Ocena ryzyka zanieczyszczeń

Transkrypt

Ocena ryzyka zanieczyszczeń
Zestaw narzędzi Green Point – Ocena ryzyka zanieczyszczeń
Określ wszystkie potencjalne źródła zanieczyszczeo w twojej działalności gospodarczej. Dokonaj
przeglądu ryzyka dla każdego źródła. Uszereguj pod względem ważności środki zapobiegania
zanieczyszczeniom dla zanieczyszczeo o najwyższym ryzyku. Wymieo środki przeciwko
zanieczyszczeniom jakie wdrożyłeś lub zamierzasz wdrożyd.
Polutant
Częstotliwość
(substancja
Jak często jest to możliwe
zanieczyszczająca) żeby substancja
zanieczyszczająca
wchodziła w drogę
1= zdarza się rzadko
5=zdarza się często
Wyciek oleju
Dotkliwość
Jak duży wpływ ma
substancja
zanieczyszczająca na nasz
cel
1= niski wpływ
5=wysoki wpływ
Ocena ryzyka
= Częstotliwośd x
Dotkliwośd
Hałas
Kurz
GreenPoint: Opracowanie Standardu Kwalifikacji GreenPoint i jego wdrożenie w małych
przedsiębiorstwach sektora metalowego.
Niniejszy Projekt został sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja
odzwierciedla wyłącznie poglądy autora i Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki
informacje tu zawarte mogą byd wykorzystane.
Projekt nr: 526628-LLP-1-2012-1-ES-LEONARDO-LMP
GreenPoint: Development of the GreenPoint Qualification Standard and its implementation in
small enterprises of the metal sector.
This project has been funded with support from the European Commission. This publication
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any
use which may be made of the information contained therein.
Project No. 526638-LLP-1-2012-1-ES-LEONARDO-LMP
Page | 1
GreenPoint: Development of the GreenPoint Qualification Standard and its implementation in
small enterprises of the metal sector.
This project has been funded with support from the European Commission. This publication
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any
use which may be made of the information contained therein.
Project No. 526638-LLP-1-2012-1-ES-LEONARDO-LMP
Page | 2

Podobne dokumenty