
80148
Zakup obieraczki do
ziemniaków do stołówki
szkolnej
3 900,00
Usprawnienie pracy
na stołówce
szkolnej
11
750
75023
Zakup skanera do Urzędu
Gminy
3 600,00
Usprawnienie pracy
w urzędzie
4 310,00
Poprawa
bezpieczeństwa
podróżnych i
likwidacja zagrożeń
spowodowanych
brakiem wiaty
przystankowej
12
13
14
600
600
600
60016
Zakup wiaty przystankowej
w miejscowości Przywory
przy ul. Wiejskiej
60016
Modernizacja drogi gminnej
ul. Nowej
w Kątach Opolskich
(projekt)
60016
Modernizacja drogi gminnej
ul. Dębowej
w Tarnowie Opolskim
(projekt)
Id: 2506701F-9011-4CA7-8AFA-1548D79907B0. Podpisany
4 500,00
Poprawa stanu
technicznego
budynków
użyteczności
publicznej
11 000,00
500,00
Poprawa stanu
technicznego i
bezpieczeństwa na
drogach
Poprawa stanu
technicznego i
bezpieczeństwa na
drogach
Strona 2
15
16
17
18
19
20
21
22
600
754
926
600
900
700
700
600
60016
Modernizacja dróg gminnych
ul. Konopnickiej i
Dunikowskiego w Nakle
(projekt)
8 000,00
Poprawa stanu
technicznego i
bezpieczeństwa na
drogach
75412
Dofinansowanie do zakupu
samochodu strażackiego dla
OSP Kosorowice
65 000,00
Poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców wsi
92601
Budowa siłowni
zewnętrznych
w miejscowości Walidrogi
11 000,00
Poprawa warunków
socjalno-bytowych
mieszkańców
60016
Budowa zjazdu z drogi
powiatowej
- ul. Dąbrowickiej na boisko
sportowe w Walidrogach
17 500,00
Poprawa
warunków
socjalno-bytowych
mieszkańców
90001
Wykonanie dokumentacji pn.
„Koncepcja uporządkowania
gospodarki ściekowej
w miejscowościach:
Walidrogi i Raszowa w
gminie Tarnów Opolski”
Rozwiązywanie
problemów
gospodarki
10 500,00 ściekowej na terenie
gminy w
miejscowościach:
Walidrogi Raszowa
70005
Wykup gruntu pod drogę w
Tarnowie Opolskim (działka
nr 1170/16 )
80 000,00
-
70005
Wykup gruntu w związku z
regulacją stanu prawnego ul.
Ogórkowej w Tarnowie
Opolskim
10 000,00
-
60016
Modernizacja drogi gminnej
ul. Zielona w Tarnowie
Opolskim (projekt +
wykonanie)
111 190,00
Poprawa stanu
technicznego i
bezpieczeństwa na
drogach
Id: 2506701F-9011-4CA7-8AFA-1548D79907B0. Podpisany
Strona 3
23
24
25
26
27
750
750
921
900
801
75023
Zakup kserokopiarki
wielofunkcyjnej do urzędu
gminy
75023
Zakup sprzętu
komputerowego do urzędu
gminy
92195
Utworzenie placu zabaw
w miejscowości Raszowa
90001
Budowa przyszkolnej
oczyszczalni ścieków
(budynek szkoły
w Raszowej)
80101
Termomodernizacja
budynku Szkoły
Podstawowej w Tarnowie
Opolskim
(projekt)
RAZEM
Id: 2506701F-9011-4CA7-8AFA-1548D79907B0. Podpisany
10 000,00
Usprawnienie i
poprawa warunków
pracy pracowników
30 000,00
Usprawnienie i
poprawa warunków
pracy pracowników
10 000,00
Poprawa warunków
socjalno-bytowych
mieszkańców
50 000,00
Poprawa
infrastruktury w
budynku szkoły
podstawowej
Racjonalizacja
zużycia energii i
25 000,00
ograniczenie emisji
zanieczyszczeń
1 619 815,00
Strona 4
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/90/2015
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 23 listopada 2015 r.
Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2015
1. Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 1 282 400,00 zł w tym:
1) Dotacje podmiotowe w kwocie 1 210 000,00 zł
2) Dotacje celowe w kwocie 72 400,00 zł
Dział
1
750
Rozdział
2
Paragraf
3
75095
2330
2310
900
90002
2310
921
92109
2480
92116
Wyszczególnienie
4
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Kwota
5
4 400,00 zł
Pozostała działalność
4 400,00 zł
Dotacje celowe przekazane do samorządu
województwa
na
zadania
bieżące
realizowane na podstawie porozumień
(umów) miedzy jednostkami samorządu
terytorialnego
Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) miedzy jednostkami
samorządu terytorialnego
GOSPODARKA
KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami
4 000,00 zł
Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania
bieżące
realizowane
na
podstawie porozumień (umów) miedzy
jednostkami samorządu terytorialnego
KULTURA
I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu
samorządowej instytucji kultury
dla
Biblioteki
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu
samorządowej instytucji kultury
400,00
68 000,00 zł
68 000,00 zł
68 000,00 zł
1 210 000,00 zł
800 000,00 zł
800 000,00 zł
410 000,00 zł
dla
RAZEM
410 000,00 zł
1 282 400,00 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 114 077,83 zł w tym:
1) Dotacja celowa w kwocie 312 519,83 zł
Id: 2506701F-9011-4CA7-8AFA-1548D79907B0. Podpisany
Strona 1
2) Dotacja podmiotowa w kwocie
Dział
1
754
Rozdział
2
Paragraf
3
75412
6230
801
80101
2540
2830
80104
2540
851
85117
2820
921
92195
2820
926
92605
2820
1 801 558,00 zł
Wyszczególnienie
4
BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
Kwota
5
65 000,00 zł
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
OŚWIATA I WYCHOWANIE
65 000,00 zł
1 804 077,83 zł
Szkoły podstawowe
1 219 519,83 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji
pozostałym
jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów
publicznych
Przedszkola
1 217 000,00 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty
584 558,00 zł
65 000,00 zł
2 519,83 zł
584 558,00 zł
OCHRONA ZDROWIA
40 000,00 zł
Zakłady
opiekuńczo-lecznicze
i pielęgnacyjno-opiekuńcze
40 000,00 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
KULTURA
I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
40 000,00 zł
Pozostała działalność
45 000,00 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
45 000,00 zł
Zadania z zakresu kultury fizycznej
i sportu
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
RAZEM
Id: 2506701F-9011-4CA7-8AFA-1548D79907B0. Podpisany
45 000,00 zł
160 000,00 zł
160 000,00 zł
160 000,00 zł
2 114 077,83 zł
Strona 2
Id: 2506701F-9011-4CA7-8AFA-1548D79907B0. Podpisany
Strona 3
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/90/2015
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 23 listopada 2015 r.
Lp.
1.
2.
3.
4.
Wyszczególnienie paragrafów
Stan środków obrotowych na początku roku
( a + b + c – d + e)
z tego:
Wykonanie za 2014 r.
171 999,17
Plan na 2015 r.
181 300,00
28 988,91
238 660,00
158 510,38
254 160,12
0
26 454,35
487 220,88
209 570,45
541 945,68
0
2 963 335,01
2 733 081,00
34 148,89
2 409 686,90
519 499,22
3 135 334,18
2 954 034,18
825 873,23
49 803,69
0
1 995 600,00
737 481,00
2 914 381,00
2 733 081,00
843 000,00
66 000,00
851 704,60
793 011,00
147 557,27
157 600,00
Składki na fundusz pracy
17 075,54
21 470,00
Odpis na ZFŚS
19 100,01
16 000,00
370 481,00
0
60 888,00
0
577 401,95
478 000,00
34 148,89
0
336 700,00
21 300,00
181 300,00
181 300,00
a) zapasy materiałów
b) środki pieniężne
c) należności
d) zobowiązania
e) inne
Przychody ogółem
z tego:
a) dotacje z budżetu - celowa
b) wpływy ze sprzedaży usług, najmu
c) pozostałe przychody, zwiększenia
Razem (Lp 1 + 2) suma bilansowa
Rozchody ogółem
Wynagrodzenia
W tym wynagrodzenia osobowe
dodatkowe wynagrodzenie roczne
Zużycie materiałów i usług
Składki na ubezpieczenie społeczne
Nadwyżka środków obrotowych
podatek dochodowy od osób prawnych
Pozostałe rozchody działalności bieżącej,
inne zmniejszenia
Inwestycje
wydatki inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
Stan środków obrotowych na koniec roku
(Lp 3 – 4)
Id: 2506701F-9011-4CA7-8AFA-1548D79907B0. Podpisany
Strona 1
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/90/2015
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 23 listopada 2015 r.
Zestawienie zmian
WYDATKI BIEŻACE
Zmniejszenia na kwotę
25 500,00 zł
Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę
Dział
700
Gospodarka mieszkaniowa
25 500,00 zł
500,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
500,00 zł
w tym: wydatki na zadania statutowe
500,00 zł
§
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
500,00 zł
Dział
801
Rozdział 80101
Oświata i wychowanie
25 000,00 zł
Szkoły podstawowe
25 000,00 zł
w tym: wydatki na zadania statutowe
25 000,00 zł
§
25 000,00 zł
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
WYDATKI MAJĄTKOWE
Zwiększenia na kwotę
25 500,00 zł
Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę
Dział
600
Transport i łączność
25 500,00 zł
500,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
500,00 zł
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
500,00 zł
§
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
500,00 zł
Dział
801
Rozdział 80101
Oświata i wychowanie
25 000,00 zł
Szkoły podstawowe
25 000,00 zł
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
25 000,00 zł
§
25 000,00 zł
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Id: 2506701F-9011-4CA7-8AFA-1548D79907B0. Podpisany
Strona 2
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/90/2015
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 23 listopada 2015 r.
Zestawienie zmian
WYDATKI BIEŻACE
Zwiększenia na kwotę
21 250,22 zł
Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę
21 250,22 zł
Dział
21 250,22 zł
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
8 000,00 zł
w tym: dotacje na zadania bieżące
8 000,00 zł
§
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy
jednostkami samorządu terytorialnego
8 000,00 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność
13 250,22 zł
w tym: wydatki na zadania statutowe
13 250,22 zł
§
13 250,22 zł
4300 Zakup usług pozostałych
DOCHODY BIEŻĄCE
Zwiększenia na kwotę
21 250,22 zł
Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę
21 250,22 zł
Dział
21 250,22 zł
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
8 000,00 zł
§
Wpływy z dywidend
8 000,00 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność
13 250,22 zł
§
0740
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych
na realizację zadań bieżących jednostek z sektora
finansów publicznych
Id: 2506701F-9011-4CA7-8AFA-1548D79907B0. Podpisany
13 250,22 zł
Strona 3