Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Transkrypt

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Spółki prowadzące działalność w zakresie obrotu
gazem ziemnym
Urząd Regulacji Energetyki
ul. Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
Ankieta dotycząca informacji o
rynku gazu ziemnego
e-mail:
[email protected]
za rok 2014
Numer identyfikacyjny - REGON
I. DZIAŁALNOŚĆ w ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM
1. Struktura dostaw gazu ziemnego
Ilość
Wyszczególnienie
[mln m3] i [TWh]
Udział
[%]
Dostawy na terenie kraju, w tym:
- z Grupy kapitałowej PGNiG
- spoza Grupy kapitałowej PGNiG
Import spoza krajów UE/ kraj pochodzenia
a)
b)
c)
W tym zakup od podmiotów powiązanych kapitałowo
(z podaniem nazwy przedsiębiorstwa):
a)
b)
c)
Nabycie wewnątrzwspólnotowe / kraj pochodzenia
a)
b)
c)
W tym zakup od podmiotów powiązanych kapitałowo
(z podaniem nazwy przedsiębiorstwa):
a)
b)
c)
Razem
2. Struktura sprzedaży gazu
Wyszczególnienie
Ilość
[mln m3] i
[TWh]
Liczba
odbiorców
Udział gazu PGNiG w
sprzedaży
[%]
RAZEM
1. Odbiorcy hurtowi*, z tego
- powiązani kapitałowo
- niepowiązani kapitałowo
2. OSP – (OGP Gaz-System S.A.)
3. OSD**
4. Eksport
5. Odbiorcy końcowi - Przemysł, z tego
1
odbiorcy (o zużyciu do2,5 mln m3/rok)
odbiorcy (o zużyciu powyżej 2,5 mln
m3do 25 mln m3 /rok)
odbiorcy (o zużyciu powyżej 25 mln m3
/rok)
6. Odbiorcy końcowi - handel i usługi, z tego
odbiorcy (o zużyciu do 2,5 mln m3/rok)
odbiorcy (o zużyciu od 2,5 mln m3do 25
mln m3 /rok)
odbiorcy (o zużyciu powyżej 25 mln m3
/rok)
7. Gospodarstwa domowe
* Odbiorcy kupujący w celu dalszej odsprzedaży
**sprzedaż wyłącznie na potrzeby prowadzenia działalności dystrybucyjnej.
3. Struktura zakupu gazu
Ilość
Wyszczególnienie
[mln m3] i [TWh]
1. Z systemu:
a) gaz ziemny wysokometanowy
b) gaz ziemny zaazotowany (w przeliczeniu na
gaz wysokometanowy)
2. Ze złóż lokalnych:
a) gaz ziemny wysokometanowy
b) gaz ziemny zaazotowany (w przeliczeniu na
gaz wysokometanowy)
3. LNG [ t ]
4. W kontraktach
a) krótkoterminowych (do 1 roku)
c) długoterminowych (powyżej 1 roku)
d) poprzez TGE
Udział gazu
zakupionego
od PGNiG
[%]
----------------
4. Struktura sprzedaży
Wyszczególnienie
Ilość
[mln m3] i
[TWh]
Sprzedaż CNG
Sprzedaż LNG (Liquefied Natural Gas) [ t ]
a) do dalszej odsprzedaży
b) do odbiorców końcowych
Sprzedaż gazu bez wykorzystania własnej infrastruktury
Sprzedaż gazu z wykorzystaniem własnej infrastruktury
5. Kontrakty na sprzedaż gazu
Wyszczególnienie
Ilość
[mln m3] i
[TWh]
1.
poprzez rynek OTC:
a) kontrakty SPOT (do 1 tygodnia)
2
b) terminowe:
- krótsze niż roczne
- roczne i dłuższe
2.
poprzez TGE:
a) kontrakty SPOT
b) terminowe:
- krótsze niż roczne
- roczne i dłuższe
Razem
6. Czy spółka podczas prowadzonej działalności korzystała z zasady TPA (dostępu strony
trzeciej) do gazociągów?
II. DZIAŁALNOŚĆ w ZAKRESIE DYSTRYBUCJI GAZU ZIEMNEGO
7. Charakterystyka techniczna w zakresie prowadzonej działalności dystrybucyjnej
(wypełniają spółki posiadające koncesję dystrybucyjną)
Ilość
Wyszczególnienie
Długość sieci gazowej dystrybucyjnej [km] – na początek okresu sprawozdawczego
Długość sieci gazowej dystrybucyjnej [km] – na koniec roku sprawozdawczego
Ilość gazu wprowadzanego do systemu
- wysokometanowego [mln m3] i [TWh]
- zaazotowanego [mln m3] i [TWh]
Wielkość popytu szczytowego [mln m3 dobę] i [TWh/day]
Potrzeby technologiczne [mln m3/dobę] i [TWh/day]
8. Potrzeby własne, straty, różnica bilansowa
Wyszczególnienie
Ilość
[mln m3] i [TWh]
Zużycie własne
Straty
Różnica bilansowa
imię, nazwisko osoby, która
sporządziła sprawozdanie
nr telefonu, adres e-mail
miejscowość i data
podpis osoby działającej w
imieniu sprawozdawcy
UWAGI:
gaz ziemny – gaz ziemny wysokometanowy oraz zaazotowany w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy
o cieple spalania 39,5 MJ/m3
m3 (metr sześcienny normalny) – jednostka rozliczeniowa oznaczająca ilość suchego gazu zawartą w objętości
1 m3 przy ciśnieniu 101,325kPa i temperaturze 0 oC.
3