ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia

Transkrypt

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia
1
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
1. Opis techniczny
2. Obliczenia techniczne
3. Dokumentacja fotograficzna TG bud. Elekcyjna 27
4. Rysunki:
1. Schemat zasilania i tablica rozdzielcza TW
2. Schemat zasilania i tablica rozdzielcza T0
3. Instalacja oświetleniowa
4. Instalacja gniazd wtykowych ogólnych, komputerowych
i telefonicznych – pomieszczenia biurowe
5. Instalacja gniazd wtykowych ogólnych i technologicznych –
pomieszczenia warsztatowe
6. Instalacja gniazd wtykowych technologicznych 3-fazowych
7. Instalacja zasilania i sterowania wentylacji
8. Instalacja zasilania grzejników elektrycznych
9. Uziemienie i połączenia wyrównawcze
10. Plan korytek kablowych
1
2
1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem ZGN w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul.
Bema 70
- Podkłady budowlane – szkicowe, wykonane we własnym zakresie w
celu wykonania niniejszego projektu
- Inwentaryzacja instalacji elektrycznej wykonana do celów projektowych
- Obowiązujące normy i przepisy
1.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy
wymiany i modernizacji instalacji elektrycznej w pawilonie warsztatowo biurowym przy ul. Elekcyjnej 27A w Warszawie.
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie następujących elementów
instalacji:
- wewnętrznych linii zasilających, zapomiarowych
- instalacji odbiorczych:
 oświetlenia, gniazd wtykowych ogólnych, komputerowych i
telefonicznych
 gniazd do odbiorników technologicznych 1 i 3-fazowych w
warsztacie
 wentylacji mechanicznej
 grzejników elektrycznych
- tablic rozdzielczych: TO – oświetlenia i obwodów ogólnych oraz TW –
obwodów zasilających urządzenia warsztatu
- instalacji ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych
1.3. Podstawowe dane elektroenergetyczne
Tablica TO
- napięcie zasilania
- moc zainstalowana
- moc zapotrzebowana
- współczynnik jednoczesności
Un = 230 V
Pi = 8,64 kW
Pz = 4,95 kW
kz = 0,57
Tablica TW
- napięcie zasilania
- moc zainstalowana
- moc zapotrzebowana
- współczynnik jednoczesności
Un = 400/230 V
Pi = 72,25 kW
Pz = 33,2 kW
kz = 0,46
2
3
- ochrona od porażeń – szybkie wyłączenie w układzie sieciowym TN-S
z zastosowaniem wyłączników ochronnych różnicowo – prądowych
i wyłączników nadprądowych oraz połączeń wyrównawczych.
- zasilanie pawilonu – dwie linie zasilające wyprowadzone z TG
budynku mieszkalnego Elekcyjna 27 klatka IV, do którego przylega
pawilon.
1.4. Stan istniejący
Obiekt będący przedmiotem niniejszego opracowania jest parterowym,
pawilonem warsztatowym z częścią biurową.
Pawilon zasilony jest dwoma liniami wyprowadzonymi z TG budynku
mieszkalnego Elekcyjna 27 klatka IV. W tablicy TG zlokalizowane są 2
liczniki bezpośrednie energii czynnej, jeden 1-faz., drugi 3-faz., oba
pomiary dotyczą pawilonu.
W pawilonie znajdują się 2 rozdzielnie skrzynkowe żeliwne. Zarówno
rozdzielnie jak i pozostałe instalacje elektryczne znajdują się w złym
stanie technicznym, są wyeksploatowane, nie spełniają obowiązujących
wymagań i przepisów. Przewiduje się demontaż całości instalacji oraz
zaleca się odnowienie pomieszczeń przed wykonaniem nowych instalacji.
1.5. Pomiar energii, linie w.l.z. i tablice rozdzielcze
W ramach wymiany instalacji elektrycznych, liczniki pomiarowe energii
elektrycznej
pozostają
bez
zmian.
Istniejące
zabezpieczenia
przelicznikowe obu obwodów pozostają również bez zmian. Wymianie
podlegają natomiast zapomiarowe linie zasilające. W.l.z. zaprojektowane
zostały jako 2 i 4-przewodowe. Prowadzone będą w rurkach instacyjnych
po trasie demontowanych w.l.z.
Zaprojektowano dwie tablice rozdzielcze, 1-fazową tablicę TO
i 3-fazową TW. Obudowy tablic przewiduje się w wykonaniu skrzynkowym,
natynkowym, szczelnym, IP 55 np. typu RN 3x12-55 oraz RN 4x/3x12-55/
firmy Legrand.
1.6. Instalacje odbiorcze
Zakres wymienianych i projektowanych instalacji dotyczy:
- oświetlenia ogólnego i miejscowego
- oświetlenia awaryjnego: kierunkowego i bezpieczeństwa
- gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, komputerowych
i telefonicznych
- gniazd wtykowych 1-faz. i 3-faz. do odbiorników technologicznych
warsztatu
- wentylacji
- grzejników elektrycznych
- ochrony przeciwprzepięciowej
- ochrony przeciwporażeniowej i połączeń wyrównawczych
3
4
Całość instalacji odbiorczych wykonać przewodami typu YDYżo, 750V
układanymi, w zależności od charakteru pomieszczeń, w korytkach
kablowych lub w listwach instalacyjnych. Korytka kablowe podwieszane
będą do stropu oraz mocowane do ścian za pomocą typowych konstrukcji
wsporczych. Trasy korytek oraz szczegóły wykonania instalacji podano na
odpowiednich rysunkach /nr 4 ÷ 8 i nr 10/.
Oświetlenie ogólne pomieszczeń zaprojektowano świetlówkowe. W hali
produkcyjnej i warsztatach przewidziano oprawy szczelne, wyposażone w
stateczniki elektroniczne, co jest niezbędne, by wyeliminować efekt
stroboskopowy. W pomieszczeniach biurowych zastosowano oprawy z
rastrem. Oprawy oświetleniowe mocować na zwieszakach oraz do korytek
kablowych. Wysokość zawieszenia opraw oraz szczegóły mocowania
podano na planie oświetlenia.
Oświetlenie pomieszczeń sanitarnych zaprojektowano oprawami
energooszczędnymi lub żarowymi.
W obiekcie przewidziano również oświetlenie awaryjne. Oprawy
oświetlenia awaryjnego wyposażone we własne źródło zasilania /inwerter/
zainstalować należy w warsztatach oraz w ciągach komunikacyjnych.
Oprawy te biorą udział w oświetleniu ogólnym tych pomieszczeń.
Przewidziano ponadto zainstalowanie opraw oświetlenia ewakuacyjnego
zainstalowanych nad drzwiami w sposób wskazujący kierunek drogi
ewakuacyjnej. Oprawy te, wyposażone również w inwerter, zapalać się
będą po zaniku napięcia.
Czas działania oświetlenia oświetlenia awaryjnego 2 godziny.
Do obliczeń oświetlenia ogólnego przyjęto natężenie oświetlenia zgodne z
normą PN-EN 12464-1. Typy, ilość i rozmieszczenie opraw
oświetleniowych pokazano na planie instalacji – rys. nr 3.
1.7. Instalacja ochrony przeciwporażeniowej, przeciwprzepięciowej i
połączenia wyrównawcze
Jako ochronę od porażeń w obiekcie zastosowano szybkie wyłączenie w
układzie sieciowym TN-S. W projekcie przewidziano wykonanie instalacji
odbiorczych liniami 3 i 5-przewodowymi /z żyłą ochronną/.
Rozdział przewodu ochronno neutralnego PEN na ochronny PE i neutralny
N nastąpi w tablicy TO i TW. Punkty rozdziału przewodów PEN należy
uziemić.
W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepięciowej przewiduje się
zainstalowanie odgromników w tablicach TO i TW.
W obiekcie wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe zgodnie
z rys. nr 9.
2.0. OBLICZENIA TECHNICZNE
2.1. Bilans mocy
Zestawienie mocy zainstalowanej /Pi/ i mocy obliczeniowej /Po/ dla
poszczególnych tablic podano na schemacie głównym zasilania i rozdziału
energii elektrycznej – rys. nr 1.
4
5
Wielkość zabezpieczeń przelicznikowych dla tablic TO i TW pozostawiono
bez zmian.
2.2. Dobór linii zasilających i zabezpieczeń
Zabezpieczenia i przekroje linii zasilających dobrano zgodnie z
odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC 60364.
Typy, przekroje oraz wielkości zabezpieczeń podano na schematach
rozdziału energii elektrycznej – rys. nr 1 i 2.
2.3. Obliczenia oświetlenia
Wymagane natężenie oświetlania w pomieszczeniach przyjęto do obliczeń
na podstawie normy PN-EN 12464-1.
Wyniki obliczeń tj. ilość, typ opraw oraz ich rozmieszczenie podano na
planach instalacji.
Wydruki obliczeń komputerowych załączono do niniejszej dokumentacji.
Uwagi końcowe
1. Wszystkie zastosowane materiały winny posiadać atesty i aprobaty.
2. Roboty prowadzić z zachowaniem przepisów BHP i Ppoż. zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 47 z 2003r.
3. Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowego
planu BiOZ, zgodnie z art. 21a ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dn.
07.07.1994r. /Dz. U. Nr 106 z 2000r. poz. 1126, z późniejszymi zmianami/.
4. Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych część D: Roboty instalacyjne, wyd. ITB
Warszawa 2003r.
Opracowała:
5