Otwarty konkurs ofert „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki

Transkrypt

Otwarty konkurs ofert „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki
Otwarty konkurs ofert „Wspieranie rodziców w sprawowaniu
opieki nad dziećmi do lat 3”
Wydział Spraw Społecznych UMK informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na
wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3”.
Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 9 marca 2017 roku
o godz. 14.00.
Planowana wysokość środków publicznych na wsparcie realizacji zadania
publicznego: 110000 zł.
Realizacja zadania publicznego obejmuje w szczególności prowadzenie stacjonarnej
Placówki mającej na celu psychologiczne wsparcie rodziców z dziećmi w wieku do lat
3, i której nadrzędnym zadaniem będzie profilaktyka i wykrywanie zaburzeń w
relacjach rodzinnych. Placówka winna także udzielać pomocy w budowaniu zdrowych,
pozytywnych więzi rodzinnych, stanowiących podstawę prawidłowego rozwoju
psychofizycznego dziecka i zapobiegać patologiom wynikającym z upośledzonych
relacji rodziców z dzieckiem oraz przemocy w rodzinie poprzez m.in. fachową pomoc
w zrozumieniu zachowań dziecka.
Termin składania ofert upływa 9 marca 2017 roku o godz. 14.00.
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i dokumentami dot. konkursu.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)