Literacki szlak pokoleń. Rodzinne spotkania z Polską KsiąŜką

Transkrypt

Literacki szlak pokoleń. Rodzinne spotkania z Polską KsiąŜką
Literacki szlak pokoleń. Rodzinne spotkania z Polską KsiąŜką
Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej
we współpracy
z Kuratorium Oświaty w Białymstoku
oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku
zapraszają:
Rodziny, Nauczycieli, Uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
do wzięcia udziału
w
Konkursie literackim dla młodzieŜy
pt.: „Dom, Rodzina, Ojczyzna”
Regulamin
1.
2.
3.
4.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Organizatorem konkursu jest Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej we współpracy z Kuratorium
Oświaty w Białymstoku oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku.
Celem konkursu jest:
• wzbudzenie refleksji nad domem rodzinnym - pierwszym miejscem formacji duchowej, kształtowania
osobowości i wraŜliwości na piękno,
• pielęgnowanie tradycji ziemi podlaskiej – ocalenie od zapomnienia obrzędów, obyczajów, pieśni,
• zrozumienie roli wartości narodowo-patriotycznych w Ŝyciu człowieka i włączenie ich do własnej
hierarchii wartości,
• wzmocnienie międzypokoleniowych więzi rodzinnych we wspólnym przeŜywaniu piękna tekstów
literackich – fascynacji poezją,
• pokazanie moŜliwości uatrakcyjnienia uroczystości, waŜnych wydarzeń rodzinnych, świąt a takŜe dni
powszednich własną twórczością literacką,
• uświadomienie, Ŝe własna twórczość literacka moŜe być rodzajem kroniki rodzinnej,
• zachęcenie rodzin do wspólnego przygotowywania prezentacji utworów literackich – tworzenia teatru
domowego,
• aktywizacja środowisk szkolnych i młodzieŜowych - zainteresowanie literaturą piękną,
• ujawnienie talentów i promocja uzdolnionych twórców.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów.
Tematyka prac konkursowych winna być zanurzona w problematyce związanej z pojęciami: Dom, Rodzina,
Ojczyzna.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
• napisanie wiersza, lub innej formy literackiej; praca nie moŜe przekraczać czterech stron maszynopisu
A4.
Uczestnik moŜe zgłosić do konkursu pracę dotąd niepublikowaną i nienagrodzoną.
Do kaŜdej pracy naleŜy dołączyć obowiązkowo informację o autorze:
• imię i nazwisko autora oraz wiek, klasa,
• dokładny adres szkoły i numer telefonu,
• imię i nazwisko nauczyciela (innych osób), pod kierunkiem którego praca została wykonana,
• w przypadku gdy praca została wykonana pod kierunkiem rodzica lub samodzielnie naleŜy podać
adres autora pracy i telefon.
Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w formie turnieju jednego wiersza lub prozy – prezentacji
autorskich w czasie II Dni Kultury Katolickiej.
Nadesłane prace nie będą zwracane.
Prace naleŜy zakończyć i przesłać w terminie do 30 kwietnia 2009 roku na adres: Akcja Katolicka
Archidiecezji Białostockiej, pl. Jana Pawła II 1, 15-087 Białystok, z dopiskiem „Dom, Rodzina
Ojczyzna”. Pracę moŜna zgłosić pocztą elektroniczną na adres: [email protected]
Osoba koordynująca przebieg konkursu dostępna będzie pod telefonem 085 7321008 (w godz. 20.0022.00).
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród (wyróŜnień) odbędzie się dnia 30.05.2009 roku
w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 14 (Spodki. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury) w czasie II Dni
Kultury Katolickiej, a na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej: www.akcjakatolicka.bialystok.opoka.org.pl wyniki pojawią się 1 czerwca 2009 roku.
Dla autorów najlepszych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody. Najciekawsze prace zostaną
opublikowane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentacji i publikacji bez honorarium za prawa
autorskie.