Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Transkrypt

Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji
OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, ja niżej
podpisany/a oświadczam, że jestem osobą zamieszkałą (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego1)
na terenie województwa świętokrzyskiego, tj. pod adresem: …………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………….
data i czytelny podpis
1
Zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta
przebywa z zamiarem stałego pobytu.
Krajowe Stowarzyszenie
Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie
tel./fax. 41 375 14 55/56
e-mail: [email protected]
www.kswp.org.pl
Projekt „KIERUNEK - SAMOZATRUDNIENIE” realizowany jest
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 10 Działanie 10.4
Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy
Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych,
na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach
RPO WŚ na lata 2014-2020

Podobne dokumenty