sufit listwowy strip ceiling sufit listwowy strip ceiling

Komentarze

Transkrypt

sufit listwowy strip ceiling sufit listwowy strip ceiling
SUFIT LISTWOWY
STRIP CEILING
FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37
-1 -
SUFIT LISTWOWY
Sufit listwowy zosta³ zaprojektowany do stosowania w pomieszczeniach gdzie wymagany jest ³atwy
dostêp do przestrzeni pomiêdzy sufitem a pok³adem stalowym lub stropem.
Izolacja z we³ny mineralnej w listwach podstawowych i listwach maskuj¹cych a tak¿e po³o¿enie dodatkowej izolacji, zapewnia konstrukcji sufitowej spe³nienie ró¿nych klas zabezpieczenia ogniowego.
Elementy sufitowe umo¿liwiaj¹ tworzenie ró¿norodnych uk³adów architektonicznych a tak¿e ³¹czenie
z sufitem kasetonowym produkowanym w FAMOSIE.
KONSTRUKCJA
Sufit listwowy sk³ada siê z elementów szalunkowych, dŸwigarów noœnych oraz zawieszeñ.
Jako elementy szalunkowe stosuje sie listwy podstawowe o ro¿nym module szerokoœci, listwy maskuj¹ce oraz profile obrze¿owe.
Izolacjê termiczn¹ dla okreœlonej klasy odpornoœci ogniowej, a tak¿e izolacjê dŸwiêkoch³onn¹ stanowi we³na mineralna stosownej gêstoœci i gruboœci, wklejona w listwy podstawowe. Konstrukcjê
noœn¹ sufitu stanowi¹ dŸwigary monta¿owe przystosowane do zatrzaskowego monta¿u listew o ró¿nych modu³ach. Konstrukcja noœna podwieszona jest do pok³adu stalowego lub stropu za pomoc¹
zawieszek sufitowych umo¿liwiaj¹cych ³atwoœæ po³¹czenia z dŸwigarami i p³ynne poziomowanie sufitu.
Konstrukcjê sufitu o wy¿szej klasie odpornoœci ogniowej uzyskuje siê przez na³o¿enie dodatkowej
izolacji z we³ny mineralnej na dŸwigary i listwy sufitowe.
ODPORNOή OGNIOWA
Materia³y podstawowe u¿yte do produkcji listew sufitowych s¹ sklasyfikowane jako niepalne, natomiast
materia³y wykoñczeniowe stosowane jako ok³adziny zewnêtrzne spe³niaj¹ w³asnoœci wolnego rozprzestrzeniania siê p³omienia (WRP).
Wszystkie stosowane materia³y w konstrukcji s¹ równie¿ nietoksyczne.
Prezentowane tu konstrukcje sufitowe przesz³y miêdzynarodowe standardowe badania ogniowe dla
klas A i B w laboratorium "DANTEST" w Kopenhadze, laboratorium BRANDVERSUCHSHAUS w Hamburgu oraz w laboratoriach krajowych, spe³niaj¹c odpowiednie wymagania Miêdzynarodowej Konwencji o Bezpieczeñstwie ¿ycia na morzu SOLAS-1974 z poprawkami. Na tej podstawie uzyskano
atesty na klasê B0/A15 i B15/A30-A60 wydane przez w³adze Administracyjne i Towarzystwa
Klasyfikacyjne ró¿nych krajów.
MONTA¯
Przed przyst¹pieniem do monta¿u sufitu nale¿y wykonaæ trasowanie punktów zawieszenia sufitu do
pok³adu stalowego lub stropu. W wyznaczonych punktach mocuje siê zawieszki sufitowe. Podwieszenie dŸwigarów do zawieszek nastêpuje za pomoc¹ œruby z nakrêtk¹ lub z³¹cz stalowych dŸwigara
i sprê¿yn blokuj¹cych umo¿liwiaj¹cych wypoziomowanie konstrukcji noœnej.
Po wypoziomowaniu konstrukcji nastêpuje zatrzaskowy monta¿ listew podstawowych w zaczepach
dŸwigarów oraz wciœniêcie w odstêpy miêdzylistwowe listew maskuj¹cych
Widoczne powierzchnie listew sufitowych i maskuj¹cych, na czas produkcji i monta¿u zabezpieczone s¹
foli¹ ochronn¹ samoprzylepn¹.
W przypadku zabrudzenia widocznych powierzchni listew po zdjêciu folii ochronnej, powierzchnie te
daj¹ siê czyœciæ przy pomocy myd³a lub detergentów rozpuszczonych w letniej wodzie. Jeœli powierzchnia jest silniej zabrudzona, wówczas do czyszczenia mo¿na stosowaæ stê¿ony detergent lub rozpuszczalniki jak aceton lub benzyna. Nie nale¿y stosowaæ proszków i past œciernych.
FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37
-2-
STRIP CEILING
Ceiling of strip type are designed for application in such compartsments where an easy acces to
space between and steel deck or roof is required.
Fire protection of different class is obtained by insulation of mineral wool in ceiling strips and masking
strips and by means of additional layer insulation.
The elements of ceiling of strip type afford possibilities for building of various and attractive architectural arrangements and also connection with modular ceilings panels produced by FAMOS is
possible.
CONSTRUCTION
Ceiling of strip type consists of lining elements, mounting girders and fastenings as linings elements
are used ceiling strips in various modular width, masking strips and border strips.
Mineral wool of appropriate thickness and density inserted into ceiling strips made the thermal and
acoustic insulation and ensured fire protection.
Mounting girders from the supporting structure of ceiling. They are prepared for snappressing assembly of ceiling strips in different modular width.
Supporting structure is hung up to the deck by means suspension ceiling elements which enable to
make an easy connection with girders and fluent levelling of ceiling.
Higher class of fire protection is obtained by giving the ceiling and masking strips and also the girders a coating of additional mineral wool insulation.
FIRE RESISTANCE
Basic materials are classified as non-combustible.
Finishing materials-decorative coatings-meet the requirements of international standard in scope of
low flame-spread characteristics. All materials are non-toxic.
Here presented wall structures passed international fire test according to SOLAS-1974 Convection
with a mendments and comply with is relevant requirements.
Fire test for A i B class were carried out at "DANTEST" laboratory in Copenhagen, "BRANDVERSUCHSHAUS" laboratory in Hamburg and domestic laboratories. Wall structure is approved as
B0/A15 and B15/A30/A60 by different Clasification Societes and National Authorities.
Certificaties of approvals, materials and approved drawings of mounting joints are submitted on request.
MOUNTING
Before startimg the mounting of ceilings, points of suspension shall be marked on steel deck or roff.
Then, round bars of girder suspension are fastened to steel deck or soffit in these marked points.
Hanging up of girders to girder suspension is realized by means of screw with nuts making levelling
of suporting structure possible.
When the supporting structure is already levelled, ceiling strips are snappressed into the cath of
girders and then masking strips are pressed between ceiling strips.
Visible surfaces of ceiling and masking strips are protected by peel-off foil during production and
assembly Lukewarm water and soap or ordinary detergent usually removes dirty stains. Stubborn
stains require concentrated detergent or such solvents as acetone and petrol.
Never use any abrasive means or scouring powder.
FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37
-3-
SUFIT KLASY C
min 300
CEILINF CLASS C
1,2,3
5
FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37
8
-4-
LISTWA FAMOS C-II
KK18-96
B-13-302
STRIP FAMOS C-II
L max = 3000
3
150
1,00
200
1,28
300
1,89
MATERIA£: blacha stalowa ocynkowana o gruboœci 0,55 mm, powlekana lakierem, zabezpieczona foli¹ ochro3
nn¹ /1/, we³na mineralna o gêstoœci 45 kg/m /2/, klej /3/.
PRZYK£AD OZNACZENIA: LISTWA FAMOS C-II - 200/1500/RAL 9010 KK18-96/B-13-302
MATERIALS: galvanized steel sheet 0,55 mm thick, lacquered and protected by peel-off foil /1/, mineral wool
density 45 kg/m3 /2/, glue /3/.
EXAMPLE OF DESIGNATION: STRIP FAMOS C-II - 200/1500/RAL 9010 KK18-96/B-13-302
FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37
-5-
LISTWA MASKUJ¥CA I
KK18-96
B-15-302
MASKING STRIP I
ODMIANA "A"
ODMIANA "B"
o 2,3
MASA: Odmiana A - 0,19 kg
Odmiana B - 0,28 kg
MATERIA£: blacha stalowa ocynkowana o gruboœci 0,55 mm, powlekana lakierem, zabezpieczona foli¹
ochronn¹ .
PRZYK£AD OZNACZENIA: LISTWA MASKUJ¥CA I/A RAL 9010 KK18-96/B-15-302
MATERIALS: galvanized steel sheet 0,55 mm thick, lacquered and protected by peel-off foil .
EXAMPLE OF DESIGNATION: MASKING STRIP I/A RAL 9010 KK18-96/B-15-302
FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37
-6-
LISTWA NARO¯NA
KK18-96
B-13-304
CORNER STRIP
3
MATERIA£: blacha stalowa ocynkowana o gruboœci 0,55 mm, powlekana lakierem, zabezpieczona foli¹ ochronn¹ /1/, we³na mineralna o gêstoœci 45 kg/m3 /2/, klej /3/.
PRZYK£AD OZNACZENIA: LISTWA NARO¯NA - 85/1000/RAL 9010 KK18-96/B-13-304
MATERIALS: galvanized steel sheet 0,55 mm thick, lacquered and protected by peel-off foil /1/, mineral wool
density 45 kg/m3 /2/, glue /3/.
EXAMPLE OF DESIGNATION: CORNER STRIP - 85/1000/RAL 9010 KK18-96/B-13-304
FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37
- 7 -
SUFIT KLASY B0/A15
min 300
CEILING CLASS B0/A15
1,2,3
5
8
Szczegó³ ³¹czenia p³yt
po d³ugoœci
Listwa FAMOS B0-I
12
FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37
Listwa FAMOS B0-I
-8-
LISTWA FAMOS B0-I
KK18-03
B-13-316
STRIP FAMOS B0
L max = 3000
3
150
200
300
0,88
1,13
1,62
MATERIA£: blacha stalowa ocynkowana o gruboœci 0,55 mm, powlekana lakierem, zabezpieczona foli¹ ochronn¹ /1/, we³na mineralna o gêstoœci 45 kg/m3 /2/, klej /3/.
PRZYK£AD OZNACZENIA: LISTWA FAMOS B0 - 300/2400/RAL 9010 KK18-03/B-13-316
MATERIALS: galvanized steel sheet 0,55 mm thick, lacquered and protected by peel-off foil /1/, mineral wool
density 45 kg/m3 /2/, glue /3/.
EXAMPLE OF DESIGNATION: STRIP FAMOS B0 - 300/2400/RAL 9010 KK18-03/B-13-316
FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37
-9-
KK18-96
B-15-307
LISTWA MASKUJ¥CA II
MASKING STRIP II
MASA: 0,245 kg/m
MATERIA£: blacha stalowa ocynkowana o gruboœci 0,55 mm, powlekana lakierem, zabezpieczona foli¹ ochronn¹ /1/, we³na mineralna o gêstoœci 45 kg/m3 /2/, klej /3/.
PRZYK£AD OZNACZENIA: LISTWA MASKUJ¥CA II RAL 9010 KK18-96/B-15-307
MATERIALS: galvanized steel sheet 0,55 mm thick, lacquered and protected by peel-off foil /1/, mineral wool
density 45 kg/m3 /2/, glue /3/.
EXAMPLE OF DESIGNATION: MASKING STRIP II RAL 9010 KK18-96/B-15-307
FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37
- 10 -
SUFIT KLASY B15/A30-A60
min 300
CEILING CLASS B15/A30-A60
13
1,2,3
9
5
FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37
14
8
-11 -
LISTWA FAMOS B15
KK18-96
B-13-308
STRIP FAMOS B15
L max = 3000
3
150
200
300
1,23
1,59
2,33
MATERIA£: blacha stalowa ocynkowana o gruboœci 0,55 mm, powlekana lakierem, zabezpieczona foli¹ ochronn¹ /1/, we³na mineralna o gêstoœci 110 kg/m3 /2/, klej /3/.
PRZYK£AD OZNACZENIA: LISTWA FAMOS B15 - 300/2400/RAL 9010 KK18-96/B-13-308
MATERIALS: galvanized steel sheet 0,55 mm thick, lacquered and protected by peel-off foil /1/, mineral wool
density 110 kg/m3 /2/, glue /3/.
EXAMPLE OF DESIGNATION: STRIP FAMOS B15 - 300/2400/RAL 9010 KK18-96/B-13-308
FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37
- 12 -
KK18-96
B-15-308
LISTWA MASKUJ¥CA III
MASKING STRIP III
MASA: 0,46 kg/m
MATERIA£: blacha stalowa ocynkowana o gruboœci 0,55 mm, powlekana lakierem, zabezpieczona foli¹ ochronn¹ /1/, we³na mineralna o gêstoœci 110 kg/m3 /2/, klej /3/.
PRZYK£AD OZNACZENIA: LISTWA MASKUJ¥CA III RAL 9010 KK18-96/B-15-308
MATERIALS: galvanized steel sheet 0,55 mm thick, lacquered and protected by peel-off foil /1/, mineral wool
density 110 kg/m3 /2/, glue /3/.
EXAMPLE OF DESIGNATION: MASKING STRIP III RAL 9010 KK18-96/B-15-308
FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37
- 13 -
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW
LIST OF ELEMENTS
Listwy sufitowe, listwy maskuj¹ce, zawieszenia dŸwigara oraz pozosta³e elementy maj¹ zastosowanie do
budowy sufitów klasy C, B0-A15; B15/A30-A60 i s¹ wyszczególnione w tabeli i kartach katalogowych.
Standardowym wykoñczeniem elementów widocznych jest lakier w kolorze Ral 9010.
Dostawy wykonywane s¹ w uk³adzie asortymentowym w pakietach i kartonach na paletach.
Ceiling strips, masking strip, suspension and complementary elements are used for building of C, B0/A15;
B15/A30-A60 class ceiling.
All ceiling parts are shown in below table and catalogs cards.
Visible elements are coated with lacquer in standard colour No Ral 9010.
Deliveries are effected in asortments, packed into bunches and boxes, on pallets.
ZAWIESZENIE
DWIGARA
SUSPENSION
OF GIRDER
1
KK18-96/B-12-302
ZAWIESZENIE
DWIGARA II
SUSPENSION
OF GIRDER II
2
KK18-96/B-12-314
ZAWIESZENIE
DWIGARA
z amortyzatorem
180
3
=
=
100
4
SUSPENSION
OF GIRDER
with shock-absorbe
KK18-03/B-12-318
WIESZAK
HANGER
KK18-96/B-12-304
5
DWIGAR FAMOS
GIRDER FAMOS
KK18-96/B-12-303
Blacha stalowa ocynkowana o gr. 1,0 mm.
Prêt okr¹g³y f 8
Nakrêtka M8.
Galvanized steel sheet 1,0 mm thick.
Round bar f 8 mm in diameter.
Nut M8.
Z³¹cze stalowe dŸwigara 85212090
Sprê¿yna blokuj¹ca 89173106
Drut stalowy ocynkowany f 6
Steel girder joint 85212090
Blocking spring 89173106
Galvanized steel wire f 6
Z³¹cze wzd³u¿ne KK18-96/B-12-308
Sprê¿yna blokuj¹ca 89173106
Drut stalowy ocynkowany f 6
Nitonakrêtka
Amortyzator gumowy
Nakrêtka + podk³adka
Longitudinal joint KK18-96/B-12-308
Blocking spring 89173106
Galvanized steel wire f 6
Screw-rivet
Rubber shock-absorber
Nut + bolster
Blacha stalowa ocynkowana o gr. 1,0 mm.
Galvanized steel sheet 1,0 mm thick.
Blacha stalowa ocynkowana o gr. 1,0 mm.
Galvanized steel sheet 1,0 mm thick.
FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37
- 14 -
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW
LIST OF ELEMENTS
KLIPS NR 1
CLIP No 1
8
40
6
KK18-96/B-14-301
KLAMRA
CLAMP
50
b
KK18-96/B-14-304
Blacha stalowa ocynkowana o gr. 1,0 mm.
Blacha stalowa ocynkowana o gr.0,7 mm.
powlekana foli¹ PCV bia³¹, zabezpieczona
folia ochronn¹.
0
PROFIL XI
PROFILE XI
Galvanized steel sheet 1,0 mm thick
88
3,6
8
KK18-96/B-15-301
30
OBEJMA MOCUJ¥CA
CLAMPING RING
Blacha stalowa ocynkowana o gr. 1,0 mm.
a
50
Galvanized steel sheet 0,7 mm thick
covered with white PCV foil and protected by peel-off foil.
3
9
Galvanized steel sheet 0,55 mm thick
17
7
8
Blacha stalowa ocynkowana o gr. 0,55 mm.
4,5
KK18-00/B-14-306
34
10
18
£¥CZNIK
CONNECTOR
KK18-96/B-12-311
Galvanized steel sheet 1,0 mm thick
Blacha stalowa ocynkowana o gr. 1,0 mm.
Galvanized steel sheet 1,0 mm thick
FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37
- 15 -
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW
LIST OF ELEMENTS
7,5
11
£¥CZNIK LISTWY
MASKUJ¥CEJ
CONNECTOR OF
MASKING STRIP
31
KK18-96/B-14-310
TABELA
WYMIARÓW
a (mm)
150
200
300
108
158
258
4
SPINACZ LISTEW
CLIPS OF STRIPS
Galvanized steel sheet 0,55 mm thick lacquered in colour Ral 9010 and protected by
peel -off foil.
Blacha stalowa ocynkowana o gr. 0,7 mm.lub
blacha stalowa ocynkowana o gr. 0,7 mm pokryta foli¹ PCV.
22
12
m (mm)
Blacha stalowa ocynkowana o gr. 0,55 mm.
powlekana lakierem Ral 9010, zabezpieczona foli¹ ochronn¹.
KK18-03/B-14-315
0,5 - 0,7
25
13
IZOLACJA DWIGARA
ISOLATION OF GIRDER
Galvanized steel sheet 0,7 mm thick or
galvanized steel sheet 0,7 mm thick with PCV
foil.
We³na mineralna
Fire Batts o gêstoœci
110 kg/m3
50
KK18-96/B-12-607
14
P³yty o pe³nych wymiarach, produkcji
Rockwool A/S Dania
Panels in full dimensions, produced
by Rockwool A/S Denmark
DODATKOWA IZOLACJA CA£OŒCI SUFITU
ADDITIONAL ISOLATION OF CEILING
Mineral wool density 110 kg/m3
We³na mineralna
Fire Batts o gêstoœci
110 kg/m3 i gruboœci 25 mm.
Mineral wool density 110 kg/m3
25 mm in thick.
FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37
- 16 -
Fabryka Mebli Okrêtowych
oferuje równie¿:
w Starogardzie Gdañskim
P³yty œcienne i sufitowe o rdzeniu z niepalnych p³yt mineralnych lub palnych
wiórowych, oklejanych laminatami o bogatej kolorystyce.
Sufity kasetonowe, p³ytowe oraz samonoœne
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej dekoracyjn¹ foli¹ PCV lub lakierowanej
i wype³nione niepaln¹ we³n¹ mineraln¹.
P³yty œcienne wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej pokrytej dekoracyjn¹ foli¹ PCV
lub lakierowanej i wype³nione niepaln¹ we³n¹
mineraln¹.
P³yty pod³ogowe typu p³ywaj¹cego wykonane z blach stalowych i p³yt mineralnych
uk³adane na pod³o¿u z we³ny mineralnej.
Drzwi kabinowe klasy B15, drzwi korytarzowe
A30 i A60 oraz drzwiczki inspekcyjne œcienne i
sufitowe. Skrzyd³a drzwi i drzwiczek wykonane
s¹ z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej
foli¹ PCV lub lakierowanej, albo z p³yty
mineralnej pokrytej laminatem.
Bogaty asortyment mebli i zestawów meblowych, przeznaczonych do wyposa¿enia
pomieszczeñ kazdego typu.
Wykonujemy meble z drewna lub materia³ów drewnopochodnych uszlachetnionych
oklein¹ naturaln¹ lub dekoracyjnym laminatem, w krótkich seriach i na indywidualne
zamówienie.
£ó¿ka metalowe pojedyñcze i piêtrowe,
sk³adane i sta³e.
Wszelkie zapytania w sprawach technicznych
i handlowych prosimy kierowaæ na adres
podany na ok³adce.
Na ¿yczenie wysy³amy atesty dopuszczenia do stosowania w
okrêtownictwie naszych grodzi, szalunków œciennych i sufitów
- jako przegród klasy "B" i "A".
Ship Furniture Factory
offers also:
in Starogard Gdañski
Wall and ceilings plates made from noncombustible mineral plate core or combustible chipboard core coated with decorative laminates in full scope of colours.
Tile, panel and self-supporting ceilings made
of galvanized steel sheets coated with
decorative PCV foil or lacquer and filled with
non-combustible mineral wool.
Wall plates made of galvanized steel sheets
coated with decorative PCV foil or lacquer
and filled with non-combustible mineral wool.
Floor plates floating type, made from steel
sheets and mineral plates put down on the
mineral wool layer.
Cabin door class B15, corridor doors A30 and
A60 and inspection wall and ceiling door.
Leaf of door and inspection door is made
from galvanized steel, coated with PCV foil
or lacquered, or from mineral board bonded with plastic laminate.
Wide assortments of furniture and furniture sets designed for outfit of compartments of every type. Furniture is made of solid wood or wood derivative plates with natural veneers or decorative laminates.
Furniture is produced in small-lot series
or as tailor-made on Client's request.
Steel bunk beds and single beds, folding
and fixed.
Full technical, designing and installation guidelines
are available on request. Please, send your
enquiries to the address printed overleaf.
Certificates of approvals for marine applications as "B" or "A" class
partitions for our bulkheads, linings and ceilings
are sent on request.
FABRYKA MEBLI OKRÊTOWYCH FAMOS Sp. z o.o., 83-200 STAROGARD GDAÑSKI, ul. Gdañska 37

Podobne dokumenty

tile ceiling sufit kasetonowy tile ceiling

tile ceiling sufit kasetonowy tile ceiling Przed przyst¹pieniem do monta¿u sufitu nale¿y wykonaæ trasowanie punktów zawieszenia kratownicy do pok³adu stalowego lub stropu. W wyznaczonych punktach mocuje siê zawieszki sufitowe. Podwieszenie ...

Bardziej szczegółowo