zapytaniu ofertowym - Pozytywne Inicjatywy

Transkrypt

zapytaniu ofertowym - Pozytywne Inicjatywy
ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 06.02.2013 roku
Lokalna Grupa Działania Małe Morze wraz z Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ
s.c. A. Klusek, P. Kanarski, realizując projekt „PI-PWP Zarządca w rolnictwie – transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych informacji:
1. Przedmiot zamówienia: zlecenie usługi ewaluacji zewnętrznej testowanego produktu wraz z opracowaniem narzędzi badawczych, zgodnie z wytycznymi PO KL, i założeniami opisanymi we Wniosku o Dofinansowanie Projektu oraz w Strategii Wdrażania Projektu.
Szczegółowy opis projektu „PI-PWP Zarządca w rolnictwie – transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie” znajduje się we wniosku o dofinansowanie, do wglądu w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Małe Morze. Czas trwania projektu: 02.07.2012 – 31.10.2013
Ewaluacja zewnętrzna testowanego produktu obejmuje opracowanie raportu metodologicznego ewaluacji produktu finalnego i narzędzi ewaluacyjnych, przeprowadzenie badań terenowych,
zebranie i analiza danych pierwotnych i zastanych, opracowanie raportu ewaluacyjnego oraz jego
prezentacja na spotkaniu z realizatorami i ekspertami. Zadania ewaluacji produktu będą obejmowały
analizę i ocenę rzeczywistych efektów testowania w odniesieniu do grup docelowych, ocenę potencjału wdrożeniowego Modelu oraz wypracowanie rekomendacji dotyczących testowanej wstępnej
wersji Produktu Finalnego.
Ewaluacja skupi się na ocenie Modelu w zakresie:
–
osiągnięcia zakładanych celów testowania i wypracowanych rezultatów dla grup docelowych
projektu, skuteczności Modelu w generowaniu korzyści dla użytkowników i odbiorców oraz
użyteczności poszczególnych elementów Modelu.
–
potencjału wdrożeniowego Modelu – ocena możliwości wdrożenia Modelu do głównego nur tu polityki, na który składa się ocena adekwatności, użyteczności produktu dla grup docelowych oraz ocena stopnia skomplikowania produktu finalnego oraz możliwości zastosowania
przez użytkowników, efektywność i unikatowość Modelu.
–
Zgodnie z założeniami metodologicznymi badanie ewaluacyjne produktu będzie koncentrowało się także na identyfikacji ewentualnych usprawnień i wskazaniu kierunków zmian testo wanego Modelu.
„PI-PWP Zarządca w rolnictwie – transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2. Miejsce i termin realizacji zamówienia: województwo pomorskie, marzec 2013 – czerwiec 2013
roku.
3. Sposób przygotowania oferty:
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu ofertowym (wzór w załączeniu).
Oferta musi zawierać:
a) Imię i nazwisko oferenta; nazwę, jeśli prowadzona jest działalność gospodarcza pod określoną na zwą.
b) Adres/ siedzibę oferenta, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, nr NIP.
c) Cenę oferty.
d) Podpis osoby/ osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy
czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi.
d) Zestaw wymaganych załączników, tj.:
• oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym,
• lista zleceniodawców potwierdzająca przeprowadzenie usługi ewaluacji projektów innowacyjnych współfinansowanych w ramach PO KL, wraz z referencjami,
• kserokopia dyplomu ukończenia wyższych studiów na kierunku ekonomia/socjologia/ psychologia/pokrewne oraz Podyplomowych Studiów w zakresie Ewaluacji Projektów Unijnych,
• CV - życiorys zawodowy oferenta.
4. Wymagania wobec oferenta:
•
wykształcenie: wyższe magisterskie (Ekonomia/psychologia/socjologia/pokrewne) oraz
Studia Podyplomowe w zakresie Ewaluacji Projektów Unijnych,
•
doświadczenie w zakresie ewaluacji projektów innowacyjnych współfinansowanych
w ramach PO KL, poparte referencjami.
Zaznacza się, iż Lokalna Grupa Działania Małe Morze nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z i z Partnerem projektu Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek,
P.Kanarski osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Lokalną Grupą Działania Małe Morze lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Lokalnej Grupy Działania Małe Morze lub osobami wykonującymi w
imieniu Lokalnej Grupy Działania Małe Morze czynności związanych
z przygoto -
waniem i prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w
szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiada niu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzają „PI-PWP Zarządca w rolnictwie – transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
cego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena brutto (za usługę) za wykonanie zamówienia – 50 %.
Ocena kryterium nr 1: Cena brutto (za usługę) za wykonanie zamówienia, zostanie dokonana przy
zastosowaniu następującego wzoru:
C = (Cmin/Cb) x 100 x 0,5 (waga), gdzie:
Cmin – najniższa cena
Cb – cena badana
2. Liczba przeprowadzonych usług ewaluacyjnych, potwierdzonych referencjami – przeprowadzonych
w projektach innowacyjnych współfinansowanych w ramach PO KL - 50%.
Ocena kryterium nr 2: Liczba przeprowadzonych usług ewaluacyjnych, potwierdzonych referencjami
– przeprowadzonych w projektach innowacyjnych współfinansowanych w ramach PO KL zostanie
dokonana przy zastosowaniu następującego wzoru:
C = (Cb/Cmax) x 100 x 0,5 (waga), gdzie:
Cmax – oferta z największą liczbą godzin
Cb – oferta badana
Każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie.
6. Osoba uprawniona do kontaktu:
Pani Aneta Adamczyk, tel. 58-341-72-53 , adres e-mail: [email protected]
7. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 20.02.2013 roku.
Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
8. Ofertę można:
a) osobiście w sekretariacie - adres: ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck,
b) za pomocą przesyłki pocztowej (lub kurierem) na adres: ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck,
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail na adres: [email protected];
d) faxem na nr: 58-736-43-10.
9. Ocena ofert zostanie dokonana dnia 22.02.2013 r.
Oferenci, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, zostaną powiadomieni telefonicznie bądź drogą
elektroniczną.
„PI-PWP Zarządca w rolnictwie – transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi z wyłączeniem przepisów, zasad i trybów przewidzianych w
ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177
z późniejszymi zmianami) ze względu na to, iż Zamawiający nie jest Zamawiającym w rozumieniu cy towanej wyżej ustawy i nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 tejże usta wy.
Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest z zachowaniem zasady efektywnego zarządzania finan sami, która zawarta jest w „Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL”.
10. Lista załączników zapytania ofertowego:
1) Załącznik nr 1: Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym
2) Załącznik nr 2: Wzór oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
3) Załącznik nr 3: Lista zleceniodawców potwierdzająca przeprowadzenie ewaluacji projektów innowacyjnych współfinansowanych w ramach PO KL
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
„PI-PWP Zarządca w rolnictwie – transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 1: Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym w odpowiedzi na zapytanie
ofertowe z dn. 06.02.2013 r. (załącznik do zapytania ofertowego z dn. 06.02.2013 r. dotyczącego wyboru wykonawcy zamówienia obejmującego wykonanie ewaluacji zewnętrznej testowanego produktu w ramach Projektu innowacyjnego „PI-PWP Zarządca w rolnictwie- transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie)
…………………………………………
Miejscowość, data
………………………………………….
Nazwa i adres
OŚWIADCZENIE
Ja, ……………………………………… (imię i nazwisko) ……………………………………. niżej podpisany, reprezentując…………………………………(nazwa
firmy)……………………………………
oświadczam,
iż
……………………………(nazwa firmy) ……………………………… nie jest powiązany z Lokalną Grupą Działania
Małe Morze oraz Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy ………………………………………(nazwa firmy)……………………………………… lub osobami upoważnionymi
do
zaciągania
zobowiązań
w
imieniu
………………………………………(nazwa
firmy)
………………………………………, a Lokalną Grupą Działania Małe Morze lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Lokalnej Grupy Działania Małe Morze lub Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski lub osobami wykonującymi w imieniu Lokalnej
Grupy Działania Małe Morze czynności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
……………….………………………………………
Podpis
„PI-PWP Zarządca w rolnictwie – transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 2: Wzór oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dn. 06.02.2013 r. (załącznik do zapytania ofertowego z dn. 06.02.2013 r. dotyczącego wyboru wykonawcy zamówienia obejmującego
wykonanie ewaluacji zewnętrznej testowanego produktu w ramach Projektu innowacyjnego „PI-PWP
Zarządca w rolnictwie- transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie)
PRZYKŁADOWY WZÓR OFERTY
Imię i nazwisko oferenta/
nazwa firmy:
Adres/ siedziba oferenta:
NIP:
Osoba do kontaktu:
E-mail
Data sporządzenia oferty:
Tel./fax
My, niżej podpisani, ……………………………………………………………………………………………………………….…………...
Działając w imieniu i na rzecz ……………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
w odpowiedzi na przekazane Zapytanie Ofertowe na:……………………………………………............................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
składamy niniejszą ofertę:
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do nich żadnych
zastrzeżeń.
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za cenę __________________ zł,
słownie złotych: ……………………………….....................................................................................................
Powyższa kwota zawiera podatek VAT w wysokości: .................................PLN, tj. wg stawki ........%
Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie:………………………………………………………………………….
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres_______ dni.
Ofertę składamy na _______ ponumerowanych stronach.
Załączniki:
1) …………………………..
2) …………………………..
3) …………………………..
…………………….., dn. ……………………..
…….………………………………
(podpis upoważnionej osoby)
„PI-PWP Zarządca w rolnictwie – transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 3: Lista zleceniodawców potwierdzająca przeprowadzenie ewaluacji projektów
inno-
wacyjnych współfinansowanych w ramach PO KL (załącznik do zapytania ofertowego
z
dn. 06.02.2013 r. dotyczącego wyboru wykonawcy zamówienia obejmującego wykonanie ewaluacji
zewnętrznej testowanego produktu w ramach Projektu innowacyjnego „PI-PWP Zarządca
w rolnictwie- transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie)
Nazwa projektu
l.p.
Zleceniodawca
PO KL/ Priorytet/Działanie
Przedmiot zadania
Terminy
zadań
1
2
3
W załączeniu przekazuję (…….. – ilość sztuk) referencje, które potwierdzają profesjonalne wykonanie
powyższych usług ewaluacji.
…….……………………………………
Podpis upoważnionej osoby
„PI-PWP Zarządca w rolnictwie – transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty