WNIOSEK O KREDYT KUPIECKI

Transkrypt

WNIOSEK O KREDYT KUPIECKI
WNIOSEK O KREDYT KUPIECKI
Sekcja A - wypełnia Tech Data
przyznany limit: ......................................................
uzasadnienie: ..........................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Oczekiwany limit kredytowy:
nr klienta:
kontroler kredytowy: ..........................................................
PLN brutto
Uwaga:
- uzyskanie kredytu jest możliwe, jeśli firma działa na rynku co najmniej 6 miesięcy
- opóźnienia w płatnościach mogą spowodować odebranie kredytu
- termin płatności jest zależny od wysokości przyznanego kredytu
Sekcja B - wypełnia wnioskujący o kredyt
Nazwa firmy:
NIP:
Osoba odpowiedzialna za płatności:
Osoba składająca wniosek:
imię:
imię:
nazwisko:
nazwisko:
stanowisko:
stanowisko:
tel.:
tel.:
e-mail:
e-mail:
Trzej inni główni Dostawcy, u których dokonywane są zakupy w kredycie kupieckim:
1. Dostawca:
; limit:
PLN; termin płatności:
dni
2. Dostawca:
; limit:
PLN; termin płatności:
dni
PLN; termin płatności:
dni
3. Dostawca:
; limit:
Bank prowadzący rachunek bankowy:
Nr rachunku bankowego:
Obroty firmy (ogółem w ostatnim roku obrotowym, tj.
) wyniosły
PLN
Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do Wniosku:
wyciąg z KRS-u (nie starszy niż 3 miesiące)
kopia sprawozdania finansowego za ostatni rok finansowy - dotyczy firm wnioskujących o kredyt >20 tys PLN
weksel wraz z deklaracją wekslową
______________________________________________________________________
data, pieczęć firmy i podpisy osób upoważnionych do reprezentacji firmy
WEKSEL
……………………….…, dnia ................................ 20….r. Na.........…………...............
…………………..………….. zapłac…………....………….za ten..................................
weksel na zlecenie …………..................................................................................... sumę
…………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………...............
...........………………………………..……
...........………………………………..……
Płatny………………………………..……
DEKLARACJA WEKSLOWA
I. Oświadczenie wystawcy weksla
W dniu .................... w Warszawie
Spółka …………………......................................... (pełna nazwa) z siedzibą w …………………………. przy ulicy
……………………………………, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w ……………….., ……… Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS ………………..,
NIP ………………..., REGON ……………….., posiadająca kapitał zakładowy w wysokości …………………………………
zł,
reprezentowana przez:
1)
……………………………,
2)
…………………………….
zwana dalej „Wystawcą”
wręcza firmie Tech Data Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zwanej dalej „Spółką”
weksel in blanco i upoważnia Spółkę do wypełnienia weksla i skierowanie go do zapłaty bez protestu na warunkach do uznania
Spółki z tym jednak zastrzeżeniem, że suma wekslowa oznaczona cyfrą i słownie nie może przekroczyć sumy globalnego
zadłużenia Wystawcy weksla wynikającego z umowy ....................... z dnia .............................. roku wraz z odsetkami za
opóźnienie oraz kosztami dochodzenia należności.
Złożony weksel Spółka ma prawo wypełnić w przypadku niedotrzymania umownych terminów płatności całości lub części
należności przez Wystawcę, a także we wszystkich tych przypadkach, w których służy jej prawo dochodzenia swoich należności
przed nadejściem terminu płatności.
Spółka ma prawo opatrzyć złożony weksel datą oraz miejscem płatności według swego uznania.
Spółka nie ma obowiązku okazywania weksla Wystawcy w celu dochodzenia należności wynikającej z sumy wekslowej
oraz odsetek związanych z opóźnieniem płatności sumy wekslowej w stosunku do terminu płatności umieszczonego na
wekslu.
Na co najmniej 7 dni przed terminem płatności określonym na wekslu, Spółka wyśle Wystawcy listem poleconym lub za
pośrednictwem telefaxu, wiadomość o wypełnieniu weksla i terminie jego płatności.
Wysłanie wiadomości pod ostatni, znany Spółce adres Wystawcy weksla, uznaje się za skuteczne dokonanie powiadomienia.
pieczęć firmowa Wystawcy weksla
…………...............................................
…………...............................................
(podpisy osób uprawnionych do wystawienia weksla, reprezentacja zgodnie z KRS)
Instrukcja podpisania weksla własnego in blanco i deklaracji wekslowej
Spółki kapitałowe - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna
/spółki działające w oparciu o kodeks spółek handlowych oraz ustawę o swobodzie działalności gospodarczej/
Przykład podpisanego weksla
WEKSEL
………………………………, dnia ………………………………. 20…… r. Na .................................................................
................................................................. zapłac…………………………............................... za ten………………………..
weksel na zlecenie………………………………………………………………………………………………………..........
sumę ...........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. .
Płatny ...........................................................
Twój komputer Sp. z o.o.
ul. Wspólna 8 lok. 3
01 - 200 Warszawa
NIP 116 78 34 25
JAN KOWALSKI - Prezes Zarządu
Jan Kowalski
(podpis wystawcy)
PAWEŁ NOWAK - Wiceprezes Zarządu
Paweł Nowak
(podpis wystawcy)
Sposób podpisania weksla przez wystawcę
Na przedniej stronie weksla wystawca umieszcza poniższe dane:
1)
pieczęć firmową,
2)
dane osób uprawnionych do reprezentacji Spółki zgodnie z informacją ujawnioną w KRS tj.:
−
imię i nazwisko,
−
podpis.
Sposób podpisania deklaracji wekslowej
Dane wymagane na deklaracji wekslowej:
1)
pieczęć firmy,
2)
dane osób uprawnionych do reprezentacji Spółki zgodnie z informacją ujawnioną w KRS tj.:
−
imię i nazwisko,
−
podpis,
Wymagane dokumenty
Do weksla i deklaracji wekslowej klient zobowiązany jest dołączyć:
1)
aktualny (wydany przez sąd nie wcześniej niż 3 miesiące wstecz licząc od bieżącej daty) odpis z KRS oryginalny
lub potwierdzony za zgodność z oryginałem,
2)
oryginał pełnomocnictwa szczególnego do zaciągania zobowiązań wekslowych w przypadku wystąpienia
pełnomocnika.