Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Transkrypt

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
nr pisma: BZP.2422.18.2011.PM
Wrocław, dnia 25 października 2011 r.
Wykonawcy
(informacja zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego)
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy:
postępowania nr BZP.2422.18.2011.PM prowadzonego w trybie przetargu
ograniczonego na realizację zadania pod nazwą:
„Remont i budowa systemu zabezpieczenia elektronicznego w Bibliotece UWr
„Na Piasku”.
1) Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Uniwersytet
Wrocławski pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław – zawiadamia, że w ww. postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została najkorzystniejsza oferta nr 1
złożona przez Wykonawcę:
BP ALARM INSTAL sp. z o.o., Al. Różyckiego 1c, 51-608 Wrocław
Uzasadnienie wyboru:
W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę. Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu. Jest ofertą najkorzystniejszą na
podstawie wyznaczonego w postępowaniu kryterium oceny ofert.
Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów
oceny określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.
2) Porównanie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:
Nr
oferty
Nazwa/firma lub imię i nazwisko,
adres Wykonawcy
PUNKTACJA
Kryterium – cena 100%
1
BP ALARM INSTAL sp. z o.o.,
Al. Różyckiego 1c, 51-608 Wrocław
100 pkt
KANCLERZ
mgr Ryszard Żukowski
1