Wybór oferty najkorzytsniejszej na stronę

Komentarze

Transkrypt

Wybór oferty najkorzytsniejszej na stronę
Wrocław, dnia 14 marca 2016 r.
Nasz znak: DZ/3840/5/2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
dot. przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa farb, lakierów, rozpuszczalników na
potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą zawiadamiamy, iż w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na wyżej wymienione zadanie oferta nr 1 złożona przez „Maria-Farby”
Sp. z o. o. ul. Bryczkowskiego 32, 70-388 Szczecin, za cenę 66.925,71 zł, została wybrana
jako najkorzystniejsza
w oparciu o kryteria oceny ofert oraz odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Jednocześnie informujemy, że w niniejszym postępowaniu oferty złożyło 4 Wykonawców.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przedstawiamy oferty niepodlegające odrzuceniu.
Nr
Oferty
Firma Nazwa
Cena
Punkty
przyznane za
cenę
Punkty za termin
dostawy
Razem
liczba
punktów
66.925,71
90
10
100
67.267,47
89,54
10
99,54
70.815,10
85,06
3,5
88,56
76.398,90
78,84
10
88,84
siedziba i adres Wykonawcy
1
2
3
4
„Maria-Farby” Sp. z o. o.
ul. Bryczkowskiego 32
70-388 Szczecin
Polifarb Sp. z o. o.
Chorzowska 44 G
44-200 Gliwice
Chemika Marek Gajewski
ul. Zebrzydowicka 117c,
44-200 Rybnik
Metalzbyt-hurt
ul. Bardowskiego 2,
43-300 Bielsko-Biała