Nowe Miasto n. Pilicą: DEZYNFEKCJA 2016 ZP 01/2016 ĝRODKI

Transkrypt

Nowe Miasto n. Pilicą: DEZYNFEKCJA 2016 ZP 01/2016 ĝRODKI
1z2
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...
Og oszenie powi zane:
Og oszenie nr 960-2016 z dnia 2016-01-04 r. Og oszenie o zamówieniu - Nowe Miasto n. Pilic
Sukcesywna dostawa na rzecz Zamawiaj cego, pod adres wskazany powy ej, wed ug sporz dzanych ka dorazowo przez
Zamawiaj cego zamówie
co do rodzajów, ilo ci oraz terminów dostaw: preparatów do mycia i dezynfekcji r k,
powierzchni...
Termin sk adania ofert: 2016-01-14
Nowe Miasto n. Pilic : DEZYNFEKCJA 2016 ZP 01/2016 RODKI DO MYCIA
I DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW, SPRZ TU MEDYCZNEGO.
Numer og oszenia: 23360 - 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OG OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie og oszenia: nieobowi zkowe.
Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie by o przedmiotem og oszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak, numer og oszenia
w BZP: 960 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówie Publicznych zosta o zamieszczone og oszenie o zmianie og oszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej, ul. Tomaszowska 43, 26-420 Nowe
Miasto n. Pilic , woj. mazowieckie, tel. 48 6743800, faks 048 6740040.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: DEZYNFEKCJA 2016 ZP 01/2016 RODKI DO
MYCIA I DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW, SPRZ TU MEDYCZNEGO..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Okre lenie przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa na rzecz Zamawiaj cego, pod adres wskazany
powy ej, wed ug sporz dzanych ka dorazowo przez Zamawiaj cego zamówie co do rodzajów, ilo ci oraz
terminów dostaw: preparatów do mycia i dezynfekcji r k, powierzchni ma ych i du ych, endoskopów, narz dzi
chirurgicznych, oprzyrz dowania anestezjologicznego oraz innego sprz tu medycznego oraz preparatów do
dezynfekcji bielizny: CPV 33631600-8 rodki antyseptyczne i dezynfekcyjne.
II.4) Wspólny S ownik Zamówie (CPV): 33.63.16.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii Europejskiej: nie
2016-02-03 09:40
2z2
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.01.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
SCHULKE POLSKA sp. z o.o. w Warszawie, ul Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa warto
zamówienia (bez VAT): 8380,51 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZ I NAJWY SZ
CEN
Cena wybranej oferty: 4139,64
Oferta z najni sz cen : 4139,64 / Oferta z najwy sz cen : 4139,64
Waluta: PLN .
2016-02-03 09:40