Linie napowietrzne

Transkrypt

Linie napowietrzne
Temat: Rodzaje linii napowietrznych i ich części składowe.
1. Co są linie napowietrzne?
Linie napowietrzne są elementem elektroenergetycznych sieci przesyłowych i służą do
przesyłania energii elektrycznej na znaczne odległości. Wykonuje się je w ten sposób, że
przewody linii zawiesza się na izolatorach umocowanych na słupach.
2. Podział linii napowietrznych ze względu na rodzaj napięcia:


linie prądu stałego,
linie prądu przemiennego.
3. Podział linii napowietrznych ze względu na wartość napięcia:




linie niskiego napięcia – do 1 kV (ich długość nie przekracza zazwyczaj kilkuset
metrów – zasilają bezpośrednio budynki mieszkalne i innych drobnych odbiorców).
linie średniego napięcia – od 6 kV do 30 (60) kV (ich długość nie przekracza
zazwyczaj kilkunastu kilometrów – zasilają obszary wiejskie, mniejsze miasta
i średniej wielkości zakłady przemysłowe).
linie wysokiego napięcia – 110 kV (ich długość nie przekracza kilkudziesięciu
kilometrów – zasilają większe miasta i większe zakłady przemysłowe).
linie najwyższych napięć – od 220 kV wzwyż (ich długość jest rzędu kilkuset
kilometrów – pokrywają obszar całego kraju).
4. Podział linii napowietrznych ze względu na ilość torów prowadzonych na wspólnych
słupach:
 linie jednotorowe – linia stanowi jeden tor przesyłu energii, zawierający trzy przewody
robocze zawieszone na izolatorach.
 linie dwutorowe – niższy koszt eksploatacji w porównaniu z dwiema liniami
jednotorowymi prowadzonymi niezależnie; zawiera sześć przewodów roboczych.
 linie wielotorowe.
Strona 1 z 1