UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Transkrypt

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Urz d Marsza kowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Organizacji
Ul. Jagiello ska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 59-79-661, fax: (22) 59-79-660
e-mail: [email protected]
Warszawa
09.09.2016r.
OR-D-III.272.38.2016.AP
UCZESTNICY POST POWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Dotyczy post powania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Zakup i dostaw nowych samochodów na potrzeby samorz dowych jednostek
organizacyjnych
W zwi zku z wniesionym zapytaniem do tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia obowi zuj cej
w przedmiotowym post powaniu, dzia aj c w trybie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówie publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustaw ”, Zamawiaj cy udziela
nast puj cej odpowiedzi.
Pytanie
Niniejszym zwracamy si z pro
o udzielenie odpowiedzi na poni sze pytanie dotycz ce ww.
post powania.
Czy zamawiaj cy dopu ci radio fabryczne bez CD? Teraz wielu producentów nie montuje ju
odtwarzaczy, zast puj c je z czem USB AUX-IN, SD oraz buetooth.
Odpowied :
Zamawiaj cy dopuszcza radio fabryczne bez CD je eli zostanie zast pione z czem USB AUX-IN, SD oraz
buetooth.
z up. Marsza ka Województwa
Krzysztof Strachota-Osi ski
Kierownik Wydzia u Zamówie Publicznych
Spraw prowadzi
Ada Pisarska
Tel. 22/ 59 79 048
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Laureat Polskiej Nagrody Jako ci. Urz d realizuje zadania w oparciu o zintegrowany system zarz dzania zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005,
PN-ISO/IEC 27001:2014-12, OHSAS 18001:2007, Systemem Przeciwdzia ania Zagro eniom Korupcyjnym oraz na podstawie wytycznych PN-ISO 26000.
www.mazovia.pl