Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi

Transkrypt

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi
Wojewódzki Inspektorat
Inspekcji Handlowej w Łodzi
ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź
tel. (42) 636-03-57 fax (42) 636-85-50
www.wiih.lodz.pl, e-mail: [email protected]
Wniosek
o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązania sporu
cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą
DANE STRON SPORU:
KONSUMENT:
1. Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………
2. Adres:……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3. Telefon:………………………………………………………………………………….
4. Fax:………………………………………………………………………………………
5. E-mail:…………………………………………………………………………………...
6. Występujący w imieniu:*………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
PRZEDSIĘBIORCA:
1. Imię i nazwisko / firma:…………………………………………………………………..
2. Adres / siedziba:………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
3. Telefon:…………………………………………………………………………………
4. Fax:……………………………………………………………………………………….
5. E-mail:……………………………………………………………………………………
6. Występujący w imieniu:*…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
*Wypełnić wówczas, gdy skargę składa przedstawiciel konsumenta / przedsiębiorcy.
I.
DOKŁADNE OKREŚLENIE ŻĄDANIA:
1. Dostawa produktu lub świadczenie usługi;
2. Naprawa produktu lub należyte wykonanie usługi;
3. Wymiana produktu;
4. Odstąpienie od umowy;
5. Informacja na temat produktu / usługi;
6. Wypłata odszkodowania w wysokości;
7. Zwrot innych dokonanych wpłat w wysokości;
8. Obniżenie ceny;
9. Żądanie odsetek;
10. Żądanie odszkodowania.
*Zaznaczyć właściwe.
Żądanie innego rodzaju:……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
II.
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU: …………………………………………
(słownie złotych: …………………………………………………………………………)
III.
PRZEDMIOT SPORU: ........................................................................................
..................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
IV.
WSKAZANIE RODZAJU POSTĘPOWANIA (jedną lub obie opcje zaznaczyć
X):
 Postępowanie polegające na umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu
rozwiązania sporu przez jego strony.
 Postępowanie polegające na przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu.
V.
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
1. Opis okoliczności sprawy.
2. Informacje na temat dotychczasowego przebiegu sporu, w szczególności dokumenty
udowadniające próbę podjęcia przez wnioskodawcę przed złożeniem wniosku o
wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu.
3. Kopie posiadanych przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających informacje
zawarte we wniosku.
(załączone dokumenty należy wymienić poniżej)
1) ………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………
4) ………………………………………………………………………………………
5) ………………………………………………………………………………………
6) ………………………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK:
Wyrażam zgodę na wszczęcie i prowadzenie procedury pozasądowego
rozwiązania sporu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2016 r., poz. 922), w celu przeprowadzenia procedury pozasądowego rozwiązania
sporów.
Oświadczam, że sprawa o to samo roszczenie nie jest w toku ani nie została
rozpatrzona przez podmiot uprawniony, inny właściwy podmiot lub sąd.
VI.
Zastrzegam poufność następujących informacji, argumentów i dowodów:
……………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….……………
Nie zastrzegam poufności przedstawionych argumentów, informacji
i dowodów.*
* niepotrzebne skreślić
VII.
POUCZENIA O UPRAWNIENIACH STRON W TOKU POSTĘPOWANIA
1. Strony mogą przedstawiać swoje stanowisko, dokumenty i dowody oraz mają prawo
dostępu i ustosunkowania się do stanowisk, dokumentów i dowodów
przedstawionych przez drugą stronę.
2. Strony mogą być reprezentowane przez pełnomocnika albo korzystać z pomocy osób
trzecich, jednakże bez prawa zwrotu kosztów ich działania przez Łódzkiego
Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.
3. Strony mogą wycofać się z postępowania na dowolnym jego etapie.
4. Rozstrzygnięcie sporu według ogólnych zasad prawa lub zasad słuszności nie
prowadzi do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu bezwzględnie
wiążącymi przepisami prawa właściwego dla danego stosunku.
Miejscowość ………………., dnia ………………
…………………………….
(podpis wnioskodawcy)