BURMISTRZ KORONOWA na sprzedaż niżej wymienionych

Komentarze

Transkrypt

BURMISTRZ KORONOWA na sprzedaż niżej wymienionych
BURMISTRZ KORONOWA
OGŁASZA
PRZETARG USTNY OGRANICZONY
na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości :
Położenie
Działka Powierzchnia
( ha )
Księga
wieczysta
Przeznaczenie
działki
Godzina
Cena
przetargu wywoławcza
Wadium
Łąsko
Wielkie
95
1.07,00
168374
Tereny upraw
rolnych
10:00
55 000
5 500
Łąsko
Wielkie
96
0.60,00
168375
Tereny upraw
rolnych
10:15
35 000
3 500
Łąsko
Wielkie
97
0.79,00
168376
Tereny upraw
rolnych
10:30
45 000
4 500
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 8 czerwca 2009 roku /poniedziałek/ w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli gospodarstw rolnych z terenu sołectwa Łasko Wielkie.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby posiadające gospodarstwa rolne na terenie powyższego
sołectwa jeżeli wpłacą wymagane wadium oraz udostępnią komisji przetargowej do wglądu nakaz płatniczy.
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu, lub na konto w BS w Koronowie
Nr 36 8144 0005 2001 0000 0521 0009 nie później jak do dnia 5 czerwca 2009 r., a dowód wpłaty
wadium przedstawić Komisji Przetargowej.
Wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu,
pozostałym osobom zostanie zwrócone w terminie 3 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu
lub jego zakończenia z wynikiem negatywnym. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który
przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego.
Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie w/w nieruchomości. Ponadto
wygrywający przetarg ponosi koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.
Wejście na grunt może nastąpić po dokonaniu tegorocznych zbiorów.
Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu i jego regulaminie można uzyskać w Urzędzie
Miejskim w Koronowie, pok. Nr 4 , lub pod nr tel. 052 382 64 26 .
Koronowo ,dnia 05 maja 2009 r.