Wzór Deklaracji wystawcy weksla in blanco

Transkrypt

Wzór Deklaracji wystawcy weksla in blanco
Załącznik nr 22
DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO
w ramach Projektu:
W ramach projektu: „Rozwój i kwalifikacje - program adaptacji zawodowej pracowników instytucji
sektora oświaty z województwa pomorskiego”, zwanego dalej: Projektem, realizowanego przez
Województwo Pomorskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1: rozwój
pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2: Wsparcie procesów adaptacyjnych i
modernizacyjnych w regionie.
Imię i nazwisko, adres uczestnika projektu
NIP: ……………………………………………….
Województwo Pomorskie Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Ja niżej podpisana/-y: ……………………..............................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, adres, PESEL)
składam weksel in blanco „bez protestu” na zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr
...................... o udzielenie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości z dnia ………………........ .
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku ma prawo wypełnić przedmiotowy weksel w każdym czasie w
przypadku niewykonania przeze mnie jakichkolwiek zobowiązań wynikających z w/w Umowy na sumę
odpowiadającą łącznej kwocie moich zobowiązań, powiększonej o należne odsetki, prowizje, stopę
redyskonta weksli oraz wszelkie koszty ustawowe.
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku ma prawo opatrzyć ten weksel terminem i miejscem płatności,
klauzulą „bez protestu”, innymi klauzulami według swego uznania oraz uzupełnić wszystkimi
brakującymi elementami według swego uznania, zawiadamiając o tym Wystawcę weksla
listem poleconym wysłanym przynajmniej na 7 dni przed terminem płatności na wskazany powyżej
adres.
Pismo zwrócone z adnotacją urzędu pocztowego: „nie podjęto w terminie”, „adresat wyprowadził się”
lub tym podobne, uznaje się za doręczone.
………………………………....................................
(miejscowość, data i czytelny podpis wystawcy weksla)
Załącznik:
- podpisany przez wystawcę weksla weksel własny in blanco
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
1
WEKSEL WŁASNY
............................................ ......................................
(miejsce wystawienia)
(data wystawienia)
Do dnia ...................................................... zapłacę za ten weksel własny ……………………………….
(termin płatności )
na zlecenie ............................................................................................................................................
(osoba na zlecenie której weksel ma być zapłacony)
sumę ..............................................................................................................................................
(suma pieniężna słownie)
Płatny w: ………………………………………………………………
.................................................................................
(odręczny podpis wystawcy weksla )
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2

Podobne dokumenty