Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE

Transkrypt

Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE
igKATłBowEĆ"o xnercÓw, dnia 2I . 04 .2oo4 T .
polrax
l{ACtrET',hITK.L].ąf;EL\{.l
KR'ĄKcw.1}*.T}G{.}ltzE
vAT-5uE
POTWTERDZENIE
JAKO
Na podsLawie art.97
naazelnik
ust.9
ustawy
rrrzedu skarbowego
RENDER SPóŁKA
z dnia
potwierdza
o podatku
11 marca 2oo4 r.
od towarów i
r.
z dniem 0l-.05'2004
zarejestrowanie
z oGRANIczoNĄ
o Numerze ldent.yf ikac j i
ZAREiIESTROWA}iIIA PODMTOTU
PODATNTKA VAT UE
Podat,kowej
rooaoi-. oouu.tru.;-t";t",
"
e
\ P V Y E 4
wspólnotowych nabyć lub
ustawy
11 marca
z dnia
poprzedzonym
jako
podatnik
dostaw,
VAT UE ma obowiązek
a także przy
2004 r o podatku
kodem PL zgodnie
z
arL,97
nabywaniu usług,
od towarów
ust.10
posłu9iwania
i
i
usług
l'1 tej
o których
t:ł,
{i
:
"."t'L"u.
się
przy
.'
:J}*l
t =a.".tt"ou =i.tuoo*"noi
dokonywaniu
mowa W arL.28
Numerem Identyfikacji
usŁ'3,
wewnątrz4,
6 i.?
eodatkowej
ustawy'
Nadawca:
AdresaE:
URZĄD SKARBoWY KRAKÓW- PoDGóRZE
RENDER SPóŁKA
WADOWICKA 10
KRAKÓW
PRzEwÓz
3o-415
KRAKóW
KRAKÓW
Nr 54, poz.535)
o nazwie:
oDPoWTEDzIALNoscIĄ
,i?;jjJ:lt;ł:t'
Podmiot' zarejestrowany
(Dz'U.
usług
podatnika
30-71-6
45
z oGRANTCZoNĄ oDPoWIEDZIALNośCTĄ

Podobne dokumenty