uke 10

Komentarze

Transkrypt

uke 10
Søndagsblad
«Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.»
Søndag uke 10,2014
I dag: søndag 09.mars
1. søndag i fasten
Første lesning:
Salme:
1 Mos 2, 7-9.19a. 3, 1-7
Sal 51(50), 3-4.5-6a.1213.14+17
Rom 5, 12-19
Matt 4,1-11
Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo
Tel.:
23 68 11 00 (menighetskontor)
Kontonummer: 3000.30.11859
Organsisasjonsnr.: 911 907 577
E-post:
[email protected]
Blogg:
stjohannes.oslo.katolsk.no
Kontortid:
Menighetskontoret er betjent fra kl. 09:0016:00 (hverdager).
SKRIFTEMÅL
Man-torsdager kl. 17:00 - 17:30, fredager kl.
17:00 - 17:40, lørdager før messene.
For andre tider, kontakt prestene.
Prester i menigheten:
P. Dominikus Nguyen Thanh Phu, sogneprest
P. Haavar Simon Nilsen O.P, kapellan
P. Krzysztof Ireneusz Wanat SS.CC
P. Albert Victor Jeyasingham O.M.I
Annen lesning:
Menighetssekretær:
Collette Marmande Furuly
E-post: [email protected]
Katekesekoordinator:
Ingrid E. Paluska
E-post: [email protected]
Første søndagsmesse
Messe på polsk:
Kirkekaffe
Høymesse på norsk:
Kirkekaffe
Messe på engelsk:
Kirkekaffe
Messe på tamilsk:
Kaffe på vietnamesisk messe
23.02
Organist/Kantor:
Anne Einarsson
Media-ansvarlig:
Marek Palma
Kl. 09:30
Kl. 11:00
Omkved:
Messe på polsk, påfølgende
kirkekaffe
Høymesse på norsk med
Søndagsskole,
påfølgende kirkekaffe
Utslett min synd i dine rike
barmhjertighet.
Kl. 15:00
Messe på engelsk,
påfølgende kirkekaffe
Kl. 17:00 Rosenkrans på tamilsk
Kl. 17:30 Messe på tamilsk
Vi takker for mottatt kollekt forrige uke:
P. Dominikus Nguyễn Thanh Phú, sogneprest, e-post: [email protected]
P. Haavar Simon Nilsen O.P, kapellan, e-post: [email protected]
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
293,3286,1150,46681593,2445,1201,2134,-
kr.11660,-
Søndagsblad
«Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.»
jtf;fhyr; rpe;jid
ehq;fs;
jtf;fhyj;ij
Muk;gpj;Js;Nshk;.
jpUr;rig ,f;fhyj;ij vq;fSila Md;kPf tho;it
Mog;gLj;j Jhz;LfpwJ. ,iwkf;fs; ,f;fhyj;jpy; tho
nrgk;> jtk;> jUkk; Mfpa %d;Wk; cjTfpd;wJ.
flTNshLk;> maytHfNshLk; tho;tjw;F ,k;%d;Wk;
cjtpGhpfpd;wd.
maytHfNshL
mf;fiw
nfhz;LthOk;
nghOJ
vq;fSila
tpRthrk;
cWjpg;gLj;jg;gLfpwJ.
ehq;fs;
nrgpf;Fk;
nghOJ>
flTSf;F
vq;fSila ,jaq;fis jpwf;fpNwhk;.
rpyNtisfspy; nrgk; ,yFthfTk;> kw;iwa Ntisfspy;
xU
Nghuhl;lkhfTk;
,Ug;gij
ehk;
czHfpd;Nwhk;.
vq;fSf;F
tpUg;gkhf
,Ue;jhYk;
$l
,iwtDf;F
Neuk;
xJf;f
rpyNtisfspy;
fbdkhfTs;sJ.
jilfs;
tUk;
nghOJ>
Jha
gTYila thHj;ijapdhy; ehq;fs; MWjyilfpNwhk;.
ehq;fs; tPo;j;jg;gLk; nghOJ> ehq;fs; KOikahf
tPo;j;jg;gLtjpy;iy.
ehq;fs;
kPz;Lk;
vo
miof;fg;gLfpNwhk;. ,J ,yFthf ,y;yhjpUe;jhYk;
$l> ,J xU nrgkhf mikfpwJ vd;gij vq;fSf;F
Qhgfg;gLj;JfpwJ.
ehq;fs; jtk; nra;Ak; nghOJ> ehq;fs; re;Njhrkhf
mDgtpf;Fk;
nghUl;fspy;
,Ue;J
tpyfpf;nfhs;SfpNwhk;.
ehq;fs; MNuhf;fpakhf ,Uf;Fk; nghOJ> ehq;fs;
cz;Zk;
czTfs;>
mUe;Jk;
ghdq;fis
Fiwj;Jf;nfhs;SfpNwhk;. ehq;fs; jtk; nra;Ak;nghOJ>
mUis toq;Fk; flTs; Nky; ehq;fs; jq;fpAs;Nshk;.
Njitapy; ,Ug;gtHfSf;F jUkk; nra;jy;
NghhpdhYk;
my;yJ
gpur;rpidfspdhYk;
ghjpf;fg;gl;ltHfSf;F
ehq;fs;
vq;fSila
Mjuitf;nfhLf;fpNwhk;.
Njitapy;
cs;stHfSf;F
ehq;fs; cjtp nra;Ak; nghOJ> mtHfisg; gw;wp
rpe;jpf;Fk;
nghOJk;>
vq;fisg;
gw;wp
$Ljyhf
rpe;jpg;gjpy; ,Ue;J tpLgl;L maytHfSf;F cjtp
nra;af; $bajhfTs;sJ.
,g;nghOJ Ma;T nra;Ak; Neuk;
,e;j jtf;fhyj;jpy; maytHfSf;F mh;j;jKs;stpjkhf
vd;d nra;aKbAk; vd;gij Ma;Tf;F cl;gLj;jy;.
,g;nghOJ
kPz;Lk;
Muk;gepiyf;F
nry;Nthk;.
vq;fSila tpRthrk;> Md;kPf tho;it cWjpg;gLj;j
vy;yhtpj nray;ghLfis ehq;fs; $wpapUe;Njhk;.
jtf;fhyk; vd;gJ 40 ehl;fs;. ,NaR tdhe;juj;jpy;
nrytopj;j ehl;fs;. ,NaRTld; ,Ue;J ehq;fs;
nrgpg;Nghk;>
jtkpUg;Nghk;>
maytHfSf;F
cjtpGhpNthk;.
fpwp];JTf;Fs;s
cwT
jtf;fhyKOtjw;Fkhd
vq;fSila eq;$uk;.
,NaTld; nfhz;Ls;s vq;fs; cwT jtf;fhyj;jpy;
ehq;fs; vLf;Fk; njhpTfSila topfhl;Lk; rf;jp.
ehq;fs; vq;fSila tpRthrj;jpy; tho Mz;ltH jhNk
xU rpwe;j cjhuzk;.
xU rpwe;j mrPHtjpf;fg;gl;l jtf;fhyk;> ,NaTld;
tdhe;juj;jpy;
xU
gaDs;s
jhprdkhf
mika
cq;fis tho;j;Jk;
Kjære katolske menigheter i Norge,
Det nærmer seg fastetid, og senere Påske, og i den sammenheng arrangere Norges Unge Katolikker (NUK) årlig
Påskeleirer for ungdom. Dette er tilbud for konfirmanter
og konfirmerte (født i 1996 eller senere) hvor mange møter
katolsk ungdommer fra hele landet, får nye bekjentskaper
og minner for livet! Påskeleir er en unik måte å avlutte fastetiden og innlede Påsken på, hvor ungdommen forbereder
seg på Jesu oppstandelse ved foredrag, skriftemål og messe
samt felles lek og aktivitetsgrupper. Ungdommene får i
tillegg oppleve Påskens Hellige Triduum på en ny og annerledes måte, med særlig fokus på liturgi og tradisjon.
Påskeleirene, er i likhet med NUK som organisasjon, er et
tilbud til ungdommene i deres menigheter, og vi ber dere
derfor oppfordre dem til å delta.
NUK tilbyr barn og unge en litt annen måte å møte Kirken
på, nettopp gjennom et fellesskap med andre barn og unge.
Leirer er en gylden anledning til å engasjere til deltakelse i
Kirken! Ungdommene får mulighet til å få åndelig påfyll,
og motivasjon til å drive ungdomsarbeidet videre i menighetene. NUKs ønske og mål for leirene, er, i tillegg til påskefeiring, nytt driv til å delta på og organisere ungdomsarrangementer i menigheten og til å være aktivere kristne i
hverdagen.
Det arrangeres i år tre påskeleirer, to for konfirmanter og én for konfirmerte,
henholdsvis på leirstedene Gulsrud, Skogstad og
Mariaholm. Leirene starter
palmesøndag, 13. april, og avsluttes første påskedag, 20. april, altså hele Stille Uken.
Påmelding skjer via checkin.no. Mer praktisk informasjon finnes på nuk.no. Dersom
det skulle være noen ytterligere spørsmål, kan
NUKs kontor nås på 23 21 95 40. Vi
håper dere sender ungdommen deres på en leir de
sent vil glemme!
Her kan du se vår flotte påskeleir film:
http://www.youtube.com/watch?v=t6_wLf38bs0
NUK ønsker velkommen på påskeleir!
Alt godt i Kristus
Norges Unge Katolikker
P. Haavar S.
P. Dominikus Nguyễn Thanh Phú, sogneprest, e-post: [email protected]
P. Haavar Simon Nilsen O.P, kapellan, e-post: [email protected]
Søndagsblad
«Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.»
Fasting with Christ
We now have started the Fasting season, which is a time that the
Church encourages and exhorts us to deepen our spiritual life.
Believers have specific concepts to direct us towards this such as
praying, fasting and giving alms. These thr ee concepts helps
us to look towards God and towards our neighbor, so that our
faith is strengthened while we grow in our ability to provide care
for others.
When we pray, we open our hearts to God. Sometimes it
seems easy, other times pray can feel like a battle, it is not always easy to make time for God, even if we want to.
When such resistance occurs, we can console ourselves that Paul
says that even if we are knocked down, we are not knocked out!
We are called to try again, although it is not always easy. We
should also remember that the struggle itself is a prayer.
Post z Jezusem
Weszliśmy w okres Wielkiego Postu, czasu, w którym Kościół
nawołuje nas do pogłębienia naszego życia duchowego,
którego filarami są modlitwa, post i jałmużna. Pomagają nam
one skierować z nową siłą uwagę na Boga i bliźniego, tak aby
przez to zapatrzenie wzmocniła się nasza wiara oraz
umiejętność dostrzegania potrzeb bliskich i najbliższych nam
osób oraz wszystkich innych, z którymi spotykamy się na co
dzień.
Modlitwa otwier a nasze ser ca na Boga. Czasami
modlitewne otwarcie przychodzi nam stosunkowo łatwo,
czasami jest jednak trudnym zmaganiem się, czy też wręcz
walką. Dzieje się tak pomimo naszej woli, aby się modlić.
Niekiedy trudno jest znaleźć czas, by modlić się tak, jak tego
pragnęlibyśmy. Niech w te trudne chwile walki i zwątpienia
pociechą nam będą słowa św. Pawła, który mówi: „obalają nas
na ziemię, lecz nie giniemy” (2 Kor 4, 7-15). Pamiętajmy, że
pomimo wszelkich trudności powołani jesteśmy do tego, aby
wciąż ponawiać próby, podnosić się i wstawać. Ta walka sama
w sobie jest już modlitwą …
Post jest aktem r eligijnym i wyrazem silnego pragnienia
człowieka do przedłożenia dobra duchowego nad pokarm.
Świadome powstrzymywanie się od rzeczy, które zazwyczaj
sprawiają nam przyjemność, typu kawa, czekolada, Internet,
gry i in. zbliżają nas do Boga. Człowiek, który pości, chce
powiedzieć Bogu, że całkowicie zdaje się na Niego, że
poddaje się Jego woli. Postawa człowieka poszczącego jest
postawą pokory i ufności wobec Boga, który jest „źródłem
wszelkiej pociechy”.
Jałmużna jest dawaniem komuś tego, czego faktycznie jest
mu brak. Musi ona być prawdziwym darem serca, darem
miłości. Możemy wspierać cierpiących z powodu wojen, lub
głodu. Możemy zaangażować się w działania charytatywne na
rzecz społeczności, w których mieszkamy lub zastanowić się,
czy ktoś ze znanych nam ludzi nie potrzebuje pomocy, a jeśli
tak, to jakiej. W ten sposób bliźni staje w centrum naszej
uwagi.
Mamy teraz czas, aby zastanowić się, w jaki sposób
wypełnić treścią duchową najbliższe tygodnie. Post, jałmużna i
modlitwa mają wzmocnić naszą wiarę oraz ubogacić nas
duchowo. Wielki Post to wspomnienie 40 dniowej wędrówki
Jezusa po pustyni. To z Nim modlimy się, pościmy i
pomagamy bliźnim. Pogłębianie naszej relacji z Chrystusem
jest fundamentalnym zadaniem w właśnie rozpoczętym Poście
i ono określi wszystkie wybory, których będziemy dokonywać,
gdzie sam Chrystus jest wzorem i drogowskazem.
Życzę wszystkim błogosławionego Wielkiego Postu, by stał
się on owocną wędrówką z Chrystusem.
Haavar S
When we fast, we r efr ain from goods that we usually enjoy. If
we are in good health, we can limit our intake of food and drink,
but we can also refrain from other benefits we appreciate, such as
coffee, chocolate, etc. When we fast, our bodies feel our dependence on God, who "is the giver of grace."
Giving Alms is helping those in need. We can give suppor t to
those who are affected by war or in a crisis. It is about giving to
those in need or we can do volunteer work where we live, or last
but not least we can think about people that we know who may
need practical help or social contact. In this way we can take our
focus away from ourselves so we can help our neighbor.
Now is the time to reflect on what we can do dur ing this lent
to make it more meaningful and rewarding by thinking of others.
Let us now return to our starting point. All these activities that
we mentioned or meant to strengthen our faith and spirituality.
Lent is 40 days that Jesus wandered in the desert. It is together
with him that we pray, fast and help others.
Our relationship to Christ is our anchoring point for the
whole of Lent.
Our relationship with Jesus is the guiding force of our choices
during Lent and the Lord himself is our example of how we can
immerse ourselves in our faith.
I wish you all a blessed, and nice Lent, and that it will be a fruitful wandering in the desert with Jesus.
p. Haavar S
P. Dominikus Nguyễn Thanh Phú, sogneprest, e-post: [email protected]
P. Haavar Simon Nilsen O.P, kapellan, e-post: [email protected]
Søndagsblad
«Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.»
Korsveiandakt etter
kveldsmessen i hele fastetiden :
Tirsdager på vietnamesisk
Torsdager på engelsk
Fredager
på nor sk kl. 18:30
på tamilsk ca. kl. 19:00
Fastetid med Kristus
Vi nærmer oss fastetiden, en tid hvor Kirken formaner til fordypet åndelig liv. For å hjelpe oss
med dette har vi troende noen viktige begreper å rette oss mot, nemlig bønn, faste og almisser.
Disse tre begrepene hjelper oss til å rette blikket mot Gud og mot vår neste, slik at vår tro styrkes samtidig som vi vokser i vår evne til å yte omsorg ovenfor andre.
Ved bønnen åpner vi oss for Gud i våre hjer ter. Noen ganger kjennes det enkelt, andre
ganger kan bønnen oppleves som en kamp, det er ikke alltid lett å sette av tid til Gud, selv om
vi ønsker det. Når slik motstand oppstår kan vi trøste oss til Paulus som sier at selv om vi er
slått ned, er vi ikke slått ut! Vi er kalt til å prøve igjen, selv om det ikke alltid er enkelt. Vi skal
også huske at kampen i seg selv er en bønn…
Når vi faster avstår vi fra goder vi vanligvis nyter godt av. Om vi nor malt god helse kan vi
begrense oss hva gjelder mat og drikke, men vi kan også avstå fra andre goder vi setter pris på,
så som kaffe, sjokolade osv.. Når vi faster kjenner vi på kroppen vår avhengighet av Gud, han
som «er alle gavers giver».
Almisser handler om å gi til de som trenger det. Vi kan støtte de som er utsatt for kr ig og
nød, vi kan engasjere oss personlig i frivillig arbeid der vi bor, og siste men ikke minst kan vi
tenke over om det er noen vi kjenner som vi kan hjelpe enten praktisk eller sosialt. Eller begge
deler. På denne måten retter vi fokus bort fra oss selv for å hjelpe vår neste.
Nå er det tiden for å tenke gjennom hva jeg kan gjøre for å leve fastetiden på en meningsfull og givende måte. La oss nå vende tilbake til utgangspunktet. Alle disse aktivitetene som vi
nå har nevnt er ment til å styrke vår tro og vårt indre liv. Fastetiden er de førti dagene som Jesus vandret omkring i ørkenen. Det er sammen med Ham vi ber, faster og hjelper andre. Vårt
forhold til Kristus er selve ankerfeste for hele fastetiden. Det er vår relasjon til J esus som
er rettesnoren for våre valg i fastetiden, og Herren selv er vårt forbilde for hvordan vi kan fordype oss i vår tro.
Jeg ønsker alle en velsignet god fastetid, måtte det bli en fruktbar ørkenvandring sammen med
Jesus.
For St. Johannes menighet,
Kapellan p. Haavar S
P. Dominikus Nguyễn Thanh Phú, sogneprest, e-post: [email protected]
P. Haavar Simon Nilsen O.P, kapellan, e-post: [email protected]
Søndagsblad
«Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.»
Husk Katekese for 8. og 9. klasse
lørdag 15. mai kl. 10:00-14:00
Troskurs onsdag
22 mars kl. 19:00
Szkółka niedzielna dla dzieci podczas
sumy
Nasza katechetka, Anne Lingner, prowadzi
raz w miesiącu podczas sumy szkółkę
niedzielną. Podczas zajęć dzieci pod jej
kierunkiem poznają czytania liturgii słowa,
życie Jezusa i podstawy naszej wiary w
przystępny dla ich
wieku
sposób.
Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych
rodziców / katechetów do współpracy oraz
pomocy podczas prowadzenia tych zajęć.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Anne
lub z biurem parafialnym.
Zajęcia w szkółce odbywają się w sali św.
Mateusza, do której dzieci przechodzą wraz z
Anną ( i asystentami) po Gloria. Dzieci
wracają na mszę po
modlitwie wiernych.
Do zobaczenia w Szkółce!
NUK invitere til Påskeleir
13 april –20 april
For mer informasjonen se brevet
side 6.
Sunday School during the high mass
Sunday school is offered for children to
learn about the gospel, the text preached,
Jesus and the Catholic faith. Ann Lingner is
a catechist and will be the leader for Sunday
school once a month.
If there are parents or adults that would like
to assist as a catechist that would be greatly
appreciated. Contact Anne or the Parish office for more information.
When we have Sunday School the children
will leave mass together with Anne (and assistants) after the church opening prayer.
Then the children will come back before the
offertory. They will gather together in the
St. Matteus meeting room where the gospel
and mass will be explained in a
child-friendly manner.
Welcome to Sunday School!
P. Dominikus Nguyễn Thanh Phú, sogneprest, e-post: [email protected]
P. Haavar Simon Nilsen O.P, kapellan, e-post: [email protected]
Søndagsblad
«Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.»
G
R
A
T
U
L
E
R
E
Menigheten vil gjerne få gratulere
alle de 24 barna som ble døpt
i St. Johannes i 2013!
Leon Trung Nguyen døpt
01.06.2013
Mia Lena Urban
07.04.2013
Liam Sujeepan
27.07.2013
Dennis Nguyen
26.07.2013
Nathan Dawid Chrobak
14.07.2013
Nicole Zuzanna Palicka
06.07.2013
Amalie My Le Andersen
29.05.2013
Nadine Nadire Abdallah
25.06.2013
The Kien Tran
22.06.2013
Mailinn Nguyen Mørk
17.08.2013
Devon Damishan
17.08.2013
Elisabeth maya Nguyen
21.09.2013
John Michael Delos Santos Espeleta
28.09.2013
Alexander Christy
14.09.2013
Jason Phu Nguyen
21.09.2013
Angelia Christina Powalka
19.10.2013
Tiffany Lai
06.11.2013
Frederick Zimon Sevilla Peredo
16.11.2013
Abilan Amalan Arokieyathas
27.10.2013
Jakob Martinsen
02.11.2013
Oscar Hiev Nguyen
02.11.2013
Tharon Joy Amalathas
30.11.2013
Welingtan Nisanthan
07.12.2013
Maria Zopia Peredo
21.12.2013
jpUg;gypapd; NghJ gps;isfSf;F
QhapW ghlrhiy
ew;nra;jpiag;gw;wpAk;>
NaRitAk;
fj;Njhypf;f
jpUr;rigAk;>
kiwAiuiaAk;
gw;wp
mwpe;J
nfhs;tjw;F rpWtHfSf;F QhapW
ghlrhiy mwpKfg;gLj;jg;gLfpwJ.
kiwahrphpauhd Ann Lingner khjk;
xU
Kiw
eilngWk;
QhapW
ghlrhiyf;F nghWg;ghftpUg;ghH.
kiwahrphpaUf;F
cjtpahf
ngw;NwhHfs;
my;yJ
nghpatHfs;
,Uf;f
tpUk;GtHfs;
tuNtw;fj;jf;fJ.
Nkyjpf
jfty;fSf;F
MDld;
my;yJ
gq;F
mYtyfj;Jld;
njhlHG nfhs;sTk;.
QhapW
ghlrhiy
eilngWk;
nghOJ>
rpWtHfs;
jpUg;gypapd;
Muk;gr;nrgj;jpw;F gpwF Ann
(cjtpahsHfs;)
cld;
Myaj;ijtpl;L ntspNaWthHfs;. gpwF
fhzpf;if gFjpf;F Kd; kPz;Lk;
Myaj;jpw;F tUthh;fs;. mtHfs;
Jha
kj;NjAila
xd;W
$Lk;
miwapy;
xd;whf
,Ug;ghHfs;.
mtHfSf;F ew;nra;jp> jpUg;gypgw;wp
rpWtHfSf;Fhpa
Kiwapy;
tpsf;fkspf;fg;gLk;.
QhapW
ghlrhiyf;F
cq;fis
tuNtw;fpNwhk;.
P. Dominikus Nguyễn Thanh Phú, sogneprest, e-post: [email protected]
P. Haavar Simon Nilsen O.P, kapellan, e-post: [email protected]
Søndagsblad
«Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.»
Oppdatering på innsamling til
Korsveien i kirkerommet
Da har vi kommet så langt at korsveien er nesten helt
ferdig. Den er fastmontert til veggen. Videre skal vi
nummerere stasjonene med romertall, samt sette opp
apostelkorsene mellom alle stasjonene. Arbeidet vil
ikke bli gjort i første omgang, men er i prosess. Vevene
er håndlaget av Ingunn Cecilie Lyng, rammene er spesiallaget og montert av Jon Flåten.
Søndag 02.mars ble det opplyst at vi har allerede innsamlet kr. 71.800,- av totalbeløp kr. 140.000,-. Prisen
inkluderer: vevbildene, spesiallaget ramme med glass,
belysning, monteringsarbeid og honorar.
Oppdatering for innsamling per i dag:
Mål:
Kr. 140.000,-
Update on our fundraising for The Way of the
Cross
The Way of the Cross is almost finished. The stations are mounted to the wall and in the future we
will add Roman numerals to each station and place an
Apostle Cross between them.
The woven stations are handmade by Ingunn Cecilie
Lyng, and the frames are custom made and assembled by Jon Fleet.
On Sunday the 2nd of March it was announced that
we have already raised 71.800,- kr., of the kr.
140.000. The price includes all expenses: the tapestries, custom frames, lighting and the work for assembling each station.
Update for collection as of today:
Goal: Kr. 140.000,Raised amount per today: kr. 94.000,-
Innsamlet per i dag: kr. 94.000,-
Remaining sum needed : kr. 46.000,-
Det vi har igjen: kr. 46.000,-
We would like to thank our parishioners for all your
generosity, support and prayers so far. By standing
together, we can reach our goal. For more information, on how you can contribute, contact one of the
priests or the office. Thank you in advance.
Takk for menighetens gavmildhet, sjenerøsitet og
bønn. Sammen klarer vi dette. For mer informasjon
hvordan du kan bidra, ta kontakt med prestene eller
menighetskontoret. På forhånd takk.
Vi ønsker alle sammen en velsignet
fastetid!
We would like to wish you all a blessed Lent.
Zbiórka na Drogę Krzyżową w naszym kościele
Montaż Drogi Krzyżowej dobiega końca. Brakuje jedynie numerów stacji i krzyży pomiędzy stacjami. Ingunn
Cecilie Lyng utkała obrazy, Jon Flåten wykonał i zamontował specjalne ramki.
Nasza zbiórka na ten cel osiągnęła w niedzielę, 02.03., kwotę 71.800 NOK. Inwestycja kosztuje nas 140.000
NOK, w czym zawiera się koszt tkania, ram, szybek, oświetlenia, wynagrodzenia i honorariów za pracę dla
poszczególnych wykonawców.
Na dziś, 07.03. zebraliśmy:
94.000 NOK.
Nasz cel to:
140.000 NOK
Potrzebujemy już tylko:
46.000 NOK
Serdeczne Bóg zapłać za okazaną ofiarność, hojność finansową i wsparcie modlitewne. Aby uzyskać więcej
informacji odnośnie zbiórki, prosimy o kontakt z księżmi lub biurem parafialnym. Z góry wszystkim składamy
serdeczne podziękowanie.
Życzymy wszystkim wielu błogosławieństw w Wielkim Poście!
P. Dominikus Nguyễn Thanh Phú, sogneprest, e-post: [email protected]
P. Haavar Simon Nilsen O.P, kapellan, e-post: [email protected]
Søndagsblad
«Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.»
Kommende uke
Uke 11
Mandag 10.mars:
SØNDAGSSKOLE !
Søndagskole for barn i høymessen
Søndagsskole er et tilbud til barn
slik at de sammen kan høre
evangeliet
og
tekstene som
forkynnes for søndagen, og lærer
om Jesus samt den katolske troen.
Anne Lingner som også er kateket i
menigheten leder søndagsskolen en
gang i måned.
Kl. 18:00
Kl. 18:30
Messe på norsk
Korøvelse
Tirsdag 11. mars:
Kl. 18:00
Kl. 19:00
█
Messe på norsk etterfulgt av
korsvei på vietnamesisk
St. Jo ungdomslag
Onsdag 12.mars:
Kl. 18:00
Kl. 18:30
Kl. 19:00
█
█
Messe på norsk
Tamilsk barnekorøvelse
Troskurs avsluttes kl. 20:00
Torsdag 13.mars:
█
Om det er foreldre og voksne som
Messe etterfulgt av korsvei på engelsk
ønsker å assistere evt. kan hjelpe til Kl. 18:00
Kl.
19:00
Ekteskapskurs
som kateket, mottar vi dette med
takknemmelighet.
Fredag 14.mars:
█
Kontakt Anne eller menighetskontoret for mer informasjon.
Når vi har søndagsskole: går barna
ut sammen med Anne (og assistenter) fra og med etter kirkebønn. Så
kommer alle sammen inn igjen før
offertorium. De samles i St. Matteus
lokalet – der evangelier og messe
tekstene blir forklart for dem på en
barnevennlig måte.
Vel møtt til søndagsskolen!
Kl.17:00
Kl. 18:00
Kl. 19:00
Sakramentilbedelse
Messe etterfulgt av korsvei
Korsvei på tamilsk
Lørdag 15.mars:
Kl. 10:00
Kl. 10:00
Kl. 13:00
Kl. 18:00
█
Katekeseundervisning 8.og 9. klasse
avsluttes kl. 14:00
Ministrant-øvelse avsluttes kl. 12:00
Messe
Første søndagsmesse
Menighetslokalet er utleid hele dagen.
Søndag 16.mars:
█ 2. Søndag i fastetiden
Søndagstekster år A, hverdagslesninger år II
Kl. 09:30
Kl. 11:00
Kl. 15:00
Kl. 16:15
Kl. 17:00
Kl. 17:30
Messe på polsk
Familiemesse på norsk
påfølgende kirkekaffe
Messe på engelsk, påfølgende kirkekaffe
Katekese på tamilsk
Rosenkrans på tamilsk
Messe på tamilsk
P. Dominikus Nguyễn Thanh Phú, sogneprest, e-post: [email protected]
P. Haavar Simon Nilsen O.P, kapellan, e-post: [email protected]

Podobne dokumenty