Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 424 0 - BIP

Komentarze

Transkrypt

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 424 0 - BIP
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 1 424 000,08 zł
w tym:
Dział
Nazwa
010
Rolnictwo i łowiectwo
600
Transport i łączność
700
Gospodarka mieszkaniowa
710
Działalność usługowa
750
Administracja publiczna
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
801
851
852
Zobowiązania
niewymagalne
650 548,78
0,00
4 529,01
615,00
Oświata i wychowanie
166 098,88
3 429,14
451 345,29
Ochrona zdrowia
841,60
Pomoc społeczna
38 917,14
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
3 977,09
854
Edukacja opieka wychowawcza
8 721,44
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
70 274,65
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
24 702,06
RAZEM
1 424 000,08
Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 424 000,08 zł są zobowiązaniami bieżącymi i
stanowią głównie zobowiązania z tytułu składek ZUS, podatku dochodowego od osób
fizycznych, zapłaty faktur, na które termin płatności i regulowanie zobowiązań przypada na
rok 2015 oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok.
Zobowiązania wymagalne na 31.12.2014 r. nie wystąpiły.
Gmina posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie
139 573,00 zł na lata 2014-2022- poręczenie finansowe dla Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce, w której Gmina Pielgrzymka posiada
udziały.
W 2014 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.
Stan należności na dzień 31.12.2014 r.
Należności ogółem stanowią kwotę 1 430 189,92 zł
w tym:
należności wymagalne w kwocie 1 118 813,25 zł
należności niewymagalne w kwocie 117 096,86 zł, w tym:
- należności z tytułu podatków, opłat, czynszu ,w stosunku do których okres płatności nie
minął – kwota 114 984,37 zł
- należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 2 112,49 zł,
- należności z tytułu sprzedaży ratalnej (w latach następnych) w kwocie 75 058,02 zł,
- depozyty na żądanie – środki pieniężne na rachunkach bankowych w kwocie 194 279,81 zł
Należności z tytułu poręczeń i gwarancji nie występują.
Należności wymagalne dotyczą:
- zaległości w płatnościach podatków i opłat , czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe , opłat
za użytkowanie wieczyste , należności zahipotekowanych, zaliczek alimentacyjnych i
funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie.
Należności niewymagalne dotyczą:
-należności pozostałe do zapłaty dotyczące spłat, których termin płatności jeszcze nie minął w
tym opłata za śmieci (płatność do 15.01.2015 r.) oraz odroczenie terminu płatności.